10.07.2015 Views

Tempo 2 2012 (pdf) - Posten

Tempo 2 2012 (pdf) - Posten

Tempo 2 2012 (pdf) - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nordens viktigaste paket skickas med Posten.Hos oss är alla paket lika viktiga, oavsett om de ska till Danmark, Norge, Finlandeller Sverige. Vi vet ju inte vad de innehåller.Vad du än ska skicka, från små paket till hela pallar, så kan vi hjälpa dig.Vårt heltäckande nätverk gör det lika lätt att skicka till Norden som inom Sverige.Vi har 4 400 nordiska utlämningsställen (fl er än någon annan) och vi ärensamma om att leverera till alla företag i Norden varje dag. Skicka därför medoss när du vill ha nöjda kunder – privatpersoner såväl som företag.Läs mer om våra tjänster på posten.se/export


»2.2012Anders HolmService är vårviktigaste leveransAnders Holm, chef PostenLogistik Sverige.n Under våren har vi berättat om nya nordiska tjänsterfrån Posten Logistik. Det är inte så konstigt, vårt mål ärju att bli Nordens ledande logistikleverantör. Menlogistikbranschen är som vi alla vet extremt konkurrensutsattoch för att kunderna ska fortsätta att väljaoss räcker det inte med bra tjänster, vi måste ävenleverera bästa tänkbara service. Det vill säga: vi skaalltid vara lyhörda, tydliga, tillgängliga, engageradeoch överträffa dina förväntningar.n Posten Logistik står sig bra jämfört med andra aktörer,både nationella och internationella, men det räckerinte, vi måste ständigt förbättra oss. När flera aktörererbjuder liknande tjänster är det servicen som avgör.n Det är bara att gå till sig själv. För inte så länge sedanhade jag en utdragen reklamationsprocess med enbutik angående ett konstruktionsfel på en cykel jagköpt. Efter mycket frustration, svordomar och ett löfteom att aldrig sätta min fot i butiken igen gav jag uppoch ringde mitt försäkringsbolag istället. Där överraskadesjag av en välvillig handläggare som hjälptemig att lösa saken direkt. Min ilska vändes snabbt tillglädje och jag berättar ofta för vänner och kollegorom försäkringsbolagets snabba och goda service somresulterade i en ny och fungerande cykel. Butiken däremotfår alltid en skopa ovett för sitt sätt att bemötamig som kund.n I det här numret av Tempo kan vi läsa om logistikenbakom OS i London 2012. Min dröm är såklart attPosten Logistik ska ses som den självklara logistikpartnernom Sverige arrangerar OS i framtiden. Menfram till dess får jag nöja mig med att heja på våraduktiga idrottsmän och kvinnor, och drömma omhur jag själv susar fram i OS-tempo på min nya cykel.»Innehåll79121822Åre Choklad växer så det knakarÖppna upp systemen för multikanalOS i LondonEn miljon sportartiklar på rätt plats i rätt tid.OS i London 2012 är Storbritanniensstörsta logistiska utmaning i fredstid.Gray’s American StoresGenom att lägga ut logistiken kan grossistenoch importören av amerikanska livsmedelfokusera på kärnaffären.Röststyrda lager blir allt populärare7 189Registrera dig för gratis prenumeration: posten.se/tempotempoPosten Logistik AB, 105 00 Stockholm Tel: 010-436 00 00 E-post: tempo@posten.se Ansvarig utgivare: Markus TrautmannRedaktör Posten Logistik: Mathias Lidén Produktion: Spoon Publishing Redaktör: Hanna Larsson Omslag: Pelle LundbergTryck: Lenanders. Citera oss gärna, men ange alltid källan. Registrera dig för gratis prenumeration: posten.se/tempoLogistiktidningen Tempo ges ut av Posten Logistiks moderbolag PostNord, den ledande leverantören av post- och logistiktjänster i Norden.tempo 2.2012 3


»LogistikvärldenNyheterTrenderInspirationPostNord köperGreen CargoLogisticsPosten Logistiks moderbolag,PostNord, har tecknatavtal om att köpa GreenCargos dotterbolag GreenCargo Logistics AB. Med ensamlad lageryta på 260 000kvadratmeter i modernaanläggningar i Stockholm,Norrköping, Göteborg,Helsingborg och Köpenhamnär företaget Sveriges näststörsta inom tredjepartslogistik,TPL. Marknaden förTPL har goda tillväxtutsikter,och affären ligger i linjemed PostNords mål att bliNordens främsta logistikleverantör.Förvärvet ärvillkorat av konkurrensmyndigheternasgodkännande.Förpackningen– en viktig del av köpetOavsett om du har en e-butik eller en fysisk butik måsteköpupplevelsen följa med kunden hela vägen hem. Därförtjänar du på att lägga lite extra krut på både förpackning ochinnehåll. Det menar tre experter som Tempo har pratat med.Det är lätt att tro att köpet är över när kunden hartryckt på köpknappen eller betalat för sin varai en fysisk butik. Men här gällerdet att tänka ett steg längre och förlängaköpupplevelsen för att skapa en långvarigrelation med kunden. Hur gör man det då?Jo, genom att ta hjälp av förpackningenoch emballaget. Det är en chans till bådemarknadsföring och varumärkesbyggandeutanför dina domäner, oavsett om du finnspå nätet eller har en fysisk butik. Med rättförpackning och rätt innehåll kan du kommuniceramed kunden på ett bättre sättmenar Arne Andersson, e-handelsexpert påPostNord.– Det viktigaste är att förpackningen ärsnygg, hel och ren. Men sen måste det exempelvisfinnas en retursedel, ett följebrevoch varför inte ett litet varuprov. Det överraskarkunden och ökar chansen till lojalitetoch återköp.Förpackningens betydelse som vandrandereklampelare bör inte heller underskattas.Det säger Henrik Nilsmo, norsk försäljningschef påbetallösningsföretaget Klarna.– Det blir ett sätt att visa upp varumärket för en lång5 tipsFör bättreförpackningar--------------------------Använd rätt storlek.--------------------------Tänk på vilkenupplevelse du villge mottagaren.-------------------------- Se det inte som enförpackning utan som ettpersonligt bud.--------------------------Använd extra miljöeffektivaförpackningaroch kommunicera det.--------------------------Vem är avsändaren?Tydlighet är A och O.kedja av människor. Oavsett om man köper något över diskeller hämtar det på ett utlämningsställe så exponeras förpackningenför många människor under hela sin livslängd.Att använda samma språk på förpackningen som i andrakanaler är därför också viktigt. Emilia Nilsson är förpackningsutvecklareoch trendresearcher på Blickinsight:– Förpackningen är varumärkets ambassadöroch en viktig del av köpupplevelsen.Man ska förmedla samma sak i butiken, påhemsidan och på förpackningen. Då blirdet lättare för konsumenten att ta till sigvarumärket. Det är så mycket brus nu ochdet finns så många valmöjligheter. Men omman har ett konkret koncept hela vägen såsticker man ut, säger hon.Den rådande förpackningstrenden är enligtEmilia Nilsson en integrering av analogoch digital information, som till exempelqr-koder som kan ge kunden mer informationän vad som får plats på förpackningen.Miljöfrågan är en annan viktig aspekt, ävenom hon påpekar att kunder i dag förväntarsig att förpackningar ska vara miljöeffektiva.– Det har kommit nya material, tillexempel förpackningsmaterial som äterupp koldioxid när de förbränns. Satsa på attgöra din förpackning mer miljöeffektiv ochkommunicera ut det, vi lever i dag i en värld där konsumentenär mycket mer medveten än tidigare.Text: Jens EkelundMekonomentill Finland medPosten LogistikMekonomen växer sådet knakar. Nu byggs ettregionalt lager i Helsingfors,och Posten Logistikhar fått i uppdrag attsköta de finska InNighttransporterna.Sedantidigare ansvarar PostenLogistik även för MekonomensInNight-transportermellan lager, återförsäljareoch verkstäder iSverige och Nordnorge.Leverantörersklimatarbetepå efterkälkenStora företag blir allt bättrepå att klimateffektiviseraden egna verksamheten.Men underleverantörernahänger inte riktigt med. Detvisar en rapport från CarbonDisclosure Project (CDP) ochAccenture som omfattar 49stora företag som L’Oréal,Philips och Walmart och över1 800 av deras underleverantörer.Medan 43 procent avstorföretagen har mött sinaklimatmål för året har bara 28procent av underleverantörernagjort det. Enligt rapportengår dock utvecklingenmot att allt fler företag börjarställa klimatkrav vid upphandlingarna.Källa: CDP Supply Chain Report 20124 tempo 2.2012


»Logistikvärlden5 frågor till …Foto: anders derosJimmy Klintenbergsupply chain managerIntersport:Mer tillfullt prisText: Markus WilhelmsonStora utmaningar väntar Intersport. Det kommandeåret ska centrallagret flyttas och e-handelstartas.Vilken är den största logistikutmaningen för 2012?– Den enskilt största är flytten av vårt centrallagerfrån Taberg i Jönköping till Landvetter utanförGöteborg. Vi har vuxit ur våra lokaler och kommer nutill en fastighet med dubbelt så högt i tak och som ärbetydligt bättre anpassad till våra logistiska behov.Ni planerar att starta e-handel inom ett år. Vadställer det för särskilda krav på logistiken?– Vi vill utnyttja vårt breda distributionsnät tillvåra 158 butiker i Sverige. Det nya blir att hitta bralösningar för distribution till utlämningsställen ochhem till konsument.Vilka fördelar har er centraliseringsprocess förtmed sig?– Vi har fått en helhetssyn på den svenska marknadenoch kan styra produkterna bättre. Rätt varapå rätt plats i rätt tid är en klyscha som är sann. Detbidrar till att vi kan sälja fler varor till fullt pris.JIMMY KLINTENBERGTitel: supply chain managerpå IntersportÅlder: 35Bor: AlingsåsFamilj: Fru och två barnFritidsintressen:Löpning och styrketräning,spelar trombonoch sjunger i kör.Ni pausade beslutet om att förändra ägarstrukturen.Hur påverkar det logistiken?– Inte alls. Strategin att fortsätta vinnasynergier genom att öka andelengemensamma inköp kvarstår.Vad driver dig personligen i arbetet?– Det finns oerhört många möjlighetertill innovation och att utveckla logistikfrågorinom detaljhandeln. Att jobbamed ständiga förbättringar, kostnadseffektivitetoch miljöfrågor, det ärmin drivkraft. n6 tempo 2.2012


Foto: åre chokladÅre Chokladfabriks praliner medjämtländska smaker är en succé.Från Åreskutans fot skickas ungefärnio miljoner praliner varje år.Med glädje, envishet och kärlekentill choklad har kvinnorna bakomÅre Chokladfabrik fått verksamhetenatt växa från en omsättning på200 000 kronor 1991 tilldagens dryga 30,7 miljonerkronor. De tre grundarnaMarina Hansson, Eva-LenaGrape och Marie Söderhielm,visste från början ingentingom choklad, men ville kunnabo i Åre året runt. Och dågällde det att skaffa sig eninkomst. De tre arbetade påen skidanläggning i Åre närde började de smida planer påatt starta chokladtillverkning.–Eva-Lena hade just varit i USA.Där hade hon fått idén om att tillverkachoklad i en skidort, inspirerad av RockyMountain Chocolate, som är en storposten LOGISTIKOCH åre choklad» Ända sedan startenhar Åre Choklad tagithjälp av Posten Logistiksom hämtar fleraburar med chokladvarje dag. Paketenskickas främst somDPD Företagspaket16.00.Tillverkning i ÅreChoklads fabrik.Praliner i paketamerikansk chokladtillverkare. Vi nappadepå idén, det fanns ju inget liknande iSverige då, säger Marie Söderhielm.För att lära sig processen åkte derunt till olika tillverkare och tog hjälpav konsulter, bland andra den välkändekonditorn Jan Hedh. I början gjorde deallt själva, men är idag är de inte längre iproduktionen utan leder verksamhetenmed ett tjugotal anställdai fabriken och butiken i Åre.Varje pralin tillverkas för handoch packas i Åre Chokladfabrikskaraktäristiska strutar.Därefter packas strutarna ilådor som, beroende på kund,kan väga mellan 5 och 20 kilo.Till sist packas lådorna i rullburareller på pall som hämtasmed lastbil och körs tillÖstersund, där de sorteras förvidare leveranser till restenav landet. Numera finns Åre Chokladfabrikspraliner i varenda välsorterad affärfrån Lund till KirunaText: Nina Schmieder/Marianne Ovesen» KrönikaLinda Hedström, kanslichefSvensk DistanshandelFortsatt tillväxtför e-handelnFörra året växte e-handeln i Sverige med 10,6procent och utgör nu fem procent av den totaladetaljhandeln. I Danmark spår vissa experteratt e-handeln på sikt kommer att utgöra 50procent av detaljhandeln. Jag är mer försiktigoch räknar snarare med en fördubbling på tio år.Men spelar det egentligen någon roll?I framtiden tror jag att vi kommer att bry ossallt mindre om bokstaven e och kort och gottkalla det – handel.”I framtiden trorjag att vi bryr ossallt mindre ombokstaven e”Vilken kanal vi handlar i får mindre betydelseoch redan i dag vävs online och offlineallt mer ihop: en fysisk butik bestämmer sig föratt starta e-handel. En e-handelsbutik väljeratt öppna en fysisk butik. Kunder beställer pånätet och hämtar varori butiken. Andrakunder gör researchpå nätet och handlari en fysisk butik. Endel butiker har enwebbsida som man inte kan handla ifrån. Nimärker, vi är redan där. Och då har vi ändå intepratat om mobil handel.För att e-handeln ska fortsätta att växa isamma takt så tror jag att några saker måsteutvecklas.n Logistiken kan bli bättre. Fortfarande harmånga konsumenter för långt till sitt utlämningsställe.I framtiden kan man tänka sigmöjligheten att hämta sitt paket på McDonald’sdrive-thru. Närhet och smidighet.n Regler och lagar måste bli enklare. Handelnblir allt mer internationell, men inom EU finns27 olika konsumentlagstiftningar. Mindrekrångliga lagar och regler skulle öppna upp nyamöjligheter för e-handel.Eller som vi snart kommer att säga: handel.Foto: maria liljaMiljöarbete prisas av svenska konsumenterPostNord kammadehem förstaplatsen inombranschkategorin godstransporteri SustainableBrands, Sveriges störstahållbarhetsundersökning avvarumärken.8 000 svenska konsumenterhar fått ranka företagenutifrån FN:s Global Compactsprinciper om långsiktighållbarhet, som inkluderarbåde miljöansvar och socialtansvarstagande.– Det är glädjande, samtidigtsom vi har en stor och viktigutmaning att nå vårt mål attminska koncernens koldioxidutsläppmed 40 procent mellan2009 och 2020, säger LarsIdermark, vd och koncernchefför PostNord.Bakom undersökningenstår IDG Research,Relation CapitalPartnersoch NovusGroup.tempo 2.2012 7


»Logistikvärldene-handelSms-aviseringhelt dominerandeE-barometern är en kvartalsvisundersökning som genomförs avPosten, Svensk Distanshandeloch HUI Research.Nästan åtta av tio svenskar (79 procent) vill bli aviserade via SMS när en varade köpt på nätet finns att hämta ut hos ombudet. Med ett sms till mobilenkan mottagaren till exempel hämta ut varan på väg hem från jobbet.100 %80 %79 %När en vara som du har handlatpå internet finns att hämta påett utlämningsställe, hur vill dudå helst få information om det?Bas: Har e-handlat60 %40 %20 %0 %5 % 6 %9 %0 %Via post/brevlådamed aviVia sms Via e-post Spelar ingen roll Tveksam, vet ejHögre säkerhet för stöldbegärligt godsPosten Logistik fortsätter att prioritera säkerhetenkring leveranserna. Nu lanseras den nya tilläggstjänstenUtökad identifiering, som kan användastill paket som skickas med tjänsten MyPack.Bedrägerier och identitetsstölder är ett samhällsproblemsom ökar och blir allt vanligare bådepå nätet och i den traditionella handeln. MedUtökad identifiering kontrolleras inte bara id-handlingenutan även att mottagarens personnummer faktiskt stämmeröverens med det nummer som avsändaren skickattill Posten Logistik via sin EDI-fil. Paketet måste därförhämtas ut personligen, att använda fullmakt eller budblir inte möjligt med den nya tjänsten, och det går hellerinte att begära utkörning.– Vi är helt ensamma på marknaden med den här säkratilläggstjänsten, säger Håkan Ohlin, produktchef påPosten Logistik.Företag som skickar högvärdigt gods upp till 20 kiloär den grupp som tjänsten i första hand riktar sig till.Läs mer på posten.se/sakerhet8 tempo 2.2012


»LogistikvärldenI lastenFör fullmaskinFrån Volvo Group LogisticsServices lager i Göteborg skickasreservdelar till återförsäljare ochverkstäder i hela Skandinavien.Nästan allt gods går med lastbilpå natten.Text: Jens EkelundVolvo Group Logistics Services hanterar blandannat all distribution av AB Volvos reservdelar.Det kan vara alltifrån delar till en båtmotor frånVolvo Penta till ett oljefilter från Volvo Trucks.– Vi förser alla marknader och återförsäljare från vårtcentrallager i belgiska Gent och via nio reservdelslagerpå ett antal marknader i Europa. Sen orderbryttid ochleverans tidigt dagen efter är ett krav från våra kunder,säger inköparen Johan Paulsson.Från det 90 000 kvadratmeter stora centrallagretskickas lagerpåfyllnadsordrar direkt till återförsäljarei hela Europa. Från reservdelslagren handlar det i ställetom snabba övernattransporter till kunderna, ochdet sköter Posten Logistik på den svenska och danskamarknaden.– Det är viktigt att tillhandahålla en god service så attvåra kunder har så lite stillestånd som möjligt.Reservdelar från Volvo Trucks dominerar flödet medcirka 40 procent medan Volvo Penta står för en liten del.Men under våren och sommaren ökar distributionen avbåtmotordelar av förklarliga skäl.– Det är säsongsbetonat, så från april till septemberfår vi fler beställningar. Vi skickar till ett antal VolvoPenta Center som har ett ansvar att förse kunderna inärområdet med reservdelar, men vi har även direktkundersom till exempel båtbyggare, förklarar JohanPaulsson. nDen nya båtmotorn D3 från VolvoPenta uppfyller de strängastemiljökraven i världen, US EPATier 3 som träder i kraft under2012.Volvo Group Logistics Servicesreservdelslager i Göteborg» Lager i Arendal: 7 000 kvm» Orderrader per dag: 2 500» Antal anställda: 45» Antal avgångar för Sverigedistributionenper dag: 610 tempo 2.2012


Motorkåpa som skyddar motorn.Cylinderblock och topplock ialuminium ger motorn låg vikt iförhållande till effekten.Insprutningssystemmed piezoelektriskainjektorer ger mångainsprutningar perarbetscykel.Källa: Volvo Pentas produktbeskrivning för D3-220/DPSDurprop-drevetmed dubblamotroterandepropellrar har avgasutsläppgenompropellernav ochkavitationsplatta.Posten Logistikstjänster» Volvo Group Logistics Servicesanvänder sig i huvudsak avPosten Logistiks InNight-tjänst.En del skickas även som DPDFöretagspaket 12.00 och 16.00.tempo 2.2012 11


Tack till Stockholms roddförening för lån av utrustningEn miljon sportartiklarsom ska levereras i rätttid till rätt plats. Råvarortill uppskattningsvis 14miljoner måltider på 40olika platser. OS 2012 ärden största logistiska utmaningStorbritannienåtagit sig i fredstid. Denhar jämförts med atthålla i 46 världsmästerskappå 34 platser, samtidigt.Text: David Noble Foto: Pelle LundbergIllustration: Mattias KällSjälva spelen pågår mellan 27 juli och12 augusti och kommer att locka totalt11 miljoner besökare till London, 50procent fler än vad den turisttäta stadenär van vid. Det blir en enorm utmaning,inte minst för Londons smala gator ochredan överbelastade transportsystem.Enligt Alan Williams, ansvarig för London 2012Sponsorship & Operations, finns det bara ett syfte medlogistiken under OS-sommaren:– Vi måste se till att idrottsmännen verkligen kankoncentrera sig på tävlingen och slipper fundera övervar deras utrustning är.Samtidigt måste varuförsörjningen fortsätta fungera,och besökarna måste kunna ta sig runt.– Vi har lagt ned enormt mycket tid på att se till attföretagen i huvudstaden kan bedriva sin affärsverksamhetunder spelen, och att alla ska kunna njuta avden festliga atmosfären och dra nytta av det här unikatillfället, säger Londons borgmästare Boris Johnson.tempo 2.2012 13


os i londonStevenage warehouseStanstead airportLeveranser från utlandet kommer antingen invia hamnen i Tilbury, eller en stor flygplats.Distributionen till OS-anläggningarna skerfrån två huvudlager, i Stevenage och Tilbury.Central ZoneHeathrow airportLONDONTilbury docksPaddingtonLord’sCricketGroundRegent’sParkIOC accommodationHyde ParkGatwick airportViktiga platserOS London 2012För att det enorma logistikpusslet ska fungerafelfritt har inget lämnats åt slumpen. Över 20 skarpatester har gjorts. Vid för-OS i London i november2011 levererades 9 000 inredningsartiklar och 7 870kvadratmeter golvyta till en enda sportarena, somsedan installerades och togs bort enligt ett snävttidsschema.Det övergripande ansvaret för planeringen ochgenomförandet av spelen sköts av LOCOG, en organisationskommittésom drivs som ett privat företag.Eftersom LOCOG ville att en och samma leverantörskulle sköta den komplicerade logistiken gav delogistikföretaget UPS i uppdrag att hantera i stort settall distribution och lagerhållning. Logistikleverantörenansvarar även för kurirtjänster och att tullklarera devaror som kommer genom tullen och leverera dem tillde 205 team från hela världen som tävlar under OS.De flesta leveranserna från utlandet, allt från kanoterfrån Kamerun till diskusar från Sverige, kommerantingen till hamnen i Tilbury vid floden Thames, ellertill en stor flygplats, till exempel Heathrow, för vidaredistribution. Varor och utrustning till anläggningarnai och utanför London kommer att distribueras från tvåhuvudlager. Det ena är en lageranläggning på nära28 000 kvadratmeter i Stevenage och det andra är en51 000 kvadratmeter stor anläggning i Tilbury.Sammanlagt kommer anläggningarna kunna hysa66 000 lagerpallar.Men det är inte bara idrottsmännens utrustningsom behöver levereras. Världens tv-stationer förlitar sigockså på logistiken och att deras sändningsutrustningska finnas tillgänglig på över 170 platser.Natalie chapmanPolicyansvarig påFreight TransportAssociation i London14 tempo 2.2012


Olympic Park ZoneKing’s Cross/St. PancrasMedia accommodationVelodromeHockey CentreSportsArenasOlympicStadiumBMX CircuitOlympic VillageStratford InternationalAquatics CentreMedia facilitiesHorseGuardsParadeThe DomeExCeLGreenwich ArenaGreenwich ParkRiver ZoneTävlingarna hålls över hela England, men de flesta ärförlagda till London. Centrum för spelen är Olympic Parkmed den stora olympiska stadion och den olympiska byn,där de tävlande bor.Royal ArtilleryBarracksLondon har dubbelt så högaförorenings- och bullernivåersom andra europeiska städer,och invånarna hoppas attOS kan bli en vändpunkt.Strängare lagar om utsläppfrån tyngre och lättarelastbilar har redan införts, ochLondons borgmästare BorisJohnson (ovan) har införtpermanenta ljusblå cykelbanorpå befintliga gator i helastaden och hyrcyklar på fleracentrala platser.”Frakt ärtydligen intelika sexigtsom bussareller cykelvägar.”Natalie ChapmanLondon är ett epicentrum för finans, mode och kultur,men transportsystemet håller inte jämna steg.Frågan är hur staden kommer att klara det massivatrycket från olympiska- och paralympiska spelen,med alla parkeringsrestriktioner, avstängda vägaroch periodvisa leveransförbud kring de olympiskaarenorna.Natalie Chapman, som är policyansvarig på FreightTransport Association i London, berättar för Tempoatt det inte har varit lätt att få upp fraktfrågan på OSdagordningen.– Frakt är tydligen inte lika sexigt som bussar ellercykelvägar enligt planerarna, men med de mångaleveransbegränsningarna är det en enorm utmaning,säger hon.tempo 2.2012 15


os i londonOS-logistik i tal34olympiskaanläggningar26 20 6,5paralympiskaolympiska sportersporter12miljoner turisterförväntas besökaLondon under OS,50 procent fler änett normalt år.miljarder pundinvesterade iuppgradering avtransportlänkar för attöka kapaciteten ochförbättra servicen14700 idrottsmän från7000205 länder tävlarbyggjobbhar skapatsHon påpekar också att det knappast blivit bättre avatt många transportörer och leverantörer varit sent utemed att tänka på logistiken. Men arbetet med att hittapraktiska lösningar tog till slut fart, mycket tack vareinsatser från Londons myndigheter.Över fyra hundra stora företag har fått skräddarsyddaråd där de uppmanas fylla på lagren i förväg, draned på leveranser där det är möjligt, skjuta upp sådanasom inte är akuta och försöka sköta leveranserna utanförarbetstid.För små och medelstora företag har det hållitsområdesbaserade workshopar med uppmuntran attundersöka olika leveransalternativ, använda säkradepositionsboxar och att välja leveranser som sker tillfots eller med cykel. Företag inom serviceområdet harombetts se till att förebyggande underhåll sker förespelen.Det har också lagts stor tonvikt på att det går attORN/PRNOlympic and ParalympicRoute Networkär ett nätverk av befintligavägar som tidvis kommeratt vara avstängdaför vanliga användareunder spelen. Syftet äratt viktiga personer skakunna ta sig till och fråntävlingarna i tid. ORN/PRNär ett krav för att Londonska få arrangera OS. Syftetär att undvika de problemsom präglade OS i Aten2004 när idrottsmän ochfunktionärer inte kundekomma i tid till tävlingarnapå grund av trafiken.minska de negativa effekterna med kommunikation,till exempel genom att fråga personal, leverantörer ochkunder om deras semesterplaner, hur de tar sig till jobbetoch be vissa företag att ändra öppettiderna.Nu verkar det som om arbetet fått önskad effekt.Enligt en undersökning av konsultföretaget Deloittehar de större företagen i Storbritannien vaknat uppoch insett att om de ska kunna dra nytta av affärsmöjligheternai samband med OS och minska avbrotten såmåste de vara beredda.Men Natalie Chapmans förhoppning är inte bara attspelen ska flyta bra, utan att de nya logistiklösningarnaska komma till nytta även i framtiden.– Vi tror till exempel att fler välskötta nattleveranserkan minska köerna, utsläppen och bränsleförbrukningenoch göra så att butikerna får färskare varor. Detär bra skäl till att fortsätta på samma sätt efter spelen,säger hon. n16 tempo 2.2012


Londons trafikchef föreslår:Gå till puben ochåk hem lite senareLondonbor som är oroliga för trängseln påvägen hem från jobbet under OS 2012 harfått ett lite oväntat råd från huvudstadenstransportansvarige, Peter Hendy. Hanföreslår att man ska ta en drink på pubenoch åka hem lite senare.Text: David Noble Foto: TflTransportchefen Peter Hendy har verkligenmånga bollar i luften. Å ena sidanmåste han som Transport Commissionerfor London (TfL) se till att 55 000idrottsmän, medieanställda och funktionärerkommer till sina anläggningar smärtfritt ochi tid. Å andra sidan måste han se till att huvudstadensföretag kan sköta sin verksamhet med så få avbrott sommöjligt.– Vi har två tydliga mål, att se till att OS i London2012 blir en succé och att Londonföretagen kan bedrivasin verksamhet under sommaren, säger Peter Hendy.Problemet är enormt, inte minst eftersom London2012 strävar efter att alla åskådare (100 procent) ska tasig till tävlingarna med allmänna kommunikationer, gåeller cykla. TfL sa att de förväntar sig 4,3 miljoner resenärernär tävlingarna pågår som bäst och tre miljonerextra resor varje dag.– Stora delar av London kommer att fungera ungefärsom vanligt, men andra delar, däribland centrala Londonoch områdena runt tävlingsarenorna, vägar och deoffentliga transportnätverken, kommer helt klart attpåverkas, erkänner Peter Hendy.”LondonBridge Stationkommer attbli smockfulloch man börverkligen försökaundvikaden.”Peter HendyMen transportchefen har visat sig ha en mycketpragmatisk lösning på trängselfrågan och föreslår attpendlarna ska gå till puben efter jobbet för att undvikastörningar.– Vi säger inte att man inte ska åka. Och vi säger inteatt man inte ska åka hem klockan 17. Men för de somkan föreslår vi att man går till puben först och åker hem18.30, säger han.Den brittiska regeringen och olika transportnätverkhar gjort gemensam sak och lanserade i mars en stornationell kampanj som de döpte till ”Get Ahead of theGames”. Syftet var att uppmuntra resande att planerai förväg så att de kan dra ned på antalet resor, ta enannan väg, åka en annan tid eller ändra färdväg för attundvika värsta rusningen. Initiativet omfattar också enskräddarsydd webbplats som belyser särskilt besvärligaplatser. TfL har sagt att London Bridge Stationantagligen kommer att bli en av de allra mest besvärligaplatserna när 50 000 personer ska till Greenwich för attse på hästsport.– London Bridge Station kommer att bli smockfulloch man bör verkligen försöka undvika den, varnarHendy.Hans pragmatiska inställning har också lett till atthan vägrade lansera snabbspåret ORN/PRN flera veckorinnan spelen börjar den 27 juli. Snabbspåret är avsettatt underlätta för idrottsmän, funktionärer, media ochandra som arbetar med spelen att komma till tävlingarnai tid, men det kommer inte att öppnas förrän tvådagar före spelen. Det betyder att man måste förlitasig på Londons transportsystem fram till dess utansärskilda privilegier.tempo 2.2012 17


Gr Ay’sEnDrömAmerikanskGrossisten Gray’s American Stores har gjort svensk succémed sina amerikanska livsmedel. Coconut Water, Root Beer ochpannkaksmix – raden av amerikanska produkter som passerargenom lagret i Göteborg är i det närmaste oändligt.Text: Marianne Ovesen Foto: Anna Sigvardsson Illustration: Viktor CvitkovicDe blåröda pallställen sträcker sig sexvåningar upp i den 15 000 kvadratmeterstora lagerlokalen. SebastianJohansson står högt upp i sinplocktruck och plockar röda paketmed texten American Style PancakeMix. Han skannar EAN-koderna ochplacerar paketen på pallen, tillsammans med salladsdressing,godispåsar, kalkonfyllningar, marshmallowsoch alla de där udda dryckerna vi svenskar kan seflimra förbi i amerikanska filmer. Varorna ska till ICA:scentrallager i Västerås. Eller kanske till Coop, Privabeller någon av alla de andra livsmedelsbutikerna somsäljer fler och fler amerikanska varor. Försäljningen iSverige dubbleras varje år och grossisten Gray’s AmericanStores har gjort succé.Gray’s American Stores startade 1993 i en liten butikslokali Stockholm och personalen skötte både import,lager, försäljning och distribution själva. Till slut växte”Lagret fårinte vara förstort, mensamtidigtmåste viha buffertutrymme”företaget så snabbt att de behövde hjälp.De beslutade sig för en tredjepartslogistiklösning,och för tre år sedan fick Posten Logistik uppdraget attta hand om lager- och logistik. Gray’s kunde lägga helasitt fokus på försäljning, och sedan dess har lageromsättningentredubblats.Lagrets platschef, Siv-Inger Gustafsson på PostenLogistik, berättar att den stora utmaningen är att hängamed i Gray’s tillväxt.– Lagret får inte vara för stort, men samtidigt måstevi ha buffertutrymme så att Gray’s kan leverera ävennär kunderna gör oväntat stora beställningar. Till höstenska ett buffertlager på cirka 20 procent finnas.Gray’s varor skickas med containerfartyg frånUSA:s östkust till Göteborgs hamn och körs därifråntill Posten Logistiks lager för tredjepartslogistik påHisingen. 2011 tog lagret emot 150 fullpackade 40-fotscontainraroch under högsäsong, från mars till augusti,kommer i genomsnitt fem i veckan. Gray’s meddelarPosten Logistik sex veckor i förväg om vad som är18 tempo 2.2012


Varenda vara,burk, tuggummi,godispåse ellerkakmix, skaförses medinnehållsförteckningpå detspråk som gälleri landet varanska säljas till.Förra året skeppadestotalt 150containrar frånUSA till Gray’s.60 procentinnehöll läskedrycker.Gray’s kan alltidse vad som finnsi lager eftersomPosten Logistikswarehouse managementsystemär integrerat medGray’s affärssystemSAP.tempo 2.2012 19


Gr Ay’sGray’s flöde från hamn till kund● Varorna skickas medcontainerfartyg från USA:söstkust till Göteborgshamn.● Containrarna körs medlastbil från Skandiahamnen(Göteborgs containerhamn)till Posten Logistiks TPLlagerpå Hisingen.● När Posten Logistik etiketteratvarorna packas och pallas de igenoch lagras på någon av Gray’s1 500 pallplatser i väntan påförtullning och utleverans.● Utleveransernagår till kunder iSverige, Finland,Norge och Danmarkmed Posten Logistikspalltjänst PALL.ETT. Till de storabutikskedjornascentrallager skickashela bulklaster.GöteborgUSASå löser Gray’stullfrågan» Även tullhanteringenhar Gray’s överlåtit åtPosten Logistik. Lagret ärett tullager, vilket innebäratt förtullning sker förstnär varorna lämnar lagret.På så vis slipper Gray’sligga ute med skattepengarinnan varorna sålts.på ingång och när containern är framme får lagret enprioriteringslista baserad på lagerkapacitet och vadsom efterfrågas. Men det är inte bara atttömma containrarna och ställa in pallarnai lagerhyllorna. Först måste nästan varjekartong tömmas och innehållet märkasmed innehållsförteckning på svenska,danska, norska eller finska. Det är ettlagkrav på direktimporterade livsmedel.Totalt hanterar Posten Logistik 370 olikaprodukter åt Gray’s, vilket betyder nästantera för hand och det hjälper Samhall oss med i dag,säger Siv-Inger Gustafsson.Etiketteringen är den mest arbetskrävandedelen av Posten Logistiks uppdragför Gray’s. En stor del av lagrets yta tas uppav cirka 25 personer som bara arbetar medatt klistra etiketter. Strax intill står etiketteringsmaskinen,som även den behöverbemannas. Kartonger töms på varor sommatas in i maskinen, etiketteras och rullarut i andra änden. Sedan packas de på nytt.lika många olika innehållsförteckningar.Nästan 6 900 000 etiketter gick åt förraåret.Siv-Inger GustafssonFramgångarna för Gray’s fortsätter, ochi höst expanderar företaget till Tysklandoch Polen. Då ska etiketteringsmaskinen få– Vi har en maskin som skriver ut etiketterna och ensom klistrar på dem. Men många varor måste vi etiket-utökad kapacitet, för även dessa varor kommer attpassera genom Posten Logistiks lager på Hisingen. n20 tempo 2.2012


»TeknikText: Hilda HulténSå funkar detStyr lagretmed röstenRöstbaserad lagerhantering har slagitigenom på bred front de senasteåren. Tekniken fungerar med vilketlagerstyrningssystem (WMS) somhelst. Speciellt populärt är det inomdagligvaruhandeln, där i princip allastora nordiska aktörer använder röstför lagerplocket.illustration: Mattias KÄllKvittering av plockAnvändaren talar om för systemetnär en vara är plockad ochfår då information om nästa varasom ska plockas. Han eller honkan även rapportera avvikelsertill systemet.Trådlöst systemVoiceenheterna kommunicerarmed lagerstyrningssystemetöver ett trådlöst nätverk(WLAN).Plocklistor i bärbar terminalOperatörsuppdrag, det villsäga plocklistor, hämtas tillden bärbara terminalen somär fäst vid bältet och kommunicerastill operatörenvia headsetet.Händerna friaEftersom all kommunikationsker via headset har användarenhänder och ögon fria för attkoncentrera sig på arbetet. Dettaförenklar plockningen, ger ökadeffektivitet och färre felplock,men skapar också bättre ergonomioch arbetsmiljö.Förarlösa truckar nästa stora trend inom röststyrningLagerarbetare som samarbetar med förarlösatruckar. Det är ett nytt spännande användningsområdeför röstbaserad lagerhantering.Enligt Joakim Stannow, chef för Optiscan GroupSverige, kan kombinationen, som kallas Pick-n-Go, ge mer än 50 procents högre produktivitet.– Det är en av de stora innovationerna inomlagerplock och intresset bara ökar, säger han.Lösningen går ut på att förarlösa truckar,eller Automated Guided Vehicles (AGV), kopplasihop med röststyrningssystemet. Sedan fårbåde lagerarbetaren och trucken informationom var produkten som ska plockas finns.Plockaren lastar varan på trucken som,när den är full, själv kör till gods- eller packstationen.Sedan möter en ny tom truck uppplockaren på nästa packställe.Röststyrning lämpar sig extra väl för plock.Men Asger Sandberg Petersen på ApportSystems i Danmark tror att det kommer bli alltvanligare i fler delar av lagerverksamheten.Till exempel i godsmottagningen.– I den senaste teknikplattformen för röstgår det att koppla till skärmar och annan teknik,vilket är en stor fördel i en godsmottagning därdet ofta behövs mer information än vad som gåratt få genom röstterminalen, säger han.22 tempo 2.2012


Fråga fyraOmPick-by-VoiceMikko MertjärviOptiscan GroupFinlandAsger Sandberg PetersenApport SystemsDanmarkJoakim StannowOptiscan GroupSverigeJarle HotvedtConsafe LogisticsNorgeHur serframtidenför röststyrdalager ut?– Vi ser mer röststyrt plockav komplicerade produktersom ost och kött, frukt ochgrönt, textilier och produktermed höga kvalitetskravsom läkemedel. Teknisktkan RFID spela en roll för attförenkla serie- eller batchnummerhanteringför vissaproduktgrupper.– Det senaste inom röststyrningär en teknikplattformsom gör detmöjligt att kombinera röststyrningenmed skärmar,vilket ger nya möjligheter.– Vi ser ännu bättre stöd förröst vid alla processer pålagret vilket ökar produktivitetenoch kvaliteten. Viser också ökad användningutanför lager, till exempelför brev- och paketsortering.– Vi ser att röst kan användasinom allt fler områdenpå lagret, som inventering,pallförflyttning och packning/leverans.Med de nyateknikplattformarna gårröststyrning att användamed en vanlig PC, vilketöppnar för bredare användning.För vilka sortslager lämparsig röststyrning?– Röst är en jättebra lösningmed kort återbetalningstidom man vill öka produktiviteten,och få bättreoperativ kontroll och totalprocessynlighet i lager meddagligt manuellt plock. Ifryslager och inom e-handelär de självklara vinnare.– Röststyrning kan användasinom alla typer av lager.Men mest nytta gör systemeni verksamheter därmånga varor plockas påkorta distanser, som påstörre grossistlager ochreservdelslager.– Generellt ser vi ingabegränsningar när det gällertillämpningar eller storlekpå lagret. Vi har kunder medtre personer på lagret ochde med 1 000 samtidigaanvändare. Röst lämpar sigtill exempel väl på plockintensivalager eller där det ärextremt viktigt att undvikafelplock.– Mest effekt får röststyrningi lager där plockintensitetenär hög och därdet finns fasta plockrundoroch snabba beställningargenom lagret.Vilka ärde störstautmaningarnanär man införett röstsystem?– Det viktigaste är att tahand om personalen. Röstär en mycket ”personlig”teknologi och ett framgångsriktprojekt kräver attalla är med från början.– Röststyrning är bara enhårdvara och ska gå attkombinera med vilken mjukvarasom helst. WMS sominte är röstkompatibla kommerinte att överleva. Denstörsta utmaningen är att fåacceptans hos användarna. – I alla förändringsprojekt ärdet viktigt att arbeta medchange management för attnå full effekt av investeringen.Det fokuserar vimycket på med våra kunder.– Att användarna ska vänjasig vid tekniken och förståden digitala rösten. Men dethandlar om ett begränsatantal kommandon, så detbrukar gå snabbt.Systemen som öppnar arbetsmarknadenUtländsk arbetskraft är vanlig på lager i allanordiska länder. Fördelen med röstsystemär att de inte är språkberoende.– Innan finanskrisen var det omöjligt att få tagpå lagerpersonal i Danmark och företagen fick ta inarbetskraft från länder som Polen och Litauen. Någraav våra kunder hade stor nytta av röstsystemen då,berättar Asger Sandberg Petersen, försäljningsdirektörpå danska Apport Systems.För att ett röstsystem ska förstå en nyanvändares kommandon börjar personenmed att läsa in sin röstprofil. Dettar ungefär 30 minuter. Bland annat läsessiffrorna 1 – 9 och ett antal kortkommandonin i systemet. Typiskt är att systemettalar det lokala språket och att användarenkan välja att svara på sitt modersmål.Lagerarbetaren kan alltså tala vilket språksom helst.tempo 2.2012 23


»Nordic updateden nordiskamarknaden isiffror42%Så stor del avEU:s befolkninguppgav år 2011att de e-handlatunder de senastetolv månaderna.År 2004 var siffran20 procent.Nordborna e-handlar mestEnligt siffror från Eurostat är nordborna bland de flitigaste e-handlarna i EU.När det gäller hur många procent av ett lands befolkning som år 2011 uppgavatt de e-handlat under de senaste tolv månaderna kommer Storbritannien på första plats,Sverige på andra, Danmark på tredje och Finland på sjätte plats.Källa: Computers and the Internet in households and enterprises, EurostatundersökningE-handeln i Norden 2012Så vill norrmän, svenskar, finnar och danskar handla på nätet.Drygt åtta av tio nordbor (83 %) har handlatvaror på nätet det senaste året.Tre vanligaste anledningarna att väljanätet över en traditionell butik.54 %24 %16 %ÖKAT utbud billigare ENKELHETDet handlar vi mest avTopp tre i alla nordiska länder är böcker, hemelektronikoch kläder/skor. Däremot skiljer sig ordningen mellanländerna. Det är även dessa varor vi e-handlar mest avfrån utlandet.Så vill vi betalaFaktura i efterskottDirektbetalning genom egen bankKontokort eller kreditkort6 %24 %27 %39 %4 %77 %5 %11 %59 %12 %18 %10%31 %25 %32 %5 %PayPal eller liknandeSverige DANMARK NORGE FINLAND24 tempo 2.2012


Europas bästa regionFdi Magazine’s (som ägs av Financial Times) har publicerat en undersökningsom betygsätter Europas städer och regioner utifrån ekonomisk potential,kostnadseffektivitet, arbetskraftstillgång, livskvalitet, företagsklimat, ochFdi:s egna kriterier. Storstockholm rankas som bästa region alla kategorier, följtav sydöstra Storbritannien och Köpenhamn. Bästa europeiska stad är London.Stockholm hamnar på plats 10, Köpenhamn på 12, och Oslo på 17.Källa: European City of the Future 2012/13Viktiga egenskaper hos en webbshop91 94 %%76 80 %%55 % 63 %Lägst prisLätt atthitta påsajtenBra ochtydlig informationoch bilderTydligttotalprisIntebehövaregistrerasigFöretag/varumärkejag kännertill48 %Snabb leverans(max3 dagar)Nordeni snitt201240 %Fraktfritt{70 %}Danskarna vill inte registrera sigDanmark sticker ut när det gäller registrering.Här anger 70 % att det är viktigt att inte behövaregistrera sig på webbshopen. I Norge ärsiffran 44 %, i Sverige 52 % och Finland 55 %.Snabb leverans en konkurrensfördelNästan hälften tycker att snabb leverans, max 3dagar, är viktigt. För den halva som inte tycker detär lika viktigt finns det alltså goda möjligheter attöverträffa förväntningarna.Det gör vi före köpetAnvänder en sökmotorTittar på priser på jämförelsesajterLäser andra konsumenters omdömenTittar på varan i en postorderkatalogTittar på och/eller provar varan i en vanlig butikAnvänder sociala medier69 %63 %51 %19 %24 %12 %79 %67 %41 %16 %17 %8 %64 %58 %49 %Utlandet topp 5 De länder nordborna i snitt helst e-handlar från, förutom hemlandet.21 %21 %21 %STORBRITANNIEN USA TYSKLAND SVERIGE KINA61 %54 %40 %30 %17 %9 %Svarsalternativ: ”Alltid” + ”Mycket ofta” + Ganska ofta”.57 % 44 % 29 % 21 % 13 %Nordeni snitt 201269 %61 %46 %21 %20 %12 %Sökande danskarDanmark må ligga lägstnär det gäller att användasociala medier före ettköp, men däremotanvänder de sökmotorermest.Katalogen står sigPostorderkatalogenhåller ställningen,speciellt i Finland. Härtittar tre av tio på varan ien postorderkatalog ellermotsvarande inför köpet.Sociala norrmänNorrmännen ligger högsti användningen av socialamedier.Fråga: Från vilka länder har duhandlat varor på internet frånutlandet? Med utlandet avsesdet land som du upplever varae-handelsbutikens hemvist.Bas: e-handlar från utlandet.Källa: E-handeln i Norden 2012, posten logistiktempo 2.2012 25


»Nordic updatespaningtrendSpaningFixa returenOavsett om du gör affärer med privatpersoner ellerföretag kan returfrakt bli ett huvudbry.Här är två tjänster som löser dem på ett smidigt sätt.Returer av företagspaketoch pallReturuppdrag/Collection Request ären tilläggstjänst till DPD Företagspaketoch PALL.ETT. Med tjänsten får dufull koll på returer från leverantöreroch samarbetspartners. Du bokarnämligen själv upphämtningen i PacsoftOnline, Posten Logistiks system förföretagskunder. Godset hämtas sedanhos avsändaren och levereras till dig elleren tredje part.Returer av pakettill privatpersonerSkickar ditt företag paket till privatpersonermed MyPack och vill underlättaför dem att göra returer? Använd dåtjänsten MyPack Return. Om du bifogaren returfraktsedel kan mottagaren lämnain paketet hos något av Postens ombudi Norge, Danmark, Finland eller Sverige.Paketet går sedan raka vägen tillbaka tilldig, och utkörningen ingår.Du kan även använda Returuppdrag/Collection Request för dropshipping.Om du till exempel säljer något på dinhemsida kan du låta tillverkaren skickadet direkt från sitt eget lager till din kund.Ring gärna Posten Logistikskundtjänst om du vill vetamer: 0771-33 33 10Enklare att skickapall till EuropaPosten Logistik har förbättrat sin palltjänst, PALL.ETT,för transporter till Europa. Transporttiderna har förbättratsoch godset är numera spårbart ända fram till mottagaren.PALL.ETTerbjuder» Enkel hantering ochenhetliga rutiner ochvillkor i Norden ochEuropa.» Hög tillgänglighet– Posten Logistik finnsnära både dig ochdina kunder.» Överlägsnaleveranstider.Kolla inPostens nyahemsidaNya tjänster förenklare spårningPosten har fått en ny hemsida.Och nya tjänster för spårningav gods.» Spåra brev, paket och pall. Härfinns alla spårningshändelser förpaket och pallar som hanteras avPosten Logistik i Sverige, Danmark,Finland, Norge och Centraleuropa,samt svenska och danska brev.» Geografisk täckning. Här kan duskriva in det avsändande postnumretoch få upp en karta som visar leveranstiderför Posten Logistiks tjänster iSverige, Danmark, Norge och Finland.» Beräkna leveranstid för paketoch pall. Gör det möjligt att beräknamycket exakta leveranstider frånen ort till ett annan, ända ned pågatunivå.posten.se/sv/logistik/Verktyg26 tempo 2.2012


UndersökningSå vet du vadkunderna tyckerFokusera inte för mycket på kunder som är negativa. En ny undersökning visar atten femtedel av alla positiva produktrecensioner på nätet även innehåller konstruktivakommentarer som är värdefulla för tillverkare och återförsäljare.Vanliga synpunkter i positiva recensioner2,5 %innehållersynpunkter pålagersaldot, attdet ska finnas flerprodukter i lager.1,0 %innehållerönskemål omatt få tillbakaen äldreversion avprodukten.2,5 %av recensionernajämför produktenmed andraliknande.14,5 %innehåller problemrapporter,som atten produkt slutarfungera.Få ett exemplar av LogistikordbokenDen uppskattade Logistik ordboken finns i en uppdaterad version.Boken är sammanställd av Mats Abrahamsson, Professor i logistik vidLinköpings universitet, i samarbete med experter från Posten Logistik.Beställ den kostnadsfritt genom att maila tempo@posten.se.Boken finns även som pdf på:www.posten.se/logistik ordboken.pdf37,5 %innehåller förslagpå hur produktenkan bli ännubättre.42,5 %innehållerönskemål omandra färger,storlekar,etxtmodelleretcetera irecensionen.Källa: The Conversation Index volume 3, Bazaarvoicetempo 2.2012 27


POSTTIDNING BPosten Logistik105 00 StockholmNordens viktigaste paket skickas med Posten.Hos oss är alla paket lika viktiga, oavsett om de ska till Danmark, Norge, Finlandeller Sverige. Vi vet ju inte vad de innehåller.Vad du än ska skicka, från små paket till hela pallar, så kan vi hjälpa dig.Vårt heltäckande nätverk gör det lika lätt att skicka till Norden som inom Sverige.Vi har 4 400 nordiska utlämningsställen (fl er än någon annan) och vi ärensamma om att leverera till alla företag i Norden varje dag. Skicka därför medoss när du vill ha nöjda kunder – privatpersoner såväl som företag.Läs mer om våra tjänster på posten.se/export

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!