Inlaga NBC-strategi

rib.msb.se
  • No tags were found...

Inlaga NBC-strategi

SammanfattningKrisberedskapsmyndigheten gör bedömningen att det i dagsläget inte finns någon akutrisk för att antagonistiska aktörer kommer att använda NBC-ämnen mot svenska intressen.Hotbilden kan emellertid snabbt förändras och det kan ta lång tid att bygga uppsamhällets förmåga att hantera denna typ av konsekvenser. Det är därför av centralbetydelse att samhället skapar en förstärkt fredstida förmåga att kunna förebygga ochhantera; hot och händelser där farliga kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleäraämnen sprids avsiktligt för att uppnå skada eller där hot om användning förekommer.Krisberedskapen omfattar åtgärder mot händelser som inträffar plötsligt och oväntatsamt får allvarliga och långtgående konsekvenser för grundläggande värden och funktioneri samhället. De mycket allvarliga konsekvenser som sådana händelser kan ge harmedfört att det är nödvändigt att skapa förmåga att förebygga och hantera denna typav händelser vare sig sannolikheten för att de skall inträffa är stor eller liten. Det ärsåledes konsekvensernas art och omfattning och inte sannolikheten för att händelsernaskall inträffa som är det avgörande motivet för att samhället måste ha en godtagbarberedskap mot svåra påfrestningar i fred och ett väpnat militärt angrepp från en annanstat.Förmågan att hantera händelser orsakade av kemiska, biologiska, radiologiska, ochnukleära ämnen skall byggas med utgångspunkt i den fredstida verksamheten. För attförstärka den fredstida förmågan inom NBC-beredskapen behöver följande områdenutvecklas:• myndigheters och organisationers samordnade krisinformation till allmänhet ochmedier i samband med en NBC-händelse,• expertmyndigheternas stöd före, under och efter en NBC-händelse,• tillgången till kvalificerade laboratorieresurser som kan hantera såväl kända somokända prover,• indikering och detektering av NBC-ämnen vid gränskontrollstationer,• sanering av skadade och insatspersonal i samband med NBC-händelse,• polisen, räddningstjänstens och akutsjukvårdens med fleras insats i samband medNBC-händelse samt• transporter av prover och patienter.Krisberedskapsmyndigheten har tillsammans med berörda myndigheter identifierat ettantal verksamheter inom NBC-området där samverkan och samordning bör utvecklas.Dessa områden är forskning, utbildning, övning, civil-militär samverkan, framtagning avhot- och riskbilder samt internationella verksamheter.Med anledning av det uttalade samordningsansvar som Krisberedskapsmyndigheten harenligt myndighetens instruktion så bör Krisberedskapsmyndigheten pekas ut som samverkansansvarigmyndighet i samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen,giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen (samverkansområdet Spridning av farliga ämnen).Detta kan ske i samband med översynen av förordningen (2002:472) om åtgärder6

More magazines by this user
Similar magazines