Verksamhetsberättelse 2007 - Posten Åland

posten.ax

Verksamhetsberättelse 2007 - Posten Åland

Verkställandedirektörens översiktDet gångna året har varit händelserikt. Flera nya storkunderhar etablerat verksamhet på Åland. Posten Åland har i samarbetemed Pitney Bowes Management Services etablerat sigsom en aktör att räkna med inom print och kuvertering förden nordiska finansbranschen. Ett stort nordiskt försäkringsbolagproducerar sedan hösten 2007 sina utskick för denfinska marknaden på Åland och Posten Åland sköter distributionentill Finland. Flytten till det nya postkontoret på Nygatanoch byggstarten på den 5 100 m 2 stora utbyggnaden avterminalen i Sviby, är andra viktiga händelser som har storinverkan på Postens fortsatta verksamhet. Att få allting samlatunder ett tak i början av 2009 då Frimärken och stabsfunktionernaflyttar från Torggatan 4 till huvudkontoret kommeratt underlätta samordningen av verksamheten väsentligt.Den kundfokusering som inleddes då Posten 2005 uppdeladesi tre affärsområden har fortsatt under 2007. AffärsområdetPack & Distribution har gjort en ingående analys av marknadsförutsättningarnaoch två tydliga tillväxtsegment har vuxitfram: Varupackning för e-handelsbranschen samt print ochkuvertering för finansbranschen. Försäljningsorganisationenhar utvecklats och anpassats till de definierade fokusområdenaoch förväntningarna är att tydligheten och målfokuseringenskall ge utdelning under 2008. Även inom affärsområdetFrimärken har kundfokuseringen varit under utveckling ochkunderna har indelats i tydliga segment för att man bättre skakunna tillmötesgå den enskilda kundens specifika behov.Posten gör en avsevärd resultatförbättring jämfört medföregående år. Det är många faktorer som spelar in menökande volymer, i kombination med en utveckling av de internaprocesserna, leder sammantaget till den signifikantaresultatförbättringen. Inom det klassiska affärsområdet Leveransär det främst effektiviseringsåtgärder och omläggningari portostrukturen som står för resultatförbättringen. Särutdelningenav tidningar är fortfarande ett problembarn där intäkternainte ens täcker de direkta kostnaderna. Inom Pack &Distribution är det de växande volymerna som är bakgrundentill framgången. Affärsområdet Frimärken uppvisar tackvare en allt mer slimmad kostnadskostym ett bättre resultatän föregående år. Sammantaget kan konstateras att flera årsarbete av rationaliseringar, utvecklande av nya IT-hjälpmedel,kundfokusering och åtgärder inom olönsamma delar avPostens verksamhet nu börjar bära frukt.Omsättningen 2007 var 26,7 miljoner euro, vilket är enökning med 15,5 procent från föregående år. Rörelsevinstensteg med 1,6 miljoner euro varav 0,7 miljoner är intäkter avengångskaraktär som härrör sig från försäljningen av fastighetenTorggatan 4. Rörelsemarginalen med fastighetsförsäljningenborträknad steg till 10,2 procent, vilket får betecknassom tillfredsställandeinom den typ av industriellverksamhet därPosten huvudsakligenverkar. Utvecklingenav rörelsemarginalenhar gått snabbare änplanerat.Den nya flygfraktlinjen till Helsingfors i samarbete medTNT har slagit väl ut. Den mer än fördubblade lastkapacitetensom bytet av flygplanstyp innebar har visat sig otillräckligoch under 2008 är det möjligt att vissa turer kommer attflygas av ännu större plan som redan är beställda av flygoperatören.Samarbetspartnern TNT bedömer den åländskafraktmarknaden så pass intressant att man beslutat sig föratt starta en ny fraktlinje Åland – Helsingfors i samarbetemed Posten. Med start i mars 2008 avgår en bil dagligenmed nattfärjan till Helsingfors för lossning i huvudstaden påförmiddagen följande dag. Det här ger åländska företagmöjlighet att producera ända till sent på kvällen för leveranspå fastlandet följande dag och för leverans i Europa dagendärpå. Behovet hos Postens interna kunder inom Pack & Distributionär en drivande faktor bakom beslutet att öppna dennya fraktlinjen.Posten är en av huvudägarna i Air Åland och har efternyemissionen i juni 2006 fortfarande en ägarandel om 17,9procent. Posten har en plats i styrelsen och värnar om attstabila flygförbindelser till Åland ska fungera. Air Ålands flyganvänds även som komplement för postforslingen mellanÅland och Finland.I december 2008 ska nybygget i Sviby vara klart och dåflyttar hela Postens personal förutom postkontoren ut till Sviby.Posten äger fortfarande utrymmena där citypostkontoret iMariehamn finns men resten av fastigheten är såld till AlandiaTrade Center. Det ligger i Postens intresse att det fortsättningsvisfinns ett aktivt affärsliv i centrum av Mariehamn därcitykontoret är beläget.Slutligen vill jag tacka Postens fantastiska personal för åretsom har gått. Postverksamheten är personalintensiv och våraanställda är Postens viktigaste resurs. Förändringsprocesseninom Posten rullar på och med bättre verktyg och klararestrukturer kommer vi att kunna göra ett ännu bättre jobb dekommande åren.Mariehamn, den 27 februari 2008HENRIK LUNDBERG, VDDET FEMTONDE VERKSAMHETSÅRET 1

More magazines by this user
Similar magazines