10.07.2015 Views

H-errBos akademi

H-errBos akademi

H-errBos akademi

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

TORE NORDENSTAM: Om metoden. Fragment ur ett samtal1g73borjade328 november 1973 Albert Danielsson,professor i ~ndustriell ekonomioch organisation p2 Kungl. TekniskaHogskolan i Stockholm, och Hikan Tornebohm,professor i vetenskapsteori vid Goteborgsuniversitet, anordnade den hosten enkollokvieserie om viarden och viirderingarsom ett led i ett minglrigt samarbeteomkring foretag betraktade som innovativasystem.Jag inbjods att tala om >>varden ochvarderingar hos en elit i ett u-land>Omvalidering i hermeneutiskforskningcc. Detta iir texten frinden gingen (oforiindrad bortsett frin numreringenav fotnoterna) :Hur kan man validera och invalidera beskrivningaroch a~lalyser i hermeneutiskt inriktadforskning? Det ar en vittfamnande frAga,som kraver en langre utredning om manHERR BOS AKAUEMI


TORE NORDENSTAM:Om metoden. Fragment ur ett samtal1973villkor for en adekvat verktolkning att den 2ravsiindaradekvat, om dct nu inte iir historiaman bedriver. Jag skall inte gi niirmarc in piverktolkningens teori har. Det iir ett temasom jag skall iterkomma till i arbetct >,Forklaringoch forstielse i konstvetenskapenpraktisk kunskapccoch >>ideologier

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!