10.07.2015 Views

Masar, kullor och entreprenörer - Posten

Masar, kullor och entreprenörer - Posten

Masar, kullor och entreprenörer - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Posten Co.Nytt och nyttigt för företagare Nummer 4 • 2007Julspecial!● Checklista förbrev och paket● Delikatessermed PostenUnder vasaloppsveckanhar marknadschefMonicaEriksson och hennesstab 50 000 skidåkareatt ta hand om.Svenska folkettycker till om DRPost Pals förenaröver gränsernaH&M prisasför logistikenMasar, kulloroch entreprenörerI Dalarna fl ödar företagandetPOSTTIDNING BAvsändare:Posten AB105 00 StockholmB


VILL DU VETA MER? GÅ IN PÅ WWW.POSTEN.SEEnklare nå norskakonsumenterNu skickar Posten paket även till privatkunder i Norge. Allt flerdistanshandelsföretag säljer över landsgränserna och därförhar Posten Logistik tillsammans med bland annat Ica och Rimietablerat utlämningsställen i Norge.● – När svenska distanshandelsföretagexpanderar gör dedet ofta genom att först bliaccepterade i Sverige, sedanNorden för att till sist gå vidareut i världen, säger AndersHolm, försäljningsdirektör påPosten Logistik.PRODUKTEN HETER MYPACK ochär skapad för distanshandelsföretagsom till exempel Ellos.Totalt planeras 700 utlämningsställeni Norge. Det ärbland annat Ica- och Rimibutikernasom lämnar utpaketen åt Posten.– Hittills har vi en stor kundi Ellos som länge har såltmycket i Norge, men fler är på” Den som harhandlat fårliksom i Sverigeett sms omatt paketet ärframme, eller enavi i brevlådan”Fakta MyPack TJÄNST/PRODUKT: Utlämningsställeni butiker där kunderna hämtar varor de köpt av distanshandelsföretag.ANTAL UTLÄMNINGSSTÄLLEN: I dag cirka550, fullt utbyggt cirka 700.väg in, säger Anders Holm.I Sverige skickar Ellos varjeår cirka 3,5 miljoner paket tillsina kunder och är därmedlandets största distanshandelsföretag.Även Ellos kundkrets iNorge är stor och växer konstant.– Det är ytterst viktigt meden pålitlig leverantör som Posten.Vi vill dessutom ha enleverantör som täcker bådeSverige och Norge eftersomvår nordiska marknad inte följerlandsgränserna, säger LeifJohanson, operativ chef påEllos.Tanken är att MyPack skavara ett konkurrenskraftigtalternativ på den norska marknaden.Företagens gods hämtasupp i Sverige, körs över tillNorge och levereras ut tillaktuellt utlämningsställe iNorge.– Den som handlat får liksomi Sverige ett sms om attpaketet är framme, eller en avii brevlådan, säger AndersHolm.Varför satsar Posten påutlämningsställen i Norge?– Det blir allt vanligare attdistanshandelsföretagen säljeröver gränserna och vi vill hjälpavåra kunder att levereravaror även till Norge, sägerAnders Holm.KUNDERNA ÄR VANA att användaPosten för dessa tjänster i Sverigeoch det underlättar fördem att ha samma leverantör.– Vi kan erbjuda sammaservice även i Finland ochDanmark, men då är detgenom andra partners, sägerAnders Holm.Reaktionerna från Norge harhittills varit positiva, enligtAnders Holm. Kunderna seratt MyPack är ett bra alternativtill norska Posten.CHRISTER FÄLLDINHallå!MARTA TIBERG, ny kommunikationschefpå PostenMeddelande.Vem är du?– Jag är en person som harfötterna på jorden. Mitt ursprungär från byn Vad i Dalarna, näraSmedjebacken. Det har formatmig. I övrigt är jag resultatinriktad,och folk kallar mig förCity-Mulle. Jag vill vara i naturen,men är mest i stan.Vad har du för bakgrund?– Jag kommer närmast frånTeliaSonera där jag har varitmarknadschef och försäljningschefi olika omgångar.Vad har du för ambitionnär det gäller Posten Meddelandeskommunikation?– Jag tycker att det är viktigtatt kommunikationen är handgriplig.Vi ska tala om för vårakunder vad vi är bra på här ochnu. Vi måste lyfta alla Postensfördelar så att kunderna och visjälva som anställda ser dem. ■Kort om Marta TibergJOBB: Kommunikationschefpå Posten Meddelande AB.Ansvarig för intern ochextern kommunikation.ÅLDER: 37.FAMILJ: Man och två barn.BOR: Inne i Stockholm, påväg att flytta till hus.PÅ FRITIDEN: Med två barnoch ett roligt jobb blir detlite fritid. Är gärna i naturen,seglar och åker skidor.3


Posten Co.JURYNS MOTIVERING● ”H&Ms verksamhet baseras på ettextremt effektivt logistikmaskineri,som koordinerar allt från design ochplanering till inköp, produktion, distributionoch försäljning. Med ett sammanhållandekoncernövergripandelogistikansvar och en ny struktur,som består av en kombination avdistributionscenters och så kalladecall-off centers, har H&M skiftat frånden i branschen dominerande”push-fi losofi n” till en ”pull-fi losofi ”.Logistiken har blivit en naturlig del avföretagets strategi vilket innebär attH&M kan försörja sina marknaderoch butiker mer effektivt än sina konkurrenter.Det bidrar till en ökad försäljningoch en oöverträffad lönsamhetsamt skapar förutsättningar försnabb expansion till nya marknader.”H&M bästpå logistikH&M vann Posten Logistics Award 2007 för sitt effektiva logistikmaskineri.”Det koordinerar allt från design och planering till inköp,produktion, distribution och försäljning” var juryns motivering.● Sammanlagt ett 50-tal företagoch organisationer hade lämnatin bidrag till tävlingen.Utmärkelsen ska gå till detföretag eller den organisationsom skapat den mest effektiva,innovativa och kreativa logistiklösningen.H&M var mäkta stoltaöver utmärkelsen somskapare av årets mesteffektiva och kreativalogistiklösning.Från vänster: LucasSeiffert, Pär Darj,Anette Gustafssonoch Nils Vinge.– Det var mycket roligt att fåpriset och det är en stor ära. Detär också speciellt uppmuntrandeför alla logistikmedarbetare iH&M världen över. Många människorligger bakom H&M:s framgångar,och alla som jobbar medlogistik har nu fått ett erkännande,säger Nils Vinge, IR-chef påH&M.Men dagen efter är prisetredan historia, anser han. H&Marbetar med ständiga förbättringargenom att mäta butikermed varandra och länder medvarandra.– Genom att varje dag jämföraresultat och utveckling i 1 500butiker i 28 länder och katalogochonlineförsäljning i sju länder,kan vi ständigt skruva på processernaså att vi blir bättre,säger Nils Vinge.Priset överlämnades till H&Mav Posten Logistiks vd HenrikHöjsgaard.– Vi vill uppmärksamma ochbelöna det företag som har demest innovativa logistiklösningarnasom både innebär kostnadsbesparingaroch leder tillaffärsmässig framgång. Vinnandelogistik innebär att logistiklösningarär en central punkt för ettföretags verksamhet.Förutom H&M belönades ävende övriga tre fi nalbidragen. Devar Honda Logistics Center,SonyEricsson och Lenslogistics.Haparanda kommun fi ck ettspecialpris i kategorin offentligsektor. Kommunen prisas för eninnovativ logistiklösning somskapat en knutpunkt för handeloch distribution i en region somomfattar övre delarna av Norrbotten,samt delar av Finland,Norge och Ryssland. Tack vareden utvecklingen där har logistiskaprojekt som ny väg ochjärnväg börjat byggas.Posten Logistics Award arrangeradesför sjätte året i följd.CHRISTER FÄLLDIN4


FRÅGOR? RING POSTEN KUNDTJÄNST 020-23 22 20Direktreklam, ja tack!Har du ett bra erbjudande eller något annat viktigt att säga svenska folket?Använd direktreklam och tidningsreklam. Det visar DR-monitorn 2007.● DR-monitorn 2007 är enundersökning som Posten hargjort där företag och privatpersonerintervjuats om sina vanorsamt attityder till direktreklam.Tidningsannonser är detvanligaste mediet för svenskaföretag. 80 procent har svarat”tidning” på frågan om huvudmedium.På andra plats kommerInternet.Trots att elektronisk kommunikationskapat nya kontaktytormellan företagen och allmänhetenföredrar vi fortfarande attmöta reklamen via de traditionellamedierna. Nästan hälften,46 procent av de privatpersonersom tillfrågats, svarade att deråder företagen att informeraom erbjudanden via annonseri tidningen, och nästan likamånga, 43 procent, föreslårdirektreklam.DIREKTREKLAMENS STYRKA äratt den hamnar i brevlådan utanatt du behöver göra någonting.– Direktreklamen är en ickeavbrytandereklamform och detuppskattas av mottagaren enligt80% läser ellerbläddrar igenomadresserad direktreklam.Motsvarandeandel för den oadresseradeär 70 procent.Drygt 50% av desvenskar som fårdirektreklam utnyttjarofta erbjudandena.DR-monitorn. Som mottagarekan du välja själv när du skakonsumera den. Det går attsortera och välja att fördjupasig i det som man själv tyckerär mest intressant och relevant,säger Mikael von Ekensteen,chef Direktreklam PostenMeddelande AB.Det viktigaste är att direktreklamenfungerar. Den är etteffektivt verktyg för att öka försäljningen,enligt Mikael vonEkensteen.Posten når allahushåll, varje dag.– Men den är också ett viktigtverktyg för att vårda och utvecklarelationer till nuvarande ellerpotentiella kunder.De flesta direktreklamköpareanvänder DR som ett säljdrivandeverktyg, eller för att skapaoch befästa sina relationer tillkunderna. En skiljelinje går mellanadresserad direktreklam,ADR, och oadresserad, ODR.MER ÄN VART TREDJE FÖRETAGsom använder adresseraddirektreklam gör det för attutveckla sina relationer, visarresultaten i DR-monitorn. Likamånga tror att deras egna investeringari ADR ökar ytterligareunder det kommande året.När det gäller adresseraddirektreklam är de viktigasteanvändningsområdena nykundsförsäljning,mer- och korssäljning,information om erbjudandenoch relationsbyggande,enligt Mikael von Ekensteen.– Oadresserad direktreklamanvänds till störst del för nykundsförsäljning.Därefter kommermerförsäljning och information.Den adresserade direktreklamenfortsätter också att ökamedan den oadresserade liggerpå ungefär samma nivå som tidigare.Skälet till det är delvis denutbudsexplosion av reklammediersom vi är utsatta för.– Investeringsnivåerna ökarsamtidigt som det kommer signalerom reklamtrötthet hos mottagarna.Det är den utmaningsom dagens marknadsförareBara 20% avstårhelt från att läsa ellerbläddra igenomdirektreklamen.står inför och därför ställs allthögre krav på selektivitet ochexakthet. För att nå fram krävsförmåga att möta mottagaren pådennes villkor och de förutsättningarnasvarar den adresseradedirektreklamen upp emot, sägerMikael von Ekensteen.CHRISTER FÄLLDINPosten har ett unikt erbjudande på den svenska DR-marknaden● – Vi har en unik bredd bådenär det gäller adresserad ochoadresserad direktreklam. Vinår i praktiken varje hushållvarje dag, säger Mikael vonEkensteen, chef DirektreklamPosten Meddelande AB.Posten har stor kunskap omdirektreklam och har utifrån detutvecklat användbara verktygoch tjänster när det gäller attgöra urval, eller hitta rätt kunder.– Vårt system ”Moka” kan tillexempel läsa in ditt befintligakundregister och sedan plottaut kunderna på en karta, sägerMikael von Ekensteen.Det gör att du kan göra tydligageografiska avgränsningar.Moka – förkortningen står för”marknads- och kundområdesanalys”– kan också skapa profilerav ett kundregister.– Vi kan göra beskrivningarav olika kunder eller kundgrupperutifrån en livsstilsklassningsom heter Mosaik. Det är ettklassificeringsverktyg som tarhänsyn till olika bakgrundsparametrar.Dessa begrepp får ett tydligtnamn som ur livsstilshänseendegör profilen tydlig, till exempel”gräddhyllan”, ”Bingolotto”eller ”parabol”.– De olika namnen illustrerarolika förhållanden hos kunderna,som till exempel inkomsteller olika intresseområden.Detta är mycket användbart närman vill beskriva en kundbas,säger Mikael von Ekensteen.– Genom den breda distributionenoch kunskapen att hittarätt kund kan Posten erbjudarätt mix av DR-lösningar ochsamtidigt utföra dem rent praktiskt.■5


Posten Co.Dalarna har stolta traditioner som skog- och stålbygd medstorföretag som SSAB och Stora Enso. Men det är de 30 000mindre företagen som växer mest. Nu satsar de stenhårt påturism och handel – och produktutvecklingen genomsyrar allt.AV EVA NILSSON FOTO SAMIR SOUDAHDalarna satsarstort på turismen● Den traditionella basindustrinsom utgår från järn ochträ är fortfarande grunden fören stor del av Dalarnas näringsliv.Men besöksnäringen är påstark frammarsch.Bergslagen är gammal stålbygdoch företag som Outokumpo,SSAB och Sandvik liggersom ett bälte genom södradelen av Dalarna och vidare ini Gävleborgs län. Dessa koncernerhar blivit stora påvärldsmarknaden genom attutveckla avancerade nischprodukter.– Stålindustrin ligger i spetsbland annat med nya hållfasta,mycket tunna material, sägerHans Astorin, vd för AlmiFöretagspartner i Dalarna.I de regionala stålklustrenfinns hundratals mindre företag.Utvecklingssatsningen TripleSteelix – ett samarbete mellankommuner, näringsliv ochhögskolor – ska ge dem stödatt hitta sina nischer och växa.UNGEFÄR 70 PROCENT av länetbestår av skog vilket ger förutsättningenför sågverk, pappersbrukoch annan produktionsom bygger på förädling.– Det har hänt mycket påenergisidan liksom i byggandetdär man nu även bygger hög-BILD: SCANPIXVasaloppet körs första helgen i mars varje år och är en viktig del för Dalarnasindustri och företagande.hus i trä, säger Hans Astorin.Om man ska sätta en enkeletikett på företagandet i Dalarnaskulle den kunna vara: traditionoch nytänkande. Entreprenörsandanär stark, mångamasar och kullor har varit företagarei generationer. EnligtBirgitta Pettersson, näringslivschefi Mora, råder renaGnosjöandan i kommunen,fast här kallar man det förståsMora-anda. Människor villstanna kvar och det stimulerarentreprenörskapet.MALUNG FÖRKNIPPADES förrmed skinnhantering och gördet på sätt och vis fortfarande.Men här, som inom andragamla näringar, har dalaföretagarnautvecklat ny kompetens.Enligt Ingemar Kyhlberg,näringslivschef i Malung, sysslarföretag som Jofa och Jofamamed medicinsk design.Det gäller både ishockeyskyddoch skinnställ.– Förr kunde en vurpandemc-förare skadas mer av klädernaän av vurpan. I dag tänkerman säkerhet när det gällerdesign, material och sömmar,säger han.Numera sker nästan ingentillverkning i kommunen.Skinnindustrin som på 1960-talet sysselsatte ett par tusenpersoner räknar i dag in etthundratal. Tillverkning har blivitutveckling och handel.Dalarna är redan det fjärdestörsta turistlänet i landet menturismen ska fortsätta växa. Etttecken på den potential somanses ligga i turismen är attforts på sid 8Ingemar Kyhlberg, näringslivschef iMalung här med valpen Eros, glädsåt den ökande turismen.6


VILL DU VETA MER? GÅ IN PÅ WWW.POSTEN.SEGöran Paulsson, lagerchefpå Reebok Jofa, skickar50 000 sändningar per år.Hjälmar är huvudsaken● Hockeyspelarna i NHLhar 34 olika fabrikat förkroppsskydd att välja på.Nio av tio föredrar armbågsskyddoch benskyddfrån Jofa. Ungefär 40 procentföredrar även skulderskyddav detta märke.Siffror som lagerchefGöran Paulsson är stoltöver.– Eftersom skydden intesyns är det inte sponsorernautan spelarna självasom väljer, säger han.Reebok Jofa-hjälmarnasyns däremot tydligt, bådepå knattar som vinglar frampå isen och på elitseriespelare.Reebok Jofa är offi ciellFÖRETAG: REEBOK JOFA AB. VERKSAMHET: UTVECKLING OCHTILLVERKNING AV HJÄLMAR OCH KROPPSSKYDD FÖR VINTER-SPORTER SAMT DISTRIBUTION AV ÖVRIGA PRODUKTER FÖRISHOCKEY OCH REEBOK SKOR OCH TEXTIL. GRUNDAT: 1926.ÄGARE: REEBOK INTERNATIONAL. ANSTÄLLDA: CA 140 I MALUNG.OMSÄTTNING: 650 M KR. HEMSIDA: WWW.JOFA.SE.leverantör av hjälmar ochkroppsskydd till SvenskaIshockeyförbundet. Cirka200 000 hjälmar och ettmindre antal kroppsskyddproduceras varje år iMalung. Den övriga delenav Reebok Jofas produktionär förlagd till Asien.Varje dag kommer Postenför att hämta leveransersom ska ut till återförsäljare.Malungslagret på 20 000kvadratmeter och med25 000 lagerplatser är centrallagerför hela världen närdet gäller hockeyprodukteroch för Norden och Baltikumpå Reebokskor.– Vi skickar årligen cirka50 000 sändningar, varavmerparten som DPD Företagspaketeller PALL.ETT.Ibland måste Posten kommafl era gånger per dag,det beror på säsong, sägerGöran Paulsson. ■Monica Eriksson,marknadschef förVasaloppet, längtarefter snön.Alla vill gå i mål i Mora● Det är höst i Mora och planeringeninför Vasaloppet 2009 är redan i fullgång.Marknadsföringen är en viktig del avförberedelserna. Vasaloppet må varavärldens största skidtävling, men detär inget självspelande piano, sommarknadschefen Monica Erikssonpåpekar. Själv har hon åkt tolv gångermen varje år är det debut för hälften avdeltagarna.Det är inte längre bara ett lopp, denio milen mellan Sälen och Mora.Sammanlagt tävlar 45 000–50 000åkare under vasaloppsveckan: i olikadistanser, bara tjejer, i stafettgruppereller med skejtteknik. Nytt för 2008är UngdomsKortVasan.– Alla vill ju gå i mål under portalen iMora. Vi försöker hitta rätt målgruppför varje lopp, säger Monica Eriksson.Företaget Vasaloppets Marknad gerut en egen tidning, Vasalöparen, fyragånger om året. Den distribueras somPosttidning B. I september skickades65 000 informationsförsändelser somadresserad direktreklam till adresserur den egna databasen.– Många försändelser returneradesdärför att mottagaren hade fl yttat. Nuhar Posten hjälpt oss att fräscha uppregistret så att informationen verkligenska nå fram.Alla kontor med fl er än två anställda iDalarna och grannlänen har fåttoadresserad direktreklam medfokus på StafettVasan.– Vi hoppas att kollegornapå kontoren ska utmana varandraoch anmäla sig, sägerMonica Eriksson. Sedan är detbara att vänta på snön. ■FÖRETAG: VASALOPPETS MARKNAD AB. VERKSAMHET: MARKNADSFÖRING OCHKOMMERSIELL VERKSAMHET KRING VASALOPPET. GRUNDAT: 1985. ÄGARE: IFK MORAOCH SÄLENS IF. ANSTÄLLDA: 18. OMSÄTTER: DRYGT 60 M KR FÖR VASALOPPS-FÖRENINGEN OCH VASALOPPETS MARKNAD. HEMSIDA: WWW.VASALOPPET.SE.7


Posten Co.forts från sid 6Malungs kommun från årsskiftetbyter namn till Malung-Sälen. Regeringen har gjort ettavsteg från principen att intetillåta dubbelnamn. Dubbelnamnethar stora fördelarframför allt näringspolitiskt, ärregeringens motivering.Beteckningen används redanflitigt i den lokala marknadsföringen.– Nu satsar Sälen på att ävenbli en sommarort. Nästa år förläggsorienteringstävlingen O-ringen till Sälen. Det betyder245 000 gästnätter, konstaterarIngemar Kyhlberg.”Jag tycker att vårfantastiskt duktigapersonal gör en verkligtgod gärning förmiljön”, säger TordStåhl på Tepro.Med kretsloppet som affärsidé● Kretsloppstanken är TeproRebuild Products AB:s affärsidé.Förbrukade tonerkassetterkommer till Malung, demonteras,renoveras och får nytt liv.Kunden kan sedan välja attköpa en ny originalkassett ellergöra ett miljömässigt bättre valoch köpa Tepros miljökassettsom dessutom är billigare.Tepro lämnar samma garantiersom originaltillverkarna gör.Företaget får in cirka 150 tonkassetter per år från återvinningsföretag,återförsäljare ochslutförbrukare.– Vi lägger med Postenscomeback-avi i alla paket vilevererar. Då är det enkelt förkunderna att returnera förbrukadetonerkassetter och detkostar dem inte något extra,säger platschef Tord Ståhl.Posten Logistiks dotterbolag,Poståkeriet hämtar varje dagklockan 15. Det betyder att ordersom rings in senast 14.15 nårkunden dagen efter. Mindre kontorsom sällan har någon framförhållninguppskattar de snabbaleveranserna. Tepro levererarframför allt till kunder i Norden.Produkterna är Svanenmärktasedan 1995 och företaget ärISO 14001-certifi erat sedan2001. ■FÖRETAG: TEPRO REBUILD PRODUCTS AB. VERKSAMHET: TILLVERKAR MILJÖ-KASSETTER FÖR KOPIATORER, LASERSKRIVARE OCH FAXAR. GRUNDAT: 1992.ÄGARE: COMPUTENCE AB OCH GRUNDAREN JIM OLSSON. ANSTÄLLDA: 10.OMSÄTTNING: 15 M KR (2006). HEMSIDA: WWW.TEPROREBUILD.SE.TURISTER ÄR BASEN för företaginte bara inom hotell och restaurangutan även inom handeloch hantverk. Lima mellanMalung och Sälen är, enligtKyhlberg, rena ”back up-orten”med många småföretagaresom på olika sätt servar verksamheteni Sälen.Turism och handel är storanäringsgrenar även i Siljansbygdensom marknadsför sigunder det gemensamma varumärket,Siljan Turism.– Tidigare körde varje företagsitt race, nu bildas nätverk ochmötesplatser och vi funderarmer på hur företagen kanmarknadsföra sig tillsammans,från elithockeylag till knäckebrödsproducenteroch tillverkareav dalahästar, säger BirgittaPettersson. ■Fakta Dalarna● Yta drygt 30 000 kvadratkilometer.● Cirka 275 000 invånare.15 kommuner, residensstadär Falun.● Cirka 33 000 företag,de flesta av dem småföretagmed fem ellerfärre anställda. Nyföretagandetligger på cirka1 400 hittills i år.● Tre stora turistområden:Sälen, Idre-Grövelsjönoch Siljan. Sälen är störstmed mer än 2 miljonergästnätter.8


FRÅGOR? RING POSTEN KUNDTJÄNST 020-23 22 20FÖRETAG: EJENDALS AB. VERKSAMHET: UTVECKLAROCH SÄLJER HAND- OCH FOTSKYDD. GRUNDAT: 1950AV VALFRID EJENDAL. ÄGARE: PER-OLOF EJENDAL.ANSTÄLLDA: 125. OMSÄTTER: CA 600 M KR.HEMSIDA: WWW.EJENDALS.SE.Mats Aspemo ärvice vd på Ejendalsi Leksand.Fakturerar digitalt och skonar miljön● Ny lagstiftning på arbetsmiljöområdetpå 1960-talet medfördeett uppsving för Ejendals AB iLeksand. Företaget har fortsattatt växa. I dag är Ejendals landetsstörsta leverantör av skor ochhandskar för yrkesbruk. En fjärdedelav omsättningen kommerfrån export.Förra året blev vd Per-OlofEjendal Dalarna/Mälardalensfi nalist i tävlingen Entrepreneur ofthe Year och i år belönades företagetmed designpriset Red Dot.– Produktutveckling har bliviten allt viktigare del av affärsidénoch vi bygger nu ett egettestlabb, säger Mats Aspemo,vice vd och administrativ chefi företaget.Ejendals levererar både tillåterförsäljare och direkt tillkunder inom industrin. I år har17 miljoner par handskar och350 000 par skor skickats ut.Det genererar cirka 100 000fakturor per år. Dessa, liksomkataloger och broschyrer,skickas med Posten.– Nu har vi inlett en diskussionom e-fakturor. Vi vill gevåra kunder möjlighet att väljaom de vill få en fysisk eller ene-faktura. Det skonar ocksåmiljön och ökar vår effektivitet,säger Mats Aspemo. ■”Våra produkter säljs frånSvalbard till Turkiet”, berättarLars Lissmatz på Jofama.Säljer skinn som skyddar● Det har märkts i Malung attmodet signalerar skinn. Skinnjackorav modernt snitt är en avJofamas produktlinjer.– Vi har tre ben att stå på –mode, mc-plagg i skinn och textiloch snöskoterplagg i textil,berättar Lars Lissmatz, ansvarigför lager och kundservice.All design och produktutvecklingfi nns kvar i Malung, däremotär sömnaden förlagd till Asien.Reparation och måttändringar ärFÖRETAG: JOFAMA AB. VERKSAMHET: TILLVERKARSKINNSTÄLL FÖR MC-ÅKARE OCH MODEPLAGG I SKINN.GRUNDAT: 1973. ÄGARE: FREDRIK MELLGREN, JANELFSTRÖM OCH PETER ERIKSSON. ANSTÄLLDA: CA 25.OMSÄTTNING: 125 M KR. HEMSIDA: WWW.JOFAMA.SE.det enda som Jofama behållit föratt ta vara på den hantverksskicklighetsom fi nns i huset.Möjligheten till snabba lagningaroch ändringar är en uppskattadservice.Förr satt hemsömmerskor ochsydde runt om i Malung och detfanns många garverier i området.Lars Lissmatz är själv utbildadgarvare, en nödvändighet,menar han, för att förstå sig påolika skinnkvaliteter.Jofama och Jofa var tidigareett företag. Grundaren Niss-Oskar Jonsson fi ck användaspillbitar från faderns sadelmakerioch började tillverka skidstavar.1973 lades sport och kläderi separata bolag.Jofama är störst i Skandinavienmen har återförsäljare i helaEuropa. Från lagret i Malungskickas varje år cirka 17 000kollin som DPD Företagspaket.Till det kommer pallgods, ett parhundra sändningar årligen medPALL.ETT.– Mc-sidan ökar mest, framförallt i England men våra produktersäljs från Svalbard till Turkiet,säger Lars Lissmatz. ■9


Posten Co.Posten satsarpå brevvännerÖver 1 000 skolklasser i grundskolans årskurser 2-6 deltar i Postensoch Barnfondens skolsatsning Post Pals. Med hjälp av kreativa lektionsuppläggkopplade direkt till läroplanen hjälps eleverna i Sverigeoch vänklasserna i Afrika och Asien åt med skolarbetet.● – Att kunna kommunicera medandra genom att uttrycka sig iord är viktigt. Post Pals är ettkoncept där skrivande ochberättande står i fokus, sägerMaria Thomelius, generalsekreterareför Barnfonden.Samarbetet mellan klassernakan till exempel handla om attlära sig om varandras länder, omdjur och natur, om musik ochkultur eller viktiga händelser i historien.– Förhoppningen är att barnensutbyte av kunskap ochberättelser kan bidra till att knytavärlden samman, säger MariaThomelius.POST PALS ÄR EN LÅNGSIKTIGsatsning som genomfördes somett testprojekt under våren, mensom nu under hösten lanserasöver hela landet.Eleverna på Rudbodaskolan på Lidingöi Stockholm tittar med spänning påpaketet de ska skicka iväg till vänklassen.Två skolflickor iSamita, Gambia,målar av sin familji en Post Palsuppgift.Och i indiskaRajasthan skrivereleverna till sinasvenska brevvänner.– Vi har fått en vänklass iIndien, som vi skriver brev till.Barnen i klassen skriver själva påengelska och presenterar sigoch visar bilder på sig själva ochde hus de bor i, säger IngerJohansson, klassföreståndare iklass 5 i Kyrkhults skola en milnorr om Olofström i Blekinge.Samarbetet startade i våras.Klassen får färdiga planeringaroch förslag och tips från Posten.Från början hade Inger Johanssontänkt jobba med vänklassenett par timmar, men det blev mertid, bland annat för att elevernatyckte att det var meningsfullt.– Efter några veckor fick vi svaroch det var spännande. Det ärväldigt stor skillnad mellan barn iIndien och Sverige. Bland annatkunde vi konstatera att det baravar pojkar som gick i skolan i denindiska vänklassen.POST PALS VÄNDER SIG till barn iårskurs 2 till och med 6, och tankenär att arbetet ska leda till ettkulturellt utbyte och motiverabarnens lärande i olika ämnen.Intresset för Post Pals har varitstort och totalt deltar ungefär1 000 klasser från hela Sverigeoch lika många utländska klasser.De svenska klasserna får varsin vänklass i något av de deltagandeländerna Indien, Gambia,Zambia, Etiopien och Filippinerna.Post Pals bedrivs på platseroch i länder där Barnfondenarbetar med sina hjälpinsatser.– Vi arbetar genom lokala partnersi mer än 20 länder, och vihar valt ut fem länder där detfinns lokala organisationer somhar kontakter i skolorna, sägerMaria Thomelius.I praktiken är samarbetet enbrevväxling kring olika lektionsuppgiftersom växelvis görs iSverige och i det land där vänklassenfinns. Uppgifterna kanröra enskilda ämnen som lärarensjälv väljer.Alla deltagande svenska klasserfår inför terminsstarten enlåda med undervisningsmaterialoch ett antal lektionsupplägg förde olika skolämnena.Med utgångspunkt i lektionsuppläggeninleder den svenskaklassen utbytet med vänklassen.Sedan skickar klasserna brevmed lektionsuppgifter och materialmellan sig och hjälps på såsätt åt med skolarbetet.Även i den svensk-arabiskaskolan Al Salamah i Malmö finnsdeltagare i Post Pals.– Vi ritade teckningar till denandra klassen och löste uppgifterom Sverige och svensk kultur.En del berättade om regeringenoch en del om kungahuset. Närvi fick svar hade de indiska barnengjort allting till en bok somde satt ihop. Barnen tyckte attdet var mycket intressant, sägerJumane Dauod, klassföreståndarei klass 3.CHRISTER FÄLLDIN10


VILL DU VETA MER? GÅ IN PÅ WWW.POSTEN.SESnabbväxare medtåliga barnkläderRock Group i Luleå skapar snygga och tåliga kläder för barn.Idé och design föds hemma i Luleå, tillverkningen sker i Asien ochlagret ligger i Västergötland. Rock Group är därmed själva sinnebildenför ett modernt logistikberoende distanshandelsföretag.● Ulf Byström och Jan Fjellströmheter grundarna av Rock Group iLuleå.Företaget säljer barnkläder pånätet under varumärket Gneis.Allting tillverkas i Asien, merparteni Kina och Vietnam, efter designsom görs av Jan Fjellström.Därefter tas kläderna in till Sverige,till Älvsered utanför Borås,där de packas om och med Postenshjälp skickas till kundernaöver hela landet.Eftersom kunderna är privatpersoneranvänder Rock Grouptjänsten Postpaket. Distanshandelskundernahämtar sedan utsina beställda kläder hos närmastepostombud.– Vi har bestämt oss för attskapa idéerna och designen.Alla mellanhänder som tillverkning,transporter och lager köpervi av underleverantörer, säger UlfByström.HELA HISTORIEN om varumärketGneis började redan under VMseglingarnai Luleå 1988. JanneFjellström fick uppdraget attdesigna den officiella VM-jackan,men där fanns även Ulf Byströmsom visade sig ha några synpunkterpå den.Meningsutbytet ledde till vänskapoch nästan tjugo år senare,under våren 2006, föddes derasgemensamma varumärke Gneis.En av de utlösande faktorernavar att Ulf Byström som 40-åringblev pappa.De båda kompletterar varandrabra, eftersom Ulf Byström harett förflutet som vd, marknadsochproduktchef för olika företagi IT-branschen, medan Jan Fjellströmdesignat och tillverkat klä-der i mer än tjugo år. Han hardrivit flera egna företag i klädbranschen,och är också mannenbakom varumärket NorthBend som såldes till Team Sportiaför några år sedan.– Vi letade efter bekväma funktionsklädersom barn gillar, mengav upp och bestämde oss föratt göra egna kläder, säger Ulf.ROCK GROUP Grundades: April 2006 av Ulf Byström och Jan Fjellström.Varumärke: Gneis. Produkter: Snygga och oömma barnkläder.Typ av företag: Distanshandel. Säljer bara via nätet på www.gneis.se.Huvudkontor: Luleå. Produktion: Asien. Lager: Älvsered utanför Borås.Omsättning: Första bokslutet inte färdigt ännu. Antal anställda: De bådagrundarna, samt Ulf Byströms sambo Johanna Gunnarsdotter, ochMats Wallström. Nästa utmaning: Att fortsätta sprida varumärket,först i Norden, därefter i Europa.Ulf Byström och Jan Fjellström.I barnens värld händer mycketoch då krävs tåliga kläder.Varför ska barn som är utehela dagarna ha sämre kläder änvuxna, var deras tanke. Enannan var att barn behöver mjukarematerial än vuxna.Det ledde fram till distanshandelsföretagetRock Group ochatt de kläder som nu säljs pånätet under varumärket Gneisska vara tåliga och snygga.– Vi utgår från kvalitet, pris,funktion och design när viutvecklar plaggen.Alla fyra faktorerna är lika viktiga,och hemligheten är hur UlfByström och Jan Fjellström hittarden perfekta balansen.FÖRSTA ÅRET HAR GÅTT BRA,men det har varit ett stort arbeteatt ta reda på vad marknadenegentligen vill ha. Under året harföretaget sänt ut 40 000 olikatestplagg som har provats.– Vår idé är att profilera osssom att vi verkligen vill göra detsom marknaden vill ha. Eftertestkollektionen vet vi och nukommer den riktiga kollektionen,med de förbättringar som testperiodeninneburit.Rock Group har vuxit mycketsnabbt och är på väg att fångaen stor marknad. Företaget ärkreativt och kvalitetsmedvetet,enligt Allan Johansson, kundansvarigför företaget på PostenLogistik i Luleå.– Byström och Fjellström gårpå djupet och de har haft lösningarpå alla delar i konceptet.CHRISTER FÄLLDIN11


Posten Co.Julens viktigaste datum● Året närmar sig sittslut och vi vill tacka vårakunder eller våra näraoch kära för vad de harbetytt för oss under året.Här intill ser du vilkadatum som gäller om duvill att dina julkort, brevoch paket ska kommafram i tid. Ett vanligt breveller ett julkort med julfrimärkemåste postassenast den 16 december.Absolut sista datum attposta någonting som skavara framme på julaftonär fredagen den 21december. Men i densena timmen krävs att duanvänder expressbrev.1)13 december på Posten Företagscentereller Postterminal, 17 december påODR-Central i respektive område.Delas ut 20 dec.2)Delas ut den 21 december.3)14 december på Posten Företagscentereller Postterminal. 18 decemberpå ODR-Central i respektive område.4)Till ett fåtal orter gäller längre leveranstid.Se leveranstider på www.posten.seeller ring Posten Logistik Kundtjänst020-33 33 10.5)OBS! För 1:a-klassbrev med tilläggstjänstExpress måste försändelsenmärkas med etikett ”Lördagsutdelning”för att utkörning ska ske 22 december.I annat fall körs försändelsen ut den27 december.6)För att Express 07.00 ska köras ut22 december måste “Lördagsutkörning”kryssas för på frakthandlingen. I annat fallkörs paket ut/avhämtas 27 december.7)17 december på Posten Företagscentereller Postterminal, 19 decemberpå ODR-Central i respektive område.Delas ut 27 dec.8)Delas ut den 28 december.9)18 december på Posten Företagscentereller Postterminal. 20 decemberpå ODR-Central i respektive område.10)OBS! För 1:a-klassbrev med tilläggstjänstExpress måste försändelsenmärkas med etikett ”Lördagsutdelning”för att utkörning ska ske 29 december.I annat fall körs försändelsen ut den2 januari 2008.11)För att Express 07.00 ska köras ut29 december måste “Lördagsutkörning”kryssas för på frakthandlingen. I annat fallkörs paket ut/avhämtas 2 januari 2008.12FRAMME INNAN JULPOSTA SENASTINRIKES BREV13D E C E M B E RODR, Standard. 1)14D E C E M B E RODR, Exklusiv. 3)16D E C E M B E RBrev/Kort med julfrimärke.18D E C E M B E RADR Exakt. 2)ADR Budget.eBREV Ekonomibrev.Ekonomibrev.Fastighetsselekterat.ODR, Exklusiv. 3)Posttidning B.20D E C E M B E ReBREV 1:a-klassbrev.1:a-klassbrev.1:a-klassbrev Rek.Riktiga vykort viawww.posten.se ochmobiltelefon.Sista beställning före kl 12.00.Posttidning A.21D E C E M B E RExpressbrev. 5)INRIKES PAKET/PALL18D E C E M B E RHempaket. 4)Postpaket. 4)20D E C E M B E RDPD Företagspaket 09.00. 4)DPD Företagspaket 12.00. 4)DPD Företagspaket 16.00. 4)PALL.ETT. 4)21D E C E M B E RExpress 07.00. 6)UTRIKES BREVENLIGT ORDINARIETIDTABELLGlobal Express3D E C E M B E REkonomibrev, övriga världen.10D E C E M B E R1:a-klassbrev, övriga världen.1:a-klassbrev Rek,övriga världen.Riktiga vykort viawww.posten.se ochmobiltelefon,övriga världen. Sistabeställning före kl 12.00.11D E C E M B E RExpressbrev, övriga världen.Ekonomibrev, Europa.14D E C E M B E R1:a-klassbrev, övriga Europa.1:a-klassbrev Rek,övriga Europa.Riktiga vykort viawww.posten.se ochmobiltelefon, Europa.Sista beställning före kl 12.00.15D E C E M B E RExpressbrev, 5) övriga Europa.18D E C E M B E R1:a-klassbrev, EU-länder inklIsland, Norge och Schweiz.1:a-klassbrev Rek, EU-länderinkl Island, Norge och Schweiz.Riktiga vykort viawww.posten.se ochmobiltelefon, EU-länder inklIsland, Norge och Schweiz.Sista beställning före kl 12.00.19D E C E M B E RExpressbrev. 5) EU-länder inklIsland, Norge och Schweiz.UTRIKES PAKET/PALLENLIGT ORDINARIETIDTABELLPALL.ETT.DPD, Europa.Express Global.Express Global Plus.30N O V E M B E RPostpaket Utrikes,övriga världen.7D E C E M B E RPostpaket Utrikes, Europa.DPD, övriga länder.FRAMME INNAN NYÅRINRIKES BREV17D E C E M B E RODR, Standard. 7)18D E C E M B E RODR, Exklusiv. 9)20D E C E M B E RADR Exakt. 8)ADR Budget.eBREV Ekonomibrev.Ekonomibrev.Fastighetsselekterat.ODR, Exklusiv. 9)Posttidning B.27D E C E M B E ReBREV 1:a-klassbrev.1:a-klassbrev.1:a-klassbrev Rek.Riktiga vykort viawww.posten.se ochmobiltelefon.Sista beställning före kl 12.00.Posttidning A.28D E C E M B E RExpressbrev. 10)INRIKES PAKET/PALL21D E C E M B E RHempaket. 4)Postpaket. 4)27D E C E M B E RDPD Företagspaket 09.00. 4)DPD Företagspaket 12.00. 4)DPD Företagspaket 16.00. 4)PALL.ETT. 4)28D E C E M B E RExpress 07.00. 11)POSTA SENASTUTRIKES BREVENLIGT ORDINARIETIDTABELLGlobal Express6D E C E M B E REkonomibrev, övriga världen.13D E C E M B E REkonomibrev, Europa.1:a-klassbrev, övriga världen.1:a-klassbrev Rek,övriga världen.Riktiga vykort viawww.posten.se ochmobiltelefon,övriga världen. Sistabeställning före kl 12.00.14D E C E M B E RExpressbrev, övriga världen.17D E C E M B E R1:a-klassbrev, övriga Europa.1:a-klassbrev Rek,övriga Europa.Riktiga vykort viawww.posten.se ochmobiltelefon, Europa.Sista beställning före kl 12.00.18D E C E M B E RExpressbrev, övriga Europa.21D E C E M B E R1:a-klassbrev, EU-länder inklIsland, Norge och Schweiz.1:a-klassbrev Rek, EU-länderinkl Island, Norge och Schweiz.Riktiga vykort viawww.posten.se ochmobiltelefon, EU-länder inklIsland, Norge och Schweiz.Sista beställning före kl 12.00.22D E C E M B E RExpressbrev. EU-länder inklIsland, Norge och Schweiz.UTRIKES PAKET/PALLENLIGT ORDINARIETIDTABELLPALL.ETT.DPD, Europa.Express Global.Express Global Plus.3D E C E M B E RPostpaket Utrikes,övriga världen.10D E C E M B E RPostpaket Utrikes, Europa.DPD, övriga länder.


FRÅGOR? RING POSTEN KUNDTJÄNST 020-23 22 20mycket mat till julen, och var ibättre behov av att kunna beställasin jullax till påsken, eller tillstudentmiddagen.Det var utgångspunkten föraffärsidén som ifjol omsatte 75miljoner kronor i Sverige, ochtotalt 106 miljoner i Norden.Verksamheten går nämligen riktigtbra även i Finland.Allt på ett kortJulen högsäsong för Delicard● I år får tusentals anställda ellerkunder en julklapp via Delicard –med Posten.– Vi säljer gåvokort, vilket inteska blandas ihop med presentkort,säger produktchefen LindaNilsson.Skillnaden är att på ett presentkortfi nns en summa specifi -cerad som du kan handla för,men på ett gåvokort fi nns ettantal förutvalda produkter attvälja mellan.– Du behöver alltså inte gå tillen butik, utan hemtransportingår i konceptet, och det är därPosten kommer in.Linda Nilsson har jobbat i elvaår på Delicard och gjort allaarbetsuppgifter som tänkas kan.– Det är dundersäsong undersista kvartalet, även om vi numerahar mycket att göra året om.Men tidigare var 90 procent avvår omsättning under årets tresista månader.DET HELA BÖRJADE MED attgrundarna av företaget i börjanav 80-talet såg att företag oftavalde att ge bort en lax vid jul.– Om jag får en gravad lax menhellre vill ha en rökt, vad gör jag?Riktiga problem blev det närfolk som fått laxar i paketet ladedem under granen i väntan påjulafton. Den laxen var inte alltidätlig när den packades upp.– Andra kanske redan hadeMed ett gåvokort kan du beställaen färsk hummer när du vill.Kanske till nyår?RESONEMANGET hos grundarnaledde fram till det första gåvokortetkring 1989. Men marknadentog inte riktig fart förränPosten lanserade tjänsten Företagspaket1992, enligt Nilsson.Sundsvall och Ånge är centralaorter för Delicards verksamhet.Alla paket packas nämligen ien packcentral hos en samarbetspartneri Birsta vid norrautfarten till Sundsvall. Där jobbarfyra personer, men de måste förstärkamed upp till 30 personerunder högsäsong.Därefter tar Posten vid.– Tjänsten som vi använder idag är inte längre det klassiskaFöretagspaketet utan en variantsom vi utvecklat tillsammansmed Posten för att förenkla hanteringenför Posten och utökaservicen till våra gåvomottagare,säger Linda Nilsson.CHRISTER FÄLLDINFakta DelicardSTARTÅR: 1982. ÄGARE: FranskaAccor. OMSÄTTNING 2006:75 miljoner kronor i Sverige.ANTAL ANSTÄLLDA: Cirka 20 påkontoret i Stockholm, mensysselsätter upp till 30 personerhos samarbetspartnern BD Fiski Sundsvall.Skicka julkort med egen bild● Även i år kan du skicka julkort direkt från datorn. Via www.posten.se/julkan du välja julkort, skriva din egen julhälsning och även använda egnabilder. Hemsidan fi nns tillgänglig fr o m vecka 46.Posten trycker och levererar julkorten nästa dag om de beställts förekl 12.00. Det går även att få julkorten levererade med handskriven stil.Året om går det att skicka vykort på samma sätt. Då är adressenwww.posten.se/m/riktigavykort.Normalt pris för riktiga vykort är 20 kr men under december harPosten kampanjpris. Ett julkort med eget motiv, tryckt och levererat tillmottagaren kostar 12 kronor.13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!