Nummer 2/2012 för nerladdning - Borås

boras.se
  • No tags were found...

Nummer 2/2012 för nerladdning - Borås

såklartboråsKultur På en Politik Vi vill Ekonomi En Samhälle Nyhelvetesvandring få en mer medmänskligstad bevaka din rätt ta emotgod man ska modell för attpå KonstmuseetbarnDet är kärlek,rent ut sagt.Stefan GustavssonAnsvarig redaktör Charlotte Ohlsson033-35 70 68 eller charlotte.olsson@boras.seGrafisk form Charlotte OhlssonAnsvarig utgivare Annica BergOmslagsbild Anna SiggeTryckeri ResponstryckWebbplats boras.se/saklartSjöbo i förbifartenEfter många år av buller och trafikproblemi Sjöbo ska Borås Stad nu bygga en förbifartför trafik på riksväg 42 öster om Sjöbo. Idag passerar riksvägen rakt igenom Sjöbobostadsområde.Den nya vägen utgår från riksväg 42 norrom Borås Djurpark och gå sedan på en nybro över järnvägen och ansluter vid riksvägenigen via Däckvägen (se kartan här intill).Syftet med den nya förbifarten är att minskabuller och förbättra trafiksäkerhet och boendemiljöpå Sjöbo men också att förbättraframkomligheten för trafik på riksväg 42.Vägen öppnas för trafik hösten 2014.Den föreslagna vägen har följande planering: • Cirka 3,5 km bilväg.• Cirka1,5 km gång- och cykelväg.• Fyra cirkulationsplatser.• En bilbro.• Fyra gång- och cykelbroar.Bild: STINA SKOGSBERGPassa på att åka till Storsjön.Vattenytan ligger 5,5 meterunder dämningsgränsenvilket gör att det gåratt promenera på botten.Senast vattnet dämdes uppvar på 1970-talet. Men skyndadig – vattnets fylls på igeni mitten av oktober.Storsjön är ett regleringsmagasinför Vattenfall.VNÖI Stadsförvaltningen Västerfår Göte Johansson anhörigstödnär han sköter sin fruUlla. I Öster finns härligalekskulpturer och i Norr gårbarn på Simba dagis på BoråsDjurpark. Sidan 12–17Bild: ANNA SIGGEFiMpA gäRnAmen snälla, snälla inte på markenUnder tre veckor i maj och juni räknades antalet skräp på 333 platser i centralaBorås på ett statistiskt säkerställt sätt. Precis som i andra städer där mätningenhar gjorts, visade resultatet att fimpar är det absolut vanligaste skräpet. 69 procentav alla skräp som ligger på våra trottoarer är fimpar.Resultatet ska användas som underlagför Borås rent och snyggtsmål att nedskräpningen ska minskamed 50 procent fram till 2020.Eftersom mätningen kommer attgöras flera gånger går det att se omnedskräpningen minskar.Med egen guide i skog och markVill du känna doften av löv i förmultnande,titta på höstprakten i ett naturreservateller hitta någonstans att sova ivindskydd så finns en genväg. Gå in påBorås digitala friluftsguide. Där kandu hitta badplatser, vandrings- ochHjälp någon på din vägtill en bättre framtidstudentsfor changeNu drar en ny termin igång med Studentsfor Change. Borås Stad hoppas att högskolestudentervill fortsätta att läxcoachaoch stödja ungdomar på fritidsgårdarnai Borås.ill du veta mer eller vara en del av gänget?• VHör av dig till ungdomssamordnare Edina Biser påedina.biser@boras.se eller 0766-230950.cykelleder, elljusspår, fiskemöjligheter, grillplatser och friluftsgårdar och annat som är bra att veta när du vill vara ute i naturen. Borås friluftsguide hittar du på webb-platsen boras.se/friluft.såklartboråsVÅR 2012”Lyssna påsåklartborås:boras.se/saklart2Det här är en tidning från Borås Stad


3LedareEn kommun för barn och unganågot som är värt att särskilt lyfta fram är två beslutsom jag tycker vi alla har skäl att vara stolta ochglada över. Gemensamt för dem är inriktningenmot barn och ungdom. Det ena har redan genomförts ochdet andra kommer att bli verklighet under hösten.Med kickboard i StadshusetNej, det är inte Stadshushallen som är den nya lokalen för de hall-lösa kickboardåkarna.Men det gäng femteklassare – med kickboard som fritidsintresse – som togsina sparkcyklar till Stadshuset för att göra politikerna uppmärksamma på orättvisani att de är utan hall fastän det finns en fin skateboardhall i Borås, parkerade sina fordoni kommunalrådskorridoren medan de berättade om problemen för politikerna.ViSiOn 2025Valår föralla mellan4 och 12 år.Sidan 4-5Oktoberveckamed hälsa i fokusVisionen tuffar på. Nu har beslutfattats i Kommunstyrelsen. Läsförslaget på sidan 9 och processenbakom på sidorna 10–11.I Sverige är vi många som kan vinnapå att förbättra våra vanor. Med merrörelse i vardagen och god och nyttigmat kan snabbt förbättra bådehumör och hälsa. Under vecka 42, det vill säga den 15-21 oktober, genomförs ennationell vecka med fokus på hälsa och välmående, Ett friskare Sverige 2012, somsamordnas av Folkhälsoinstitutet.Borås är en del av denna satsning och kommer under veckan erbjuda aktiviteter omoch med fysisk aktivitet och om goda matvanor, allt för att inspirera till hälsosammaval.Mer information och program för veckan hittar du på boras.se/ettfriskaresverigeBild: GÖRAN BJÖRKLUNDNär många av oss boråsare njutit av ledighet, grillkvällar,bad, utflykter, umgänge med familj och vänner och annatsom hör sommaren till har en grupp ungdomar istället feriearbetat.Det är ungdomar som ska börja årskurs ett, två ellertre på gymnasiet. Möjligheten till feriearbete har blivit verklighetgenom beslut av Kommunfullmäktige när man antog2012 års budget. Där sägs att alla ungdomar som slutarårskurs nio till årskurs tre på gymnasiet ska kunna erbjudasferiejobb. Vilket också i princip blivit utfallet. För många ärdet dels en första kontakt med arbetslivet, dels en möjlighetatt tjäna lite egna pengar. Ur kommunens perspektiv är detockså en värdefull möjlighet att marknadsföra sig som, förhoppningsvis,en god arbetsgivare.Det var det första och redan genomförda. Det andra, somkommer förverkligas senare i höst, innebär att barnen i Boråsgenom en särskild folkomröstning kommer att få avgöra hurStadsparkens lekplats skall se ut.Det är nästan 10 000 barn, mellan fyra och tolv år, somgenom att välja ett av tre konkreta förslag avgör vilken formlekplatsen får. Det är frågan om en beslutande omröstningdär valresultatet kommer att följas. Lekplatsen skall stå klar2013. Genom att snabbt färdigställa det vinnande förslaget– efter omröstningen – blir det tydligt för barnen att derasdeltagande i en demokratisk process gett resultat.Även om omröstningen inte är allena saliggörande är ettcentralt syfte att öka barnens intresse för val och valdeltagande.Ett praktiskt sätt att lära sig demokrati genom att desjälva deltar i ett val.Avslutningsvis en liten fin historia som är värd att uppmärksammas.Vissa besök förgyller tillvaron extra mycket. Så var det när tio smått upprörda femteklassare upptäckte att man inte får åka kickboard i Skateboardhallen. Så de tog helt enkelt sina kickboards, åkte till Stadshusetför att träffa sina politiker och diskutera frågan. Nu ska vi se till att frågan blir löst så det blir bra för alla parter! Ulf Olsson (S)Kommunstyrelsensordförande i Borås Stad


4samhälle1En mötesplats fylld av lektorgmed smala gränder emellan.Här möts trädgård, parkoch stadens gator. Det finnsmånga upplevelser för ögonoch öron. Varje lek har sinavgränsadeplats.2En trägång tar dig runt i denlekplatsvärld som öppnarsig. Upp på broar och ner påmarken kan du följa gången.Magi möter teknik vidlinbana, kalejoskopochklätterkojor.3Energin flödar där sol, vindoch vatten möts. I den härvärlden finns plats för lek ialla åldrar. Du kan flyga övervattnet, titta på stjärnhimmelnellerklättra påvår jord.Förutomatt gungaoch klängaförstås.Illustration NINA ANDErSSON (Tekniska förvaltningen)


5BarnensvalDet är valår i år. Men lugn alla vuxna, det är inget ni behöverta ställning till. I höst är det barnens lekplatsval.Alla boråsare mellan fyra och tolv år har rösträtt.BARnEnS LEKpLATSVALDet är självklart så attde som ska utnyttja lekplatsenär mer lämpade attse vilken som är bäst. Så iår blir det demokratiskolningpå hög nivå för barnen. Det ären beslutande omröstning så detlekplatsförslag som vinner kommer ocksåatt byggas.Tidigare har beslutande barnomröstningarhållits i Göteborg. Då gällde det relativtenkla frågor – dekoration av spårvagnar ochutformning av lånekort till biblioteken.– När vi hörde talas om barnens val iGöteborg tyckte jag att det var en strålandeidé. Jag såg möjligheten för oss iBorås att utveckla det, säger Ulf Olsson,Kommunstyrelsens socialdemokratiskaordförande.Att barnen får ta ställning till en så komplexfråga som en lekplats är Borås Stadförst med. Ulf Olsson tycker att det är viktigtatt jobba för att få barn och unga merintresserade och insatta i demokratifrågor.– Det känns väldigt naturligt att låtadem som ska använda lekplatsen, ocksåbestämma hur den ska vara utformad. Detär viktigt och nödvändigt att arbeta medinflytande och demokratifrågor med ungapå kommunal nivå, säger han.I så stor utsträckning som möjligt kommerbarnens val att likna ett vanligt val iSverige. Det finns tre alternativ att väljamellan. Röstningen kommer att ske medvalsedlar i särskilda vallokaler, biblioteken,och det kommer till och med att finnasvalbås i barnstorlek för att valhemlighetenska kunna garanteras. Barnen kan gå med12sina klasser och förskolegrupper eller sinaföräldrar och rösta. Men om skolan ellerförskolan inte går till vallokalen så kanbarnen rösta på egen hand.Tre förslag har lämnats in som svarar uppmot de krav som ställts på lekplatsen.Borås Stad vill inte ha en lekplats i traditionellmening utan söker framtidensaktivitetsplats där alla kan leka oavsettålder. Vuxna så väl som barn ska få lust attröra sig och mötas. Eftersom lekplatsenligger i Stadsparken är det viktigt att detär en lekplats som är tilltalande att se påoch kravet är också att den energin somanvänds ska vara direkt förnybar, så somvindkraft och utnyttjande av solens strålar.För att även få fart på intellektet vill BoråsStad att det ska finnas naturvetenskapligautmaningar av den sort som Naveterbjuder.Det är barnen som är födda år 2000 tilloch med 2008 som avgör vilket förslagsom byggs.För pedagoger inom skola och förskola ärdet ett utmärkt tillfälle att prata om demokratiskavärderingar och fria val.Barn och unga ska ha inflytande påfrågor som rör dem men ofta är det svårtatt hitta frågor som de kan ta ställningtill på egen hand eftersom mycket av denkommunala verksamheten är svår attförstå som liten. Det är komplextoch hänger ofta ihop med andraområden, men just när det gälldeden slitna lekplatsen i Stadsparken– byggd redan 1988 – kompolitikerna överens om att provaomröstning.– Barn och ungasinflytande ärviktigtochbarnens val är värt att prova. Sedan får viutvärdera och undersöka hur det upplevsoch uppfattas, om det är ett framtida arbetssätteller inte, säger Annette Carlson,Kommunstyrelsens moderata vice ordförande.Ulf Olsson vill gärna bygga vidare påhöstens omröstning och låta barn utvecklasin känsla för demokrati genom att röstaäven när vuxna går till vallokalerna.– Det skulle vara roligt att kunna hållaen barnomröstning vid nästa val, 2014.Vår vision är att kunna jobba på det sättetinför varje val.Valresultatet kommer att redovisas i börjanav veckan efter avslutad omröstning.charlotte ohlsson• Valet genomförs vecka 45 och 46. Allafödda år 2000 till 2008 har rösträtt ochkan rösta med sin klass/grupp eller medsina föräldrar. Biblioteken fungerar somvallokaler och om det är långt mellanskola/förskola och biblioteket kan valetkomma till barnen, kontakta i så fall Valnämndenskansli 033-35 70 55. Barnenröstar en och en i valbåsen och lägger sinvalsedel i ett kuvert. Namn och platsnoteras av valpersonalen. Det är bara tilllåtetatt rösta en gång.Läs mer på boras.se/lekplatsvalet.3


kulturBild: ELSA BILLGRENHelene Billgren är fylld av kontraster. Precis som hon väljer varannan i sina målningar– stor-liten, ljus-mörk, smått-stort – så söker hon variationen. Hemma i Stockholmhar hon två kvarter till skogen och två till Stureplan, det är så hon vill ha det.På sin första stora utställning samsas hennes på ytan enkla teckningar medmåleriet med lager fyllt på lager.KVinnAn OCH BERgETHelene Billgren visar sina många sidor på Borås Konstmuseum6Det är något tilltalande starkt-svagt i Helene det den konstnärliga gärningen riskerar att var verkligen svårt att få ordning på färgernaBillgrens röst. Hon pratar fint och mjukt glömmas bort. Och det tycker han vore i början och jag visste hela tiden att jag varoch använder tonfallet på ett sätt som gör väldigt synd. bättre än resultatet. Men jag gav mig intede mest vardagliga saker hon säger roliga. Hos Helene Billgren finns mycket att se och det har lönat sig.Men så när det bränner till, när något nud- och känna. Från de unga flickornas liv och – Nu har den första glädjen över att detdar hennes kärna, så märks den metallhårda vardag – och rollspel – i teckningarna, till de överhuvud taget blir något ersatts av att detstyrkan i henne. Den blänker till vid frågan drömska landskapen hon arbetar med idag. är jobbigt igen. Aldrig får man vara glad,om varför hon började med måleri.säger hon.– Teckningsidéerna tog slut i huvudet, De cirka 60 verk som kommer att visas på Tonfallet gör att det är omöjligt att låta blisäger hon. Borås Konstmuseum är från Helene Bill- att dra på munnen. Hennes sätt att säga attOch så tillägger hon att hon blev tillfrågad grens hela karriär men med betoning på de glädjen inte blir långvarig har en komisk dragomhon kunde göra en målning. Hon skrat- senare årens måleri. Det är hennes första ning som gör det till ett intimt skämt. Etttar till och stämningen blir solig igen. stora separatutställning på museum. skämt med sig själv, med den som lyssnar och– När jag provade kände jag att det var – Helene Billgren är den första jag tillfrå- med livet. Alltid är det något som skaver.väldigt svårt. Men ändå. Jag blev nyfiken på gade när jag tillträdde min tjänst. Det finnsmitt eget måleri. en stor intensitet i hennes verk och jag tror Efter några år med måleriet har hon hittatOch det är klart att det var en utmaning. på ett stort, och brett, intresse för henne. en metod som fungerar. Hon arbetar medDet var 25 år sedan hon hade uttryckt sig Det känns roligt att kunna hugga henne målningar i två storlekar – en stor och engenom måleriet. Hennes konstnärsbana och vara först med en stor utställning, säger liten. Hon gör alltid varannan liten ochbörjade med konstföremål och gled senare Pontus Hammarén. varannan stor. Bakgrunden är det första honöver till teckningar. – De senaste åren har jag varit heltänd ger sig på.på måleriet. Men det är mycket jobb, säger– Jag vill ha hela ytan täckt så att jag slip-Helene Billgren är ett känt namn även Helene Billgren. per börja med något vitt. Jag är fri att görautanför de konstintresserades kretsar. Det Hon blir mer uppslukad av processen nu vad jag vill och känner för men det harär till och med så att Borås Konstmuseums när hon arbetar med måleriet. blivit så att varannan bakgrund är ljus ochchef Pontus Hammarén tror att kändisska- – När jag väl sätter igång så slutar jag inte varannan är mörk. Det är väldigt skönt attpet faktiskt skymmer konstnärskapet – att förrän jag fått det som jag vill ha det. Det ha något att utgå ifrån.


11Hans Forsman harvarit projektledareför arbetet medBorås 2025Bild: CHARLOTTE OHLSSON


12västerStroken ändrade förutsättningarna för Ulla och Göte Johanssons liv. Efter 60 år tillsammans ville de fortsätta att leva ihop. Med hjälp av obändlig livsvilja, anhörigstöd och hemtjänst har de lyckats. Stöd till anhöriga kan den som vårdar en anhörig hemma få.VNHjäLpEn SOM HåLLER iHOpAnhörigstöd är en del av omvårdnadenDet sitter två ringklockor vidden gamla trädörren på Byttorp.Den som vill vara heltÖsäker på att höras får trycka påbåda. Göte Johansson öppnarmed brunbränd överkropp ochett glatt leende. Hemtjänsten är redanpå plats, men räknas knappast längre som”främmat”.– De kommer hit flera gånger varje dag såvi känner varandra väl, säger Göte Johansson.Kicki Suhonen och Hanna Dicker frånStadsdelsförvaltningen Västers hemtjänst ärinne i sovrummet och hjälper Göte Johanssonsfru Ulla att komma upp ur sängen.Makarna har haft hjälp sedan 2006 och detär Kicki Suhonen, parets sociala omsorgsansvariga,som har huvudansvaret för attkontakten mellan hemtjänsten och Ullafungerar.Stadsdelsförvaltningen västerredaktör: Sofia Cullberge-post: sofia.cullberg@boras.sefacebook.com/stadsdelvasterGöte Johansson berättar om den dramatiskadagen för sex år sedan när hans fru ficken stroke och blev förlamad i högra sidan avkroppen. På sjukhuset sa man att hans frubara hade några få dagar kvar att leva. Mendagar blev till månader och nu, sex år senare,sitter Ulla Johansson i det hemtrevligaköket med den rödblommiga vaxduken ochpratar med personalen och retas kärleksfulltmed sin make. Bortsett från rullstolen är detinte mycket som avslöjar vad hon varit medom. Från början var talet borta helt, menmycket tack vare maken och personalen frånhemtjänst och rehabilitering övar hon sigoch blir bättre och bättre för varje dag.I början var det jobbigt för Göte Johanssonoch han var väldigt trött, särskilt närhans fru hade svårt att sova. Han fick vändahenne fem-sex gånger per natt. Nu är detlättare.– Jag kan nästan bättre än personalen vadUlla behöver! Men bäst vet hon själv ochhon är bra på att säga till så att saker skeri den ordning hon tänkt sig, säger GöteJohansson.I Borås Stad görs alltid en så kallad genomförandeplanför varje brukare. Göte Johanssonvisar upp en blå pärm med komi-håglapparpå framsidan och berättar atti den står allt man behöver veta för att gehans fru den vård och omsorg hon vill haoch behöver.Personalen kommer första gången vid halvåtta på morgonen och hjälper Ulla Johanssonmed morgonbestyren. Det blir kaffe ochnågra smörgåsar till frukost. Om personalenhar tid får de också lite fika. Sedan tar GöteJohansson hand om frukostdisken. Personalenkommer med jämna mellanrum för atthjälpa hans fru. Hon får hjälp sex till sjugånger om dagen.Även om Ulla Johansson får mycket hjälpav hemtjänsten tar hennes make hand omall städning, tvättar och handlar mat. Ochparets hus är rent och prydligt.– Ulla höll alltid rent och snyggt innanhon fick sin stroke. Det trivs vi med, så jagförsöker hålla efter så gott jag kan. Sedanblir det ju lite mer smuts när vi är mångasom springer ut och in här, så jag sopargolven två gånger om dagen, säger han.På tisdagar har paret avlastning. En personfrån hemtjänsten stannar hemma med UllaJohansson medan maken åker och handlarmat.När en person drabbas av stroke behövs oftahjälp på flera plan. Genom rehabiliteringenhar paret fått hjälp med anpassningar i


13ute ska bli innepå KristinebergUlla och Göte Johansson borfortfarande tillsammans efter60 år. Nu med hjälp av hem -tjänst och anhörigstöd.FAMiLjEnhemmet och tekniska hjälpmedel. Bland När vi reser oss upp för att avsluta medannat har Ulla Johansson en elrullstol då fotografering i trädgården, berättar Göteden gamla var tung att släpa upp för alla Johansson hur han brukar känna av närbackar på vintern. Eftersom paret gillar att någon i personalen varit borta en längre tidåka på utflykter fick de en rullstol till bilen. på semester.Framsätet togs ut, och på så sätt får de plats – De är ju som en del av vår familj, så dåmed rullstolen när de är iväg. Huset är märks det när någon är borta.också bostadsanpassat för Ullas nya behov,sofia cullbergmed bland annat ny dusch och lift vid ytterdörren.• Vill du veta mer kontakta enhetschef– Vi har också en ramp hemma hos vår biståndshandläggare Johanna Gunnarsson,dotter som vi ofta besöker. Det har hänt 033-35 31 75, johanna.gunnarsson@boras.se.flera gånger att vi fått erbjudande om hjälp Om du själv vårdar en anhörig och vill hasom vi själva inte tänkt på att fråga om, anhörigstöd tar du kontakt med biståndshandsägerGöte Johansson.läggaren i din stadsdelsförvaltning.Bild: ANNA SIGGENu satsar Borås Stad på en mer attraktivutemiljö runt Centrumhuset på Kristine -berg. I dag finns det fritidsgård, bibliotekoch öppen förskola där.Arkitekturpedagogen Ylva Eckersjö harundersökt platsen och kommer underhösten att samla in önskemål, drömmaroch behov om hur verksamheterna ochframför allt den yttre miljön kan förbättras.Förskolebarn, ungdomar från fritids -gården, elever från Kristinebergsskolan ochboende i området ska jobba fram förslag påförändringar. De olika förslagen kommer viabland annat foton, teckningar ochiakttagelser att ställas ut och tillsammansskapa en vision om framtiden. Utifrånutställningen tas sedan steget att förverk -liga visionen.jobba för att få detsom du önskarI höst påbörjas även en volontärsverksam -het med utgångspunkt i Centrumhuset.Vill du vara med och påverka aktivitetsut -budet där du bor och samtidigt göra någotdu tycker är roligt utifrån dina intressen?Kontakta Christina Gustafsson på telefon033-35 87 49 eller prata med personalenpå Kristinebergs bibliotek. De kan ocksåberätta mer om verksamheten.Lara El-Machharawi.Behovsstyrt stöd från kommunenSom anhörig kan du vårdaen närstående som äräldre, sjuk eller har funk -tionsnedsättning.Med hjälp av stadsdels -förvaltningens närstående -stöd kan anhörigvårdarenfå råd, kunskap och stödför att underlätta vardagenför sig och sin närstående.En socialt omsorgsansvarigutses och har huvudan -svaret för att de insatservårdtagaren har beviljadeblir utförda utifrån vård -tagarens önskemål.Alla insatser som denboende önskar och behöverska dokumenteras ochfinnas hemma hos densom vårdas i det somkallas en genomförande -plan.Läsfrukt ger äpplenpå biblioteket9-åriga Lara El-Machharawi har slukat 13böcker under sitt sommarlov. Därför kanhon hänga 13 äpplen i sommarbok-trädetpå Mötesplats Norrby. Sommarboken ärett initiativ från Borås Stads stadsbibliotekoch tanken är att det ska uppmuntra barnatt läsa mer.


14österEleverna på Sörmarks -gården leker mer ängärna på skulpturensom barnen kalla Drak-Ulla och S-maksen.På Sörmarksgården satsas stort på utemiljön.Det senaste tillskottet är två stora ekskulpturerför barnen att klänga och klättra på.– Vi vann en energispartävling och ville attbarnen skulle få glädje av pengarna, säger förskolechefThomas Jonasson.VDRAK-uLLA OCH S-MASKEnNGlädjen var stor när Sörmarksgårdenvann första pris i denÖ energisparkampanj som BoråsEnergi och Miljö stod bakomför ett par år sedan. Förstapriset,som de delade med Ekarängskolan,var förstås ett välkommet ekonomiskt tillskott.Personalen började genast funderaöver var de 37 500 kronorna skulle göra sigbäst. Utemiljön blev ett självklart val. Härhar man under många år gjort stora satsningarför att skapa en miljö för lust,lärande, utforskning och nöje för barnen.– Vi hörde talas om konstnären BjörnStadsdelsförvaltningen östertillfällig redaktör: Göran Carlssone-post: goran.carlsson@boras.seboras.se/stadsdelosterPrispengar gick till lekvänliga skulpturer på SörmarksgårdenEdsholm, som skapar sin konst med hjälpav motorsåg, kollade på hans hemsida ochbestämde oss för att satsa på att köpa in ettpar verk, säger Thomas Jonasson.Konstnären lyssnade på personalens önskemål,började jobba och för ett år sedan komså Masken Smasken och Draken Drakula påplats, båda ungefär tre meter långa.– Bara att få hit dem från Hindås var ettföretag. De kom med hjälp av traktor somgick 30 kilometer i timmen. Dessutom hadeBjörn just skadat sig olyckligt och hadebandage runt huvudet, så det hela blev verkligenett äventyr för barnen.Att konstverken är uppskattade går det inteatt ta miste på. Viktor, Tim, Lia, Yusuf ochAlva klättrar omkring på skulpturerna påskolgården.– Vi ville att det skulle få plats mångapå dem och att de inte ska vara höga.Det ska gå att hoppa från dem utan attgöra sig illa, säger Thomas Jonasson.Utemiljön på Sörmarksgården har successivtblivit mer och mer barnvänlig. Märkligt nogplanterades taggbuskar överallt när förskolanvar ny och gården var inte alls lika inbjudandesom den är nu. Vid sandlådan finnsvinbärsbuskar att plocka från när bären ärmogna istället för de taggiga krusbärsbuskarsom fanns där tidigare och på gården finnsbåde äpple- och päronträd. Thomas Jonassonvisar gärna upp resten av förskolansutegård. Här finns ”inte-nudda-markenparken”i egen tappning, ett utomhuskök, engjuten vattenbana, pilkojor, en buss för småpassagerare och en lekstuga som så sakteligahåller på att förvandlas till teknikstuga medinspiration från Navet.Många idéer och en stor del av arbetet skermed hjälp av barnens föräldrar. Som vattenbanan,som byggdes av föräldrar, barn ochförskolepersonal tillsammans.


15Samarbete görlivet lite godarePå vård- och omsorgsboendet Dalsjövägen25 i Dalsjöfors arbetar personalen pårestaurangen efter metoden ”Brukare ochpersonal utvecklar vården tillsammans”.På några få månader och till ringa kost -nader har förändringar resulterat i godaremat och i en trevligare och mer inbjudandemiljö. Brukarnas önskemål och idéer harvarit vägledande i att utveckla vården, ettarbete som nu fortsätter under hösten.– Att barnen är med sina föräldrar när dejobbar med vår utemiljö är också en poäng.Man tar bättre hand om de saker man är medatt göra och det blir en positiv gemensamupplevelse. Dessutom blir ofta de här egnagrejerna både trevligare och billigare än vanligalekställningar som man köper från någonleverantör.Över huvud taget är föräldraengagemangetstort, betonar Thomas Jonasson och berättarom pappan som både bekostade och satte uppstaket runt gungorna på sin fritid.– Så är det ofta. Föräldrarna drar åt sammahåll som vi. Och i det här fallet fick vi stakettill en kostnad av 1 500 kronor istället för denoffert på 30 000 kronor vi fått från annat håll.Men det är inte allt som behöver kosta särskiltmycket, menar Thomas Jonasson. Detfinns andra medel att ta till med lite påhittighet.Som de enkla stubbar som ligger slängdalite här och där. De blir en del i leken ochbärs omkring och hoppas på – och har intekostat ett öre. Eller pilkojorna, som i all sinenkelhet är perfekta gömställen för smygandebarn.– Sedan har vi Kransmossen in på knuten,som vi förstås utnyttjar så ofta vi kan.Att det finns ett engagemang för både denegna miljön och för miljön ur ett större perspektivär inte att tveka på. En av de drivandeär förskolläraren Anette Grönbäck, som ärpå semester när Såklart Borås hälsar på. Förskolanhar Grön Flagg, en certifiering sommåste underhållas, man återvinner gärna ochvisar som exempel de gamla diskhoarna frånförskolans barndom, som nu fått nytt liv iuteköket.– Dem återanvände vi när köket byggdesom, säger barnskötaren Maria Karlsson.Och energispartävlingen har inneburit enordentlig minskning i elanvändandet.– Nu har vi lågenergilampor i hela huset, vihar satt in lampor med rörelseautomatik i utrymmendär det är lätt att glömma att släcka,som toaletter, och vi fyller alltid tvättmaskinernaordentligt, säger Thomas Jonasson. Ochså är vi experter på att källsortera!Nu i höst blir det fest när Sörmarksgårdenfyller 30 år. Kalas med tårta och ballonger stårpå programmet. Och de senaste tillskottenSmasken och Dracula är förstås med på etthörn.monica carlsson• Vill du veta mer kontakta Thomas Jonasson,förskolechef på Sörmarksgården,033- 35 83 88 eller thomas.jonasson@boras.se.Bild: ANNA SIGGEStora kliv mot nytrygghetsvandringStadsdelförvaltningen Öster fortsätterarbetet för en mer trygg och säkerstadsdel. Under sommaren har det tillexempel satsats extra på aktiviteter ocharbetstillfällen för ungdomar. Resultatethar varit mycket positivt.Nästa steg i arbetet är att Brottsförebyg -gande rådet i Öster ska ta fram en modellför trygghetsvandringar med fokus påden enskilda medborgaren. Till grund förmodellen ligger den analys som gjordesi våras. Detta arbete kommer att startaunder hösten på Hässleholmen ochsenare även på övriga bostadsområdeni stadsdelen.Färgerna dundrarin i DalsjöforsTa tillfället i akt och titta in i Konst -rummet på biblioteket i Dalsjöfors underhösten.Fram till den 1 oktober ställer makarnaChristina Frendin Wester och HåkanWester ut sin konst i konstrummet. Chris -tina Frendin arbetar med olja på duk därlusten till färgen är själva drivkraften.Håkan Wester gör abstrakta skulptureri trä och akrylplast med inspiration frånmatematiken.Den 6 oktober är det vernissage mednästa utställande konstnär – KristinaThulin. Utställningen pågår fram till5 november och Kristina Thun kommeratt visa litografier och fotopolymer.


18lättlästHär hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklari såklartborås. Fler lättlästa notiser finns på boras.se/lattlast –> nyheter.Alla barn får röstai lekplats-valetI höst får alla barn i Boråsrösta i ett riktigt val.Barnen ska bestämmaom den nya lekplatsen i Stadsparken.Det finns tre olika förslagatt välja mellan.Borås Stad kommer att byggaden lekplats som barnenröstar fram.Det är barn mellan fyra och tolv årsom får rösta.Röstningen sker på bibliotekenmed riktiga valsedlar.Sidan 4-5Målningar av Helene Billgrenpå Borås KonstmuseumBorås Konstmuseum visar i hösten utställningmed målningar av Helene Billgren.Hon har många kontrasteri sina målningar.Hon växlar hela tiden mellan stortoch småttoch mellan ljust och mörkt.Borås Konstmuseum ärdet första museetsom har en stor utställningmed hennes tavlor.Utställningen öppnar den 20 oktoberoch pågår till 13 januari.Sidan 6-7ny väg förbi Sjöbominskar problem i trafikenDet är mycket buller och problempå Sjöboav all trafik genom området.Nu ska det byggas en ny vägsom leder trafiken förbi Sjöbo.Den vägen ska korsa järnvägennorr om djurparken,passera Nordskogensindustriområde på Däckvägen,och komma ut vid Tosseryd.Den nya vägen ska vara klar 2014.Sidan 2göte får stödför att vårda sin fruDet finns stöd att få från kommunenom man vårdar en familjemedlem.Göte Johansson vårdar sin fru Ullasom för sex år sedan fick en stroke.Stroke är en blödning i hjärnan.Nu sitter Ulla i rullstol.Efter sin stroke kunde hon inte tala,men det har hon lärt sig igenmed hjälp av Göte och kommunens personal.Ulla och Göte har också fått hjälpatt göra om både i huset och i bilenför att Ulla ska komma fram i rullstolenoch för att vardagen ska bli enklare.Sidan 12-13Sörmarksgården vann pengaroch köpte skulpturer i träSörmarksgården är en förskola i Borås.För ett par år sedan vann förskolanen tävling om att spara energi.Nu har man använt pengarna till att göra miljön utomhus roligare,bland annat med ett par skulpturer i träsom en konstnär gjort med motorsåg.Skulpturerna är tre meter långaoch barnen kan klättra i dem.På gården finns också fruktträd och bärbuskaroch en lekstuga som ska bli teknik-stuga.Barnens föräldrar hjälper ofta till i arbetetmed att göra fint på gården.Sidan 14-15äldre får lära sig datorerpå teknik-caféerDet kan vara svårt för äldre personeratt lära sig den moderna teknikensom mobiltelefoner och datorer.I höst ordnar Borås Stad teknik-caféerdär de kan få hjälp att lära sig.Caféerna blir på Sparrehus,Kristinebergs fritidsgård och Café Nian.Sidan 20Barnen från Solgårdenlär sig om djurenVarje onsdag tar Borås Djurparkemot barnfrån två förskolor i Borås.Solgården är en av förskolornadär barnen brukar gå till djurparken.I djurparken möts de av Gunilla Särén.Hon lär barnen saker om djurenoch låter barnen vara med i arbeteti parken,till exempel med att göra renti djurens hus.Sidan 16-17gästerna på Kulturhusetkommer på måndagarFörfattarna Vibeke Olssonoch Göran Rosenbergoch konstnären Helene Billgrenkommer till Kulturhuset i höst.Varje måndagkväll kommeren intressant gäst.Förut har det varitTisdagar på Kulturhuset– nu är det Måndagar som gäller.Sidan 8Hans har arbetat ett årmed en vision för BoråsNu är visionen för Borås nästan klar.En vision är som en bildav hur man vill att det ska bli i framtiden.Hans Forsman har arbetat i drygt ett årmed att skriva visionen för Borås.Han har träffat många grupper av boråsaresom haft olika idéer till visionen.I oktober beslutar Kommunfullmäktige om visionen.Sedan kommer kommunen att driva arbetetmed att göra visionen till verklighet.Men det är också meningen att alla boråsareska vara med och skapa framtidens Borås.Sidan 10-11


korsord19Vad tyckte du bäst omatt läsa i det här numretav Såklart Borås?NamnGatuadressPostadressSkicka in din lösningoch svar på frågan tillSåklart Borås501 80 Boråssenast 30 oktober så har du chansatt vinna ett litet men trevligt pris.DEN ÖKAR MEDDEN NYA LEDENKRÄLARTVÄR-BROMSAGÖR MANKONS-TER I PÅCIRKUSGÖRMANRID-HÄSTARSÅDANBANDITFINNSIBLANDKALLARMANDETKNEGOM-TÄNK-SAMMAFÖGAGENE-RÖSGLÄDJE-RUSONDANDEFÖLJEROFTA ENFÖRLOV-NING- - - - - - -SÄD PÅÅKERNRAKELSSYSTERSTORTLAGERVÄGVI-SARENSÄNDERNYHETERSIKTUTE-PLAT-SERBRA ATTHA NÄRBÅTENLÄCKERDET YTTRE SKYD-DANDE ORGANETUNGEFÄR 2,5 CMEMILSSYSTERVIND-PUSTTIGGA - - - - - - -FÖR-SENAFINNSÄVENPÅMYNTKRÅNG-LAORD FÖRKAJA IDIALEKTFLÄSKOCHBRUNABÖNORVULKAN-ÖPP-NINGPLÖTS-LIGLUSTSMILAPOLIS-ARRESTJOBBARSÅ DETGLÖDERATLAN-TENKRYDDAMISS-TAGBRÄN-NANDEMENNYTTIGASKRIV-DONETDEL IMITTENSKYDDMÅRD-DJURVIDVATTENSLAN-TARNALÄSTEPAPPAFÖRBARNENRESE-HAND-LINGVIT-SIPPAÄR ENSÅDANVANLIGPRYL IMÅNGAHEMKASKE-LOTFRAMÅT-ANDAVISKANSVOR-DOMDUOTRA-FIK-PLATSVATTEN-PUSSVARUAV-GIFTERÄDEL-STENARSITTERI TULLSKOGS-KATTDATTENÄROFTAKYLIGVINDSTEKABIFFUTESTRÅK-IN-STRU-MENTGESTI-KULERADRAG-FORDONSVÄNGFÖRTITA-NICKADA-VERGÖMDA- - - - - - -SNOSIGÖVER-NATUR-LIGTVÄSENKNUTURDELDÅLIGFJÄDERFÄRG-NYANS© 2012UlfThorénFÖRABAKOMLJUSETPARKE-RINGS-HUSENBRÄNN-BARBERG-ARTtre vinnare från sommarnumret: Leif Stomberg, Lena Bellstam, Tonja Blomgren.


såbraboråsNaTTDaGIllustration: CHARLOTTE OHLSSONTEKniKCAFÉBorås Stad gör en satsning på teknikkunskap för äldreI höst satsar Borås Stad på att få äldre attmöta teknik under kunnig ledning.Genom teknikcaféer som finns i de trestadsdelarna kan alla intresserade äldre ochderas anhöriga få chansen prova på olikatekniska hjälpmedel.– Vi kommer att ha med produkterna så attdeltagarna kan klämma och känna på democh samtidigt ställa sina frågor, säger FredrikArvevik som tillsammans med Jessica Engkvistkommer att vara med på varje cafétillfälle.De kommer att visa på användningssättoch tipsa om program och annat som kangöra vardagen lättare och roligare för dig mednågra år i kroppen. Fredrik Arvevik arbetartill vardags som projektledare för Action, detit-baserade stöd som äldre och deras anhörigakan få genom kommunen, och Jessica Engkvistär arbetsterapeut på Demensteamet.Inga teknikfrågor är mindre viktiga, alla är likavälkomna. Ta med det du vill veta mer om så kandu förhoppningsvis få svar.Moderna mobiltelefoner, surfplattor, datorer ochkanske något hjälpmedel specialinrikta för äldrekommer att finnas tillgängligt under träffarna.Nu växer också möjligheten att träffas runtteknik. De båda pensionärsföreningarna iSandared har nappat på konceptet och driverett eget teknikcafé under fyra tillfällen i höst.De har samma upplägg som kommunenscaféer och Fredrik Arvevik och Jessica Engkvistfungerar som ledare även i Sandared.charlotte ohlsson• Vill du veta mer om teknikcaféet kontaktaFredrik Arvevik 033- 35 30 95eller Jessica Engkvist 033-35 50 84.NVÖCAFÉ niAn i gångHESTER KRiSTinEBERgS FRiTiDSgåRD SpARREHuS4/9 kl 13.30-15.30 6/9 kl 10.00-12.00 30/8 kl 13.30-15.309/10 kl 13.30-15.30 4/10 kl 10.00- 12.00 27/9 kl 13.30-15.306/1 kl 13.30-15.30 8/11 kl 10.00- 12.00 1/11 kl 13.30-15.304/12 kl 13.30-15.30 6/12 kl 10.00-12.00 29/11 kl 13.30-15.30

More magazines by this user
Similar magazines