Verksamhetsberättelse 2007 - Posten Åland

posten.ax

Verksamhetsberättelse 2007 - Posten Åland

Lagtingets och landskapsregeringensmålPosten Åland bedriver postverksamhet samt tillhandahållertjänster som anknyter till postverksamheten. Verksamhetenär reglerad i enlighet med landskapslagen (LL) om Posten påÅland, ÅFS 39/1992, LL om ändring av landskapslagen omPosten på Åland, ÅFS 30/2007, LL om ändring av landskapslagenom Posten Åland, ÅFS 61/2007 samt landskapslagen(LL) om Posttjänster, ÅFS 60/2007. Postens affärsidé är attsäkert och lönsamt förmedla meddelanden och varor mellanföretag och människor. Posten Ålands övergripande vision äratt vara den naturliga länken mellan människor och företagför förmedling av varor och meddelanden.VERKSAMHETSMÅLVerksamhetsmålen som lagtinget fastställt för Posten är:• Postverksamheten ska utvecklas ändamålsenligt ochutbudet av tjänster ska motsvara kundernas och helasamhäl lets behov.• Produkterna och tjänsterna ska prissättas enligt företagsekonomiskaprinciper så att överskott från verksamhetenkommer kunderna och verksamheten tillgodo.• Den grundläggande, samhällsomfattande postservicenska finnas allmänt tillgänglig i hela landskapet.• Priority brev, som inlämnats till postbefordran inom utsatttid, ska till 98 procent nå adressaten följande arbetsdagoch resten under därpå följande arbetsdag.• Tidningarna i normal postutdelning, dagtid måndagfredag,ska nå adressaten inom den tid utgivaren beställt.• I varje kommun ska det finnas minst en fast postserviceenhet.RESULTATVinsten före bokslutsdispositioner är 3,5 miljoner euro varav2,8 miljoner euro härrör sig från löpande verksamhet, vilketär 53 procent högre än år 2006. Omsättningen ökade med3,6 miljoner euro och blev 26,7 miljoner euro vilket är 15,5procent högre än föregående år. Det senaste årets trend medökad omsättning och resultat har ytterligare accentuerats.Ett antal nya kunder inom segmentet e-handel har etableratsig hos Posten under 2007. Satsningen på utskrift ochkuvertering för finansbranschen har börjat bära frukt ochomsättningen har ökat markant i takt med att produktionskapacitetenbyggts ut. Kostnaderna ökade med 12,3 procent till24,1 miljoner euro. Nyinvesteringar har uppgått till 5,8 miljonereuro under perioden. De största investeringarna gällerutbyggnaden av postterminalen i Sviby och ombyggnaden avpostkontoret på Torggatan 4.Lagtinget fastställde ett resultatmål på 2,3 miljoner euroför Posten för år 2007 och avkastningen fastställdes till 0euro med tanke på den stora investeringen i utbyggnaden avpostterminalen i Sviby.Målet för transporthastigheten för Priority brev är att minst98 procent ska frambefordras över natten och resten därpåföljande dag. Målet uppnåddes och 98,6 procent nåddeadressaten dagen efter postningsdagen.Posten har en viktig uppgift att trygga den samhällsomfattandepostservicen även i glesbygden. Posten fortsätter söka olikasamarbetsformer för att säkra verksamheten i glesbygden.En ny lag om posttjänster samt en revidering av Landskapslagenom Posten Åland trädde i kraft den 1 oktober2007. Postens verksamhetsförutsättningar har därmed blivittydligare. I landskapsregeringens budget för 2008 finns omnämntatt man under året ska undersöka förutsättningarnaför att ombilda Posten Åland till aktiebolag. Avkastningskravetför 2008 är fastslaget till 264 000 euro och investeringstaketär satt till 8,0 miljoner euro, där merparten är öronmärktför utbyggnaden i Sviby.2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

More magazines by this user
Similar magazines