Råd och skyddsanvisningar samt krav på lokal ... - Banportalen

banportalen.banverket.se

Råd och skyddsanvisningar samt krav på lokal ... - Banportalen

Verksamhetssystemet Gäller för VersionFöreskrift BV koncern 1.0BVF 1920 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor2007-12-01 1Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd avF07-13003/TR25 Leverans Malin HolenErsätterBRMF 906.2, BRÖF 906.2, BRVF 906.2, BRNF 900.012Råd och skyddsanvisningar samt kravlokal information1 (10)


VerksamhetssystemetInnehållsförteckningFörord/Syfte.....................................................................................................................................41 Omfattning .............................................................................................................................42 Hjälpmedel och referenser......................................................................................................42.1 Hjälpmedel ...............................................................................................................................42.2 Referenser ................................................................................................................................43 Definitioner och förkortningar ................................................................................................54 Ansvar ....................................................................................................................................55 Allmänt ...................................................................................................................................55.1 Läraren ....................................................................................................................................55.2 Informatören.............................................................................................................................55.3 Råd och Skydd ..........................................................................................................................55.4 Utbildningsstruktur ....................................................................................................................66 Behörighetskrav .....................................................................................................................66.1 Informatör ................................................................................................................................66.2 Råd och skydd...........................................................................................................................67 Ansökan om behörighetsbevis ................................................................................................77.1 Utfärdande och registrering av behörighetsbevis............................................................................77.1.1 Informatör ................................................................................................................................77.1.2 Råd och Skydd ..........................................................................................................................77.2 Behörighetens giltighet...............................................................................................................77.2.1 Informatör ................................................................................................................................77.2.2 Råd och Skydd ..........................................................................................................................77.3 Återkallelser av behörighet..........................................................................................................78 Genomförande ........................................................................................................................78.1 Beställarens krav på behörighet...................................................................................................78.2 Uppstart av arbete .....................................................................................................................88.2.1 Råd och skydd...........................................................................................................................88.2.2 Behörighet SoS-ledare, tågvarnare och egenskydd.........................................................................88.2.3 Behörighet vägvakt, tsm arbete och htsm .....................................................................................9BVF 1920 Råd och skyddsanvisningar samt kravlokal information2 (10)


VerksamhetssystemetBilaga 1 ..........................................................................................................................................10BVF 1920 Råd och skyddsanvisningar samt kravlokal information3 (10)


VerksamhetssystemetFörord/SyfteArbete inom järnvägens spårområde är förenat med stora risker. Leverantören skall kunna visa attberörd personal utan säkerhetstjänst tagit del av det informationsmaterial Banverket tillhandahåller.Då kopplingen mellan kravlokal kännedom och krav på information om Råd ochSkyddsanvisningar varit otydlig har en översyn genomförts och kraven har samlats i ett gemensamtdokument. Regionala dokument om lokal kännedom ersätts av denna föreskrift.1 OmfattningDokumentet beskriver de behörighetskrav som gäller för informatör och den personal som fårinformation i Råd och Skyddsanvisningar.Dokumentet beskriver hur information om råd och skyddsanvisningar samt lokal information skagenomföras. Syftet är att varje person som anlitas av Banverket, för arbeten i spårområdet, skall hakännedom om anläggningen och de risker som finns samt de lokala förutsättningar som råder föraktuell arbetsplats.2 Hjälpmedel och referenser2.1 HjälpmedelInga2.2 ReferenserI föreskriften refereras till följande dokument.• BV-FS 2000:3 Föreskrifter om utbildning för personal med arbetsuppgifter avbetydelse för trafiksäkerheten• Järnvägsstyrelsens kommentar till järnvägslagen om kompetenskrav påtrafiksäkerhetspersonal daterat 2000-07-01.• BVH 906 Trafiksäkerhetsfunktioner, uppgifter och kompetenskrav• BVF 900.3 bilaga 5 Säkerhetsordning – krav på kunskaper i säkerhetsordningen• BVF 913 Elsäkerhetskrav på personal för arbete på och nära Banverketsstarkströmsanläggning.• BVS 921 Behörighetskrav och Behörighetsbevis för personal medsäkerhetspåverkande arbetsuppgifterBVF 1920 Råd och skyddsanvisningar samt kravlokal information4 (10)


Verksamhetssystemet3 Definitioner och förkortningar• JP: Järnvägarnas funktion för personcertifiering• Information: sammanfattande namn på Råd och Skyddsanvisningar och lokal information• Råd och Skyddsanvisningar: information gällande arbetsmiljörisker i och invid spår• Lokal information: kännedom om risker i spåranläggningen och de lokala förutsättningarsom råder för aktuell arbetsplats• Råd och Skydd: behörighet som ger rätt att vistas i spårområde under ledning av en personmed kompetens motsvarande lägst Skydds och säkerhetsledare4 AnsvarBehörig person skall under behörighetens giltighet:• Ange adressändring till JP• Ange byte av arbetsgivare till JP• Vara medveten om att missbruk av behörighetsbevis, och eller bristande kompetenskan leda till indragande av behörighet5 Allmänt5.1 LärarenDen som är behörig lärare i repetitionsutbildning inom trafik- och/eller elsäkerhet är behörig att hållautbildning till informatör. Inga särskilda krav finns på lärarnas organisatoriska tillhörighet.5.2 InformatörenDet är informatörens uppgift att genomföra information i råd och skyddsanvisningar samt lokalinformation. Inga särskilda krav finns på informatörens organisatoriska tillhörighet. Det är en fördelom entreprenörens platschef eller motsvarande ges rollen som informatör. Dels skapas förståelse hosarbetsledningen för riskerna i verksamheten och förutsättningar för säkerhetsplanering stärks samt attarbetsledningen själv har styrningen över de informationsinsatser som krävs vid personalförändringar5.3 Råd och SkyddAll personal som skall arbeta i spårområde under SoS ledare och inte genomgått lägst utbildningBASÄVISTA (egenskydd), skall delta i informationen råd och skyddsanvisningar.BVF 1920 Råd och skyddsanvisningar samt kravlokal information5 (10)


Verksamhetssystemet5.4 UtbildningsstrukturBeställare/InfrastrukturförvaltareInformatörRåd och skyddsanvisningarLokal information6 Behörighetskrav6.1 InformatörFör att informatören ska uppfylla behörighetskraven krävs• god och aktuell lokal kännedom• god kunskap i talad och skriven svenska• minst uppfylla behörighetskraven för SOS-ledare• erfarenhet av arbete på järnvägsanläggningar• genomgången utbildning för informatörUtbildningsplan för informatörer se bilaga 1Text6.2 Råd och skyddPersonal som skall arbeta i spårområde under SoS ledare och som inte genomgått lägst utbildningBASÄVISTA (egenskydd), ska delta i informationen råd och skyddsanvisningar.Entreprenörer som har behörighetsbevis för Råd och Skydd behöver inte genomgå information.Informationen skall utgöras av det utbildningspaket som tagits fram av Banverket.BVF 1920 Råd och skyddsanvisningar samt kravlokal information6 (10)


Verksamhetssystemet7 Ansökan om behörighetsbevis7.1 Utfärdande och registrering av behörighetsbevis7.1.1 InformatörNär en informatörsutbildning genomförts ansvarar läraren för att informatörerna anmäls till JP inomtvå veckor efter informationstillfället.7.1.2 Råd och SkyddAnsökan till JP för att erhålla behörighetsbevis för ”råd och skydd” skickas av informatören och skallsändas inom två veckor efter informationstillfället.7.2 Behörighetens giltighet7.2.1 InformatörBehörigheten gäller under förutsättning att informatören upprätthåller behörigheten som SoS ledare,samt genomgår de repetitionsutbildningar Banverket genomför.7.2.2 Råd och SkyddBehörighetsbeviset gäller i två år från registreringen i JP. Ej registrerad person måste genomgå nyinformation om Råd och Skyddsanvisningar vid ny arbetsplats.7.3 Återkallelser av behörighetOm kraven enligt detta dokument inte upprätthålls eller om allvarliga brister upptäcks i hanteringenav informationen och/eller dokumentationen skall behörigheten återkallas. Detsamma gäller förupptäckt av bristande attityd gällande arbetsmiljö och säkerhetsarbetet.Ansvar för anmälan till JP om att indragning av behörighetsbevis ska göras har den behöriges chef,men indragningen kan också initieras av ansvarig chef på beställande enhet. Indragning avbehörighetsbevis utförs av JP.8 Genomförande8.1 Beställarens krav på behörighetBeställare/Infrastrukturförvaltare ansvarar för att entreprenören vid upphandling får erforderliginformation angående denna föreskrift.Beställare/Infrastrukturförvaltare ställer krav på att entreprenören skall kunna redovisadokumentation på gällande behörigheter för sin personal och underentreprenörer. Dessa ska erhållainformation i råd och skyddsanvisningar samt lokal information.BVF 1920 Råd och skyddsanvisningar samt kravlokal information7 (10)


VerksamhetssystemetDen som är behörig lärare i repetitionsutbildning inom trafik- och/eller elsäkerhet är behörig att hållautbildning till informatör. Inga särskilda krav finns på lärarnas organisatoriska tillhörighet.8.2 Uppstart av arbeteFör all personal som är behörig att vara i spårområdet krävs lokal informationFöre första informationstillfället informatören genomför på en ny entreprenad skabeställare/infrastrukturförvaltare säkerställa att informatören har fått information om lokalaförhållanden. Informatören är skyldig att dokumentera och spara genomförd information minst ett årefter avslutad entreprenad. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om:• när informationen genomfördes• av vem informationen genomfördes• namn och personnummer på de som erhållit informationen• vilket företag som deltagarna representerar• deltagares kvitteringFör lokal information tillkommer upplysning om tidsmässig och geografisk avgränsning iinformationens giltighet.Behovet av lokal information varierar utifrån personens behörighet, och skall genomföras• för varje ny arbetsplats.• vid större förändringar på arbetsplatsen.• när aktuell person inte har arbetat på arbetsplatsen under senaste året.Informationen skall omfatta för arbetet tillämpliga delar av nedanstående.8.2.1 Råd och skyddInformationen i Råd och Skyddsanvisningar utgörs av det utbildningspaket som tagits fram avBanverket. Den lokala informationen ska omfatta risker vid arbete i och invid spår8.2.2 Behörighet SoS-ledare, tågvarnare och egenskyddDen lokala informationen ska omfatta• elektrificerat spår• flerspår• aktuell sth• tågspår på station• spårnummer• telefonnummer till driftledningscentralen, lokala tågklarerareBVF 1920 Råd och skyddsanvisningar samt kravlokal information8 (10)


Verksamhetssystemet• aktuella telefonnummer för att kunna larma vid inträffad olycka och tillbud.8.2.3 Behörighet vägvakt, tsm arbete och htsmDen lokala informationen ska omfatta• sth• trafikstyrningssystem• eventuella trafikeringsregler• dubbelspår/flerspår• elektrificerat spår• grafisk tidtabell• telefonnummer till driftledningscentraler och lokala tågklarerare• vägskyddens ringsträckor• linjeplatser• K16 hantering• stationen vad gäller tågspår, växlar, spårnummer, signalnummer, stationsgränser,bevakningstider, plankorsningar• eventuella byggspårsregler• olyckshantering• linjebok• SäkerhetsplanBVF 1920 Råd och skyddsanvisningar samt kravlokal information9 (10)


VerksamhetssystemetBilaga 1UtbildningsplanInformatörsutbildningen skall innehålla följande delar och beräknad tidsåtgång är mellan 5 och 8timmar beroende på deltagarnas grundkompetens:1. Inledning2. Lagar3. Grundläggande järnvägsteknik4. Trafiksäkerhet/arbetsmiljö5. Elsäkerhet/arbetsmiljö6. Risker/olyckor7. JPInget krav på kunskapsprov.BVF 1920 Råd och skyddsanvisningar samt kravlokal information10 (10)

More magazines by this user
Similar magazines