Brev till Socialdepartementet om överenskommelsen (pdf, nytt ... - LIF

lif.se

Brev till Socialdepartementet om överenskommelsen (pdf, nytt ... - LIF

Socialminister Göran HägglundSocialdepartementet103 33 StockholmStockholm den 13 mars 2012Följebrev till Överenskommelse om samverkan mellan SverigesKommuner och Landsting och industrins företrädare rörandeNationella KvalitetsregisterLIF:s styrelse har fattat beslut om att underteckna den av SKL föreslagna överenskommelsenrörande Nationella Kvalitetsregister. I överenskommelsen konstateras det att god samverkanmed industrin leder till en bättre vård och att Nationella kvalitetsregister har ettstort värde som en del av en utvecklad registerkultur i Sverige tillsammans med t.ex. Socialstyrelsenshälsodataregister. Vidare framhålls att en ökad samverkan är önskvärd och attsyftet med överenskommelsen är att stödja god samverkan och tydliggöra formerna församverkan så att parterna behåller full trovärdighet och en oberoende ställning i förhållandetill varandra.LIF välkomnar att detta första steg nu tagits för att möta de utmaningar som finns för svenskklinisk forskning och för den framtida hälso- och sjukvården i Sverige. Det är nu viktigt attarbetet drivs vidare med hög hastighet och stor intensitet. Forskningen måste integreras ihälso- och sjukvården och det behöver skapas en väl fungerande infrastruktur i form av biobankeroch kvalitetsregister. Endast genom en kraftfull och målveten satsning kommer vi attkunna utnyttja den potentiella konkurrensfördel som den svenska sjukvårdsstrukturen och tillgångenpå data ger, i syfte att uppföljningsstudier ska bli en motor i hela den svenska kliniskaforskningen.För att vi gemensamt ska lyckas med uppgiften anser LIF att innehållet i den föreliggandeöverenskommelsen nu omgående behöver vidareutvecklas utifrån följande utgångspunkter:• Den föreliggande överenskommelsen har formen av en Avsiktsförklaring, men detbehövs nu en konkret handlingsplan för hur arbetet ska bedrivas vidare; dvs. hurfaktiska samarbeten mellan företag och register i realiteten ska initieras och praktisktgå till.o Det behöver förtydligas hur ansvaret ser ut för att de diskussioner som behövsför att ett samarbete mellan de Nationella kvalitetsregistren och industrini enlighet med överenskommelsen ska komma till stånd.o Det behövs ett antal ”pilotprojekt” för att hitta relevanta och effektiva samarbetsformermellan de Nationella kvalitetsregistren och företagen.o Det behövs en struktur för att på ett strukturerat sätt fånga upp de goda exemplenfrån lyckade samarbeten mellan de Nationella kvalitetsregistren ochindustrin i enlighet med överenskommelsen.Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry ABPostadress/Postal address: Box 17608, SE-118 92 Stockholm Besöksadress/Visiting address: Ringvägen 100 (uppgång A, plan 10)Tel: +46 8 462 37 00 Fax: +46 8 462 02 92 E-mail: info@lif.se www.lif.se www.fass.seFakturaadress/Invoice address: Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Box 312, SE-830 23 HackåsOrg.nr: 556170-1268 VAT No: SE556170126801


2o En plan för hur de Nationella kvalitetsregistren och Nationell Registerserviceska samarbeta för att på bästa sätt kunna serva forskare inom akademieller industri behöver tas fram.o Vi behöver en kvalificerad diskussion kring hur de Nationella kvalitetsregistrenska utvecklas över tid så att gränserna mellan enskilda register kan ”suddasut” för att flytta fokus från enskilda insatta behandlingar till uppföljning ochforskning av patientflöden.Från LIF:s och läkemedelsbranschens sida är vi nu redo för nästa fas av arbetet, och förgemensamma diskussioner kring hur vi gemensamt kan ta den föreliggande överenskommelsenfrån en Avsiktsförklaring till en konkret handlingsplan.Med vänlig hälsningSteinar HöegOrdförandeLikalydande till:Anders Knape, Sveriges Kommuner och Landsting

More magazines by this user
Similar magazines