FU 2000 Generella systemkrav - Banportalen

banportalen.banverket.se

FU 2000 Generella systemkrav - Banportalen

Systemmodell FU 2000Handling 05.2Giltig från Versionsnummer Antal sidor2004-11-01 Utgåva F 5DiarienummerV04-2866/IN10 0Antal bilagorBeslutsfattareCVHandläggande enhet, HandläggareV, Göran ReinestamErsätterUtgåva EFU 2000 Generella systemkrav


FU 2000 Generella systemkravGiltig från Versionsnummer Sida2004-11-01 Utgåva F 2 (5)Innehållsförteckning1 Allmänt ......................................................................................................................31.1 Samband mellan kravdokument...................................................................................... 32 Projektets styrning av kvalitet, trafik- och elsäkerhet, miljö och arbetsmiljö ..........42.1 Projektplanens innehåll.................................................................................................. 42.2 Redovisande dokument ................................................................................................. 53 Revision .....................................................................................................................54 Definitioner................................................................................................................5Systemmodell FU 2000Innehållsförteckning


FU 2000 Generella systemkravGiltig från Versionsnummer Sida2004-11-01 Utgåva F 3 (5)1 AllmäntDetta dokument ingår i Modell/System FU 2000 och anger generella krav på leverantörensledningssystem. Kraven gäller vid all upphandling av entreprenader och konsulttjänster.Kraven i dokumentet gäller områdena kvalitet, trafik- och elsäkerhet, miljö och arbetsmiljöoch syftar till att säkra projektets genomförande och resultat. De generella kraven för deolika områdena återfinns i kravdokumentet för respektive område. Objektspecifika kravframgår av övriga kontraktshandlingar.Leverantören skall ha en kvalitets- och miljöledning som minst uppfyller kraven i dennaskrift. Vad gäller krav som ställs enligt arbetsmiljölagen med förtydligande i AFS 2001:1samt de krav som ställs i starkströmsföreskrifterna avdelning C (ELSÄK-FS 1999:5) och iJärnvägslagen (2004:519) med förtydligande i BV-FS 1996:1, skall dessa uppfyllas.Integrering av områdena kvalitet, trafik- och elsäkerhet, miljö och arbetsmiljörekommenderas.1.1 Samband mellan kravdokumentDetta dokument ställer krav påledningssystem och innehållet iprojektplanerBanverketGenerella trafikochelsäkerhetskravvid upphandlingBanverketGenerellasystemkravvid upphandlingBanverketGenerellamiljökrav vidupphandling aventreprenaderDessa dokument ställer krav påprodukt/metod samt övrigakompletterande krav på trafik- ochelsäkerhet, miljö och arbetsmiljöBanverketGenerellamiljökrav vidupphandling avkonsulttjänsterBanverketGenerellaarbetsmiljökravvid upphandlingSystemmodell FU 2000


FU 2000 Generella systemkravGiltig från Versionsnummer Sida2004-11-01 Utgåva F 4 (5)2 Projektets styrning av kvalitet,trafik- och elsäkerhet,miljö och arbetsmiljö2.1 Projektplanens innehåll2.1.1 Redovisas i anbudetAnbudsgivaren skall i anbudet, förutom vad som framgår av kraven pågenomförandebeskrivningen, redovisa:- Beskrivning av projektets organisation samt projektledningens ochandra nyckelpersoners ansvar och befogenheter motsvarande kraven iSS-EN ISO 9001 avsnitt 5.5.1.- Identifierade kvalitetskritiska arbeten och produkter.- Identifierade betydande miljöaspekter.- Identifierade säkerhets- och arbetsmiljökritiska arbeten och produkter.- Rutin för systematisk riskhantering och förebyggande åtgärdermotsvarande kraven i SS-EN ISO 9001 avsnitt 8.5.3.- Rutiner för avvikelsehantering samt för korrigerande åtgärdermotsvarande kraven i SS-EN ISO 9001 avsnitten 8.3 och 8.5.2.2.1.2 Redovisas i projektplanenEfter beställning skall leverantören till beställaren redovisa en projektplan som visar hurkraven enligt AFC.35, AFD.35 alternativt UB uppfylls samt:- hur betydande miljöaspekter hanteras och förebyggs med tillhörandekontrollprogram/checklistor- hur identifierade kvalitetskritiska arbeten och produkter hanteras samtrisker förebyggs med tillhörande kontrollprogram/checklistor- hur identifierade säkerhets- och arbetsmiljökritiska arbeten ochprodukter hanteras samt risker förebyggs med tillhörandekontrollprogram/checklistor.Då projektplanen accepterats av beställaren utgör den kvalitetsplanen/miljöplanen enligtkapitel 2 § 2 i AB 04, kvalitetsplanen enligt kapitel 3 § 4 i ABT 94 respektive kvalitetsplanenenligt § 3.2 i ABK 96.Systemmodell FU 2000


FU 2000 Generella systemkravGiltig från Versionsnummer Sida2004-11-01 Utgåva F 5 (5)2.2 Redovisande dokumentRedovisande dokument skall tillhandahållas beställaren i överensstämmelse med vad somframgår av AFC.255, AFD.255 alternativt UB. Senast två veckor föreslutbesiktningen/färdigställandetiden, om inget annat framgår av kontraktshandlingarna,skall begärt antal exemplar vara beställaren tillhanda.Om krav på tillhandahållande av redovisande dokument inte regleras i ovan nämndahandlingar skall dock följande dokument redovisas till beställaren:- avvikelserapporter inklusive sammanställning- kontrollprogram med tillhörande provningsprotokoll, checklistor m.m.- intyg och certifikat.3 RevisionLeverantören skall alltid, om inget annat framgår av kontraktshandlingarna, utföra minst enintern revision vid uppdrag med kontraktstid överstigande sex månader. Revisors kompetensskall styrkas med godkänt intyg från revisionsutbildning motsvarande kraven i SS-EN ISO19 011. Revisionsresultatet dokumenteras i en revisionsrapport som delges beställaren.Beställaren skall ha rätt att utföra revisioner hos leverantören samt hos eventuellaunderleverantörer/entreprenörer. Revision sker mot kraven i AFS 2001:1, ELSÄK-FS1999:5, BV-FS 1996:1 och Projektplanen samt, där så särskilt anges i kontraktshandlingarna,mot kraven i SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001. För detta utgår ingen ersättning.4 DefinitionerRef. SS-EN ISO 9000:2000SS-EN ISO 14001:1996Systemmodell FU 2000

More magazines by this user
Similar magazines