Svensk version - Pandox

pandox.se

Svensk version - Pandox

PANDOXMARKNADSINFORMATION FRÅN PANDOX – ETT AV EUROPAS LEDANDE HOTELLFASTIGHETSBOLAG NR 2 • 2009Räkna med utdragenåterhämtningTrender inom F&B


Marknadsinformation från PandoxFokus på branschenFörsta halvåret 2009:DysterhotellmarknadDet har varit ett dystert första halvår med en omfattande internationell nedgång, som dessutomverkar bli utdragen. USA:s hotellmarknad hade fram till sista juni i år befunnit sig 20 månader i recession.Den längsta lågkonjunkturen man tidigare upplevt varade i 21 månader – det var i början av 1980-talet.Frågan är om det vänder nu, eller om vi måste skvalpa omkring på botten ett tag till?USA först i cykelnDen amerikanska marknaden – som ligger först i hotellkonjunkturcykeln –visade på en nedgång i beläggningen för första halvåret med minus 11 procentjämfört med samma period 2008. Beläggningen stannade på 55 procent. Snittprisetför samma period sjönk till 99 USD, vilket motsvarar en minskning med9 procent jämfört med föregående år. Det innebär att RevPAR för hela USAminskade med 19 procent de första sex månaderna.En närmare analys av andra kvartalet visar att RevPAR sjunkit med knappt20 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Priserna har sjunkit med10 procent medan beläggningen för kvartalet minskat med 11 procent.Tendensen i några av USA:s större städer är densamma – RevPAR försämrasytterligare under andra kvartalet, men i långsammare takt.Vad gäller olika segment drabbas lyxsegmentet värst med 28 procent nedgångi RevPAR för halvåret. Därefter följer resortsegmentet som minskar med22 procent. Utvecklingen är densamma i samtliga segment oavsett region.New York har drabbats mest under nedgången, om än från höga nivåer.Beläggningen har minskat med 11 procent samtidigt som priserna sjunkit medhela 24 procent första halvåret. Förändringen i RevPAR jämfört med sammaperiod förra året är minus 32 procent. Beläggningen slutade på 73 procent ochsnittpriset på 199 USD.Under andra kvartalet i New York minskade RevPAR med 33 procent ochdet beror framför allt på att priserna pressats hårt. I juni ökade nedgången ytterligaremed RevPAR för månaden på minus 35 procent jämfört med juni 2008.Beläggningen sjönk 6 procent och snittpriserna med 30 procent. Med dennautveckling kan man undra vem som kommer att vilja betala för att bo i alla nyahotellrum som byggs i New Yorks just nu? Fler än 10 000 nya rum beräknasöppna under 2010.Europa följer trendenEuropa följer i USA:s fotspår och höstens nedgång har accelererat under våren.Av storstäderna i Europa har London hittills klarat nedgången bäst. För förstahalvåret har RevPAR endast sjunkit med knappt 7 procent och största delen avnedgången förklaras av ett lägre rumspris. Snittpriserna har pressats och gåttned med 6 procent och ligger på 122 pund fram till sista juni. Beläggningen iLondon för första halvåret slutade på 78 procent. Det motsvarar en minskningmed knappt 1 procent jämfört med samma period föregående år, vilket gör attRevPAR slutade på 96 pund. Under kvartal två visade London på ytterligarenedgång. RevPAR sjönk med 8 procent jämfört med samma period 2008, vilkettill största delen berode på lägre priser. Juni månad enskilt visade bättre siffrordå beläggningen faktiskt ökar med 2 procent jämfört med juni 2008. Rumsprisernaär dock alltjämt pressade och det gör att RevPAR för månaden slutar påminus 6 procent.Tyskland – som hösten 2008 hade en hög nationell efterfrågan på hotellrumoch därför klarade sig bättre – har nu ryckts med i den allmänna nedgången.För perioden fram till sista juni slutade Berlin på 64 procent i beläggning, vilketär 4 procent lägre än för samma period 2008. Snittpriserna var 82 euro, vilketvar 10 procent lägre än under första halvåret 2008. RevPAR i Berlin slutade påknappt 53 euro för halvåret. Det är en minskning med 13 procent jämfört medsamma period 2008. Berlins andra kvartal 2009 visar på fortsatt nedgång. Rev-PAR minskar med 21 procent, till största delen beroende på lägre priser. Nedgångeni pris för kvartalet är minus 17 procent. Även i andra större städer i Tysklandgår mönstret igen med tvåsiffriga nedgångar i RevPAR. Hamburg är ett avfå undantag som hittills klarat sig bättre med en nedgång fram till sista juni påminus 7 procent i RevPAR.Paris har under våren åkt med i den nedåtgående spiralen. Beläggningenhar under första halvåret sjunkit med 9 procent jämfört med samma period2008 och slutar för halvåret på 72 procent. Priserna har sjunkit med 11 procentoch ligger nu i snitt på 215 euro jämfört med 242 euro fram till sista juni förraåret. RevPAR för första halvåret är nu på 155 euro, vilket är en nedgång med19 procent. Andra kvartalet 2009 visar att nedgången fortsätter och att det ärframförallt rumspriset som pressar ned RevPAR.Bryssels första halvår slutade på en RevPAR på minus 17 procent och berortill lika delar på sjunkande beläggning och pris. Denna trend förstärks underkvartal två. RevPAR slutar då på minus 24 procent.Ännu dystrare siffror uppvisar de större städerna i Östeuropa, där Riga är enav de orter som haft det tuffaste hotellklimatet under första halvåret 2009. Rev-4


Marknadsinformation från PandoxRisk för fortsatt nederbörd inom hotellmarknaden – se till att vara rätt rustade.PAR har sjunkit med 40 procent och det beror till lika stora delar på lägre priseroch minskad beläggning. Både Prag och Warsawa landar på en RevPAR församma period på minus 30.Wien uppvisar en av de mer dramatiska nedgångarna för andra kvartalet.I snittpris är nedgången 38 procent samtidigt som beläggningen minskat med11 procent. Det ger en minskad intjäning per hotellrum på minus 45 procent.Vart tog alla penningstarka turister vägen?Skandinavien rycks medÄven de skandinaviska länderna har ryckts med i det globala raset. Värst drabbatär Köpenhamn som för första halvåret tappat 12 procent i beläggning ochligger på ett snitt för perioden på 57 procent. Priset har gått ned med 8 procenttill 854 dkr, vilket gav en RevPAR för perioden på 485 danska kronor. Det är ennedgång med knappt 20 procent jämfört med första halvåret 2008. Underandra kvartalet ökade nedgångstakten och RevPAR för kvartalet låg på minus23 procent.Övriga skandinaviska huvudstäder uppvisar ett liknande mönster, dvs enökande nedgångstakten. Fram till sista juni slutade Helsingfors på minus13 procent i RevPAR minskning. Stockholm och Oslo stannade på en nedgångpå minus 12 procent.Regionstäder Sverige går nedåtDe svenska regionstäderna följer den allmänna utvecklingen och visar över helalinjen en nedåtgående trend. Göteborg hade en beläggning första halvåret 2008på 65 procent, som sedan sjönk till 58 procent under första halvåret 2009.Snittpriserna har upprätthållits ganska väl. Det gör att hela nedgången i RevPARpå 9 procent förklaras av lägre beläggning.Malmö är den regionstad som så här långt klarat sig bäst. RevPAR har framtill sista juni bara gått ned med knappt 4 procent. Hela nedgången i RevPARberor på att beläggningen gått ner från 64 procent första halvåret 2008 till61 procent fram till sista juni 2009.Förklaring:RevPAR: Intäkt per tillgängligt rum. YTD: Year to dateRevPAR förändring i lokal valutaVärlden Halvåret, % Kvartal 2 – 2009, %New York –32 –33London –7 –8Dubai –36 –34New Delhi –42 –38Sydney –13 –14Beijing –46 –45Tokyo –10 –11Sao Paulo –5 –6Buenos Aires –19 –25Skandinavien Halvåret 2009, % Kvartal 2 – 2009, %Köpenhamn –20 –23Malmö –4 –6Göteborg –9 –11Oslo –12 –15Stockholm –12 –20Helsingfors –13 –17(Källor: STR Global, SCB, Statistisk sentralbyrå, Norge och Statistikcentralen, Finland)5


Marknadsinformation från PandoxPandox marknadsbarometerJuni 2009Marknadsbarometern visar utvalda städers läge i konjunkturcykeln. Bedömningen bygger på en analys av varje stad. Hänsyn tas till makroutveckling, hotell branschensutveckling, konjunkturen, hur väl utvecklad hotellmarknaden är samt hur pass utvecklad och likvid hotellfastighetsmarknaden är. Observera att hotellkonjunkturcykelnär lika i mönster, men olika i tid.Förklaring av de olika delarna i hotellkonjunkturcykeln;Tillväxt b Beläggningen stiger relativ snabbt och priserna börjar öka. Hög potential ochlåg risk.Peak h Beläggningen stiger/planar ut och priserna ökar snabbt. God potential och låg risksom successivt ökar till hög risk.Avtagande nedgång c Volymerna blir stabilare – fortsatt prispress. Viss potential ochhög risk.Utplaning v Beläggningen stiger med oförändrare priser. Hög potential med enavtagande risk.Nedgång x Beläggning och pris sjunker som en följd av lägre efterfrågan eller överkapacitet.Låg potential och hög risk.SverigePEAK hMalmö, Jönköping, UmeåTillväxt bx NedgångLund, Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Stockholm 5*,Karlstad, Uppsala, Sundsvall, Luleåc Avtagande nedgångv UtplaningKommentarer SverigeDe flesta av de större svenska städerna är inne i konjunkturcykelns nedgångsfas.Stockholm 5* har den brantaste nedåtgående trenden. RevPAR-utvecklingenpå rullande 12 månader fram till sista juni 2009 är minus 12 procent ochhela nedgången förklaras av pressade priser. Därefter följer storstadskommunernaStockholm och Göteborg, där RevPAR minskat med –8 respektive–9 procent. Även övriga städer har passerat peak och i de flesta fall sjunkerbåde beläggning och pris.Det finns några lysande undantag – Malmö, Jönköping och Umeå är de trestörre städer som fortfarande under rullande 12 månader ligger i peak. Denbidragande orsaken är att snittpriserna fortfarande stiger något. Samtidigt liggerbeläggningen ungefär i linje med motsvarande period förra året och det gör attRevPAR fortfarande ökar något.Sett till en kortare trend – på rullande 3 månader mellan april och juni – ökarnedgångstakten i de flesta städer. Nedgången är störst i Stockholms kommunmed en RevPAR minskning på 19 procent för perioden jämfört med samma tid2008. Därefter följer Stockholm 5* på –18. Jönköping och Umeå står och vägermedan Luleå visar på plus 5 procent på RevPAR för perioden, vilket helt berorpå stigande snittpriser.(Källor: SCB)internationelltPEAK h x NedgångHelsingfors, Oslo, Köpenhamn, Berlin, Amsterdam, Bryssel,London, Bryssel, Paris, Wien, PragTillväxt bc Avtagande nedgångv UtplaningKommentarer InternationelltAlla större städer i Europa befinner sig i nedgång. Sett till utvecklingen över rullande12 månader – i snitt fram till sista juni 2009 – uppvisar Wien och Prag denstörsta nedgången i RevPAR på minus 23 respektive minus 25 procent. I Wienberor det till största delen på fallande priser. I Prag däremot beror det på fallandepriser och beläggning i ungefär samma omfattning. Paris och Amsterdamkommer tätt efter – båda med en nedgång på 19 procent för perioden. Londonhar så här långt klarat sig bäst med en nedgång på 4 procent för 12 månadersperioden.Sett till en kortare trend över tre månader – mellan april och juni – ökar nedgångstaktenöver hela linjen. Wien och Prag står även här för de kraftigaste nedgångarnamed negativ RevPAR för perioden på –45 respektive –34 procent jämförtmed samma period 2008.(Källor: STR Global, SCB, Statistisk sentralbyrå, Norge och Statistikcentralen, Finland)* Femstjärniga hotell.6


Marknadsinformation från PandoxTrender i tidenInte på menynTrenderna inom F&B följer inte konjunkturen. I tider närvi ska dra ner på kostnaderna är kraven extra hårda.Inte nog med att allt ska vara ekologiskt och organiskt –dessutom måste vi kunna erbjuda saker som inte finns.Varje dag diskuteras det om lågkonjunkturen nått botten eller inte. Men ävenom den skulle vara över väntar ingen högkonjunktur bakom hörnet. Vägentillbaka blir tuff och i hotellbranschen handlar det mycket om priset. Ävenom efterfrågan börjar stabiliseras håller folk fortfarande hårt i pengarna.Medvetenheten om ekonomin ökar således. Samtidigt pekar utredningarpå att människor spenderar mindre pengar på alkohol i en recession. Detsamlade drickandet kanske inte minskar, men försäljning av alkohol på lokalsjunker medan drickandet hemma däremot ökar. Det här rimmar illa meden av 2009 års största trender inom restaurangnäringen. Högt upp på denårliga undersökningen ”What’s hot? Chef’s Survey” – som är gjord av amerikanskaNational Restaurant Association – kommer nämligen alkohol. Intealkohol rätt och slätt, utan alkohol som ingrediens vid matlagning samt iform av specialkomponerade drinkar och dessutom organiskt vin.En egen drinkNågot som verkligen är ”hett” i den här kategorin är så kallade signaturedrink’s. Mest känd är kanske James Bond’s Martini, som ska serveras shaken,not stired. Drinken ska visa vem du är samtidigt som beskrivningen aven Martini som sofistikerad och elegant passar vår actionhjälte bra. Idag skavarje restaurang och hotell – och till och med bartender – med självaktningha en eller flera signature drink(s). Hela 33 procent av de tillfrågade kockarnarankade signature cocktails som den hetaste dryckestrenden 2009. Påandra plats kommer så kallade functional cocktails – som är komponeradeur ett hälsoperspektiv – och på tredje plats matchningen av mat och alkohol.Vad gäller mat är de gröna, miljövänliga, alternativen inte längre en trend– de är ett faktum! Lokalproducerad, organisk och ekologisk mat tillverkasenergisnålt och med återvinning som ett i minnet. Trots att det anses som ettmåste hamnar närodlad mat högst upp på listan över 2009 års trender. Påandra plats hamnar den nu uttjatade klassikern bite-size eller finger food.Munsbitstora portioner av allt från oxfilé och tryffelrisotto till gazpacho serveraspå kreativa sätt i shotglas eller på små speglar. På tredje respektive fjärdeplats hamnar organiskt producerad mat och barnmat som tagits fram av endietist.Mandarin Oriental TokyoHemligt på menynAndra trender som känns bekanta är den multifunktionella lobbyn med alltfrån bar och restaurang till mötesplats för affärsresenären. Till bilden hörockså den mer avslappnade restaurangmiljön och den snarare ned- än uppkläddapersonalen. Några intressanta och roliga nyheter är hemlighetsmakerietoch ”less is more”. Hemliga rätter som inte återfinns på menyn ochsignature drink’s på okända recept smyger sig in i branschen. Att ”less ismore” är ingenting nytt, däremot att göra en sak av det. Liten yta och kortmeny är nu både stort och hett.Välj rättVilka av trenderna som matchar vår lågkonjunktur, eller återhämtningsfas,återstår att se. Klart är i alla fall att restauratörerna slår knut på sig själva föratt locka just dig och din plånbok om du nu ska ut en endaste kväll. Riskenär att hotell och restauranger i sin iver glömmer bort vem de riktar sig till,eller som Kurt Bjorkman skriver på sin blogg på Hotel F&B Magazines hemsida:We all need to get real about…who our customers are (not who weWANT them to be…). We need to check out egos and make it happen forour owners and investors and GUESTS.Visste du att…Småttoch gott frånvärldens alla hotellhörn… man nu kan bo på etikmärkta hotell. Första svenska researrangör att etikmärkasina hotell blir Apollo, som börjar med destinationerna till Thailand ochEgypten. Etikklassningen sker viaTravelife – en europeisk sammanslutningav resebyråer som arbetarför en mer hållbar turismutveckling.… alla grepp är tillåtna för att få beläggning till sitt hotell. Ett hotell i Kalifornien,San Diegos Rancho Inn som är en högklassresort, erbjuder sina rum för 19 USDper natt, mot tidigare 219 USD – detta under namnet ”Överlevnadspaketet”.Som paketet antyder är det ett väldigt spartanskt erbjudande – ingen belysning,inget toalettpapper, inga handdunkar och inte ens en säng. Det finns dock möjlighetatt uppgradera!…nu kan den frigjorde turisten åka till ett nytt nudisthotell i Tyskland. HotelRosengarten är det första i sitt slag i Tyskland. Vid incheckningen måste gästenlämna alla kläder och uppmanas sedan att vara naken under hela sin vistelse påanläggningen. Praktiskt, inget att tvätta när man kommer hem!… det nu finns möjlighet till en annorlunda taxiresa iHelsingfors. Med ett telefonsamtal till Karaoketaxi blirdu och ditt sällskap hämtade med i en lyxbil och festenmed egna sånginsatser kan börja. I bilen finns det platsför upp till 12 personer, kanske ett upplägg för nästapersonalfest?7


Marknadsinformation från PandoxNytt från Pandox-sfärenQuality Hotel Park i Södertälje City i toppen på ”Mystery Guest”Vissa hotell går mot strömmen. Vi vill gratulera Quality Hotel Park iSödertälje City som visar positiva siffror på flera sätt.Marknads- & försäljningschef Eskil Eilertsen berättar stolt att manökar mest i Quality Hotels gentemot sin marknad. Hotellet är nu topprankadenär det gäller ”Mystery Guest” inom Choice Hotels.Högtryck på InterContinental i MontrealInterContinental i Montreal visade sina gäster stor omtanke under värmeböljandenna sommar. Den 18 augusti, erbjöd man sina gäster ett rumsprissom motsvarade temperaturen i Fahrenheit (°F) kl. 16:00 sammadag. Till många gästers stora glädje stod temperaturen på 84.2 Fahrenheitoch rumspriset för den natten blev endast 84,20 CAD!Hotel Berlin, Berlin – officielltfriidrottshotellI augusti förvandlades Hotel Berlin, Berlin tillett ”all-inclusive” hotell under VM i friidrott. Dåbodde nämligen 1 200 tävlande från 80 nationerpå det nyrenoverade hotellet – däriblanddet tyska landslaget samt den dubbla världsrekordhållarenUsain Bolt, som vann guld påbåde 100m (9.58) och 200m (19.19)! Det serverades4 200 mål om dagen och även 600 kgfrukt. Dessutom dracks det flera tusen liter vattensamtidigt som det gick åt mer än 50 000handdukar och över 5 000 toalettrullar.Kontraktet var det första som skrevs efter attPandox köpte hotellet 2006. HotelldirektörCornelia Kausch och hennes team erbjöd detävlande fantastisk service – 24 timmar omdygnet. Well done Hotel Berlin, Berlin!Dubbla världsrekordhållaren i sprint, Usain Bolt,firade sin födelsedag på Hotel Berlin, Berlin.Barnens hotellsommar i ÖstersundCirkusskolan Kul och Bus har undersommaren samarbetat med ClarionHotel Grand i Östersund. Barnen ficken egen check-in disk, pysselkit, barnmeny,lekrum, TV-spel och ansiktsmålningar.Cirka 1500 barn och derasföräldrar bidrog till att hotellet slogrekord i juli, då beläggningen landadepå hela 93,6% – gratulerar!Ansiktsmålning var en av mångabarn aktiviteter på Clarion Hotel Grandi Östersund i somras.S K O J på Holiday Inn Brussels AirportHotellet är föregångare i en ny era av affärsmöten och erbjuder ettmycket originellt mötesbegrepp. Det kallas S K O J, vilket står förSur prising, K(C)reative, Original, och Joy. S K O J-konceptet synspå designen i mötesrummen, det märks av under lunch- och kaffepausersamt på den entusiastiska personalen på nya Holiday InnBrussels Airport. Välkomna!”Meet Happy” på Pelican Bay i BahamasMed sin repositionering har Pelican Bay byttut sin logotype. Den nya loggan är märkt”Meet Happy” och fångar hotellets ”brandpromise” att skapa positiva upplevelser förmöten, bröllop och gäster som bor påresorten. ”Vår nya logga – en glad pelikani solglasögon – ger hotellet en frisk fläkt,färg och livfullhet” säger Magnus Alnebeck,hotelldirektör på Pelican Bay at Lucaya.Jazzbesök på Crowne PlazaAntwerpJazzmusikern Toots Thielemans ären flitigt återkommande gäst påCrowne Plaza i Antwerpen. I augustimottog han det prestigefyllda ”ConcertgebouwJazz Award 2009”, somär en så kallad Lifetime AchievementAward för internationellterkända jazzmusiker. Tidigare pristagareär bland andra George Coleman,Elvin Jones, Benny Golson,Chick Corea och Herbie Hancock.Hans Wils, hotelldirektör för Crowne Plazai Antwerpen gratulerar jazzmusikern TootsThielemans, som tilldelats ConcertgebouwJazz Award 2009.8

More magazines by this user
Similar magazines