pdf format. - Salems kommun

salem.se
  • No tags were found...

pdf format. - Salems kommun

Välkommen tillKulturskolan2012/2013


Välkommen till Kulturskolani Salems kommun!Salems Kulturskola är en fritidsverksamhet för dig sombor i Salem och är mellan 0 och 20 år. Här kan du sjunga,spela instrument, komponera, dansa eller spela teater.I den här broschyren presenteras vår verksamhet och vi hoppas a du ska hia något för just dig.Längst bak i broschyren finns vår anmälningsblanke.E läsår på Kulturskolan är fyllt av roliga akviteter. Varje vecka träffar du våra entusiasska ochkunniga lärare som anpassar undervisningen eer dina förutsäningar och behov. Om du spelar einstrument eller sjunger kanske du också vill vara med i någon av skolans orkestrar, ensembler ellerrockgrupper. En del av ensemblerna övar ihop varje vecka, andra säs ihop några gånger varje termin.Både under höst- och vårterminen ordnar vi olika evenemang såsom konserter, dans- teater- ochmusikalföreställningar där du får medverka. De små barnen har öppna lekoner där föräldrar ochanhöriga är välkomna. I början av sommaren ordnar vi kulturläger.Nyckelorden i vår verksamhet är glädje, kunskap och respekt. Målsäningen är a hos barn, ungdomaroch unga vuxna skapa e livslångt intresse för kultur i alla former samt stödja elevernas tro på denegna förmågan. Vi hoppas du kommer a trivas hos oss!3


DansAtt dansa är ett sätt att kommunicera och dansens historiaär lika gammal som människans. Hos oss får du utveckla dinkreativitet, öva din koncentrations- och samarbetsförmåga.Du får också arbeta med personligt uttryck för att stimuleradet egna skapandet.Här finns olika dansgrupper; för barn och för ungdomar,för nybörjare och för mer avancerade dansare. Varjetermin avslutas med en dansföreställning ellerdansuppvisning.Pyttedans (4–5 år)Pyedansen bygger på glädje och lust ll rörelse ochuryck. Under lekfulla former övar barnen musikalitet,improvisaon, koncentraon och uryck. Undervisningensker i grupp 40 minuter/vecka.Barndans (6–8 år)Här får barnen utlopp för sin dansglädje! Lekmomentvarvas med enkla steg och danser. Vi övar på musikalitet,koncentraon, koordinaon samt balans och hållning.Undervisningen sker i grupp 40 minuter/vecka.Showdance (9–20 år)Showdance har sin grund i jazzdansen och handlarom musikalitet och sl. Sceniskt framförande har enframträdande roll. Musiken varierar från musikal llsoul och R & B (rythm and blues). Undervisningensker i grupp 50 minuter/vecka.Streetdance (9–20 år)Streetdance är en blandning av e stort antalhiphopslar. Slarna är individuella och det finnsnästan lika många slar som antalet utövare. Här fårdu öva musikalitet, känsla, koordinaon och styrka i ehögt tempo ll hiphop och R & B (rythm and blues).Undervisningen sker i grupp 50 minuter/vecka.4


Lilla dansensemblen (11–15 år)Dansensemblen är en nystartad grupp fördig som vill satsa extra mycket på dans. Vi harjazzdansen i fokus men provar även på streetochmodern dans. Du som söker ll kursen börha dansat digare. Undervisningen sker i grupp1–2 mmar/vecka. Intag sker eer audion.Koreografigruppen (13–18 år)Denna kurs vänder sig ll dig som tycker om auppträda med dans. Här får du dansa allt från moderndans ll jazz, streetdance och musikal i högt tempo.Undervisningen sker i grupp 1 mme x 2 gånger/vecka.För a börja i koreografigruppen krävs a du harminst två terminers dansvana.Kurser i dansÅlder: 4–20 årKostnad: 1 000–1 400 krper termin5


Teater och musikalDet är roligt att spela teater! Att gå in i en roll stimulerarsjälvförtroendet, övar upp vår fantasi, koncentration,samarbetsförmåga, kroppsmedvetenhet samt anspänningoch avspänning i kroppen. I teaterverksamheten ingårdrama, teaterlek, improvisation och uppspel/föreställningar.Vi skapar olika grupper ufrån åldersindelningför a elevernas utveckling ska vara så jämn sommöjligt i gruppen. Vi arbetar med eget material ellerbefintliga pjäser. Varje grupp består av 8–14 elever.Lekonerna bedrivs en gång i veckan på Kulturskolan,Stora Murgrönan eller på någon av grundskolornaom antalet elever är llräckligt stort.Teaterlek (åk 1–2)Den yngsta gruppen arbetar med teaterlek där vikombinerar musik, rörelse, lek och gestaltningsövningar.Syet är i första hand a smulera kreaviteten ochfantasin, snarare än a göra e uppspel. Under visningensker i grupp 40 minuter/vecka.Teater (åk 3 och uppåt)Arbetet under lekonerna blir allt mer inriktat på enslutprodukon, exempelvis en teaterpjäs anngenbaserat på befintligt material eller skriven av gruppensjälv. Undervisningen sker i grupp 1–2 mmar/vecka.Musikal (åk 3–5)Musikalgruppen övar både sång, dans ochmusik och jobbar llsammans över e heltläsår. Vi avslutar kursen med en föreställning.Undervisningen sker i grupp 1,5 mmar/vecka.6Kurser i teateroch musikalÅlder: 7–20 årKostnad: 1 000 krper termin


Bild och formBilder ger oss ökad förståelse för det vi ser omkring oss.Hur man ser, tänker och känner är ett språk minst likaviktigt som det talade ordet. Genom att skapa egnabilder utvecklar vi vår kreativitet och uppfinningsrikedomsamtidigt som vi lär oss att tala om det vi ser.På Kulturskolans bildkurs lär du dig hur man skapardjup i bild med färg och form. Du lär dig hur man skaparkomposion genom rytm, upprepningar och variaon.Genom a a på konstnärers och kompisars bilderlär man sig a bearbeta och reflektera informaon,tankar, erfarenheter och intryck.A få vara stolt över sig själv och vad man gjort ären självklarhet och därför ser vi ll a barnens alstervisas upp under terminen i form av utställningar elleri samband med andra akviteter som händer påKulturskolan.Grupp 2 (åk 3-6)Du får en bred introdukon i ämnet. Vi arbetarmed olika tekniker och material som t ex blyerts,akvarell, kol, lera, gips, papiermaché och ståltråd.Vi pratar om konst och experimenterar medfärg och form.Grupp 1 (åk 0-2)Vi experimenterar och leker med färg och formi olika material. Vi bygger, knådar, skulpterar,formar och trycker bilder.Kurs i bildoch formÅlder: 6–12 årKostnad: 1 400 krper termin7


MusikSång och musik skapar sammanhållning och ger mycketglädje i livet. Att kunna spela ett instrument eller uttrycka siggenom sång är en färdighet som främjar den personligautvecklingen och ger oss bättre självkänsla.Hos oss kan du spela de flesta instrument inom olikagenrer. Du har också möjlighet a kostnadsfri deltai orkester, ensemble eller rockgrupp.Småbarnsrytmik (0–2 år)Barn och föräldrar sjunger, ramsar, dansar och spelartrumma llsammans. Lekonen är 40 minuter på dagd.Musiklek (4–7 år)Här får eleverna på e lekfullt sä upptäcka musiken genomsång, rörelse och spel på rytminstrument. Undervisningensker i åldersindelade grupper 40 minuter/vecka.Orkesterbygget (åk 1–2)Orkesterbygget är en förberedande kurs för instrumentochensemblespel med tonvikt på blås- eller stråk instrument.Alla får låna instrument på lekonen. Under -vis ningen sker i grupp på Salems grund skolor omantalet elever är llräckligt stort.Träblåsinstrument (från åk 1–3)Blockflöjt, tvärflöjt, klarine, oboe, saxofon och fagoI undervisningen ingår notläsning, gehörsspel ochteknik. Du får också möjlighet a vara med i vårblåsorkester. Undervisningen sker individuellt elleri grupp. Alla träblåsinstrument utom blockflöjtfinns a hyra på Kulturskolan.Bleckblåsinstrument (från åk 1)Trumpet, trombon, horn, baryton, tubaI undervisningen ingår notläsning, gehörsspel ochteknik. Du får också möjlighet a vara med i vårblåsorkester. Undervisningen sker individuellteller i grupp. Alla bleckblåsinstrument kan duhyra på Kulturskolan.8


Stråkinstrument (från åk 1)Fiol och celloFaa stråken! I undervisningen ingår not läsning,gehörsspel och teknik. När du lärt dig grunderna fårdu också vara med i stråkorkestern. Undervisningensker individuellt eller i grupp. Kulturskolan har stråk -instrument som du kan hyra och de finns i alla storlekar.Vi hjälper dig a hia e instrument som passar just dig.Gitarrinstrument (från åk 3)Gitarr, elgitarr och elbasI undervisningen ingår notläsning, gehörsspel och teknik.Du får också möjlighet a vara med i vår gitarrorkestereller rock- och popgrupper. Undervisningen skerindividuellt eller i grupp. Kurserna på gitarr, elgitarroch elbas kräver a du har e eget instrument.Kurser i musikÅlder: 0–20 årKostnad: 750 kr–1 400 krper termin9


Piano (från åk 1)I undervisningen ingår notläsning, gehörsspel, ackordspeloch teknik. Du har också möjlighet a spela i allamusik slar samt i olika ensembler. Undervisningen skerindivid uellt eller i grupp. Kurserna på piano kräver adu har e eget instrument.Sång (från åk 6)I sångundervisningen får du utveckla din röst ufrån dinaegna förutsäningar. Du lär dig sång- och andnings teknikoch får sjunga många olika musikslar. Om du vill får duuppträda på Kulturskolans konserter. Undervisningensker individuellt eller i grupp.Musikdata (12–20 år)Kom på en kurs där du lär dig vad man kan användadatorn ll i musiksammanhang! Datorn används vidinspelning, komposion, notskrivning med mera.Kursen uormas eer di intresse. Undervisningensker individuellt eller i grupp.Rockskola (från åk 6)Går du med rockbandsdrömmar? I rockskolan har du möjligheta under handledning spela elgitarr, elbas, trumset, keyboardoch sjunga i grupp. Du får repa i band en gång i veckan, hållakonsert minst två gånger per termin och göra en inspelningi en studio. Alla instrument som du behöver finns på plats.Vi gör också egna låtar som vi naturligtvis framför för vänneroch bekanta. Grundkunskaper på gitarr, elbas, trummor,keyboard eller sång är önskvärda.Slagverk/trumset (från åk 3)Slagverk är samlingsnamnet för en rad olika instrumentoch har en given plats i nästan all musik. Du får lära digolika kompslar, träna koordinaon, rytmer och notläsning.Undervisningen sker individuellt eller i grupp. Eer entermin behöver du e eget trumset.EnsemblePå Kulturskolan har du som elev möjlighet a vara medi en mängd olika orkestrar och ensembler. A delta iensemble på di instrument kostar inget extra utan ingåri priset för din kurs. För blåsarna finns Primus-orkesternoch för dig som spelar stråkinstrument finns Silverstringsoch Superstrings. Gitarr eleverna har sina gitarrorkestrar.Förutom dea så har Kultur skolan också flera rockbandsom du kan spela och sjunga i.10


Kulturskolans avanceradeprogram (KAP)Salems Kulturskolas avancerade program finns till för digsom vill satsa mer på ditt kulturella utövande.Programmet är i första hand tänkt för dig som är mellan13 och 19 år men undantag kan göras. I dagsläget finnsplats för 10 elever. Kursen är e år lång men möjlighet llförlängning finns. Om du vill söka in på KAP, kommer dua få göra e prov för en jury bestående av Kulturskolanslärare. Går du redan på e esteskt program kan du intesöka ll KAP eersom det esteska programmet redanerbjuder den utbildning som du behöver för a kunnasöka ll folkhögskola eller högskola.På KAP erbjuds du varje vecka 40 minuters lekonsd pådi huvudinstrument och 20 minuter på di biinstrumentsamt musikteori. Du kommer också få möjlighet a upp -träda vid flera llfällen under året.Det är vikgt a du har e tydligt mål med dina studier.Målet kan vara a antas vid e esteskt program, enfolkhögskola eller andra högre studier.11


InformationHär följer praktisk information om bland annatansökan, antagning och avgifter.AnmälanDu anmäler dig eller di barn ll Kulturskolangenom a:• fylla i vår anmälningsblanke som du hiar islutet av denna broschyr eller på vår hemsidawww.salem.se/kulturskolan.• ringa in din anmälan på telefon 08-532 598 88.Anmälan är bindande. Om du tackar ja ll erbjudenkurs och medverkar i den första lekonen debit erashela terminsavgien. Om du anmäler dig i mienav en termin debiteras du för en halv termin.AvanmälanAvanmälan av plats ska göras av vårdnadshavareskriligt eller per telefon ll expedionen.AntagningInför varje terminsstart meddelar Kulturskolans lärarede som kommit in på sökt kurs. Läraren meddelaräven d och plats för lekonen.Antalet platser är begränsat. Om du inte kommit infår du ingen kallelse men placeras i kö. Du kan ringavår expedion på telefon 08-532 598 88 för a fåbesked om vilken köplats du har.Om du blivit antagen ll Kulturskolan på höstenbehövs ingen återanmälan inför vårterminen.Återanmälan inför kommande läsår sker i april–maj.Står du forarande i kö på vårterminen behåller dudin köplats ll nästa läsår. Redan antagna elever påen kurs har förtur inför nästa termin.12


AvgifterDu betalar en avgi per ämne och termin. Kulturskolanskickar en faktura ll dig när terminen kommit igång.Syskonraba ges i ämneskurser, det vill säga påinstrumentalspel och sång. Syskonrabaen ges en gångper syskonkull på kurser som kostar 1 400 kr/termin.Instrumental-/sångundervisning (individuellteller liten grupp)1:a barnet ............................................................ 1 400 kr2:a barnet ............................................................ 1 000 kr3:e barnet ............................................................... 750 krÖvriga syskon går kostnadsfri.Småbarnsrytmik, musiklek, musik och rörelse ....... 750 krOrkesterbygget, dans, teater/drama,blockflöjt åk 1–2 .................................................. 1 000 krMusikteori .............................................................. 750 krKomposion, musik och data ................................. 750 krVuxenavgi (20 år och uppåt) .............................. 2 900 krKulturskolans avancerade program, KAP .............. 2 900 krInstrumenthyra (stråk-, bleck-, och träblås -instrument samt övningstrumset) .......................... 250 krBild och form ....................................................... 1 400 kr13


LektionsgarantiVi erbjuder alla elever 28 lekonsllfällen per läsår.E undervisningsllfälle kan även vara en konserteller e läger. Garann gäller inte om eleven självuteblir från undervisningen.TillgänglighetUndervisningen sker på Kulturskolan i Salems centrum,på Stora och Lilla Murgrönan samt ute på grundskolornai kommunen. Vi följer Salems kommuns grundskolorsläsårsplanering då det gäller lov, däremot har vi intealld studiedagar vid samma llfällen som skolorna.FotograferingIbland fotograferar vi eleverna under lekoner ellerkonserter. Med anledning av personuppgislageneerfrågar vi därför målsmans llåtelse a användaelevfoton på webbplatsen www.salem.se eller iinformaonsmaterial. Elevens namn förekommeraldrig i samband med fotot. Du ger di godkännandeför bildpublicering på anmälningsblankeen.14


KontaktuppgifterHär hiar du våra kontaktuppgierom du har frågor eller vill veta mer.Kulturskolans expedionChrisna HermanssonTelefon: 08-532 598 88E-post: chrisna.hermansson@edu.salem.seExpedionens öppeder för förfrågningar,informaon och anmälningarMåndag kl. 8.15–9.30 samt kl. 16–18Tisdag kl. 13–15Onsdag kl. 10–12Torsdag kl. 15–16.30Fredag kl. 10–12Adress: Säbyhallsvägen 24 i RönningeE-post: kulturskolan@edu.salem.seKulturskolans lärarrumTelefon: 08-532 598 61E-post ll enskild lärare:fornamn.eernamn@edu.salem.se15


Anmälan till Salems KulturskolaFyll i blanketten, klipp ut och vik ihop den. Sätt på frimärkepå baksidan och posta den till oss. Du kan även ladda hemblanketten från vår hemsida: www.salem.se/kulturskolan.Typ av anmälan:ÅteranmälanNyanmälanJag godkänner a foto av mi barn används i Salems kommunsinformaonsmaterial och på www.salem.se:JaNejElevNamnPersonnummerAdressPostnummer och postadressTelefonNuvarande klass och skolaÖnskemål om kursAlt. 1 Alt. 2 Alt. 3Har eget instrument Har digare undervisats? Ämne Antal årMålsmanNamnPersonnummerE-postadressTelefon (dagd)MobilnummerÖvrigt (ll exempel annan fakturamoagare eller debiteringsadress än den som står ovan samt övriga önskemål)Målsmans underskriDatum✂


Glöm intefrimärket!Salems kommunKulturskolan144 80 RönningeTejpa ihop här.Vik här✂Tejpa ihop här.


Salems kommunBarn- och utbildningsförvaltningen144 80 RönningeBesöksadress: Säby Torg 16www.salem.seFormgivning och produktion: www.luxlucid.com

More magazines by this user
Similar magazines