Årsredovisning Tjörns kommun 2010

tjorn.se

Årsredovisning Tjörns kommun 2010

InnehållInledningÅrets verksamhet i korthet ..................... 4Sex år i sammandrag för Tjörns kommun ......... 5Kommunstyrelsens ordförande .................. 6Så styrs en kommun .......................... 8Kommunfullmäktige .......................... 8Kommunstyrelsen ............................ 8Viktiga händelser under året .................... 9Framtidsfrågor ............................... 9Mandatfördelning ............................10Organisation ................................10Kommunfullmäktiges uppdragKommunfullmäktiges uppdragper nämnd och styrelse .......................12Kommunfullmäktiges uppdraggemensamma för flera nämnderMed barn och ungdomskulturen i fokus ..........20Samarbete även för utsatta ungdomar ..........21Medborgarna fångar Tjörns själ ................22Säker och trygg kommun – för WHO:s certifiering ..24Tjörn och omvärldenOmvärld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Näringsliv och arbetsmarknad .................27Befolkningsutveckling ........................28Kvalitet – hur bra är Tjörns kommun ............30Folkhälsan på Tjörn ..........................32Finansiell analys av kommunenFinansiella mål ..............................34Analys av resultaträkningen ...................34Driftsredovisning ............................36Analys av balansräkningen ....................39God ekonomisk hushållning ...................43Ekonomiska nyckeltal ........................43Kommunens resultaträkning ochfinansieringsanalys ............................44Kommunens balansräkning ...................45Redovisningsprinciper ........................46Noter ......................................48Sammanställd redovisningFinansiell analys av sammanställd redovisning ...54Sammanställd resultaträkning ochfinansieringsanalys ..........................56Sammanställd balansräkning ..................57Noter ......................................58Resultat- och balansräkning per bolag ...........59MedarbetareMedarbetare ................................61Nämnder och styrelserKommunstyrelsenFramtidsfrågor och samarbete dominerade ......64SamhällsbyggnadsnämndenTjörn satsar stort på vatten och avlopp ..........66Kultur- och fritidsnämndenTurismen är viktig för hela Tjörn ................68Barn- och utbildningsnämndenSkola i förändring ............................70SocialnämndenTubbemodellen ger livskvalitet ................. 74Tjörns Kommunala Förvaltnings AB .............65Tjörns Bostads ABSmå åtgärder ger tryggare hyresgäster ..........78Wallhamnbolagen ABSnö gav stort genomslag i ekonomin ............79Tjörns Måltids ABBra mat ger nöjda kunder .....................80Tjörns Miljö ABSmå ventiler kan orsaka stora problem ..........81RevisionsberättelseRevisionsberättelse ..........................823


Årets verksamhet ikorthetResultat2010 års resultat är ett överskott på 18,4 miljonerkronor där det statliga konjunkturstödet, den fortsattalåga räntenivån samt det faktum att avtalsförsäkringarnavarit lägre än beräknat har bidragit till resultatet.Den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen)har ett positivt resultat på 19,4 miljoner kronor.Kommunen har reavinster från försäljningar av fastigheteroch exploateringstomter på nästan 10 miljonerkronor.Nämndernas verksamheter har vissa resultatavvikelsergentemot budget.Avvikelse återfinns hos barn- och utbildningsnämndendär bland annat förskoleverksamheten påbörjade eneffektivisering som inte fick fullt genomslag underåret. Fler ungdomar väljer även att läsa ett fjärde årpå gymnasiet vilket ökar kostnaderna till andra kommuner.Inom socialnämnden har det skett en ökning avantalet hemtjänsttimmar. Mellan 2009 och 2010 harockså antalet hemtjänstärenden ökat från 248 till300 ärenden. För barn och unga samt vuxna som harbehov av stöd och hjälp har socialnämnden arbetatmed att erbjuda vård och behandling för hela familjenpå hemmaplan. Dessa förändringar har inneburit enökning av antalet årsarbetare.Den stränga och långa vintern både i början och islutet av året har inneburit extrakostnader i form avfrusna ledningar och vattenläckor för vatten- och avloppsverksamheteninom samhällsbyggnadsnämnden.Under några veckor var dessutom vattnet otjänligt iRönnängsområdet. Bostadsanpassningar till äldresom bor kvar hemma har ökat. För Tjörns Bostads ABblev vintern påfrestande med stora snömängder somkrävde extra arbetsinsats med bland annat skottningav tak. Snöovädret i februari gjorde att WallhamnbolagenAB råkade ut för raserade tak på tre magasin.InvesteringarKommunen har utfört investeringar för 85,6 miljonerkronor. Det sker tidsförskjutning av investeringar eftersominvesteringsbudgeten var 175,6 miljoner kronor.Vatten- och avloppsledningar är lagda från Björholmenvia Kyrkesund till Skärhamn. Sjöledning har lagts frånStockevik till Ängholmen i Rönnäng. 60 fastigheter harkopplats in till vatten- och avloppsnätet under året.Äldreboendet på Valåsen är tillbyggt och ombyggnadenpågår. Ett nytt gruppboende med 9 platser ärbyggt i Kållekärr av Tjörns Bostads AB. Tjörns BostadsAB har också byggt en ny förskola i Rönnäng där barnenflyttade in i början av 2011.InvånareUnder året har antalet invånare sjunkit med 6 personertill 14 955 personer. Födelseöverskottet är 20personer men det är större utflyttning än inflyttning,utflyttningsnetto är minus 26 personer.MedarbetareKommunen har 951 årsarbetare vilket är en ökningmed 17 årsarbetare. Kommunkoncernen har 1 076årsarbetare vilket är en ökning med 11 årsarbetare.Medelåldern har sjunkit till 47,3 år vilket beror på attdrygt 30 medarbetare har lämnat sina tjänster medde omställningsprogram som erbjöds 2009 och 2010.Kommunens sjukfrånvaro har fortsatt att sjunka ochär 4,4 procent.4


Antal rapporterade synpunkter perförvaltning och bolag 2010Kommunens intäkterAntal rapporterade synpunkter perförvaltning och bolag 2010Kommunens kostnader2 %10 %7 %21 %6 %53 %77 %24 %Taxor och avgifterBidragÖvriga intäkterSkatteintäkterPersonalkostnaderEntreprenader och bidragÖvriga verksamhetskostnaderAvskrivningarSex år i sammandrag för Tjörns kommun2010 2009 2008 2007 2006 2005AllmäntAntal invånare 31 december 14 955 14 961 14 963 14 944 14 954 15 022Andel arbetslösa och personer med aktivtetsstöd:Samtliga 16-64 år, Tjörn 3,7% 3,3% 1,9% 2,3% 3,6% 3,6%Samtliga 16-64 år, riket 6,9% 6,0% 3,7% 3,9% 6,0% 6,3%Ungdomar 18-24 år, Tjörn 7,1% 6,2%Ungdomar 18-24 år, riket 11,0% 10,0%SkattKommunalskatt, kr 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64Total skatt inkl kyrkoavgiften i genomsnitt, kr 33,54 33,56 33,56 33,56 33,55 33,46Resultat, mkrVerksamhetens nettokostnad, kommun -627,7 -631,2 -614,4 -577,7 -544,9 -531Skatteintäkter och generella statsbidrag 646,1 621,3 609,9 586,7 555,6 533,6Finansnetto, kommun 0,0 16,2 6,7 -5,4 3,1 -2,9Resultat kommun 18,4 6,3 2,2 3,6 13,8 -0,3Balans, mkrBalansomslutning kommun 533,7 499,3 485,1 676,7 672,8 610,6Investeringar kommun 85,6 80,8 46,7 32,8 69,7 32,4Låneskuld för kommun 70,0 30,0 76,0 280,0 300,0 260,0Låneskuld sammanställd redovisning 595,0 535,0 519,0 479,0 504,2 469,7Borgensåtagande 590,9 554,1 513,5 269,6 272,8 278,3Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 302,7 314,4 304,2 303,2 251,4 234,2Soliditet kommun 42% 42% 41% 29% 35% 36%MedarbetareÅrsarbetare kommunen, antal 951 934 1 104 1 114 1 103 1 087Årsarbetare inkl bolag, antal 1 076 1 065 1 132 1 136Sjuktal 4,4% 4,9% 5,7% 6,3% 7,6% 7,7%Medarbetarnas medelålder 47,3 47,5 48,1 47,8 47,4 45,95


Kommunstyrelsensordförande2010 präglades av att det var ett valår med allt vaddet innebär av valrörelse, val och nomineringar tillnämnder och styrelser. Trots detta fokus genomfördesmycket under det gångna året, både vad gäller denordinarie verksamhet som Tjörns kommuns 1 100medarbetare utför som en hel del nytt. Det kan varaintressant att visa hur en av era inbetalade hundralapparanvänds i den kommunala verksamheten:GrundskolaÄldreomsorgGymnasie- och vuxenutbildningFörskolaFunktionshinder27 kr18 kr13 kr11 krEn av de större uppgifterna under året var arbetetmed den nya översiktsplanen. Översiktsplanen kommeratt styra mycket av den framtida utvecklingeni vår kommun. Det genomfördes ett antal politiskamöten och mycket arbete lades givetvis ned av tjänstemännenför att ta fram ett underlag.Man kan konstatera att Tjörn har utvecklat sig till enfantastisk evenemangskommun. Några axplock av vadsom hände var Andrew Wyeth’s utställning på NordiskaAkvarellmuseet, Tjörns Triatlon, Träbåtsfestivalen,skulpturutställningen på Pilane, Margarethaspelet,med mera. Detta är en viktig utveckling då besöksnäringenär en bransch som spås utvecklas och sysselsättaän mer personer i framtiden. Det går ju i dettasammanhang inte heller att låta bli att nämna attNordiska Akvarellmuseet blev årets museum.Allt har dock inte varit bra. Det har ju uppmärksammatsatt det funnits kvalitetsproblem inom äldreomsorgen.Det allra mesta fungerar bra men vi kaninte acceptera att några av våra mest utsatta medbor-7 krIndivid och familjeomsorg 6 krKultur- och fritidsverksamhet 5 krTrafik, utveckling, gång- och cykelvägar 4 krHälso- och sjukvårdRäddning och säkerhetAffärsverksamhetPolitisk verksamhetBygg- och planverksamhet3 kr2 kr2 kr1 kr1 krgare inte behandlaspå ett bra sätt.Arbetet med attförhindra att dettaupprepas harpågått under helaåret och kommeratt fortsätta.2010 varockså det år dånya detaljplanerbörjade antas ien större omfattning. Arbetet med att ta fram nyadetaljplaner är en lång process som vi äntligenbörjar kunna skörda frukterna av efter allt arbetesom lagts ner. Fler bostäder i olika former kommernu att kunna produceras, förhoppningsvis till glädjebåde för nuvarande och kommande Tjörnbor. Vi harockså under året börjat komma igång med de störreva-arbetena vilket ger Tjörnborna en bättre driftssäkerhetoch en bättre miljö.Vi har också på allvar kommit igång med de förstastegen i en fördjupad samverkan med kommunernarunt omkring oss. Det handlar om att vi ska kunnasamarbeta i olika frågor för att effektivisera vår produktion.Mycket av det vi gör kan göras effektivareom vi är flera som hjälps åt. Grundtanken i arbetetär att det som är intressant för medborgarna i dessakommuner är att man får en tjänst av god kvalitet,till ett rimligt pris, men utan fokus på var tjänstenproduceras. De formella besluten kring denna samverkankommer att fattas under 2011.Ekonomin har under året varit stabil och resultatetär på väg åt rätt håll. Det finns en del som undrarvarför en kommun ska gå med överskott och attman istället borde använda dessa pengar i verksamheterna.Det är dock så att för att kommunenska kunna genomföra framtida investeringar, inomtill exempel äldreboende, förskola och skola, måstekommunen leverera ett överskott. Det är egentligeninte konstigare än helt vanlig hushållsekonomi – föratt kunna köpa något måste man först spara.Avslutningsvis vill jag tacka alla Tjörnbor, företagare,entreprenörer, föreningsaktiva, anställda ochpolitiker som arbetat hårt för att göra Tjörn till denfantastiska plats den är att leva, bo och verka i.Martin Johansen (FP)Kommunstyrelsens ordförande6


Mandatfördelning i kommunfullmäktigeValet ägde rum i september 2010. De nya ledamöterna tillträdde den 1 januari 2011.Partier 2010 2006 2002 1998 1994 1991 1988Arbetarpartiet Socialdemokraterna 13 13 14 14 17 12 9Moderata Samlingspartiet 9 7 5 6 7 8 6Folkpartiet Liberalerna 6 6 6 6 6 8 11Kommunalt Alternativ 2 5 5 3 1 1 2Kristdemokraterna 3 4 4 5 2 4 2Samhällets Bästa 2 2 3 3 2 3 3Centerpartiet 2 2 2 2 3 3 4Vänsterpartiet 1 1 1 1 0 0 1Miljöpartiet De Gröna 2 1 1 1 2 1 0Sverigedemokraterna 1Ny Demokrati 0 0 0 0 1 1 0Totalt antal mandat 41 41 41 41 41 41 41Nämnd- och styrelseordförande(Till och med den 31 december 2010.)KommunstyrelsenSamhällsbyggnadsnämndenBarn- och utbildningsförvaltningenSocialnämndenKultur- och fritidsförvaltningenTjörns kommunala Förvaltnings ABWallhamnbolagen ABTjörns Bostads ABTjörns Måltids ABTjörns Miljö ABMartin Johansen (FP)Karl-Erik Persson (KA)Inga-Lill Hast (M)Reidun Lorentzon (KD)Benita Nilsson (FP)Martin Johansen (FP)Lars Thorsson (M)Lars Thorsson (M)Lars Thorsson (M)Lars Thorsson (M)OrganisationsschemaNämnderKommunstyrelseSocialnämndKultur- ochfritidsnämndBarn- ochutbildningsnämndSamhällsbyggnadsnämndKommunkansliFörvaltning Förvaltning FörvaltningFörvaltningKommunfullmäktigeRevisionValnämndBolagStyrelseStyrelseStyrelseStyrelseStyrelseÖverförmyndareTjörnsKommunalaFörvaltnings ABTjörnsMiljö ABTjörnsBostads ABTjörnsMåltids ABWallhamnbolagenAB10


111Nyregistrerade företag93Andel behöriga elever till gymnasiet, procent97 494Antal besökare i biblioteken460 000Lunchportioner100 000Bostäder och lokaler, m 2426Prenumerationer på nyheter omvatten och avlopp11


Kommunfullmäktigesuppdrag till nämnderoch styrelserUppföljning av de uppdrag som komunfullmäktige gav åt nämnder och styrelseri budgetdokumentet. Därtill kan nämnderna och styrelserna ha formuleratytterligare uppdrag.Barn- och utbildningsnämnden4Nämnden får ett riktat tillskott på 3miljoner kronor till grundskolans årskursnoll till tre, för att kunna stärkaverksamheten i dessa åldersgrupper.Speciellt ska barn med särskilda behovvärnas.I årskurs 1 har resurserna använts till elever som ännu inte lärt sigläsa. Strukturerade och specialanpassade metoder har utvecklatsoch använts. Särskilt riktat stöd i årskurs 1–3 har getts i matematikoch svenska.När det gäller läsförmågan syns en tydlig och fortsatt positiv utveckling.Mätningen av läsutvecklingen för årskurs 3 visar en ökning från91,5 procent till 95 procent 2009.En specialpedagog har handlett förskollärare i förskoleklass medfokus på språklig medvetenhet och språkförståelse. En fortsatt satsningpå ökad lärarkompetens i matematik och läs- och skrivinlärninghar skett under året.444Nämnden ska på gymnasie- och vuxenutbildningsområdetbedriva Sjöfartsgymnasium,Individuella programmet(IV) och Särvux. Nämndens ska vidareutreda möjligheten att föra över övrigagymnasie- och vuxenutbildningar tillandra utbildningsanordnare, företrädesvisinom GR, under 2010.Med anledning av den byggnation somär planerad på Tjörn ska en plan tasfram hur vi kostnadseffektivt kan klaralokalbehoven framöver.Ska samordna skolskjutstrafiken medlinjetrafiken och färdtjänsten.Utbildningscentrum Tjörn genomförde under läsåret 2009/2010kraftfulla åtgärder för att nå uppdraget. Personalstyrkan och ekonominanpassades till de förändrade förutsättningarna och det minskadeelevunderlaget. Tillsammans med Stenungsunds gymnasieskolaoch vuxenutbildning genomfördes en övergång av elever från Tjörntill Stenungsund. Under sommaren 2010 fräschades lokalerna på Industrivägenupp samtidigt som kompletterande hyresgäster anlände.Idag finns Resurscentrum och kontor för verksamhetsområdeschefernai samma fastighet.Utbildningscentrum Tjörn omfattar Företagsförlagt gymnasium, Sjöfartsgymnasium,Praktiska gymnasiet, Individuella programmet samtSärVux. Sjöfartsgymnasiet har fått riksintag i GY2011 och utbildningenvar en av de mest populära inom GR hösten 2010.I arbetet med den nya översiktsplanen tas en befolkningsprognosfram som presenteras under våren 2011. Lokalplanen ska vara förvaltningsöverskridandeoch visa möjligheter till flexibilitet i lokalerna.Skolskjutsverksamheten och specialtransporterna utförda enligt färdtjänstavtalet,har samordnats från och med höstterminen 2010. Dethar inneburit fler reguljära skolbussar. Vissa av dessa har förändratsin linjesträckning för att kunna tillgodose behovet. När det gäller övrigaspecialtransporter har ett samarbete med Västtrafik etablerats.Nytt avtal har upphandlats för utökad linjetrafik. Upphandlingen harskett i samhällsbyggnadsförvaltningens regi.12Övriga uppdrag beskrivs i reportage på sidorna 20–25.


4Skapa en säker och trygg miljö ochgod pedagogisk verksamhet där barnenväxer socialt.Hösten 2009 deltog förskolan i SKL:s jämförelseprojekt Nätverk iBohuslän. Resultaten från barn- och föräldraenkäten presenterades2010 och visar att nöjdheten behöver förbättras hos både barn ochföräldrar. Förbättringar har gjorts av körutiner, kötid och bemötandeav föräldrar. Medvetenhet av att bedriva en effektiv verksamhet, högkvalitet till låg kostnad, har ökat bland förskolans personal.Socialnämnden444Får, precis som under föregående år,ett uppdrag att främja en mångfald avutförare inom äldre- och handikappomsorgengenom att införa valfrihetssystem,LOV.Ska under 2010 fokusera på hur vårabrukare inom äldreomsorgen uppleverkvaliteten på den levererade servicen.Hur dessa mätningar utformas och genomförsöverlåter vi till nämnden attbesluta om.Ska genomföra en riktad satsning motungdomar med ett begynnande beroendeav alkohol och droger.Kommunen är bunden vid avtal med Carema till och med mars 2011vilket fördröjer införandet till april 2011. Alla invånare på Tjörn ska hasamma rättighet att kunna välja utförare av tjänst.Socialnämnden tillsatte den 29 juni en styrgrupp med uppdrag attutveckla och säkra uppföljningssystem på Lilldalshemmet. Somunderlag används bland annat revisionsrapporten ”Granskning avrutiner och organisation för kvalitetsledning inom äldreomsorgen”.Den 2 december föreslog styrgruppen att korttidsboendet skautvärderas kontinuerligt genom att alla boende vid avslutad vistelsebesvarar en enkät. Svaren sammanställs varje halvår för redovisningtill socialnämnden. Styrgruppen beslöt också att SCB:s årliga brukarenkäti kommunens äldreboenden och hemtjänst ska redovisas peräldreboende år 2011.En revision genomfördes under våren på Lilldalshemmet. Resultatetvisade på ett flertal brister kring bemötande, information ochförväntningar. Ett större förändringsarbete startades upp och pågårfortfarande.Under året har en enkät skickats ut till de som får mat av hemtjänsten,den så kallade Tjörnlådan. Svaren visade att de äldre är mycketnöjda både med maten och hur och när den levereras.MiniMia, kommunens öppenmottagning för barn och ungdomar upptill 24 år och deras föräldrar, har under året permanentats. Hit vänderman sig när alkohol och narkotiska preparat blivit eller är på vägatt bli ett bekymmer. Verksamheten består av:• Två kuratorer och socialsekreterare på cirka 60 procent.• En sjuksköterska på 20 procent.• Läkare på timmar.Totalt har man haft 185 besök och samtal med ungdomar, föräldraroch hela familjer vid MiniMia. 12 ungdomar var inskrivna i verksamheten.4Ska fortsätta satsningen på hemmaplanslösningarför utsatta barn ochungdomar.Familjecentrum består i dag av ett ungdomsboende med plats försex ungdomar. Dessutom finns det en familjeavdelning där familjer ikris kan bo eller när det behövs en förstärkt utredning. Det har ävenutvecklats till att vara ett tillfälligt boende när det förekommer våld inära relationer. Det finns två utslussningslägenheter, ett kollektivboendeoch en lägenhet för familjecentrums behov.Den dagliga vården och boendet för ensamkommande barn har sketti det nystartade Västerängs ungdomsboende.Övriga uppdrag beskrivs i reportage på sidorna 20–25.13


Livbojen är en mötesplats för barn och unga som har en förälder ellernågon i sin närhet som dricker för mycket alkohol, använder drogereller som mår psykiskt dåligt. Livbojen har haft 5 samtalsgrupperigång. 10 familjer har fått familjebehandling, 4 hemutredningar hargjorts, 3 kvinnofridsboende har behövts under året och 12 personerhar drogtestats under året.44Ska fortsätta satsningen på hemmaplanslösningarför vuxna som befinnersig i ett utanförskap.Alla ska känna trygghet med att återgåtill sitt hem efter sjukhusvistelseoavsett omvårdnadsbehov.Satsningarna har fortsatt med bland annat ett nytt gruppboende somstod klart i början av året. Boendet har 9 platser.Samverkan sker med öppenpsykiatrin i Stenungsund, psykiatrin ochberoendeteamet vid Kungälvs sjukhus, primärvården och socialmedicin.I verksamheten leder man en grupp med män för att förebyggaåterfall. 2009 var 5 personer placerade i behandlingshem. 2010 vardet 2 personer.Behovet har kartlagts genom att man tagit kontakt med alla som haren korttidsplats. Man har frågat om vad de behövt för att kunna åkadirekt hem från sjukhuset.Kultur- och fritidsnämnden4Verka för att våra anläggningar ävenfortsättningsvis drivs av föreningarna.Ideella föreningar som arbetar förbarn och ungdomar ska prioriteras.Föreningar med egna anläggningar stöttades i regionala samarbeten,delvis med stöd från SISU och VSIF. Fortsatt fokus låg på riktat arbetemed ridklubbarna. Samarrangemanget ”Hela Tjörn i rörelse” engageradefler föreningar än tidigare.4Turismen är viktig för Tjörn. Tjörn skafortsätta vara en evenemangs-, kultur-och upplevelsekommun. Det är ettfokusområde för nämnden såväl under2010 som framåt.Servicen ska säkerställas och kvalitetenförbättras på kommunens badplatseroch vandringsleder.Under hösten pågick arbetet med att ta fram en handlingsplanutifrån den antagna strategin för en hållbar natur- och kulturturism.En förstudie kring föreningsturism gjordes och togs emot positivt avsamtliga medverkande aktörer.Den 4 juli firade Tjörnbroleden 50 år, ett uppskattat evenemang därbland andra landshövding Lars Bäckström talade. Margaretaspeleturuppfördes på Sundsby och hade fyra slutsålda föreställningar(cirka 1 200 åskådare). Kammarmusikfestivalen, ett samarbetsprojektinom STO, genomfördes med ett antal spelningar på Tjörn. Andraarrangemang var Allsång på Tyft, Visfestivalen (med bland andraGeorg Riedel) och Träbåtsfestivalen.Tjörn Triathlon genomfördes traditionsenligt i augusti. Som ett led imålet med att Sundsby säteri ska utvecklas till ett välkänt besöksmålmed inriktning mot kultur- och naturarv etablerades en guideorganisation.Informations- och marknadsföringsinsatserna ökade i varieradform, bland annat genom annonsering i rikstäckande tidskrifter.Tjörns kommun deltog i Södra Bohusläns monter på TUR-mässan.Nätverksträffar hölls med näringsliv, föreningsliv, kommun och förtroendevalda.I februari 2010 beslutade kultur- och fritidsnämnden om kategoriseringoch regelverk för kommunens badplatser. Målet att överföratotalansvar på 40 procent av badplatserna uppfylldes under 2010 tillknappt hälften.På Gråskärsbadet och Lilla Askerön investerades i nya bryggor. Livräddningspostersattes upp på alla kommunens 20 badplatser.14Övriga uppdrag beskrivs i reportage på sidorna 20–25.


En plan för tillgänglighetsanpassning och utveckling av Gråskärsbadplats togs fram. Arbetet genomförs under våren 2011. Skötselavtalskrevs med Tjörns Miljö AB för badplatserna och Sundsby säteri,där även en överenskommelse med Västkuststiftelsen tagits fram.Rutiner och skötselplaner för vandringslederna sammanställdesoch diskussioner inleddes om att öka tillgängligheten på någon avvandringslederna.4Biblioteken ska vara tillgängliga föralla och främja läsning, utbildningoch kunskapsutveckling samt erbjudaupplevelser, underhållning och förströelse.Sångstunder för de minsta barnen utvecklades till att även vara enträffpunkt för samtal om föräldrarollen. Mellanstadiet i Skärhamndeltog i träffar om bokprat, filmvisning med mera. Litteraturpedagogensarbete utvecklades till att även omfatta barns fritidsaktiviteter.Under året var biblioteket värd för flera arrangemang med gäster, teater,utställningar och musik. För barn och unga arrangerades ocksåsagotält, dramalek och Fri scen i Häggvallskolan.Bokbussen började köra på Tjörn i februari och ersatte då filialernai Rönnäng, Kållekärr och Långekärr. Dessa gjordes om till rena skolbibliotek.Övriga filialer övergick i föreningsdrift.Biblioteket deltog i det kundfrämjande samarbetsprojektet ”Biblioteki Väst”, med biblioteken i Stenungsund, Orust, Kungälv, Öckerö ochAle. Projektet tar bland annat fram en gemensam hemsida med ettsamlat utbud.4Fritidsgårdar ska utvecklas till kulturochfritidscentra med verksamhet föralla ungdomar mellan 13–18 år.Under hösten ersattes fritidsgårdarna med kultur- och fritidscentra.I den nya verksamheten ska ungdomarna själva tillsammans medungdomskonsulenter, samordnare för barn- och ungdomskultur,kulturpedagoger med flera arbeta fram ett brett och nytt utbud avfritidsaktiviteter och projekt.Exempel på aktiviteter som genomfördes under hösten är öppenmusikverksamhet på eftermiddagar, planering och genomförande avtre ungdomsdiscon, Öppen scen, Fri scen samt samarbeten med musikföreningenMoliendo. Dessutom skapades en ungdomsgrupp somdels fungerar som referensgrupp i kultur- och fritidscentras verksamhet,dels är med och planerar den matchmakingkonferens som skaanordnas våren 2011. Kultur- och fritidscentra har också samarbetatmed skolan och erbjudit eget val inom musik.Övriga uppdrag beskrivs i reportage på sidorna 20–25.15


4SamhällsbyggnadsnämndenNämnden ska förbättra informationentill kunder, medborgare, företag ochandra organisationer. Detta för att förenklaför kunderna och för att effektiviserade interna processerna.Kommunens nya hemsida har inneburit en avsevärd förbättring avnämndens information inom samtliga områden. Bland annat kankunderna prenumerera på information om va-projekt.Ett flertal möten med kunder har hållits. Byggavdelningen har haftfyra informationsträffar för byggbranschen, miljöavdelningen har haftinformationsmöten för lantbrukare och övriga med privata avloppssystemi Stigfjordenområdet. Räddningstjänsten har haft informationsmötenför företag. Nämnden har flera tjänstegarantier somuppfylls mycket väl.44Nämnden ska genom en anpassningav organisationen fokusera på trafikochva-tekniska frågor.Nämnden ska förbättra möjligheternaatt lämna in digitala ansökningshandlingar.En ny teknisk avdelning har bildats inom förvaltningen. Syftet är attgenom att samla kompetens inom teknikområdet nå samordningsvinsterför vatten- och avlopp, avfall, gata och trafik. Arbetet med attsamordna kollektivtrafik och skolskjutsar har pågått under året.Ansökningsblanketter finns utlagda och nås via hemsidan. Arbetetpågår att skapa e-tjänster för funktionen.4444Nämnden ska i samverkan med kommunstyrelsenoch bolagen ta fram ettförslag till strategi för markförvärv,samt prioritera framtagandet av kommunalatomter att erbjudas till denkommunala tomtkön.Nämnden ska se över kollektivtrafiken.En ny prioritering över vilka linjersom behövs ska tas fram. Samtidigtska linjetrafiken, skolskjutsarna ochfärdtjänsten samordnas.Nämnden ska fortsätta arbetet medöversiktsplanen.Nämnden ska arbeta för att Tjörnskommun ska utses till en ”Säker ochtrygg kommun” i enlighet med WHO:sriktlinjer.En sjöbods- och markpolicy har tagits fram av plan- och exploateringsavdelningen.Mark- och exploateringsavdelningen flyttade tillkansliavdelningen den 1 maj. Nu pågår arbetet med att utvecklaformer för ett effektivare samarbete.Nytt linjesystem har införts. Samordning med barn- och utbildningsförvaltningenpågår gällande upphandling av kollektivtrafik, skolskjutsaroch färdtjänst.Arbetet med ny översiktsplan (ÖP) för Tjörns kommun startade vidföregående årsskifte och arbetet har pågått intensivt sedan dess.Framtagandet av ny vindbruksplan har pågått sedan slutet av 2009.Ansökan om att Tjörns kommun ska utses till en ”Säker och Tryggkommun” i enlighet med WHO:s riktlinjer är färdigställd och godkändav kommunfullmäktige. WHO har under hösten granskat kommunensansökan och genomfört ”Site Visit” den 23 november.Aktivitet kring ”Säker och Trygg kommun” genomfördes för medborgarnaden 5 juni tillsammans med frivilligorganisationer.Räddningstjänsten har tillsammans med kommunen utdelat utmärkelsen”Rådig insats” för första gången. Sju invånare som ingripitrådigt vid olyckor under året tilldelades utmärkelsen.4Förkorta planprocessen.Detaljplaner har utvecklats i medborgardialog enligt metoden culturalplanning. Detta har förlängt processen något men ger i slutändan enbättre kvalitet på detaljplanerna.16Övriga uppdrag beskrivs i reportage på sidorna 20–25.


4KommunstyrelsenSatsa på att förbättra och utöka kommunikationenmed medborgarna.En ny behovsanpassad hemsida lanserades den 14 juni. På den nyahemsidan finns bland annat en aktivitetskalender som omfattar arrangemangav alla slag, möjlighet att prenumera på nyheter samt attdela information till sociala medier.Sedan slutet av 2010 publiceras kortreferat av kommunfullmäktigesmöten på tjorn.se.444Ett system för hur man hanterar egetkapital i nämnder och verksamheterska tas fram och genomföras under2010.Samordning av det kommunala arbetetmed Europeiska Unionen ska ske.Tillsammans med bolagen fortsätt arbetaför att den så kallade Södra Länkengenomförs.Detta har inte genomförts på grund av interna organisatoriska förändringar.Ett förslag är framtaget men ännu inte politiskt behandlat.Ett förslag till strategi och riktlinjer för Tjörns kommuns internationellaarbete är klart. Förslaget bygger på att det finns en centralsamordning. Arbetet med implementering har påbörjats.Det kommunala bolaget Wallhamnbolagen AB har kommunensuppdrag att driva arbetet med att etablera en fast förbindelse mellanTjörn och Kungälvs kommun, den så kallade Södra Länken. Arbetetgår främst ut på att finna en långsiktig lösning för trafikflödet till ochfrån Göteborg. Detta förutsätter någon form av gemensam planeringmed Kungälvs kommun och i en förlängning ett samarbete medKungälvs och Göteborgs kommuner.4444Akvarellmuseet ska under 2010 få ettbidrag på 2,3 mkr. Kommunstyrelsenska tillsammans med museet verka förökad extern finansiering och om möjligtminska de kommunala medlen.På lämpligt sätt etablera arbetsformersom utvecklar det koncerngemensammaarbetet.Förtydliga sin styrande roll över dekoncerngemensamma områdena ekonomi,personal, it, planering och upphandling.Samarbeten med andra kommuner.Arbetet pågår kontinuerligt då Tjörn har en representant i NordiskaAkvarellmuseets styrelse.Samordning av förvaltnings- och bolagsledningarna har verkställtsunder sommaren. Koncernförvaltningsledningen är fysiskt placerad ikommunhuset.Från och med den 1 mars 2010 har personalavdelningen och ekonomiavdelningencentraliserats enligt det beslut som fattades 2009. Engemensam funktion för exploatering, lokalplanering, befolkningsutvecklingoch omvärldsanalys startade den 1 maj. En förstärkning avupphandlingsarbetet planeras med rekrytering av en upphandlingschef.Samarbetet Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv(SOLTAK) som inleddes under 2009 fortsatte under 2010. Syftet medsamarbetet är att hitta och utveckla gemensamma lösningar som gerberörda parter en bättre kvalitet till ett lägre pris. Samarbetet innebärökade möjligheter till erfarenhetsutbyte, samarbete i upphandlingsfrågoroch samordning kring utbildningsfrågor. En rapport till kommunalrådenoch kommuncheferna överlämnades den 1 juni och arbetetfortsätter 2011.Övriga uppdrag beskrivs i reportage på sidorna 20–25.17


Tjörns Bostads AB44Tjörns Bostads AB ska arbeta i enlighetmed de ägardirektiv som kommunfullmäktigefastställt.Tjörns Bostads AB har en inriktning attenergieffektivisera sina bostäder ochlokaler.Tjörns Bostads AB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare,kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter.Arbetet fortskrider enligt plan och under 2010 har Sundsby ochVebergsvägen i Rönnäng bytt från olja till bergvärme. I Kållekärrsoch Rönnängs skolor har ett antal ventilationsaggregat bytts ut ochersatts med modern värmeåtervinning. Ytterligare enheter i Kållekärrhar anslutits till närvärme. Under de senaste fyra åren har 80 procentav oljan ersatts med annan uppvärmning.Tjörns Miljö AB44Tjörns Miljö AB ska arbeta i enlighetmed de ägardirektiv som kommunfullmäktigefastställt.Att i nära samverkan med tekniska avdelningeni samhällsbyggnadsförvaltningenutveckla verksamheterna medtyngdpunkt på vatten och avlopp.På uppdrag av främst samhällsbyggnadsnämnden ska bolaget ombesörjadriften av vatten, avlopp och återvinning i Tjörns kommun. Bolagetska också sköta underhåll av gator, parker och natur i Tjörns kommun.Under året har rörnätet förbättrats, utveckling av systematiken i deskötseluppdrag som åligger bolaget har skett. Man har även deltagit iarbetet med att digitalisera kartor och avvikelserapporter.Tjörns Måltids AB44Tjörns Måltids AB ska arbeta i enlighetmed de ägardirektiv som kommunfullmäktigefastställt.Tjörns Måltids AB:s mål är nöjda matgäster.Tjörns Måltids AB ska producera, leverera och servera måltider påuppdrag från kund.För att veta vad kunderna tycker om den mat som serveras och denservice som utförs har bolaget genomfört kundenkäter. Resultatenav kundenkäterna är en del av bolagets kvalitetssäkring, övriga delarär extern- och intern kontroll av den dagliga verksamheten. Kvalitetssäkringenstre delar har resulterat i ett kvalitetsindex för de kök sombemannas av bolagets medarbetare. Kvalitetsindexet ligger till grundför bolagets fortsatta utveckling.Wallhamnbolagen AB4Wallhamnbolagen AB ska arbeta i enlighetmed de ägardirektiv som kommunfullmäktigefastställt.Wallhamnbolagen AB förvaltar och hyr på kommersiella villkor utmagasin, bilhallar och kontor. Bolagets fritids- och gästhamnarär utarrenderade i 20 år till lokala båtföreningar. Även flertalet avplatserna i handelshamnarna är utarrenderade på långa kontrakt tillbland annat Sjöfartsverket och näringsidkare. Övriga hamnplatser föri huvudsak fiskare har ettåriga arrendekontrakt. Till närvärmecentraleni Kållekärr har tre nya enheter anslutit sig under året.18Tjörns Kommunala Förvaltnings AB4Bolaget ska i samverkan med kommunstyrelsenförstärka det koncerngemensammaarbetet.Tjörns kommunala Förvaltnings AB ska som moderbolag samordna,utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster och avkastningskapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och näringsliv. Moderbolagethar en styrande roll över dotterbolagen och ska ge effektivitetsvinsterför kommunkoncernen.


gemensamma uppdragMed barn- ochungdomskulturen i fokusSom en av få kommuner i landet har Tjörn antagit en handlingsplan för attsamordna och stärka barn- och ungdomskulturen i kommunen. Under 2010omsattes flera av planerna i praktiken.Arbetet med handlingsplanen har pågått underen längre tid och arbetsgruppen konstaterar attdet finns många goda kompetenser inom kommunen:– Här finns så mycket resurser att ta till vara påoch som skulle kunna användas och samutnyttjasbättre om man bara kände till varandra, menarIda Kaivola, kultursamordnare på kultur- ochfritidsförvaltningen.Kultur- och fritidscentranArbetsgruppen har bestått av representanter frånbarn- och utbildningsförvaltningen (förskola, skolaoch gymnasiet), kultur- och fritidsförvaltningen,Nordiska Akvarellmuseet och sedan årsskiftetäven socialförvaltningen. Ungdomarna själva harockså funnits med i arbetet som referensgrupperoch engagemanget och viljan har varit stor ändafrån start.Den musikfestival som arrangerades i augustikom exempelvis till helt på initiativ av ett par ungdomarsom sedan också genomförde den frånbörjan till slut tillsammans med musikföreningenMoliendo.– Det här är bara ett exempel på vad man kangöra inom ramen för kultursatsningen. Som endel av den nya handlingsplanen ersattes exempelvisi september de traditionella fritidsgårdarnapå Tjörn med två kultur- och fritidscentran. Härfinns fantastiska möjligheter för alla inblandade,säger Ida Kaivola.De två kultur- och fritidscentran är placerade iSaga kulturhus i Skärhamn och i Häggvallskolan.Här kan ungdomarna tillsammans med ungdomskonsulenter,samordnare för barn- och ungdomskultur,kulturpedagoger med flera arbetafram ett brett och nytt utbud av fritidsaktiviteteroch projekt. Och i de fall där aktiviteten inte gåratt flytta på, flyttar helt enkelt kultur- och fritidscentratsverksamhet till aktiviteten. Lyhördhetenär således stor och målet är att bli en trygg,kreativ och stabil plattform för alla Tjörns barnoch unga.Varierande och kreativ verksamhetJust ordet ”alla” är ett nyckelord i sammanhanget.Hösten och vintern har ägnats åt att synas utepå skolorna, hos föreningar och på andra platserdär ungdomar finns. Inte bara för att informerautan också för att locka till sig ungdomar som20


i normala fall aldrig skulle uppsöka vare sig entraditionell fritidsgård eller ett kultur- och fritidscentra.– På sikt kommer detta att leda till en mervarierande och kreativ verksamhet, menar EvikeSandor, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.Tjörns nya kultur- och fritidscentra har fyraolika verksamhetsinriktningar; kultur, idrott, internationelltarbete samt delaktighet och inflytande.Varje inriktning har sin egen ungdomskonsulentmed fokus på den specifika inriktningen. Manvänder sig till ungdomar mellan 13 och 18 år,men här finns utrymme för både lite yngre ochlite äldre.Kulturworkshop och scenbyggeAndra exempel från årets aktiviteter som bottnari handlingsplanen för barn- och ungdomskulturär en pedagogisk skulpturworkshop på SundsbySäteri, sommarfestival på Saga, musikverksamhetoch tre ungdomsdiscon. I våras byggdesdessutom en scen i Häggvallskolans kafé. Rådetför folkhälsa och hållbar utveckling stod för detekonomiska och ungdomar och personal byggdetillsammans.– Tack vara scenbygget har vi sedan haft Friscen i Häggvall som ett komplement till det såpopulära Öppen scen på Saga, säger Ida Kaivola.Levande dokumentHandlingsplanen för barn- och ungdomskultur ärett levande dokument som årligen ska utvärderasoch uppdateras. Den omfattar tre nämnder:kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämndensamt socialnämnden. Syftet med detgemensamma arbetet är bland annat att mantillsammans ska arbeta för att förebygga, upptäckaoch komma in med tidiga insatser för barnoch ungdomar i riskzonen. Under året har detdiskuterats kring gemensamma aktiviteter somär direkt kopplade till handlingsplanen.Samarbete även för utsattabarn och ungdomarTre förvalningar – kultur- och friitidsförvaltningen,socialförvaltningen och barn- ochutbildningsförvaltningen – har i uppdragatt stärka det gemensamma arbetet förutsatta barn och ungdomar.Förarbetet för att ta fram en barn- och ungdomsplanär gjort. Planen ska skapa förutsättningarför att i ett flerårsperspektiv kunna arbeta mersamlat och strategiskt när det gäller främjandeoch förebyggande insatser.En tydlig arbetsmodell som används för att allaberörda ska följa samma arbetsprocess har tagitsfram och används när ett nytt ärende initieras.Gruppen för strategisk samordning 0–24 år harträffats vid tre tillfällen och flera konkreta åtgärderoch utvecklingsområden har påbörjats.Medarbetare från de tre förvaltningarna gicken utbildning i ”Ester” – ett verktyg för bedömningoch uppföljning av risker, skydd och insatserav unga med eller i riskzonen för normbrytandebeteende.Antalet barn placerade på Hem för vård ochboende (HVB-hem) utanför kommunen under åretvar 1 person. Antalet ungdomar placerade påHVB-hem utanför kommunen under året var2 personer. Arbetet fortsätter under 2011.gemensamma uppdragHandlingsplanen för barn- och ungdomskulturi Tjörns kommun innebär att barn ochunga på sin fritid ska ha möjlighet till:• Att ta del av konstnärliga uttryck, professionelltsom icke-professionellt.• Att skapa, prova på olika konstnärligauttryckssätt och ges möjlighet till fördjupningoch vidareutveckling.• Eget utövande och tillgång till forum föratt visa upp/presentera det som skapats.• Möten med andra för att utbyta tankar,idéer och erfarenheter.21


gemensamma uppdragMedborgarna fångarTjörns själTjörns själ och grundvärden finner man bäst med hjälp av medborgarna ochvägen dit heter ”cultural planning”. Metoden ger större insyn för medborgarnaoch bättre förankring redan från start.Cultural planning är en aktiv samhällsplaneringsom genomförs i dialog med medborgarna. Denformella definitionen säger att ”cultural planningär en metod för samhällsutveckling med kulturellaförtecken.” På vanlig svenska betyder detatt de som beslutar om hur det ser ut och vadsom händer i vårt samhälle mer ingående tarreda på vad medborgaren tycker och vill, innanett förslag läggs.Medborgarna får alltså vara en del i processenpå ett betydligt tidigare stadium än innan. På såvis får beslutande instanser bättre underlag ochutvecklingsarbetet blir väl förankrat redan frånstart.– Man talar om cultural planning som enmycket stark utvecklingsfaktor för Tjörns kommun.Vi är dessutom den enda kommunen ilandet som har ett politiskt beslut som säger attmetoden ska användas kommunövergripande,berättar kultursekreterare Maria Bäckersten.Uppmärksamhet utanför kommunenDet var redan på hösten 2009 som beslutet fattadesi kommunfullmäktige. Till projektledareutsågs kultursekreterare Maria Bäckersten ochCathrine Berntsson, rektor för Kulturskolan.Under 2010 har deras arbete intensifierats ochäven lett till viss uppmärksamhet utanför kommunensgränser, bland annat vid en riksträff förcultural planning i Växjö.Användbar metodCultural planning är användbart vid i princip alltarbete i kommunen. Under 2010 har metodenbland annat använts vid arbetet med faktainsamlandettill en natur- och kulturguide förTjörns kommun.Maria Bäckersten tog kontakt med ett antalnyckelpersoner i sitt kontaktnät och satte sammanen referensgrupp med representanter frånHembygdsföreningen, Naturskyddsföreningen,föreningen De seglade för Tjörn samt enskildapersoner med kunskaper utöver det vanliga.– Natur- och kulturguiden visar på intressantaoch besöksvärda utflyktsmål i Tjörns kommuninom kultur, natur och friluftsliv. Guiden riktarsig till alla, såväl besökare som ortsbor som villuppleva något utöver de vanliga turistmålen. Vadär då naturligare än att vända sig till de som vetoch har insyn?22


Handlingsplan för turismÄven handlingsplanen för turism arbetas frampå liknande vis med en referensgrupp och enständigt pågående dialog. Läs mer om Tjörnskommun och turismen på sidan 68. Namngivningenav konferensrummen i socialförvaltningensnya lokaler i Kållekärr är också exempel påhur cultural planning kan användas. Med hjälpav hembygdsföreningens Solweig Persson ochhennes kunskaper samlas man numera i lokalermed namn som Blenda Andersson, Siri Häggmarkoch Maria Elisabeth Vesterlund; alla starkakvinnor från Tjörn.Maria Bäckersten är mycket nöjd med culturalplannig som metod.– Som tjänsteman handlar det om att släppataget. Man får inte vara rädd för att tappa kontrollenöver uppdraget utan istället vara ödmjukoch ta emot all den kunskap som finns blandmedborgarna.Workshops inför ny översiktsplanPå samhällsbyggnadsförvaltningen ser man enbartfördelar med metoden.– Cultural planning har fungerat utmärkt närvi arbetat med den nya översiktsplanen. Ett annatbra exempel är tätortsstudien som gjordesi somras för Almösund-Myggenäs-Almön, sägerKristina Christiansson, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.Studien inleddes med en allmänt inbjudenworkshop i Sjöstugan i Myggenäs i mars. Ett 60-tal Tjörnbor infann sig för att tillsammans medtjänstemän och politiker prata om nuläge ochframtid. Deltagarna fick i grupparbeten svara påfrågor som exempelvis vilka är områdets styrkorrespektive svagheter, vilka är smultronställena,vilka platser känns otrygga och så vidare. Ävenbarnen involverades i arbetet med förstudien.– En förskoleklass och en tredjeklass på Myggenässkola fick ge sina synpunkter och önskemål,de ritade även önskekartor över området.Senare under våren genomfördes en liknandeworkshop om Sagatomten och Oceanum i Skärhamn.Medborgarnas utställningEtt annat exempel på hur cultural planning haranvänts under året är en medborgarenkät påkommunens hemsida samt vinterns arrangemangav ”Medborgarnas utställning”. Alla boendepå Tjörn har bjudits in att hämta A5-papperhos Medborgarkontoret för att sedan på valfrittvis visa Tjörn ur medborgarnas ögon. Utställningen– som hängt i Biblioteket i Skärhamn ochpågick till februari 2011 – ska sedan fungerasom inspiration i utformningen av Tjörns nyaöversiktsplan.Inventering av kulturella resurserMaria Bäckersten och Cathrine Berntsson harunder året åkt runt i kommunen och informeratom metoden på olika arbetsplatser, hos föreningaroch i samtliga nämnder och bolagsstyrelserom cultural planning. Det gjordes också enundersökning bland alla deltagare som innebaratt de fick tycka till om tio olika platser.– Vi har dessutom gjort en inventering av debefintliga kulturella resurserna i kommunen ochen grupp studenter från Högskolan för designoch konsthantverk har i ett större projektarbeteinformerat och engagerat ungdomarna i processen.Detta resulterade bland annat i olikaworkshops och en receptbok, berättar MariaBäckersten.Fakta –cultural planning i Tjörns kommun2009 fick Tjörn 150 000 kronor från VästraGötalandsregionen och Göteborgsregionen föratt arbeta med cultural planning. En politiskstyrgrupp har bildats bestående av representanterfrån kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,samhällsbyggnadsnämnden,socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samtTjörns Bostads AB. Både majoritet och oppositionär representerade i styrgruppen.Workshop i Sjöstugan i Myggenäs. Deltagarna fick igrupparbeten svara på frågor om vilka är områdets styrkorrespektive svagheter, vilka är smultronställena, vilkaplatser känns otrygga och så vidare.gemensamma uppdrag23


gemensamma uppdragSäker och trygg kommun– för WHO:s certifiering2004 kom lagen om skydd mot olyckor. Lagen säger bland annat att allakommuner ska ha en dokumentation om sitt säkerhetsarbete.− 2006 läste jag 60 handlingsprogram från olikakommuner, säger Anders Wernesten (FP), ordförandei riskhanteringsgruppen. Vad som slogmig var att de flesta kommuner arbetade medsäkerhet i stuprör, var och en av kommunernasverksamhet för sig. Hur skulle vi på Tjörn arbetamed säkerhet, frågade jag mig.En kort tid därefter fick Anders Wernesteninformation om ”Säkra och trygga kommuner”,Safe Communities som är den internationellabenämningen. I Safe Communities arbetar mantvärs igenom alla verksamheter.– Det kändes genast bra och rätt för Tjörn, sägerAnders Wernesten.Betyder olika sakerAtt vara säker och trygg, vad innebär det egentligen?− Det innebär olika saker för olika människor.Det kan vara allt ifrån saltade vägbanor till ettfast jobb att gå till. För det lilla barnet är det kanskenärheten till mamma och pappa och en tryggskolmiljö.Anders Wernesten menar att detta är ett nyttsätt att arbeta för Tjörns kommun.– Vi lär oss att tänka säkerhet och har fått ettnaturligt sätt att hantera de risker som vi omgeross med.Den politiska viljan att Tjörn skulle bli en Säkeroch trygg kommun enligt WHO certifiering harfunnits med i kommunens styrdokument sedan2007. Våren 2010 godkände kommunfullmäktigeförslaget till ansökan.Under hösten gjorde WHO ett besök på Tjörnför att se arbetet med egna ögon. Besöket ärockså ett led på vägen för att få en certifiering.Ett gemensamt arbeteArbetet har skett i samarbete med medborgareoch medarbetare. Koncernen har fått en helhetsbildoch arbetet med säkerhet och trygghet kanförbättras och effektiviseras, allt för medborgarnasbästa.Att arbeta med säker- och tryggfrågor är angelägetför hela kommunen, inte minst samhällsekonomiskt.Det visar den nationella statistiksom WHO presenterat. Hela 60 personer omkommeri Sverige på grund av olyckor varje årtill en kostnad av 800 miljoner kronor. Antaletomkomna har ökat med 30 procent under entioårsperiod.Samarbete utanför kommunerFör att bli certifierade krävs att kommunensamarbetar med alla i samhället. Detta harTjörnborna kunnat ta del av vid de årliga arrangemangeni Skärhamn kring nationaldagen. Därhar medborgarna fått mäta sitt blodtryck, ta delav hjärt- och lungräddning, trafiksäkerhet ochsitta brandbilar.Exempel på åtgärder 2010• Buskage har tagits bort i anslutning till gångvägarvid Tjörns Bostads AB:s hyreslägenheter.• Automatisk belysning i trappuppgångar vidkommunens hyreslägenheter.• Utmärkelsen Rådig insats har delats ut.• Rapporteringar av avvikande händelser ochbarnolycksfall. Detta har gett ett bättre underlagför brister som behöver åtgärdas.• Trygghetsteam på varje skola.• Utbildning av kamratstödjare i skolanvarje år.• Utbildning ”Fångad på nätet” har sketti skolan.• En handlingsplan för hot och våld i skolanhar tagits fram.• 70 procent av kommunens medarbetare harutbildats i hjärt- och lungräddning.• Kommunala lokaler och anläggningar somanvänds för kultur- och fritidsändamål harsetts över ur säkerhetssynvinkel.• Utökad information på kommunens hemsidaom hur tillbud och olyckor kan undvikas.24


25gemensamma uppdrag


utveckling än genomsnittet bland kommunerna. Ettexempel är skattefinansieringsgrad av investeringarsom mäter hur stor del av skatteintäkterna som täckerinvesteringarna. Det måttet var svagt då Tjörn har 29procent jämfört med ett genomsnitt på 60 procentår 2009. Tjörn har även en svag soliditet, -21 procent,där pensionsförpliktelserna inklusive löneskattär medräknat. Medelvärdet i Västra Götaland är 3procent.KFi:s avslutande kommentar är: ”Tjörn har under helaperioden uppvisat ett resultat som hamnat utanförramen för vad som betraktas som god ekonomiskhushållning, vilket är en delförklaring till försämringenrelativt snittet. För Tjörns del är det nu viktigtatt stärka resultatet på ett sätt så att det faller inomramen för vad som kan betraktas som god ekonomiskhushållning. Ett stärkt resultat leder på sikt till attsoliditeten och den långsiktiga kapaciteten stärks. Enrobust långsiktig finansiell kapacitet fungerar som enbuffert vid konjunktursvängningar och garanti för attkommunen ska klara sina framtida åtaganden.”Källa: Finansiell profil, 2007–2009, KFiNäringsliv och arbetsmarknadTjörn arbetar för en hållbar utveckling och det inkluderarförbättringar av människors och företags möjligheteratt bo och verka utan att förstöra det som är uniktmed Tjörn. Företag ska ges bra förutsättningar så attfler jobb skapas.Den största privata arbetsgivaren är Rederi AB Transatlanticsamt dess koncernföretag. Tillsammans harde över 900 anställda personer. Rederiet bedriversjötransport samt isbrytning.Sveriges största privatägda hamn finns i Vallhamnsom tar emot 250 båtar och administrerar drygt 200000 bilar årligen. Wallhamn AB ägs av ett italiensktägt företag, Grimaldi Group. Företaget producerarhamn- och PDI-tjänster för Norden, Baltikum och Rysslandoch har cirka hundra anställda. Tarbit Shippinghar industriell sjöfart med en flotta av tankfartyg ochbetjänar kunder i Europa, Medelhavet, Svarta Havet,Västafrika och Karibien. Företaget har drygt hundraanställda. Även företag inom byggsektorn och livsmedelsbranschenär större arbetsgivare. Tjörn är ledandeinom fiskberedning och konservindustri och har enlokalt förankrad inläggningsproduktion av sill.Andelen små arbetsställen är avsevärt högre på Tjörnän snittet för regionen. 3 500 personer är anställdapå Tjörn och det finns 1 829 arbetsställen inom 318olika branscher.Aktiva nätverk är Skärhamns småföretagarförening,Företagarna, Bygginfo, LRF, Hantverkarna, Företagsammakvinnor med flera. Tjörns kommun anordnarfem till sex frukostmöten per år och har ett rådgivandeföretagarforum i näringslivsfrågor. Företagarforumbestår av företagare, politiker samt en tjänsteman.Fakta om Tjörnföretag2010 2009 2008 2007 2006Antal företag 1 718 1 700 1 673 1 555Nya företag som registrerats 111 70 125 106 68Utökat antal anställda 290 283 277 251 251Minskat antal anställda -67 -53 -43 -59 -49Manliga företagsledare 1 227 1 177 1 157 1 174 1 106Kvinnliga företagsledare 369 399 387 371 321Antal företag utan anställda 1 118 1 163 1 120Antal företag med 1-4 anställda 326 322 331Antal företag med 5 anställda eller fler 123 114 154Tjörns kommuns resultat i undersökningar och rankingar2010 2009 2008 2007 2006Svenskt Näringsliv Företagsklimat 142 148 164 232 242Nyföretagarbarometern* 22 72 40 28 59Årets företagarkommun 108 30 235 222 170Företagsklimatindex** 209 245Business Region Göteborg NKI*** 62* Ranking efter flest nyregistrerade företag per 1 000 invånare. År 2010 finns registreringarna med till och med juni.** Utgår från Svenskt Näringslivs undersökning och jämför företagarnas syn på företagsklimat korrigerat medkommunens förutsättningar.*** Nöjd-Kund-Index. Maxnivå är 100. Genomsnitt för BRG var 62.27


ArbetslöshetTjörn har en relativt låg arbetslöshet jämfört medregionen och riket. Andel arbetslösa och personeri program med aktivitetsstöd av befolkningen är påTjörn 3,7 procent vilket är högre än förra årets 3,3procent. Även i länet har siffran ökat till 7,0 procentfrån 6,3 procent och i riket till 6,9 procent från 6,0procent. Därav är andel befolkning som är i arbetsmarknadspolitiskaprogram med aktivitetsstöd påTjörn 1,1 procent (0,7 procent) och i länet 3,1 procent(2,0 procent). Ungdomsarbetslösheten (18–24 år) är7,1 procent (6,2 procent) på Tjörn och 11,2 procent(10,6 procent) i länet och 11,0 procent (10,0 procent)i riket. 2009 års siffror är i parentes.Arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder2010 2009 2008 2007 2006På Tjörn, procent 3,7 3,3 1,9 2,3 3,6I länet, procent 7,0 6,3 3,7 3,8 5,9I riket, procent 6,9 6,0 3,7 3,9 6,0PendlingInvånare från andra kommuner som pendlar in tillTjörns kommun är cirka 1 000 personer och medborgaresom pendlar ut till andra kommuner är cirka4 000.BefolkningsutvecklingTjörn är Sveriges sjätte största ö och har knappt15 000 invånare. Under sommaren fördubblas nästanantalet människor då en stor mängd sommargästerflyttar in och turister kommer på besök. Landarealenär 168 kvadratkilometer och Tjörn har 89 åretruntboendeinvånare per kvadratkilometer. Sommarhalvåretsökande befolkning innebär att behov av kommunalatjänster ökar inom socialtjänst, renhållning, vattenochavlopp. Dessutom ger både turismnäringen ochökad befolkning en annan trafiksituation.Befolkningsutveckling i olika områdenOmråde 2000 2010 FörändringKlövedal 1 301 1 358 57 4,4 %Askerön 408 414 6 1,5 %Valla 4 005 4 125 120 3,0 %Kållekärr 1 834 1 905 71 3,9 %Skärhamn 3 439 3 541 102 3,0 %Rönnäng 2 746 2 762 16 0,6 %Klädesholmen 459 390 -69 -15,0 %Åstol 257 210 -47 -18,3 %Dyrön 284 250 -34 -12,0 %Summa 14 733 14 955 222 1,5 %Tabellen visar att alla områden på Tjörn ökar i befolkningförutom öarna Klädesholmen, Åstol och Dyröndär en kraftig minskning av befolkning skett. OmrådetValla består av Höviksnäs, Myggenäs och Hjälteby.Tjörns folkmängd och åldersfördelningÅlder 2000 2010 Förändring0–5 878 934 56 6,4 %6–15 2 299 1 518 -781 -34,0 %16–19 798 915 117 14,7 %20–24 608 805 197 32,4 %25–44 3 499 3 008 -491 -14,0 %45–64 4 140 4 494 354 8,6 %65–74 1 333 1 906 573 43,0 %75–84 927 961 34 3,7 %85– 251 414 163 64,9 %Summa 14 733 14 955 222 1,5 %Åldersfördelningen har förskjutits mellan unga ochäldre. Under tio års tid har antalet barn mellan 6–15minskat med 780 personer medan åldersgruppen 65till över 80 år har ökat med cirka 770 personer.28


800Pellets som eldats i Kållekärrs panncentral, ton46 000magasin, bilhallar och kontor, m 222Skolmåltid, kr per portion27Måltid äldreomsorg, kr per portion260Antal hushåll med försörjningsstöd450Antal barn i kulturskolans verksamhet29


Kvalitet – hur bra är Tjörns kommun?Tjörns kommun gör årligen olika mätningar ochundersökningar för att säkerställa att de tjänster somlevereras håller en god kvalitet och att kunderna fårdet de vill ha. Kommunen arbetar till exempel medtjänstegarantier, medborgar- och brukarundersökningar,jämförelser med andra kommuner och nyckeltal.Även de synpunkter som du som kommuninvånarelämnar är värdefulla för att kommunen ska kunna geännu bättre service.Du kan hitta mer information om kommunens kvalitetsarbetepå Tjörns kommuns webbplats, tjorn.seunder fliken Kommun och politik.10090807060504030202010200920082007Tjörns kommun genomför sedan 2007 varje år en stormedborgarundersökning tillsammans med StatistiskaCentralbyrån (SCB). SCB tar fram tre olika index somspeglar hur kommuninvånarna upplever kommunensom plats att leva och bo på; Nöjd-Region-Index (NRI),Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index(NII). I Nöjd-Region-Index (NRI) ingår frågor om till exempelmöjligheter till fritidsaktiviteter, miljö, bostäder,utbildning och kommunikationer. Merparten av desvarande i undersökningen tycker att Tjörns kommunär en bra plats att leva och bo på. NRI hamnade på68 vilket motsvarar betyget 7,1 på en 10-gradig skala.Medel för andra kommuner är 64.I Nöjd-Medborgar-Index (NMI) ställde SCB frågor omhur nöjda medborgarna är med de tjänster som kommunenerbjuder. Här finns frågor om de olika verksamheternasom kommunen bedriver; allt från barnomsorgtill räddningstjänst. Helhetsbetyget NMI blev 53,vilket motsvarar betyget 5,8 på en 10-gradig skala.Medel för andra kommuner hamnade på 54.I Nöjd-Inflytande-Index (NII) ställs ett antal frågor omtillgänglighet, information, öppenhet, möjlighet attpåverka samt förtroende för politiker och tjänstemäninom kommunen. NII för Tjörns kommun hamnadepå 38 vilket motsvarar betyget 4,4 på en 10-gradigskala. Medelvärdet för andra kommuner som deltar iundersökningen är 40.En trygg plats att bo påSveriges kommuner och landsting (SKL) gör sedan2007 jämförelser mellan Sveriges kommuner närdet gäller hur säkra och trygga de är. I jämförelsernatittar man till exempel på hur många som skadas, hurmycket det brinner, hur många brott som begås, hursnabbt man kan ge hjälp om något händer och huroroliga medborgarna är. Enligt denna undersökning ärTjörn på tolfte plats bland landets kommuner. Kommunenhar befunnit sig på topp 20 under alla de år somSKL gjort jämförelserna.10Service via telefon och e-post0NöjdRegionIndexNöjdMedborgarIndexNöjdInflytandeIndexDet ska vara enkelt att komma i kontakt med olikaverksamheter inom kommunen. För andra gången harkommunen undersökt hur frågor som kommer in frånmedborgare via telefon och e-post hanteras.Så tycker medborgarna om TjörnMedarbetare i kommunen blir allt bättre på att svarabåde på telefon och på e-post. 82 procent är nöjdamed det bemötande de får.De 20 tryggaste och säkraste kommunerna i landetKommuner med bäst sammanvägt värde i SKL:s öppna jämförelser 20101. Salem2. Habo3. Öckerö4. Lomma5. Nykvarn6. Hammarö7. Knivsta8. Mörbylånga9. Åtvidaberg10. Bollebygd11. Vellinge12. Tjörn13. Danderyd14. Söderköping15. Staffanstorp16. Orust17. Götene18. Pajala19. Vaxholm20. Svedala30


Inflytande och delaktighetEtt sätt att vara delaktig och påverka de tjänster ochden service som kommunen erbjuder är att delta ikommunvalet. I Tjörns kommun deltog cirka 86 procentav dem som fick rösta i kommunvalet. Det är någotöver medel för kommunerna i Sverige som ligger på 82procent.Delaktighet kan också skapas genom att öppna uppmöjligheten att delta vid politiska möten och andratyper av möten, kunna lämna synpunkter på kommunensverksamhet eller ställa frågor till enskilda tjänstemänoch politiker. Sveriges kommuner och landsting(SKL) undersöker via Kommunens kvalitet i korthet(KKiK) hur bra Sveriges kommuner är på att användaolika metoder för att skapa delaktighet för sina medborgare.Tjörns kommun får 47 procent av den totalapoängen som man kan få i undersökningen. Medel förde deltagande kommunerna är 44 procent. I undersökningenär det Botkyrka som är bäst på att användaolika metoder för att skapa delaktighet för sina medborgare.De får 77 procent av totalpoängen.Information på webbenSveriges kommuner och landsting (SKL) gör regelbundetmätningar och undersökningar av kommunernaswebbplatser. Undersökningarna baseras på 215vanliga medborgarfrågor som till exempel hur man nårpolitiker i kommunen, vilka tider förskolan är öppen,hur man ansöker om bistånd och vart man ska vändasig med synpunkter och klagomål. Vid undersökningensom gjordes i maj 2010 hamnade Tjörns kommun påplats 176 av landets 290 kommuner. Sedan dess harTjörns kommun lanserat en ny webbplats där mångaav de brister som rapporterades i undersökningen haråtgärdats.Synpunkter från medborgarnaSom medborgare i Tjörns kommun har man möjlighetatt skicka in synpunkter på den service och de tjänstersom kommunen erbjuder. Det kan handla om allt frånett gott bemötande från våra medarbetare till förslagetom en naturlekplats på Sundsby säteri. Du kan lämnasynpunkter via telefon, e-post eller formulär på kommunenswebbplats. Alla inkomna synpunkter besvaras.Antal rapporterade synpunkter perförvaltning och bolag 2010Antal rapporterade synpunkter per förvaltning och bolag 2010Individ- och familjeomsorgI jämförelserna mellan kommunerna tittade man påkostnader för verksamheternas olika delar, handläggnings-och utredningstider, andel beslut som bliröverklagade, information till brukare och medborgare,tillgänglighet via e-post och telefon samt hur nöjdabrukarna är.Nöjd-Brukar-IndexTillgänglighete-postBarn- och utbildning 33Kommunkansli 100Kultur- och fritid 38Samhällsbyggnad 112Sociala 6Tjörns Bostads AB 8Tjörns Miljö AB 37Tjörns Måltids AB 8Wallhamnbolagen AB 10Standardkostnad87654321KostnadförsörjningsstödHandläggningstidUnder 2010 rapporterades det in 361 synpunkter.Flest synpunkter fick samhällsbyggnadsförvaltningen,112 stycken.TillgänglighettelefoniAndel överklagandenJämförelser med andra kommunerTjörns kommun har deltagit i det jämförelseprojektsom Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller i.Under 2010 gjordes två jämförelser inom det nätverksom Tjörns kommun deltar i. Nätverket jämförde kommunernasverksamheter inom individ- och familjeomsorgsamt stöd och service till vissa funktionshindradeenligt LSS. De kommuner som deltar i samma nätverksom Tjörns kommun är Dals Ed, Färgelanda, Lysekil,Orust, Sotenäs, Strömstad, Munkedal och Tanum.Information på webbenOvanstående diagram visar resultatet från jämförelsernamellan de åtta kommunerna som deltar inätverket. Värdet 1 i diagrammet visar att kommunenfått sämst resultat på den parametern och värdet 8visar att kommunen fått det bästa resultatet. Det ärendast på parametrarna tillgänglighet per telefon ochhandläggningstid som Tjörn visar ett bra resultat jämförtmed de andra kommunerna. Förbättringspotentialfinns när det gäller kostnader, nöjdhet hos brukarna,31


tillgänglighet på e-post, information på webbplatsensamt rättssäkerheten i besluten (andel överklaganden).Stöd och service till vissafunktionshindrade (LSS)I jämförelserna mellan kommunerna tittade man påkostnader för verksamheternas olika delar, handläggnings-och utredningstider, andel beslut som bliröverklagade, information till brukare och medborgare,tillgänglighet via e-post och telefon samt hur nöjdabrukarna är.KvalitetdagligverksamhetKvalitet gruppochserviceboendeTillgänglighete-postBrukarnasnöjdhetTillgänglighettelefonKostnadsärskilt boende8765432Informationpå webbenOvanstående diagram visar resultatet från jämförelsernamellan de åtta kommunerna som deltar inätverket. Värdet 1 i diagrammet visar att kommunenfått sämst resultat på den parametern och värdet 8visar att kommunen fått det bästa resultatet.Tjörn ligger bra till i jämförelsen för de allra flestaparametrarna som man tittat på i nätverket. Störstmöjlighet till förbättring finns när det gäller tid frånbeslut till verkställande, rättssäkerheten i de beslutsom fattas samt information på webben till medborgareoch brukare.1Kostnaddaglig verksamhetKostnadper utredningRättssäkerhetUtredningstidVerkställighetstidFolkhälsan på TjörnTrygghet, säkerhet, hälsa och jämställdhet för allamedborgare i Tjörns kommun är fokus för det arbetesom bedrivs inom folkhälsoområdet. Genom föreläsningar,seminarier och andra typer av utåtriktadeaktiviteter vill kommunen öka medvetenheten hosmedborgarna kring folkhälsofrågor. En del av arbetethandlar även om att kompetensutveckla kommunensegen personal.Folkhälsoarbetet i Tjörns kommun samordnas viarådet för folkhälsa och hållbar utveckling. Rådet harunder 2010 fokuserat sitt arbete kring• trygga och goda uppväxtvillkor• goda levnadsvanor• jämlika och jämställda livsvillkor• åldrande med livskvalitet.Du kan läsa mer om folkhälsoarbetet i årsredovisningenför rådet för folkhälsa och hållbar utveckling.Denna finns tillgänglig på kommunens webbplats.Tjörns kommun satsar på att bli certifierad som Säkeroch trygg kommun av WHO (World Health Organisation).Arbetet med att ta fram en ansökan har ävenspillt över på folkhälsoarbetet. Bland annat har kommunenarrangerat Mötesplats Säker och trygg kommundär ett tjugotal utställare fanns på plats och därmedborgarna fick mer information om kommunensarbete med säkerhets- och trygghetsfrågor.Trygga och goda uppväxtvillkorUnder 2010 har Tjörns kommun fått pengar frånFolkhälsoinstitutet och länsstyrelsen som gjort attinsatserna kring tobaks- och drogförebyggande arbetesamt föräldrastöd har utökats.Tobaks- och drogförebyggande arbeteForskning visar att ett effektivt tobaks- och drogförebyggandearbete i barnomsorg och skola minskaralkohol- och droganvändandet hos unga. Inom tobaksprojektethar arbetsgruppen tagit fram ett förslagpå hur det tobaksförebyggande arbetet ska fungera iframtiden. Arbetsgruppen har bestått av representanterfrån skola, primärvård och folktandvård. Projektet harockså inneburit att mödravårdscentralen satsat merpå arbetet med tobaksavväjning hos gravida kvinnoroch att folktandvården tagit fram utbildningsmaterialtill skolorna om hur tobaksanvändning påverkar tänderoch munhälsa.FöräldrastödTjörns kommun ingår tillsammans med kommunernaStenungsund, Kungälv, Ale och Öckerö i ett projektkring utveckling av stöd till föräldrar. Projektet påbörjades2009 och kommer att slutföras under 2011.Målet är att• kunna erbjuda det stöd som föräldrarna efterfrågar• förbättra informationen till föräldrarna kring vilketstöd och vilken hjälp som finns att få32


• öka antalet mötesplatser för föräldrar• engagera fler aktörer kring föräldrastöd och förbättrasamarbetet mellan dem.Psykisk hälsa bland ungdomarI mars 2010 presenterades resultatet av en nationellkartläggning kring elevers psykiska hälsa i årskurs 6och 9. Tjörns kommun genomförde även en kompletterandekartläggning. Undersökningarna visar blandannat att det finns fler barn och unga på Tjörn sommår dåligt än vad som gäller för Sverige generellt.Resultaten från de båda undersökningarna har letttill att Tjörns kommun inför 2011 avsatt 5 miljoner iförstärkta medel för aktiviteter riktade till barn ochungdomar.Goda levnadsvanorGoda levnadsvanor innebär bland annat att röra påsig och äta rätt. Under året har Tjörns kommun bådearbetat med olika aktiviteter för att öka den fysiska aktivitetenoch arbetat med aktiviteter kring kosthållning.Torkelvallen i Kållekärr och skidspårvid Tjörns golfklubbPå initiativ av Kållekärrs brandförening spolades enbit åkermark till is utanför Kållekärr. Torkelvallen visadessig bli mycket välbesökt och stimulerade barn- ochungdomar till spontant skridskoåkande. Som ett litettack för den ideella insatsen fick föreningen utmärkelsenför särskilda folkhälsoinsatser.Rådet för folkhälsa och hållbar utveckling har ävenstöttat Myggenäs FK:s ideella arbete med att prepareraskidspår vid Tjörns golfklubb.Hela Tjörn i rörelse 2010I september hölls en ”prova på helg” då allmänhetenkunde delta i föreningars och motionsanläggningarsordinarie aktiviteter. Totalt deltog 21 stycken olika arrangörer,som erbjöd gratis ”prova på”.Nytt informationsmaterial har tagits fram för att bättrekunna informera medborgarna om vart de ska vändasig om de är i behov av hjälp och stöd. En diskussionhar påbörjats kring att kunna möta de män somutövar våld, en del i det arbetet har varit att anordnaen föreläsning tillsammans med grannkommunerna,Orust och Stenungsund.Åldrande med livskvalitetFokus för folkhälsoarbetet när det gäller de åldrandeslivskvalitet har varit att utveckla Mötesplats Tjörn ochnätverket Äldre kan.Mötesplats TjörnMötesplats Tjörn förmedlar frivilliga insatser till depersoner som är i behov av stöd, hjälp eller socialgemenskap. Under 2010 har Mötesplats Tjörn haft354 besök per månad. De aktiviteter och cirklar somerbjudits är livslustcirkel, matlag, herrfrukost, promenadgrupp samt ”drop-in” för att människor skakunna mötas och få gemenskap. Samtliga aktiviteterhar utformats och genomförts tillsammans med Rödakorset, oorganiserade frivilliga och kommunen.Inom ramen för Möteplats Tjörn har man även genomförthembesök hos ensamma människor, utbildatbåde frivilliga och anhöriga, utvecklat anhörigstödetoch hållit ett antal föreläsningar med olika teman. MötesplatsTjörn erbjuder också ledsagning, avlastning,stödsamtal och fixarservice.Nätverket Äldre KanNätverket Äldre Kan består av representanter frånTjörns samtliga pensionärsorganisationer, RödaKorsets kretsar samt handikapprådet. Gruppen harträffats regelbundet under 2010 för att arbeta somreferensgrupp för äldres trygghet, säkerhet ochhälsa. I april genomfördes en gemensam föreläsningkring sömn och stress. Under året har gruppen varitreferensgrupp vid revideringen av Äldreplanen samtansökan kring Hjälpmedelsbyrån.Jämlika och jämställda livsvillkorEtt av de prioriterade områdena för folkhälsoarbetet äratt alla medborgare ska ha jämlika och jämställda livsvillkor.Arbetet handlar till exempel om hur man kanförebygga våld i nära relationer, hur kommunen kanunderlätta för funktionshindrade samt hur kommunenarbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor.Våld i nära relationerUnder 2010 har arbetet med våld i nära relationer intensifieratsmed stöd av länsstyrelsen. En samordnarehar projektanställts tillsammans med Orust kommunför att utveckla arbetet.För att öka kunskapen om problematiken har medarbetareinom socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningendeltagit i olika utbildningsinsatser.Ett hundratal tjänstemän och politiker deltog och föreläsningengick under temat ”Män som använder våld”.33


Finansiell analys avkommunenFinansiella målMål: Kommunens soliditet ska uppgåtill minst 30 procent.Kommunens soliditet uppgår till 42 procent och liggerdärmed kvar på samma nivå som 2009. Kommunenuppfyller det finansiella målet för perioden.Mål: Årets resultat ska uppgå tillminst 0,5 procent av skatteintäkteroch generella statsbidrag.Årets resultat uppgår till +18,4 miljoner kronor vilketmotsvarar cirka 2,8 procent av skatteintäkter, utjämningoch generella statsbidrag. Kommunen uppfyllerdet finansiella målet för perioden.Analys av resultaträkningenÅrets resultat2015mkr13,818,4En avsättning för nedläggning av avloppsreningsverkeni Skärhamn och Sunna belastar resultatet medcirka 5,6 miljoner kronor. 3,2 miljoner kronor harbokförts för omställningskostnader av personal.Skatteintäkterna 2010 är 646,1 miljoner kronor vilketär 11,1 miljoner kronor högre än det budgeterade. Detberor till största delen på ökat tillfälligt konjunkturstödoch positiva slutavräkningar 2009 och 2010.Kommunens intäkterNedan redovisas kommunens samtliga intäkter, därskatteintäkterna är den i särklass största med enandel på cirka 77 procent. Det är en ökning med 2procent jämfört med 2009 då andelen var cirka 75procent. Andelen för verksamhetens intäkter har ökatmed 1 procent till 23 procent jämfört med förra årets22 procent.Intäkter Mkr ProcentTaxor och avgifter 84,2 10,0Bidrag 56,5 6,7Övriga intäkter 50,1 6,0Finansiella intäkter 1,9 0,3Skatteintäkter 646,1 77,0Summa 838,8 100,010506,33,62,2-0,32005 2006 2007 2008 2009 2010Kommunens kostnaderNedan redovisas kommunens samtliga kostnader,där personalkostnaderna har den största andelen påca 53 procent. Det är samma nivå som 2009. Ävenövriga kostnadsslag som redovisas i tabellen harungefär samma andel som 2009.-5Tjörns kommun redovisar ett positivt resultat på +18,4miljoner kronor. Det är en resultatförbättring jämförtmed 2009 på 12,1 miljoner kronor, då resultatet blev+6,3 miljoner kronor.Räntenivåerna har under året varit fortsatt låga ochtillsammans med en lägre investeringstakt än beräknathar de finansiella kostnaderna varit låga. Därförhar även Tjörns Bostads AB enligt avtal återbetalträntedifferens till kommunen. Eftersläpning av vissainvesteringar har inneburit att det centrala anslagetför att finansiera driftkonsekvenserna av investeringarinte nyttjats i enlighet med budget. Differens mellankalkylerat personalomkostnadspålägg och verkligapersonalomkostnader har inneburit en positiv resultateffekt.Kostnader Mkr ProcentPersonalkostnader -436,9 53,3Entreprenader och bidrag -194,6 23,7Övriga verksamhetskostnader -169,3 20,6Avskrivningar -17,7 2,2Finansiella kostnader ‐1,9 0,2Summa ‐820,4 100Förändringar av kostnader och intäkterVerksamhetens intäkter är 190,8 miljoner kronor,vilket är 7,5 miljoner kronor högre än föregående år(183,3 miljoner kronor). Verksamhetens kostnaderuppgår till 800,8 miljoner kronor, vilket är en ökningmed 3,1 miljoner kronor jämfört med föregående år(797,7 miljoner kronor). Kommunens nettokostnadinnan avskrivningar är 610,0 miljoner kronor (614,4miljoner kronor 2009). Intäkterna har således ökat34


mer än kostnaderna under 2010, vilket återspeglaspositivt i ett antal nyckeltal som redovisas i analysen.BudgetavräkningMkr Resultat BudgetNettokostnader före avskrivning -610,0 -613,3Avskrivningar ‐17,7 ‐20,0Verksamhetens nettokostnader ‐627,7 ‐633,3Skatteintäkter och generella statsbidrag 646,1 635,0Finansiella intäkter 1,9 22,0Finansiella kostnader ‐1,9 ‐15,0Årets resultat 18,4 8,735


Driftredovisning och ekonomisk analys avnämndernas verksamhetNämnder och kommungemensamma poster redovisar totalt ett överskott på +3,3 miljoner kronorjämfört med budget.Resultat per verksamhet(tkr) Intäkter Kostnader Resultat Budget AvvikelseKommunfullmäktige 411 -3 140 ‐2 728 2 500 ‐228Kommunstyrelsen -25 -2 687 ‐2 712 3 000 288Kommunkansli 13 555 -37 622 ‐24 067 24 949 882Kommungemensam verksamh. 333 -17 493 ‐17 160 21 535 4 375Kommunstyrelsen 13 863 -57 802 ‐43 939 49 484 5 546Samhällsbyggnadsnämnd 0 -1 074 ‐1 074 1 100 26Stab 1 861 -1 973 ‐112 480 368Miljöverksamhet 1 546 -3 311 ‐1 764 2 049 285Bygg/Bostadsanpassning 3 602 -6 435 ‐2 834 2 615 ‐219Plan 6 586 -10 300 ‐3 714 3 698 ‐16Teknik 2 802 -24 110 ‐21 309 20 574 ‐734Vatten och avlopp 33 388 -35 726 ‐2 338 0 ‐2 338Räddning/säkerhet/folkhälsa 5 271 -19 716 ‐14 445 14 302 ‐143Avfall 16 685 -16 094 591 0 591Samhällsbyggnadsnämnd 71 740 -118 738 ‐46 998 44 818 ‐2 180Kultur- och fritidsnämnd 0 -374 ‐374 400 26Kultur- och fritidsverksamhet 5 853 -37 925 ‐32 071 32 101 30Kultur- och fritidsnämnd 5 853 -38 298 ‐32 445 32 501 56Barn- och utbildningsnämnd 0 -803 ‐803 900 97Förskoleverksamhet 12 833 -80 373 ‐67 540 63 153 ‐4 387Grundskoleverksamhet 10 327 -172 722 ‐162 395 160 722 ‐1 672Gymnasie- och vuxenutbildning 16 742 -86 950 ‐70 208 69 594 ‐614Barn- och utbildningsnämnd 39 902 -340 848 ‐300 946 294 369 ‐6 577Socialnämnd 0 -1 038 ‐1 038 1 200 162Individ- och familjeomsorg 14 977 -48 370 ‐33 393 33 493 100Funktionshinder 30 109 -72 919 ‐42 810 43 619 808Äldreomsorg 22 232 -135 898 ‐113 665 111 385 ‐2 280Hälso- och sjukvård 4 364 -21 467 ‐17 102 16 500 ‐602Staben 625 -11 000 ‐10 376 10 450 75Socialnämnd 72 307 -290 691 ‐218 385 216 647 ‐1 738Förvaltningsfastigheter 33 781 -33 780 1 0 1Summa nämndverksamhet 237 858 -883 297 ‐645 440 640 319 ‐5 120Pensionsutbet. och sem.lönesk. 0 -12 200 ‐12 200 13 000 800Fastighets-/tomtförsäljning 14 069 -4 348 9 721 -10 000 ‐279Driftskonsekv. investeringar 0 0 0 4 982 4 982Hyresreduktion TBAB 6 018 0 6 018 0 6 018Omställningskostnader 0 -3 189 ‐3 189 0 ‐3 189Avsättning AR-verk -5 555 ‐5 555 ‐5 555Övriga poster 16 460 -3 300 13 160 0 13 160Summa verksamhet 274 405 -911 889 ‐637 485 648 301 10 817Finansiering mm 27 522 0 27 522 -35 000 ‐7 478Total nettokostnad kommunen 301 927 -911 889 ‐609 963 613 301 3 33936


KommunfullmäktigeKommunfullmäktige redovisar ett underskott på -0,2miljoner kronor. Överförmyndarverksamheten som redovisasunder kommunfullmäktige har bidragit till dettaunderskott.KommunstyrelsenKommunstyrelsen redovisar ett överskott på totalt+5,5 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett överskottpå +0,3 miljoner kronor. Kommunkansliet redovisarett överskott på +0,9 miljoner kronor. Kommungemensamverksamhet visar ett över skott på +4,4 miljonerkronor. Inom den kommungemensamma verksamhetenhar det centrala anslaget för oförutsedda kostnaderinte nyttjats fullt ut vilket bidragit till överskottet.SamhällsbyggnadsnämndenNämnden redovisar ett underskott på totalt -2,2 miljonerkronor.Vatten och avlopp redovisar ett underskott på -2,3 miljonerkronor. Verksamheten har under året haft storakostnader för vattenläckor och frusna ledningar, otjänligtvatten i Rönnängsområdet samt driftstörningar iÄngholmens reningsverk.Kollektivtrafiken redovisar ett underskott på -1,2 miljonerkronor vilket beror på utebliven kompensation förökade driftskostnader för färjetrafiken. Även kollektivresandethar minskat för året med 14 procent.Avfallsverksamheten redovisar ett överskott på +0,6miljoner kronor. Minskade behandlingsavgifter förbiologiskt avfall samt slopad förbränningsskatt harbidragit till överskottet.Bygglovsverksamheten har varit omfattande under åretvilket bidragit till ett överskott på +1,1 miljoner kronor.Bostadsanpassningen har haft en stor ökning av ärendenvilket medfört att kostnaderna skjutit i höjdenmed ett underskott på -1,3 miljoner kronor som följd.Kultur- och fritidsnämndenNämnden redovisar ett överskott på totalt +0,1 miljonerkronor. Nämndens olika verksamheter visar småavvikelser mot budget.Barn- och utbildningsnämndenNämnden redovisar ett underskott på totalt -6,6 miljonerkronor.Förskoleverksamheten bidrar till större delen av dettaunderskott med -4,4 miljoner kronor. Under 2010inleddes arbete med att effektivisera förskolans verksamhet.Det arbetet har under 2010 inte fått genomslagi det ekonomiska utfallet som önskat. I slutet av2010 hade förskolecheferna kommit långt i det arbetetoch ligger i fas med budget inför 2011.Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott på-1,7 miljoner kronor. Innevarande räkenskapsår haransvaret för särgymnasiet legat under grundskolanoch bidragit till grundskolans underskott med -1,4miljoner kronor. Därutöver har interkommunala kostnaderinom grundskoleverksamheten överstigit budgetmed -0,3 miljoner kronor.Gymnasie- och vuxenutbildningen redovisar ett underskottpå -0,6 miljoner kronor. För gymnasie- ochvuxenutbildningen beror underskottet på för lågt antalbudgeterade gymnasieelever som valt att läsa ettfjärde år inom gymnasiet.SocialnämndenNämnden redovisar ett underskott på totalt -1,7 miljonerkronor.Äldreomsorgen redovisar ett underskott på -2,3 miljonerkronor, främst beroende på ökat behov av hemtjänst.Mellan 2009 och 2010 har antal hemtjänstärendenökat från 248 ärenden till 300 ärenden (+21procent). Antal hemtjänsttimmar har ökat från cirka60 000 timmar till cirka 77 000 timmar (+28 procent).Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott -0,6miljoner kronor främst på grund av ett nytt regiongemensamthjälpmedelsavtal som började gälla frånmars 2010. Det nya avtalet har inneburit en total kostnadsökningpå cirka 1,0 miljoner kronor.Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskottpå 0,1 miljoner kronor. Försörjningsstödet har ökat,från 8,9 miljoner kronor 2009 till 9,7 miljoner kronor2010. Mot budget är det en avvikelse med cirka -2,2miljoner kronor. Antal hushåll med försörjningsstödhar samtidigt minskat från 270 hushåll till 260 hushåll.Institutionsplaceringar för barn och unga harminskat från 3 295 dygn 2009 till 2 272 dygn 2010.Ett aktivt arbete med att hitta hemmaplanslösningarhar medfört att placeringar utanför Tjörn har minskatmed 853 dygn mellan 2009 och 2010 vilket medförten lägre kostnad mellan åren på cirka 2,7 miljonerkronor.Funktionshinder redovisar ett överskott på +0,8 miljonerkronor. Överskottet går att härleda till en delförändrade LSS beslut (Lagen om stöd och service)vilket har inneburit en ekonomisk reglering från försäkringskassan.Kommunövergripande posterDe kommunövergripande posterna redovisar ett överskottpå +8,5 miljoner kronor. Överskott redovisas avseendelägre semesterlöneskuld +0,8 miljoner kronor,för högt kalkylerat personalomkostnadspålägg +12,8miljoner kronor, ej ianspråktagna medel för drift avinvesteringar +5,0 miljoner kronor samt hyresreduktionenligt avtal från Tjörns Bostads AB +6,0 miljonerkronor.37


Underskottet avser bland annat omställningskostnaderav personal -3,2 miljoner kronor och avvikelse motbudgeterade fastighetsförsäljningar med -0,3 miljonerkronor samt avsättning för nedläggning av avloppsreningsverkSkärhamn och Sunna -5,6 miljoner kronor.AvskrivningarAvskrivningarna för året redovisas till 17,7 miljonerkronor mot budgeterat 20,0 miljoner kronor. Minskningenberor på att utfallet av utförda investeringar2009 blev lägre än prognostiserat. Jämfört med 2009års utfall har avskrivningarna ökat från 16,8 miljonerkronor till 17,7 miljoner kronor, en ökning med 0,9miljoner kronor.Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning800700600500400300mkr533,6555,6586,7609,9 621,3646,1ett skatteutjämningsunderlag på 115 procent av dengenomsnittliga skattekraften i landet blir inkomstutjämningsbidraget.Ett fåtal kommuner överstiger 115procent av den genomsnittliga skattekraften och fårbidra till systemet. Tjörns kommun fick 40,5 miljonerkronor i inkomstutjämning samt 26,5 miljoner kronori fastighetsavgift samt ett bidrag från systemet viaregleringsavgiften med 3,8 miljoner kronor. Utöverdetta fick kommunen 14,6 miljoner kronor i tillfälligtkonjunkturstöd under 2010.Kostnadsutjämningen utjämnar kostnader mellankommunerna som bygger på strukturella skillnader.Kostnadsutjämningen bygger på en standardkostnad.Dels kan det vara att behovet av kommunal verksamhetär olika, till exempel kan det finnas ett störrebehov av äldreomsorg i kommuner med många gamlainvånare. Dels kan en glesbygdskommun behöva hafärre elever per lärare och höga utgifter för skolskjutsar.Systemet kompenserar inte om en kommun väljeratt ha en högre servicegrad eller om verksamhetensköts effektivare än andra. Tjörns kommun har engynnsam struktur och betalade 39,0 miljoner kronortill kostnadsutjämningen.Till LSS-utjämningen (Lagen om stöd och service tillfunktionshindrade) som är ett eget system betaladeTjörn 11,5 miljoner kronor.20010002005 2006 2007 2008 2009 2010Finansiella intäkter och kostnaderFinansiella intäkter består förutom ränteintäkter avåterbetalning från Sveriges kommuner och Landsting(SKL) på cirka 0,8 miljoner kronor.Årets skatteintäkter blev 646,1 miljoner kronor(budget 635,0 miljoner kronor). Det är en ökning motföregående år på 24,8 miljoner kronor eller cirka 4procent. Ökningstakten har under perioden varieratmellan 2–6 procent. Orsaken till att ökningstakten gårfrån 2 procent 2009 till 4 procent 2010, är till stor delkopplat till regeringens tillfälliga konjunkturstöd påcirka 14,6 miljoner kronor.Tjörns kommuns skattesats är 21,64 procent ochkommunen fick in 611,2 miljoner kronor i egnaskatteintäkter. Inkomstutjämningen utjämnar skatteintäkternamellan kommunerna i landet. Skillnadenmellan de egna beskattningsbara inkomsterna ochFinansiella kostnader består av räntekostnader pålån och krediter. Långfristig skuld till kreditinstitut är70 miljoner kronor. Under året är 40 miljoner kronorupptaget i lån. Kommunen har för närvarandeen långivare. Vid årsskiftet var den genomsnittligaräntebindningstiden 5,1 år och den genomsnittligakapitalbindningstiden 8,9 år. För att uppnå en effektivhantering av ränterisk används, så kallad ränteswap.Kommunen har i dagsläget tre ränteswapar på 40 miljonerkronor. Kommunens genomsnittsränta är 2,72procent. Utöver kommunens lån på 70 miljoner kronorhar kommunen en beviljad kredit på plusgirot på 25miljoner kronor.Skatt (kr)Därav församling Totalt Kommun Landsting Begravningsavgift Kyrkoavgift*Valla 33,54 21,64 10,45 0,19 1,26Stenkyrka 33,54 21,64 10,45 0,19 1,26Rönnäng 33,54 21,64 10,45 0,19 1,26Klövedal 33,54 21,64 10,45 0,19 1,26* I kyrkoavgiften ingår 0,03 kronor som betalas in till stiftet.38


Analys av balansräkningenInvesteringarKommunens investeringar är budgeterade till 175,6miljoner kronor. Utförda investeringar i kommunenblev 85,6 miljoner kronor.Skattefinansierade investeringar är utförda med 37,1miljoner kronor och avgiftsfinansierade investeringar,såsom vatten och avlopp är utförda med 48,5 miljonerkronor.Mkr Utfall BudgetFastigheter 19,6 34,9Vatten och avlopp 48,5 111,4Inventarier, fordon och övrigt 17,5 29,3Summa investeringar 85,6 175,6Utförda skattefinansierade investeringar• Till- och ombyggnad Valåsen 11,3 miljoner kronor.• Markanskaffning 8,3 miljoner kronor (industrimarkpå Svanvik).• IT och kommungemensamma investeringar 6,3miljoner kronor.• Badplatser och kultursatsningar 1,2 miljoner kronor.• Inventarier barn- och utbildningsförvaltningen ochsocialförvaltningen 3,0 miljoner kronor.• Gång- och cykelvägar och ombyggnad färjan Hakefjord3,0 miljoner kronor.• Räddningstjänst inklusive brandbil 4,0 miljonerkronor.Utförda avgiftsfinansierade investeringar• Björholmen 4,3 miljoner kronor.• Avloppsreningsverk Ängholmen 7,5 miljoner kronor.• Överföringsledning Stockevik – Ängholmen 17,4miljoner kronor.• Överföringsledning Skärhamn – Stockevik 1,5miljoner kronor.• Ledning Skärhamn – Kyrkesund 5,8 miljoner kronor.• Höviksnäs avloppsreningsverk 1,9 miljoner kronor.• Åstol Nordre Part 4,3 miljoner kronor.• Nya serviser, förbättringar och saneringar samtsmåprojekt 5,8 miljoner kronor.Lite om några investeringar somgenomförts under åretUt- och ombyggnad av ValåsenValåsens äldreboende nyinvigdes den 5 mars 2010.Ut- och ombyggnationer hade då pågått i drygt ettårs tid. Den nya huskroppen består av två våningarmed 10 boendeplatser på varje samt ett suterrängplan.Varje boenderum och lägenhet har en yta av 30kvadratmeter med rymliga hygienutrymmen. De bådaboendeplanen är ljusa och trivsamma med närhet tillgemensamma utrymmen.I suterrängplanen ryms bland annat omklädningsrumför hela Valåsens personal och cirka 150 kvadratmeterlokaler för hemsjukvården som har färdigställtsoch tagits i bruk i december 2010.På försommaren 2010 påbörjades ombyggnad av debefintliga lokalerna (byggår 1973). Detta ska görasi etapper. Etapp 1 Dagverksamheten Kaprifol samtEtapp 2 de två västra boendeavdelningarna ska färdigställasunder vintern och våren 2011. Övriga husetblir klart under hösten 2011.Hela huset är anslutet till närvärme och har brandlarm,sprinklersystem, passersystem och reservkraftsaggregat.Va-investeringarÖverföringsledning till ÄngholmenSjöledningarna byggdes under sträng vinter i början av2010. Projektkostnaden blev enligt budget 30 miljonerkronor.Vattenverk TollebyOmbyggnation för ny pH-justerare gjordes hösten2010, kostnad cirka 2 miljoner kronor. Under 2010har nytt brandlarm, lås och larm projekterats liksombiologiska filter.VA BjörholmenÖverföringsledningen till Björholmen blev färdig under2010. Idag är cirka 40 fastigheter inkopplade. Flertillkommer längs ledningen längre fram. Projektkostnadenblev 25 miljoner kronor mot budgeterat 30miljoner kronor.Investeringar som avviker motbudget 2010På grund av tidsförskjutningar inom projektets totalagenomförande har nedanstående projekt en avvikelsegentemot 2010 års investeringsanslag enligt följande:Ej utförda skattefinansierade investeringarenligt budget• Om- och tillbyggnad Valåsen 16,3 miljoner kronor.• Ombyggnad kommunhuset 4,0 miljoner kronor.• Oförutsedda lokalombyggnader 4,0 miljoner kronor.Ej utförda avgiftsfinansierade investeringarenligt budget• Avloppsreningsverk Ängholmen, 15,5 miljoner kronor.• Va Utäng, 6,2 miljoner kronor.• Va dagvatten Nygatan, 5,0 miljoner kronor.• Va Höviksnäs/Hakenäset Etapp 1, 4,7 miljoner kronor.• Va Saneringsplaner, 4,6 miljoner kronor.• Avloppsreningsverk Höviksnäs, 2,1 miljoner kronor.• Va Rörviken, 2,0 miljoner kronor.• Va Nordviksäng, 2,0 miljoner kronor.• Va Myggenäs, 1,8 miljoner kronor.• Vattentorn Sunna, 1,0 miljoner kronor.39


Självfinansieringsgrad avinvesteringarMåttet självfinansieringsgrad anger hur stor del av investeringarna(85,6 miljoner kronor) som finansieratsmed egna medel från resultaträkningen (36,1 miljonerkronor). Självfinansieringsgraden 2010 blev cirka 42procent mot cirka 29 procent 2009.Nettoinvesteringar varav finansierademed egna medel1009080706050403020100BorgensåtagandeBorgensåtagandena ökar från cirka 554 miljonerkronor till cirka 591 miljoner kronor mellan 2009och 2010. Det är en ökning med 37 miljoner kronoreller 7 procent. Ökningen beror på beslut om borgentill Tjörns Bostads AB på 40 miljoner kronor. Av dettotala borgensåtagandet på 591 miljoner kronor är443 miljoner kronor (75 procent) till Tjörns BostadsAB, 58 miljoner kronor (10 procent) till bostadsrättsföreningar,42 miljoner kronor (7 procent) till TjörnsKommunala Förvaltnings AB, 40 miljoner kronor (7procent) till Wallhamnbolagen AB samt 8 miljonerkronor (1 procent) till stiftelser och föreningar, egnahem samt Renova.60050040030020010032,4mkr31,4mkr69,741,833,02005 2006 2007 2008 2009 2010Nettoinvesteringar32,7278,3 272,8 269,646,719,451380,8Egna medel23,155485,636,1590,9Ansvarsförbindelse för pensionsåtagandeminskarAnsvarsförbindelsen avseende pensionsåtagande harminskat med 11,7 miljoner kronor under året till totalt302,7 miljoner kronor. Minskningen beror i huvudsakpå att beräkningen av ansvarsförbindelsen hängersamman med den allmänna konjunkturen i landet.Lågkonjunkturen har inneburit att den så kallade”bromsen” slagit till i pensionssystemet, vilket gör attberäkningen av ansvarsförbindelsen räknats ner.350300250200150100500mkr234251314303 3043032005 2006 2007 2008 2009 2010Upplysningar om pensionsmedeloch pensionsförpliktelserTjörns kommun har inga fastställda föreskrifter omförvaltning av pensionsmedel. Pensionsmedel avsertillgångar som enligt särskilda beslut förvaltas för atti framtiden användas för utbetalning av pensioner.Avsättningar i balansräkningen är 36,8 miljoner kronoroch ansvarsförbindelsen är 302,7 miljoner kronorinklusive särskild löneskatt. Kommunen har inga finansiellaplaceringar avseende pensionsmedel. Återlånademedel i kommunen är 100 procent. Från föregående århar avsättningen ökat med 0,8 miljoner kronor och ansvarsförbindelsenminskat med 11,7 miljoner kronor.AvsättningarKommunen har gjort ett avsteg från rekommendationnr 10.1 och följer inte god redovisningssed. En avsättningpå grund av nedläggning av avloppsreningsverk iSkärhamn och i Sunna är gjord med cirka 5,6 miljonerkronor år 2010. Anledningen till avsättningen äratt verksamheten vid avloppsreningsverken upphör2012/2013 och 2013/2014 och kommunen väljer attgöra en avsättning med hänsyn till försiktighetsprincipen.Kostnaden är beräknad på verkens bokfördavärde när verksamheten upphör. Med hänsyn tillvatten- och avloppsverksamhetens framtida behov avinvesteringar och underhåll tas kostnaden på skattekollektivetoch inte på va-kollektivet.02005 2006 2007 2008 2009 2010Avsättning för återställande av deponi har gjorts år2009 med 9 miljoner kronor. Inget återställande harskett under 2010. Beslutade men inte utbetaladeföreningsbidrag är bokförda som avsättning. Beslutenomprövas efter fyra år.40


60Antal ansökningar om att anläggaeller förnya enskilda avlopp3 207Antal dygn som barn och unga ärplacerade i familjehem2 272Antal dygn som barn och unga får institutionsvård433Därav barn och unga placerade utanför Tjörn1 839Därav barn och unga placerade påfamiljecentrum Tjörn41


NettokostnadsandelenNettokostnadernas andel av skatteintäkterna är ettviktigt nyckeltal för att analysera utvecklingen avkommunens ekonomi. Nettokostnadsandelen bör inteöverstiga 98 procent för att kunna generera ett överskottsom motsvarar god ekonomisk hushållning.Nettokostnadsandelen inklusive avskrivning är 97procent 2010 jämfört med 102 procent 2009. Läggerman även in finansnettot som är 0 miljoner kronor2010 och +16,2 miljoner kronor 2009 så blir nettokostnadsandelen97 procent 2010 jämfört med 99procent 2009.Verksamhetens nettokostnad inklusiveavskrivningar7006005004003002001000mkrSoliditet531 544,9577,7614,4631,2 627,72005 2006 2007 2008 2009 2010Nettokostnadsandel exklusive finansnetto110 procent108106104102100989694929010098 981011022005 2006 2007 2008 2009 2010Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunensekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten mäterhur stor del av tillgångarna som finansieras medeget kapital och om det finns beredskap för framtidaresultatförsämringar, det vill säga den långsiktigabetalningsförmågan. Två faktorer som främst påverkarsoliditeten är dels det årliga resultatet och delstillgångarnas förändring och graden av lånefinan-97siering. För 2010 uppgår soliditeten till 42 procentvilket innebär samma nivå som 2009. Lägger man tillansvarsförbindelsen för pensionsskulden på cirka 303miljoner kronor sjunker soliditeten till -15 procent.Soliditet50454035302520151050procentLikviditet36352005 2006 2007 2008 2009 2010Kassalikviditeten mäter betalningsförmågan på kortsikt. Nyckeltalet visar summa kortfristiga fordringaroch likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder.Mellan 2009 och 2010 har kassalikviditetensjunkit till 49 procent från 57 procent. Det innebäratt betalningsförmågan på kort sikt har försämratsnågot. Bland annat har likviditeten minskat från 57,2miljoner kronor till 31,9 miljoner kronor.29Soliditet inklusive ansvarsförbindelseprocent0-3-6-9-12-15-18-21-3 -3-1541 42 422005 2006 2007 2008 2009 2010Balanskravsresultat, mkrÅrets resultat enligt resultaträkning 18,4Avgår samtliga realisationsvinster -9,7Justerat resultat 8,7-21-21-1542


God ekonomisk hushållningKommunallagen anger att kommuner och landstingska vara välskötta och att de ska sköta sina ekonomierpå ett ansvarsfullt sätt. Budgeten ska upprättasså att intäkterna överstiger kostnaderna. En väl balanseradekonomi är grunden för en bra verksamhet.Dagens generationer bör inte förbruka mer resurserän det som finns att tillgå och därigenom äventyrakommande generationers möjligheter att finansierasin välfärd.God ekonomisk hushållning enligt lagen innebär blandannat att det ska finnas finansiella mål samt måloch riktlinjer för verksamheten samt att dessa målefterlevs, följs upp och utvärderas under året och ibokslutet.I kommunen sker avstämning av resultatet gentemotbudget och uppdrag fem gånger under året. TvåEkonomiska nyckeltal för sex årdelårsbokslut görs, per april och per augusti. Uppföljningarnanoteras och delårsboksluten beslutas ikommunfullmäktige.Kommunens verksamheter redovisar sina mål ochmåluppfyllelser i samband med bokslut och delårsbokslut.Om bokslutet visar ett negativt resultat krävsdet att kommunfullmäktige beslutar om en åtgärdsplanför att återställa underskottet inom en treårsperiod.Känslighetsanalys, förändring avkostnadHändelseRänteförändring, 1 procentenhetLöneförändring, 1 %Bruttokostnadsförändring, 1 %Försörjningsstöd, förändring, 10 %Skatteintäkter, bidrag, utjämning, 1 %Förändrad utdebitering, 1 krFörändring i kommunen0,7 mkr4,1 mkr8,2 mkr1,0 mkr6,5 mkr30,3 mkrEkonomiska nyckeltal, mkr 2010 2009 2008 2007 2006 2005Årets resultat 18,4 6,3 2,2 3,6 13,8 -0,3Verksamhetens intäkter 190,8 183,3 227,8 201,7 188,6 172,6Verksamhetens kostnader -800,8 -797,7 -825 -750,3 -706,7 -677,8Verksamhetens nettokostnad exkl avskr. -610,0 -614,4 -597,2 -548,6 -518,1 -505,2Avskrivningar -17,7 -16,8 -17,2 -29,1 -26,8 -25,8Verksamhetens nettokostnad inkl avskrivningar -627,7 -631,2 -614,4 -577,7 -544,9 -531Förändring nettokostnad inkl avskrivningar -0,6% 2,7% 6,3% 6,0% 2,6% 4,5%Nettokostnad/skatteintäkter & statsbidrag(inkl avskrivningar exkl finansnetto)97% 102% 101% 98% 98% 100%Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning 646,1 621,3 609,9 586,7 555,6 533,6Skatteintäkter, statsbidrag, utj. - årlig förändring 4,0% 1,9% 4,0% 5,6% 4,1% 7,8%Årets resultat/skatteintäkter, statsbidrag, utj. 2,8% 1,0% 0,4% 0,6% 2,5% -0,1%Finansnetto 0,0 16,2 6,7 -5,4 3,1 -2,9Nettokostnad/skatteintäkter & statsbidrag(inkl avskrivningar inkl finansnetto)97% 99% 100% 99% 98% 100%Balans, mkrBalansomslutning 533,7 499,3 485,1 676,7 672,8 610,6Periodens investeringar 85,6 80,8 46,7 33,0 69,7 32,4Självfinansieringsgrad 42% 29% 42% 100% 60% 97%Låneskuld för kommun 70 30 76 280 300 260Soliditet 42% 42% 41% 29% 35% 36%Soliditet inkl hela pensionsskulden -15% -21% -21% -15% -3% -3%Kassalikviditet 49% 57% 108% 225% 47% 41%Borgensåtagande 590,9 554,0 513,0 269,6 272,8 278,3Borgensåtagande kronor per invånare 39 485 37 030 34 285 18 041 18 243 18 526Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 302,7 314,4 304,2 303,2 251,4 234,243


Kommunens resultaträkning och finansieringsanalysResultaträkningMkr 2010 2009 2008Verksamhetens intäkter Not 1 190,8 183,3 227,8Verksamhetens kostnader Not 2 -800,8 -797,7 -825,0Nettokostnad innan avskrivning -610 -614,4 -597,2Avskrivningar -17,7 -16,8 -17,2Verksamhetens nettokostnader -627,7 -631,2 -614,4Skatteintäkter Not 3 611,2 604,7 598,6Generella statsbidrag och utjämning Not 4 34,9 16,6 11,3Finansiella intäkter Not 5 1,9 19,1 13,4Finansiella kostnader Not 6 -1,9 -2,9 -6,7Årets resultat 18,4 6,3 2,2Mkr 2010 2009Den löpande verksamhetenVerksamhetens intäkter 190,8 183,3Verksamhetens kostnader -800,8 -797,7Justering för gjorda avsättningar 7,5 15,5Minskning av avsättningar pga utbetalningar -1,5 0,0Justering för reavinster vid försäljning av anläggn tillgångar -3,8 -2,2Verksamhetens nettokostnad -607,8 -601,1Skatteintäkter och intäkter av bidrag 646,1 621,3Finansiella intäkter 1,9 19,1Finansiella kostnader -1,9 -2,9Medel från den löpande verksamheten föreförändring av rörelsekapital 38,3 36,4Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager 0,9 0,5Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar 9,2 55,6Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder -42,4 36,4Ökning(+) minskning(-) av långfristiga rörelseskulder 12,4 2,1Medel från förändringar i rörelsekapitalet -19,9 94,6Medel från den löpande verksamheten 18,4 131,0InvesteringsverksamhetenFörvärv av materiella tillgångar Not 7 -88,4 -82,1Försäljning av materiella tillgångar Not 8 5,8 6,2Investering i finansiella tillgångar Not 7 -2,2 0,0Försäljning av finansiella tillgångar 0,0 0,1Nedskrivning av materiella tillgångar Not 7 1,1 0,9Investeringsbidrag 0,0 1,3Medel från investeringsverksamheten -83,7 -73,6FinansieringsverksamhetenUtlåningÖkning av långfristiga fordringar 0,0 -0,7UpplåningNyupptagna lån 40,0 0,0Amortering av låneskuld 0,0 -46,0Medel från finansieringsverksamheten 40,0 -46,7Förändring av likvida medel -25,3 10,7Likvida medel vid årets början 57,2 46,5Likvida medel vid periodens slut 31,9 57,244


Kommunens balansräkningBalansräkning2010‐12‐31 2009‐12‐31TillgångarAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar Not 9 371,4 313,5Maskiner och inventarier Not 10 28,7 19,0Finansiella anläggningstillgångarVärdepapper och andelar Not 11 11,3 9,1Långfristiga fordringar Not 12 58,4 58,4Summa anläggningstillgångar 469,8 400,0OmsättningstillgångarLager och förråd Not 13 4,2 5,1Fordringar Not 14 27,8 37,0Kassa och bank Not 15 31,9 57,2Summa omsättningstillgångar 63,9 99,3Summa tillgångar 533,7 499,3Eget kapital, avsättningar och skulderEget kapital Not 16Ingående eget kapital 207,3 201,0Årets resultat 18,4 6,3Utgående eget kapital 225,7 207,3AvsättningarAvsättningar för pensioner Not 17 36,8 36,0Övriga avsättningar Not 18 16,7 11,5Summa avsättningar 53,5 47,5SkulderLångfristiga skulder Not 19 131,6 79,2Kortfristiga skulder Not 20 122,9 165,3Summa skulder 254,5 244,5Summa eget kapital, avsättningar och skulder 533,7 499,3Panter och ansvarsförbindelserAnsvarsförbindelse, pensionsskuld Not 21 302,7 314,4Borgensåtaganden Not 22 590,9 554,1Visstidsförordnande och pensionsutfästelser Not 2345


RedovisningsprinciperKommunala redovisningslagen ochrekommendationerDen kommunala redovisningen regleras av Lagen omkommunal redovisning. Därutöver lämnar Rådet förkommunal redovisning (RKR) rekommendationer förkommunsektorns redovisning. Tjörns kommun följerrekommendationer utgivna av Rådet för kommunalredovisning förutom nedan beskrivna undantag.AvsättningarKommunen har gjort ett avsteg från rekommendationnr 10.1 och följer inte god redovisningssed. Enavsättning på grund av nedläggning av avloppsreningsverki Skärhamn och i Sunna är gjord med 5,6miljoner kronor år 2010. Anledningen till avsättningenär att verksamheten vid avloppsreningsverken upphör2012/2013 och 2013/2014 och kommunen väljer attgöra en avsättning med hänsyn till försiktighetsprincipen.Kostnaden är beräknad på verkens bokfördavärde när verksamheten upphör. Med hänsyn tillvatten- och avloppsverksamhetens framtida behov avinvesteringar och underhåll tas kostnaden på skattekollektivetoch inte på va-kollektivet.PensionsskuldKommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmodellen,vilket innebär att pensioner intjänade före1998 inte tas upp som en avsättning, utan redovisassom en ansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen tasäven upp beräknad särskild löneskatt. Utbetalningaravseende pension intjänad före 1998 redovisas somkostnader i resultaträkningen. Ett avsteg från blandmodellengjordes 2006 då kommunen gjorde enengångsavsättning på 5 miljoner kronor för att avseframtida utbetalningar av ansvarsförbindelsen. Ingaytterligare avsättningar har gjorts eftersom det intefunnits ekonomiska resurser därtill.Pensionsförmåner intjänade från och med 1998redovisas som en kostnad i resultaträkningen och enavsättning i balansräkningen. I enlighet med gällanderekommendation om redovisning av särskild löneskattpå pensioner kostnadsförs också löneskatten ochredovisas som en avsättning.Arbetstagaren har från och med år 2000 fått möjlighetatt placera sin tjänstepension, den så kallade avgiftsbestämdadelen, intjänad från och med 1998. Underavsättningar för pensioner i balansräkningen redovisaspensioner som inte avser den avgiftsbestämdadelen.Tjörns kommun avviker från rekommendation nr 2.1avseende upplysning om pensionsförpliktelse tillförtroendevald både när det gäller den del som avseransvarsförbindelse och den del som avser avsättning.LeasingKommunens leasing av lös egendom består huvudsakligenav leasing av bilar. Dessa leasingavtalöverstiger inte tre år och klassificeras därför enligtRKR:s rekommendation nr 13.1, Redovisning av hyresochleasingavtal, som operationella leasingavtal. Detinnebär att de redovisas som hyresavtal.Va-anläggningsavgifterDen nya lagen om allmänna vattentjänster trädde ikraft 1 januari 2007 och tydliggör bland annat krav påsärskild resultat- och balansräkning för va-verksamheten.Fram till och med 2006 redovisades anläggningsavgifternai sin helhet som en intäkt i resultaträkningendet år de kommit in till kommunen. Tjörnskommun bytte 2007 redovisningsprincip för redovisningav va-anläggningsavgifter. Intäkten periodiserasöver investeringarnas livslängd på 50 år.AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdetefter avdrag för planenliga avskrivningar.För att en anskaffning ska betraktas som en anläggningstillgångska nyttjandeperioden överstiga 3 år ochinte vara av ringa värde. Tjörns kommun tillämpar enbeloppsgräns på ett basbelopp, för närvarande 42400 kr. Ett avsteg görs från de regler som finns i RKR11.1 angående materiella anläggningstillgångar, dåavskrivningar sker med början året efter anskaffningsåret.Linjär avskrivning tillämpas. Från och med 2010har redovisningen av investeringsbidrag ändrats frånatt tidigare ha minskat anskaffningsvärdet på investeringentill att skuldföras och intäktföras i takt med attinvesteringen skrivs av enligt RKR 18.De vanligaste investeringarnas avskrivningstider är:vatten- och avloppsledningar 50 år, förvaltningsbyggnader33 år, fritidsanläggningar 20 år, maskiner ochbrandfordon 10 år, inventarier 5 år samt datorer 3 år.LånekostnaderTjörn tillämpar huvudmetoden för lånekostnader,det vill säga de belastar resultatet för den period dehänför sig till.Redovisningsprinciper försammanställd redovisningHuvudprincipen för sammanställd redovisning ochkoncernredovisning är att moderföretagets principerstyr. Det är en strävan att kommunens företag skabedömas enligt kommunens redovisningsprinciper.Avskrivnings- och värderingsregler kan skifta mellankommunen och dess bolag.Den sammanställda redovisningen omfattar kommunenoch företag där kommunen innehar merän 50 procent av röstandelarna. I december 2008förvärvades tre bolag och per den 31 december 200846


skapades en koncern då kommunen överlät samtligaaktier till kommunens bokförda värde till moderbolagetTjörns Kommunala Förvaltnings AB. Koncernenbestår av Wallhamnbolagen AB, Tjörns Bostads ABsamt i december 2008 förvärvade; Tjörns Miljö AB ochTjörns Måltids AB. Syftet med att skapa en koncern äratt öka effektiviteten i verksamheterna. Verksamhethar bedrivits i alla bolag under året.Den sammanställda redovisningen utgörs av kommunensoch dotterföretagens balans- och resultaträkningari sammandrag. Den är upprättad enligtförvärvsmetoden med proportionell konsolidering.Med förvärvsmetoden menas att kommunens bokfördavärden på aktier i dotterbolagen har elimineratsmot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället.Proportionell konsolidering innebär att om företagenej är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposternain i koncernredovisningen. Interna inköp ochförsäljningar samt mellanhavanden har eliminerats.47


Noter, tkr 1 Verksamhetens intäkter 2010 2009Vatten- och renhållningsavgifter 45 244 43 383Anläggningsavgifter vatten- och avlopp 2 316 1 412Äldreomsorgsavgifter 10 637 10 617Barnomsorgsavgifter 9 728 9 524Bygglovsavgifter 3 597 2 703Hyror och arrenden 17 146 17 336Statsbidrag och ersättning från försäkringskassa 42 135 37 541Statsbidrag förskola och skolbarnomsorg 5 282 5 611EU-bidrag 1 291 1 687Interkommunala ersättningar 15 754 23 457Försäljning av verksamhet 4 610 5 298Reavinst vid fastighetsförsäljning och exploatering 10 042 3 920före avdrag av omkostnaderÖvriga intäkter 22 970 20 845Summa 190 752 183 334Varav jämförelsestörande poster: 0Reavinster vid fastighetsförsäljning 3 834Resultat från exploateringsverksamhet 6 2082 Verksamhetens kostnaderLönekostnader inkl sociala avgifter 400 276 398 713Pensionsavsättning 1 370 1 882Årets nyintjänade pensioner 17 310 17 069Pensionsutbetalningar 12 361 10 906Övriga personalkostnader 6 326 5 219Hyror inklusive fastighetsservice 75 420 78 111Bidrag 27 162 24 913Köpta tjänster och transporter 166 788 165 506Avsättning till återställande Heås avfallsdeponi 0 9 000Avsättning för nedläggning av avloppsreningsverk 5 555 0Övriga kostnader 88 260 86 416Summa 800 828 797 735Varav jämförelsestörande poster: 0Avsättning för nedläggning av avloppsreningsverk 5 5553 SkatteintäkterPreliminär kommunalskatt 604 025 622 339Slutavräkning föregående år 6 804 -18 127Preliminär slutavräkning innevarande år 384 530Summa 611 213 604 7424 Generellt statsbidrag och utjämningInkomstutjämningsbidrag 40 528 47 171Kostnadsutjämningsavgift -38 961 -37 091Regleringsbidrag 3 829 0Regleringsavgift 0 -7 32248


Fastighetsavgift 19 823 19 611Periodiserad slutavräkn fastighetsavgift 6 675 7 093Tillfälligt konjunkturstöd 14 552 0Summa 34 930 16 579Noter, tkr5 Finansiella intäkterAktieutdelning från Tjörns Kommunala Förvaltnings AB20100200916 800Ränta på lån till dotterföretag 0 1 196Ränteintäkter externt 874 715Övriga finansiella intäkter 983 408Summa 1 857 19 1196 Finansiella kostnaderRäntekostnader på lån 927 1 252Ränteuppräkning på pensionsskuld 533 1 552Övriga finansiella kostnader 394 138Summa 1 854 2 9427 Bruttoinvesteringar 2010 2009Mark, byggnader och tekniska anläggningar 73 224 74 734Maskiner och inventarier 15 130 7 427Investeringsbidrag -2 727 -1 336Värdepapper och andelar 2 188 0Summa 87 815 80 825Nedskrivning:Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 057 814Värdepapper och andelar 0 81Summa 1 057 8958 Försäljning av anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarFörsäljningspris 5 806 6 225Mark, bokfört värde -1 971 -2 000Byggnader, bokfört värde 0 -1 950Inventarier, bokfört värde 0 0Realisationsvinst före försäljningsomkostnader 3 835 2 275Omkostnader vid försäljning -256 -99Realisationsvinst 3 579 2 176Finansiella anläggningstillgångarFörsäljningspris 0 119Bokfört värde 0 -119Realisationsvinst 0 0Försäljningen 2009 avser aktier i Bästkusten AB som likviderats.9 Mark, byggnader och tekniska anläggningarMark och markanläggningarIngående anskaffningsvärde 67 907 66 724Årets inköp 6 575 2 368Omklassificering till omsättningstillgång -126 0Årets försäljningar /utrangeringar -3 091 -1 185Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 71 265 67 907Ingående avskrivningar -14 559 -12 949Justering för avskrivning på utrangerade/sålda anläggningar 500 259Årets avskrivningar -1 915 -1 869Utgående ackumulerade avskrivningar -15 974 -14 559Utgående bokfört värde 55 291 53 34849Fastigheter och tekniska anläggningar


Noter, tkr 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar2010 2009Mark och markanläggningarIngående anskaffningsvärde 67 907 66 724Årets inköp 6 575 2 368Omklassificering till omsättningstillgång -126 0Årets försäljningar /utrangeringar -3 091 -1 185Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 71 265 67 907Ingående avskrivningar -14 559 -12 949Justering för avskrivning på utrangerade/sålda anläggningar 500 259Årets avskrivningar -1 915 -1 869Utgående ackumulerade avskrivningar -15 974 -14 559Utgående bokfört värde 55 291 53 348Fastigheter och tekniska anläggningarIngående anskaffningsvärde 326 790 271 781Årets inköp 66 649 71 030Nedskrivningar -456 -1 313Årets försäljningar /utrangeringar 0 -14 708Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 392 983 326 790Ingående avskrivningar -66 581 -69 338Justering för nedskrivningar 19 499Justering för avskrivning på utrangerade/ sålda anläggningar 0 11 795Årets avskrivningar -10 355 -9 537Utgående ackumulerade avskrivningar -76 917 -66 581Utgående bokfört värde 316 066 260 209Mark och markanläggningar 55 291 53 348Förvaltningsfastigheter 94 787 85 072Anläggningar för hamnar 804 895Anläggningar för industriell verksamhet 211 988 170 845Övriga fastigheter och anläggningar 8 487 3 398Summa 371 357 313 55810 Maskiner och inventarier 2010 2009Ingående anskaffningsvärde 27 097 74 865Årets inköp 15 130 8 177Nedskrivningar 0 0Årets försäljningar /utrangeringar 0 -55 945Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 227 27 097Ingående avskrivningar -8 125 -57 704Justering för avskrivning på utrangerade/sålda anläggningar 0 55 006Årets avskrivningar -5 440 -5 427Utgående ackumulerade avskrivningar -13 565 -8 125Utgående bokfört värde 28 662 18 972Färjor och fordon 6 596 2 469Inventarier 22 065 16 502Summa 28 661 18 9715011 Värdepapper och andelarAktier:Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 000 5 000Renova AB 2 140 2 140Västtrafik AB 980 980


19 Långfristiga skulderIngående eget kapital enl fastställd balansräkning 207 295 201 021Årets resultat 18 364 6 274Summa eget kapital/ Utgående balans 225 659 207 295Varav eget kapital i VA-verksamheten -1 245 1 093Noter, tkr17 Avsättningar till pensioner / Pensioner2010 2009Avsättningar för pensionerIngående avsättning 35 954 30 591Pensionsutbetalningar -2 358 -1 795Nyintjänad pension 2 627 1 152Förändrade åtaganden, särskild avtalsochvisstidspension 0 3 426Ränte- och basbeloppsuppräkningar 533 1 588Förändring av löneskatt 166 1 047(Ändringar av försäkringstekniska grunder)Övrigt -118 -55Utgående avsättning 36 804 35 954varav:Ålderspension m m 24 548 22 484Särskild avtals- och visstidspension 1 047 2 427Löneskatt 6 209 6 043Extra pensionsavsättning (ansvarsförbindelsen) 5 000 5 000Summa avsättning 36 804 35 954Ansvarsförbindelse för pensionerIngående ansvarsförbindelse 314 407 304 196Pensionsutbetalningar -7 592 -6 988Aktualisering -1 829 -1 109Ränte- och basbeloppsuppräkning 3 391 16 968Förändring av löneskatt -2 287 1 994Bromsen -2 422 0Övrigt -975 -654Utgående ansvarsförbindelse 302 693 314 407varav:Pensionsförmåner intjänade före 1998 243 597 252 047Särskild löneskatt 59 096 62 360Summa ansvarsförbindelse 302 693 314 407Senast avlästa aktualiseringsgrad: 77% 75%5218 Övriga avsättningar 2010 2009Avsatt för beslutade men ej utbetalda bidrag/ledningsrätterRedovisat värde vid årets början 2 501 1 380Nya avsättningar under perioden 1 075 1 489Ianspråktagna avsättningar under perioden -769 -368Outnyttjade belopp som återförts -689 0Utgående avsättning 2 118 2 501Avsatt för återställande av deponiRedovisat värde vid årets början 9 000 0Nya avsättningar under perioden 0 9 000Utgående avsättning 9 000 9 000Avsatt för nedläggning av avloppsreningsverkNya avsättningar under perioden 5 555 0Utgående avsättning 5 555 0Kultur- och fritidsnämndens beslutade men ej utbetalda föreningsbidrag kan sparas i fyra år och därefterdet omprövas beslutet. Nya avsättningar 282 tkr och 409 tkr är ianspråktaget. Under 2010 är avsättningoch därefter det omprövas beslutet. Nya avsättningar 282 tkr och 409 tkr är ianspråktaget.gjord för ledningsrätter Björholmen med 793 tkr. 2009 tillkommer en avsättning på 9 mkr för återställandeavUnderHeås2010avfallsdeponiär avsättningsamtgjord1 049förtkrledningsrätterför kostnaderBjörholmenför uppsagdmedpersonal.793 tkr.Av dessa är 360 tkr utbetaltoch 2009689 tillkommer tkr är återfört. en avsättning 2010 gjordes på 9 mkr en för avsättning återställande för nedläggning av Heås avfallsdeponi avloppsreningsverk samt på det bokfördavärdet 1 049 tkr av för avloppsreningsverken kostnader för uppsagd vid den personal. tidpunkt Av dessa läggs är ned. 360 Avsättningen tkr utbetalt och är 689 ett avsteg tkr är återfört. från rekommendation2010 gjordesnr 10.1enochavsättningkommunenförföljernedläggninginte godavredovisningssedavloppsreningsverkmed dettapå detavsteg.bokförda värdetAvsättningen för avloppsreningsverk i Skärhamn ska lösas upp år 2013 med 3 418 tkrav avloppsreningsverken vid den tidpunkt de läggs ned. Avsättningen är ett avsteg frånoch avsättningen för avloppsreningsverk i Sunna ska lösas upp år 2014 med 2 137 tkr.rekommendation nr 10.1 och kommunen följer inte god redovisningssed med detta avsteg.Avsättningen för avloppsreningsverk i Skärhamn ska lösas upp år 2013 med 3 418 tkroch avsättningen för avloppsreningsverk i Sunna ska lösas upp år 2014 med 2 137 tkr.


av avloppsreningsverken vid den tidpunkt de läggs ned. Avsättningen är ett avsteg frånrekommendation nr 10.1 och kommunen följer inte god redovisningssed med detta avsteg.Avsättningen för avloppsreningsverk i Skärhamn löses upp år 2013 med 3 418 tkroch avsättningen för avloppsreningsverk i Sunna löses upp år 2014 med 2 137 tkr.Noter, tkr19 Långfristiga skulderSkulder till banker och kreditinstitut201070 000200930 000Förutbetalda VA-anläggningsavgifter 58 901 49 22220 Kortfristiga skulder 2010 2009Förutbetalda investeringsbidrag 2 727 0Summa Leverantörsskulder 131 32628 865 79 50222851Personalens källskatter 6 650 6 571Upplupna löner 6 306 6 03420 Kortfristiga skulder 2010 2009Semesterlöneskuld och okompenserad övertid 26 419 26 545Leverantörsskulder 32 865 50 851Pensionsskuld avgiftsbestämd del 13 591 13 013Personalens källskatter 650 571Upplupen löneskatt avgiftsbestämd del 6 494 6 622Upplupna löner 6 306 6 034Upplupen löneskatt, utbetalda pensioner 2 598 2 559Semesterlöneskuld och okompenserad övertid 26 419 26 545Betald preliminär skatt -4 574 -4 523PensionsskuldFörutbetalda skatteintäkteravgiftsbestämd del 13 59101328013665UpplupenUpplupnalöneskatträntoravgiftsbestämd del 6 4941886 62221UpplupenÖvriga upplupnalöneskatt,kostnaderutbetalda pensioner132 598101 102 559929BetaldFörutbetaldapreliminärintäkterskatt15-4 574988 14-4 523350FörutbetaldaÖvriga skulderskatteintäkter3 2330 283665674Upplupna Summa räntor 122188 859 165 311 21Övriga upplupna kostnader 13 101 10 92921 Förutbetalda Ansvarsförbindelse, intäkter pensionsskuld15 988 14 350ÖvrigaPensionerskulder2433 233597 2523 674047Summa 122 859 165 311Särskild löneskatt 59 096 62 360Summa 302 693 314 40721 Ansvarsförbindelse, pensionsskuld22 Pensioner Borgensåtaganden243 597 252 047Särskild löneskatt 59 096 62 360Tjörns Bostads AB 443 000 403 000Summa 302 693 314 407Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 42 000 42 000Wallhamnsbolagen AB 40 000 40 00022 BorgensåtagandenBostadsrättsföreningar 58 490 60 076Tjörns Stiftelser Bostads och föreningar AB 4436 000 339 4037 000 739Tjörns Egna hem Kommunala Förvaltnings AB 42 000 474 42 000 635Wallhamnsbolagen Renova AB 40 000 573 40 000 607Bostadsrättsföreningar Summa 590 58 490 876 554 60 076 057Stiftelser och föreningar 6 339 7 739Egna Tjörns hem kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 474 635för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.Renova Samtliga 260 kommuner som per 31 december 2010 var medlemmar i 573 607Summa Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 590 876Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening554 057Tjörns har ingåtts kommun ett har regressavtal i juni 1995 ingått som reglerar en solidarisk fördelningen borgen såsom av ansvaret för egen skuld mellan för Kommuninvest i Sverigemedlemskommunerna AB:s samtliga har nuvarande i juni vid 1995 och ett framtida eventuellt ingått en förpliktelser. solidarisk ianspråktagande Samtliga borgen av 260 såsom ovan kommuner för nämnda egen som skuld per 31 decemberTjörnsför 2010 borgensförbindelse. Kommuninvest var medlemmar i i Sverige Kommuninvest Enligt regressavtalet AB:s samtliga ekonomiska nuvarande förening ansvaret har och fördelas ingått framtida likalydande dels förpliktelser. borgensförbindelser.Samtliga Mellan i förhållande samtliga 260 kommuner till medlemmar storleken som i på Kommuninvest de per medel 31 december som ekonomiska respektive 2010 förening var medlemskommunmedlemmar har ingåtts i ett regressavtal somKommuninvest reglerar lånat av fördelningen Kommuninvest ekonomiska av ansvaret i Sverige förening mellan AB, medlemskommunerna har dels ingått i förhållande likalydande till vid storleken borgensförbindelser.ett eventuellt ianspråktagande av ovanMellan nämnda på medlemskommunernas samtliga borgensförbindelse. medlemmar Enligt respektive i Kommuninvest regressavtalet insatskapital ska ekonomiska ansvaret i Kommuninvestfördelas förening dels i förhållande till storlekenharpå ekonomiska deingåttsmedelettsom förening. regressavtalrespektive medlemskommunsom reglerar fördelningenlånat av Kommuninvestav ansvareti SverigemellanAB, dels i förhållande tillmedlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämndastorlekenVid en uppskattningpå medlemskommunernasav den finansiellarespektiveeffekteninsatskapitalav Tjörnsi Kommuninvestkommunsekonomiska förening.borgensförbindelse. ansvar enligt ovan nämnd Enligt regressavtalet borgensförbindelse, ska ansvaret kan noteras fördelas att per delsVid en uppskattning av den finansiella effekten av Tjörns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,kan noteras att per 31 december 2010 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelsei 31 förhållande december till 2010 storleken uppgick på de Kommuninvest medel som respektive i Sverige AB:s medlemskommuntotala förpliktelselånat till 183 av 455 Kommuninvest 180 724 kronor i Sverige och totala AB, dels tillgångar i förhållande till 178 833 till storleken 146 269påtillkronor.183medlemskommunernas455Kommunens180 724 kronorandelochrespektive avtotalade totalatillgångarinsatskapital förpliktelsernatill 178 833i Kommuninvest146uppgick269 kronor.tillKommunens andel av deekonomiska totala 430 648 förpliktelserna 756 förening. kronor uppgick och andelen till 430 648 av de 756 totala kronor tillgångarna och andelen av de totala tillgångarna uppgick tillVid 419 uppgick en 756 uppskattning 903 till 419 kronor. 756 av 903 den kronor. finansiella effekten av Tjörns kommunsansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per31 december 2010 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse23 till Visstidsförordnande 183 455 180 724 kronor och och totala pensionsutfästelsertillgångar till 178 833 146 269kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till430I kommunen648 756 kronorfinnsochingaandelenvisstidsförordnanden.av de totala tillgångarnaDet finns pensionsutfästelseruppgick avseende till 419 kommunalråden.756 903 kronor.23 Visstidsförordnande och pensionsutfästelserI kommunen finns inga visstidsförordnanden. Det finns pensionsutfästelseravseende kommunalråden.53


SammanställdredovisningKommunala bolagBolagskoncernen består sedan den 31 december2008 av moderbolaget Tjörns Kommunala FörvaltningsAB och dess dotterbolag Tjörns Bostads AB,Wallhamnbolagen AB, Tjörns Måltids AB och TjörnsMiljö AB.Tjörns Bostads AB är kommunens allmännyttigabostadsföretag som har cirka 530 lägenheter. Bolagethar förvärvat kommunens verksamhetslokalerförutom Valåsens äldreboende, Lilldalshemmet ochkommunhuset.Tjörns Bostads AB tillhandahåller fastighetsskötsel,verksamhetsservice samt lokalvård. Resultatet är+1,5 miljoner kronor att jämföra med budgeteratresultat på +2,0 miljoner kronor. En avtalad hyresreduktionavseende verksamhetslokaler är utbetald tillkommunen med 6,0 miljoner kronor. Bolaget ger 1,6miljoner kronor i utdelning till moderbolaget.Wallhamnbolagen AB redovisar ett underskott på -1,7miljoner kronor före bokslutsdispositioner. Snöovädretden 20 februari 2010 orsakade takras för tre magasin.Totalt förstördes 10 500 kvadratmeter magasinsyta.Direkta kostnader som belastat resultatet är13 miljoner kronor varav hälften avser bortskrivningav anläggningstillgångar och hälften rivnings- ochbevakningskostnader.Den kommersiella verksamheten består av uthyrningav kontors- och verkstadslokaler, energiverksamhet,färjetrafik och uthyrning av hamnar. Den kommunalaverksamheten är framförallt näringslivsfrågor.Wallhamnbolagen AB ger en utdelning på 3 miljonerkronor till moderbolaget.Tjörns Måltids AB ansvarar för att laga, leverera ochservera måltider på beställning av förskola, grundskolaoch äldreomsorg. Bolaget redovisar ett överskottpå +1,3 miljoner kronor före bokslutsdispositioner.Bolaget har lämnat ett koncernbidrag på 1,0 miljonkronor.Tjörns Miljö AB bedriver drift och skötsel av vatten-och avloppsverk, gång- och cykelvägar, samtgrönområden och andra markområden på uppdrag avsamhällsbyggnadsnämnden. Bolagets resultat för periodenuppgår till +0,6 miljoner kronor före bokslutsdispositioner.Bolaget har lämnat ett koncernbidrag på0,3 miljoner kronor.Tjörns Kommunala Förvaltnings AB är ett förvaltningsbolagvars syfte är att äga och förvalta aktier i de bolagsom Tjörns kommun använder för sin verksamhet.Bolaget redovisar ett resultat på +4,6 miljoner kronor.Överskottet består av 4,6 miljoner kronor i förväntadaktieutdelning (anteciperad) från Wallhamnbolagen ABoch från Tjörns Bostads AB. Bolagets kostnader är tillstörsta delen styrelsearvoden och räntekostnader pålån. Bolaget har erhållit 0,9 miljoner kronor i koncernbidragför att täcka kostnaderna.När bolagskoncernens redovisning läggs sammanmed kommunens kallas det sammanställd redovisningeller kommunkoncernen. Interna inköp ochförsäljningar samt interna fordringar och skulderelimineras då bort för att få fram en sammanställdresultat- och balansräkning.Finansiell analys sammanställdredovisningÅrets resultatKommunkoncernen redovisar ett resultat på +19,4 miljonerkronor jämfört med +0,4 miljoner kronor 2009.Skillnaden i resultatet beror på att kommunen inteerhöll utdelning från moderbolaget år 2010. Utdelningarnaelimineras i den sammanställda redovisningen.År 2009 fanns intäkter av aktieutdelning från de egnabolagen med 16,8 miljoner kronor. Aktieutdelningenbestod av vinster som tjänats in i bolagen tidigare åroch blir således bara en förflyttning av eget kapital ikommunkoncernen.Förändring av intäkter och kostnaderVerksamhetens intäkter är 231,3 (227,6 miljoner kronor)miljoner kronor vilket är 3,7 miljoner kronor eller1,6 procent högre än föregående år.Verksamhetens kostnader är 813,4 (802,3 miljonerkronor) vilket är 11,1 miljoner kronor eller 1,3 procenthögre är föregående år. Förändring av intäkter ochkostnader inklusive avskrivningar blir en högre nettokostnadmed 8,4 miljoner kronor eller 1,3 procentjämfört med 2009.InvesteringarTjörns Bostads AB har under året slutfört ett gruppboendei Kållekärr för socialförvaltningens räkning samtuppfört en förskola i Rönnäng som tas i drift i börjanav 2011. Energieffektiviseringar har fortgått medkonvertering till bergvärme, pellets och värmepumpar.Wallhamnbolagen AB har investerat i magasinsbygg-54


nader och mark. Övriga investeringar är utförda avkommunen.Lånevolym, räntebindningstid samtkapitalbindningstidLånevolymen för kommunen inklusive de kommunalabolagen är 595 miljoner kronor och har ökat med 60miljoner kronor under 2010. Totala räntekostnaderinklusive räntebidrag är 12,7 miljoner kronor att jämföramed 12 miljoner kronor 2009 och 23,3 miljonerkronor år 2008.Lånevolym, mkr 2010-12-31Tjörns kommun 70Tjörns Bostads AB 443Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 42Wallhamnbolagen AB 40Summa 595Under 2010 gjordes fler ränteswapar, Tjörns BostadsAB gjorde ytterligare tre, kommunen två och TjörnsKommunala Förvaltnings AB gjorde en ränteswap.2010-12-31 2009-12-31Ränta på balansdagen 2,65 % 1,66 %Räntebindning 3,53 år 1,72 årKapitalbindning 4,47 år 4,27 årTotal låneskuld 595 mkr 535 mkrAntal ränteswapar 10 st 4 stBelopp ränteswapar 245 mkr 100 mkrFinansiella nettotillgångarFinansiella nettotillgångar är ett mått på medellångbetalningsberedskap. Denna beredskap har försämratsunder året. Omsättningstillgångar och finansiellaanläggningstillgångar har minskat med 30,2 miljonerkronor och skulderna har ökat med 45,6 miljonerkronor.SoliditetSoliditet är det egna kapitalet genom de totalatillgångarna, det vill säga hur stor andel av de totalatillgångarna som är eget kapital. Soliditeten är sammasom föregående år, 24 procent.LikviditetKassalikviditeten mäter betalningsförmågan på kortsikt. Nyckeltalet visar summa kortfristiga fordringaroch likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder.Mellan 2009 och 2010 har kassalikviditeten förbättratsnågot beroende på att kortfristiga skulder harminskat mer än likvida medel inklusive kortfristigafordringar.Villkorade aktieägartillskottAktieägaren har lämnat villkorade aktieägartillskottsom uppgår till 67,644 miljoner kronor. (Till TjörnsKommunala Förvaltnings AB med 4,9 miljoner kronor,Wallhamnbolagen AB med 5,62 miljoner kronor,Tjörns Bostads AB med 55,324 miljoner kronor, TjörnsMåltids AB och Tjörns Miljö AB 0,9 miljoner kronorvardera.)Ekonomiska nyckeltal, mkr 2010 2009 2008 2007 2006 2005Årets resultat 19,4 0,4 1,6 5,1 8,0 65,6Årets resultat/eget kapital 6,8% 0,2% 0,6% 1,9% 3,1% 26,3%Verksamhetens intäkter 231,3 227,6 242,1 249,5 239,6 306,7Verksamhetens kostnader -813,4 -802,3 -799,5 -776,3 -739,0 -728,8Avskrivningar -34,3 -33,3 -31,2 -37,8 -35,5 -34,8Årets nettokostnad inkl avskrivning -616,4 -608,0 -588,6 -564,6 -534,9 -456,9Förändr intäkter & kostnad inkl avskrivning 1,4% 3,3% 4,3% 5,6% 17,1% -8,4%BalansBalansomslutning 1 167,3 1 096,7 1 009,5 950,3 951,3 907,9Investeringar 144,4 105,6 78,0 11,7 60,4 -60,4Lånevolym 595,0 535,0 519,0 479,0 504,2 469,7Räntekostnad inkl räntebidrag 12,7 12,0 23,3 17,8 13,4 12,9Genomsnittsränta 2,1% 2,2% 4,5% 3,7% 2,7% 2,7%Oms tillg + fin anl tillg (exkl aktier & andelar) 164,3 194,5 174,4 167,1 158,0 152,4Kort- och långfristiga skulder 827,6 782,0 713,0 660,4 674,4 643,9Finansiella nettotillgångar: -663,3 -587,5 -538,6 -493,3 -516,4 -491,5Soliditet 24% 24% 26% 28% 27% 27%Kassalikviditet 67% 65% 84% 69% 70% 63%55


Sammanställd redovisning resultaträkning och finansieringsanalysResultaträkning, mkr 2010 2009Verksamhetens intäkter Not 1 231,3 227,6- Varav jämförelsestörande poster 10,0 0,0Verksamhetens kostnader Not 2 -813,4 -802,3- Varav jämförelsestörande poster -5,6 0,0Avskrivningar -34,3 -33,3Verksamhetens nettokostnader -616,4 -608,0Skatteintäkter 646,1 621,3Finansiella intäkter 2,2 1,4Finansiella kostnader -12,7 -12,0Aktuell skatt för året -0,2 -0,1Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 0,4 -2,2Årets resultat 19,4 0,4Finansieringsanalys, mkr 2010 2009Den löpande verksamhetenVerksamhetens intäkter 231,3 227,6Verksamhetens kostnader -813,4 -802,3Justering för gjorda avsättningar 6,0 15,5Justering för reavinster vid försäljning av anläggn tillgångar -2,8 -5,2Verksamhetens nettokostnad -578,9 -564,4Skatteintäkter och intäkter av bidrag 646,1 621,3Finansiella intäkter 2,2 1,4Finansiella kostnader -12,7 -12,0Betald inkomstskatt -0,2 0,0Medel från den löpande verksamheten föreförändring av rörelsekapital 56,5 46,3Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager 0,9 0,4Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar 1,5 -4,7Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder -48,9 50,4Ökning(+) minskning(-) av långfristiga rörelseskulder 12,4 2,1Medel från förändringar i rörelsekapitalet -34,1 48,2Medel från den löpande verksamheten 22,4 94,5InvesteringsverksamhetenInvestering i materiella tillgångar -144,4 -106,9Försäljning av materiella tillgångar 13,1 9,7Investering i finansiella tillgångar -2,2 -0,1Försäljning av finansiella tillgångar 0,0 0,1Nedskrivning av materiella tillgångar 1,1 0,9Investeringsbidrag 0,0 1,3Medel från investeringsverksamheten -132,4 -95,0FinansieringsverksamhetenFörändring av långfristiga fordringar 1,2 0,1UpplåningUpptagna lån 82,6 62,0Amortering av låneskuld 0,0 -46,0Medel från finansieringsverksamheten 83,8 16,1Förändring av likvida medel -26,2 15,656Likvida medel vid årets början 86,4 70,8Likvida medel vid periodens slut 60,2 86,4


Sammanställd redovisning balansräkning, mkrTillgångar 2010-12-31 2009-12-31AnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar 939,4 848,6Maskiner och inventarier 57,1 49,1Finansiella anläggningstillgångarVärdepapper och andelar 6,3 4,2Långfristiga fordringar 59,5 60,6Uppskjutna skattefordringar 0,2 0,3Summa anläggningstillgångar 1 062,5 962,8OmsättningstillgångarLager och förråd 4,7 5,6Fordringar 39,9 41,4Kassa och bank 60,2 86,9Summa omsättningstillgångar 104,8 133,9Summa tillgångar 1 167,3 1 096,7Eget kapital, avskrivningar och skulderEget kapitalIngående eget kapital 264,9 264,5Årets resultat 19,4 0,4Summa eget kapital 284,3 264,9AvsättningarAvsättningar för pensioner 36,8 36,0Övriga avsättningar 18,6 13,8Summa avsättningar 55,4 49,8SkulderLångfristiga skulder 679,2 584,7Kortfristiga skulder 148,4 197,3Summa skulder 827,6 782,0Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 167,3 1 096,757


Noter sammanställd redovisning, mkr1 Verksamhetens intäkter 2010Vatten- och renhållningsavgifter 43,3Äldreomsorgsavgifter 10,6Barnomsorgsavgifter 9,7Hyror och arrenden 51,3Statliga bidrag och ersättning från försäkringskassa 47,6Interkommunala ersättningar 15,7Försäljning av verksamhet 11,8Reavinst vid fastighetsförsäljning och exploateringföre avdrag och kostnader 15,6Övriga intäkter 25,7Summa 231,3Varav jämförelsestörande posterReavinster vid fastighetsförsäljning 3,8Resultat från expoateringsverksamhet 6,22 Verksamhetens kostnader 2010Råvaror 13,5Personalkostnader 490,1Hyror och fastighetskostnader 38,3Bidrag 27,2Köpta tjänster och transporter 123,0Avsättning för nedläggning av avloppsreningsverk 5,6Övriga kostnader 115,7Summa 813,4Varav jämförelsestörande posterAvsättning för nedläggning av avloppsreningsverk 5,658


Resultat- och balansräkning per bolag, mkrResultaträkningKommunTjörnskommunDotterbolag/ModerbolagTjörnsKommunalaFörvaltnings ABWallhamnbolagenABTjörns TjörnsBostads AB Miljö ABTjörnsMåltids ABVerksamhetens intäkter 190,8 0,0 44,7 97,1 31,6 26,0Verksamhetens kostnader -800,8 -0,1 -41,2 -74,6 -30,9 -24,7Avskrivningar -17,7 0,0 -4,8 -11,7 -0,1 0,0Verksamhetens nettokostnad -627,7 -0,1 -1,3 10,8 0,6 1,3Skatteintäkter 646,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Finansiella intäkter 1,9 4,7 0,1 0,1 0,0 0,0Finansiella kostnader -1,9 -0,9 -0,5 -9,4 0,0 0,0Resultat före bokslutsdispositioneroch skatt 18,4 3,7 -1,7 1,5 0,6 1,3Bokslutsdisposition 0,0 0,9 1,9 0,0 -0,3 -1,0Skatt på årets resultat 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1Årets resultat 18,4 4,6 0,1 1,5 0,2 0,2BalansräkningTjörnskommunTjörnsKommunalaFörvaltnings ABKoncernbolagWallhamnbolagenABTjörns TjörnsBostads AB Miljö ABTjörnsMåltids ABTillgångarAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar 371,4 0,0 70,0 504,4 0,0 0,0Maskiner och inventarier 28,7 0,0 26,1 2,0 0,5 0,0Finansiella anläggningstillgVärdepapper och andelar 11,3 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0Långfristiga fordringar 58,4 0,0 1,0 0,1 0,1 0,1Summa anläggningstillgångar 469,8 46,5 97,1 506,5 0,6 0,1OmsättningstillgångarLager och förråd 4,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0Fordringar 27,8 5,5 14,9 5,0 0,7 2,3Kassa och bank 31,9 16,0 3,6 0,3 6,5 3,5Summa omsättningstillgångar 63,9 21,5 18,5 5,8 7,2 5,8Summa tillgångar 533,7 68,0 115,6 512,3 7,8 5,9Eget kapital, avsättningar och skulderEget kapital 225,7 25,8 37,2 50,3 1,3 1,3Obeskattade reserverObeskattade reserver 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0Summa obeskattade reserver 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0AvsättningarAvsättningar 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Summa avsättningar 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0SkulderLångfristiga skulder 131,6 42,0 62,6 443,0 0,0 0,0Kortfristiga skulder 122,9 0,2 8,6 19,0 6,5 4,6Summa skulder 254,5 42,2 71,2 462,0 6,5 4,6Summa eget kapital avsättningar och skulder 533,7 68,0 115,6 512,3 7,8 5,959


mades ett omställningsprogram under 2009.Kommunen har även 2010 beviljat vissa omställningsavtalför personer som är nära pensionsåldernoch som arbetar inom områden somomstruktureras.Sammanlagt har 14 medarbetare lämnat sinatjänster med omställningsprogram under 2010och 20 medarbetare under 2009. Medelåldernhos medarbetarna har minskat.Rekrytering med särskild prövningRekryteringsbehov har lämnats till personalavdelningenoch behoven har sedan tagits upp förprövning i kommunens chefsgrupp. I de fall rekryteringhar genomförts har interna rekryteringarprioriterats.SjukfrånvaroOhälsa och sjukfrånvaro har ofta komplexa orsakerdär vissa kan åtgärdas inom arbetsgivaransvaretmedan andra måste hanteras inom andraområden. Korttidsfrånvaro följs upp av närmastechef. Sjukfrånvaron sjunker stadigt inom koncernenliksom i kringliggande kommuner. Under2009 hade Tjörn en genomsnittlig frånvaro somvar den näst lägsta inom GR, 4,9 procent. Medelvärdeti GR är 5,6 procent. Under 2010 har koncernenssjukfrånvaro minskat till 4,4 procent.Hälsoinspiration och friskvårdArbetsplatsen är en viktig arena ur ett främjandeperspektiv.Idag har vi ett femtiotal medarbetaresom har en roll på sin arbetsplats som hälsoinspiratör.Under 2010 har återkommande träffarför hälsoinspiratörerna genomförts. Träffarnahar handlat om mental träning, stress, lycka ocholika aktiviteter som hälsoinspiratörerna har gjortpå sina arbetsplatser. Kommunen erbjuder ävenmedarbetare en subvention på motionsavgifteroch friskvårdsinsatser med 800 kronor per åroch anställd. Detta är populärt och under 2010har antalet medarbetare som utnyttjar dennamöjlighet nästan fördubblats. Cirka 30 procentav medarbetarna friskvårdar i någon motionsformdär en subvention från arbetsgivaren kanerhållas.Frisknärvaro – långtidsfriskaEtt annat sätt att beskriva hälsa i en organisationär att mäta så kallade frisknärvaro. Med frisknärvaroavses hur stor andel medarbetare som intehar några sjukdagar alls registrerade. Frisknärvarosom mått kan med fördel användas när manletar efter goda exempel i form av förhållandenpå olika arbetsplatser som är hälsobefrämjande.Tjörn har den tredje största andelen medarbetaresom är långtidsfriska i hela GR under 200942,4 procent. Medelvärdet i GR var 38,7 procent.Företagshälsovård ochpersonalvårdsprogramTjörns kommun har ett avtal med Humanhälsansom leverantör av företagshälsovård. Förutomlagstadgade hälsoundersökningar för medarbetareinom räddningstjänst, nattarbete och sjöfartgörs olika insatser på individ och gruppnivå.Tjörns kommun och bolag erbjuder alla medarbetareett komplement till företagshälsovården,Falck Health Care personalvårdsprogram. Programmetomfattar vägledning och stöd i arbetsrelateradeoch privata frågeställningar dygnetrunt. Syftet är att minimera negativ inverkan påarbetsförmågan. Genom lättillgänglig och effektivhandläggning av medarbetares bekymmer ochproblem motverkas sjukskrivningar och ohälsai ett tidigt skede. Under 2010 har Falck HealthCare registrerat drygt 50 ärenden. Merpartendrygt 80 procent av ärendena är relaterade tillprivatlivet.Heltidsarbete ochsysselsättningsgradEn analys av verksamhetsområdet vid varje rekryteringstillfälleska genomföras för att se omdet finns utrymme för heltidsanställningar. Attkunna erbjuda heltidsanställningar är en möjlighetför oss att vara en attraktiv arbetsgivare.Genomsnittlig sysselsättningsgrad för medarbetarnahar varit betydligt lägre i Tjörns kommun äninom GR. Under 2009 var sysselsättningsgraden81 procent. Medelvärdet i GR är 90 procent.Under 2010 har medelvärdet sjunkit till 79,4procent i Tjörns kommun.ÅldersstrukturMedelåldern hos medarbetarna var 47,5 år(2009) vilket var den högsta medelåldern inomGR. Medelvärdet i GR är 45,9 procent. Under2010 har den minskat till 47,3 år vilket tordevara en effekt av omställningsprogrammet.Inom fem år kommer 105 av medarbetarna attuppnå pensionsålder det vill säga 65 år.Det finns också medarbetare som väljer att fortsättaatt förvärvsarbeta efter 65 års ålder. Vidutgången av 2010 hade vi 29 anställda över 65år vilket dock är en ökning från föregående år.23 av dessa medarbetare var timavlönade.62


Nyckeltal medarbetareÅrsarbetare i kommunkoncernen 2010 2009 2008 2007Kommunstyrelsen 37 34 34 35Samhällsbyggnadsnämnden 37 36 33 31Kultur- och fritidsnämnden 39 36 27 29Barn- och utbildningsnämnden 415 443 456 509Socialnämnden 423 386 392 415Teknik- och servicenämnden 137 96Årsarbetare Tjörns kommun 951 934 1 080 1 114Tjörns Bostads AB 56 57 28Wallhamnbolagen AB 15 18Tjörns Måltids AB 33 34Tjörns Miljö AB 21 22Summa årsarbetare i kommunkoncernen 1 076 1 065Nedan Tjörns kommun:Personalvolym 2010 2009 2008 2007Antal tillsvidareanställda 940 958 1 110 1 143Antal visstidsanställda 118 78 71 87Timavlönade årsarbetare 111 99 99 118Årsarbetare totalt 951 934 1 080 1 114Andel kvinnor, procent 87,3 88,7 86,0 87,0Andel män, procent 12,7 11,3 14,0 13,0Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstidTjörns kommun, procent 2010 2009 2008Kön Kvinna 4,4 5,2 6,1Man 3,8 3,3 3,8Ålder –29 år 2,7 3,5 2,630–49 år 5,1 4,7 5,050– 4,0 5,4 7,0Intervall Summa tid med långtidsfrånvaroöverstigande 60 dagar i förhållandetill totalsjukfrånvaro, procent 40,5 47,1 59,8Total sjukfrånvaro 4,4 4,9 5,7Sysselsättningsgrad, procent 2010 2009 2008Tjörns kommun 79,4 81,0 85,1GR 90,0 90,0Åldersstruktur Tjörns kommunTillsvidare- och visstidsanställda med månadslönÅlder Kvinnor Män Totalt–29 67 15 8230–39 188 31 21940–49 264 37 30150–59 309 36 34560– 96 15 111Totalt 924 134 105863


Tjörns KommunalaFörvaltnings ABKommunchef Bo Svensson är även VD i moderbolagetTjörns Kommunala Förvaltnings AB.Moderbolaget arbetar vidare med att stärka beställarrollernai kommunen och utförarrollerna ibolagen. Moderbolaget arbetar också vidare medatt i allt större utsträckning involvera bolagen ikommunens samlade verksamhet.KommunstyrelsenKommunstyrelsensordförande Martin Johansen (FP)Kommunchef Bo SvenssonOmsättning:57 802 tkrResultat:5 546 tkrÅrsarbetare: 37Tjörns Kommunala Förvaltnings ABStyrelseordförande Martin Johansen (FP)VD Bo SvenssonOmsättning:0 tkrResultat:4 600 tkrÅrsarbetare: 065


SamhällsbyggnadsnämndenTjörn satsar stort påvatten och avloppMed en investeringsbudget på 400 miljoner för de kommande åren och mångakilometer nya vatten- och avloppsledningar går både kommunen och miljön enljusare va-framtid till mötes.Fyrahundra miljoner kronor. Så mycket ska Tjörnskommun satsa på vatten och avlopp under dekommande fem åren. Samhällsbyggnadsnämndenstår därmed för kommunens i särklassstörsta investering för framtiden. En extrem investeringför en så liten kommun kan tyckas menen modernisering och utbyggnad av öns vattenoch avlopp är en förutsättning för kommunensfortsatta positiva utveckling.Projekt BjörholmenDet pågår en mängd va-projekt i Tjörns kommunoch under året har omkring tio kilometer va- ochavloppsledningar grävts eller sprängts ned i dentjörnska myllan respektive graniten eller lagts ihavet. Det satsas överallt på ön och mer ska detbli. Samtliga uppstartade projekt beskrivs ochkan följas via kommunens hemsida där man ocksåkan prenumerera på information om specifikavatten- och avloppsprojekt.– Ett av alla projekt är dragningen av kommunaltvatten och avlopp på Björholmen. Projektetavslutades med gott resultat i höstas vilketinnebär att av Tjörns 4 000 abonnenter har blivitytterligare ett knappt femtiotal, berättar projektledarenSten-Ove Dahllöf.Utöver Björholmen har även överföringsledningarmellan Skärhamn och Kyrkesund slutförtsunder året liksom renoveringen av vattennätetpå Åstols norra del. Kommunen har även startattre olika delprojekt för att på sikt förbättra vattenkvalitetenoch säkerställa leveranserna tillkunderna. Förhoppningsvis kommer detta arbeteatt gradvis bli märkbara för kunderna under denärmaste åren.I den nya va-taxan som antogs av kommunfullmäktigei december är det dock bara en del avavgiften som höjts.– Den årliga anläggningsavgiften höjs med10 procent vilket helt följer den treårsplan somantogs tidigare under året. Förändringen i självava-taxan handlar mer om en specificering avkostnaderna som vi är skyldiga att göra enligt lagenom allmänna vattentjänster, förklarar PascalKarlsson, teknisk chef.De nya avgifterna införs 1 januari 2011 och detfinns brukare som tycker att avgifterna närmarStora investeringarSom en följd av byggfel och flera års eftersattunderhåll har både vattenförsörjning och avloppsreningentyvärr haft allvarliga driftsstörningarunder året. Åtgärder har satts in och dettatillsammans med de stora investeringar som nugörs i va-nätet, medför naturligtvis kostnader.66


sig en smärtgräns. Måste verkligen vatten ochavlopp kosta så här mycket? Pascal Karlssonmenar att det är Tjörns topografi som i mångtoch mycket ställer till det.– Tjörn har mycket berg, många sjöledningaroch en spridd bebyggelse som påverkar kostnaderna.Jämfört med alla kommuner i Sverige harTjörn höga avgifter men jämför man Tjörn medliknande kommuner ligger vi på samma nivå.Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsprognosför perioden 2010 till 2030 beräknasTjörns befolkning öka från knappt 15 000 invånaretill nästan 25 000 personer. Redan år 2015tror man att Tjörn ska ha omkring 17 500 invånaremed utökande byggnation som följd. Dettaställer självklart också krav på kommunens vanät.Att ha en ständig tillgång på ett rent och gottdricksvatten är en av nödvändigheterna för ettbra och bekvämt liv.– Därför har vi under året inlett ett omfattandearbete med våra grannkommuner Stenungsund,Kungälv, Orust och Uddevalla för att gemensamtfinna långsiktiga lösningar på försörjningen avdricksvatten, säger förvaltningschef KristinaChristiansson.Bra för miljönTjörns storsatsning är också bra ur miljöhänseende.Med kommunalt vatten och avlopp fårhushållen en miljömässigt bättre avloppsreningoch vattentillförsel. Ett kommunalt vatten hållergaranterat Livsmedelsverkets hårt satta krav ochär renat på ett miljövänligt sätt när det släppstillbaka ut i naturen. Undersökningar säger attdet är upp till fyrtio gånger billigare att stoppaföroreningarna innan utsläpp än att rena vattnetefteråt. Det går helt enkelt inte åt lika mycketkemikalier om man tänker efter före.Framtid• Skapa en attraktiv arbetsplats för att kunnarekrytera och behålla medarbetare med rättkompetens.• Ny plan- och bygglag (PBL).• Kartor, ledningsdragningar och rörnät skaöverföras till digital teknik.SamhällsbyggnadsnämndenNämndordförande Karl-Erik Persson (KA)Förvaltningschef Kristina ChristianssonOmsättning:118 738 tkrResultat:-2 180 tkrÅrsarbetare: 37(ej deltidsbrandmän)Viktiga händelser• Arbetet med översiktsplanen har gjortspå uppdrag av kommunstyrelsen.• 5 nya detaljplaner har vunnit laga kraft.Rönnäng 1:34, 1:560 (Veberga), Nordeviksgärde1:55, Habborsby 2:50 (OlofsHage), Habborsby 2:50 (Wallhamns industriområde)samt Rönnäng 1:75 (Rönnängsvarv).• Projekt för en renare Stigfjord.Fler viktiga händelser:”Medborgarna fångar Tjörns själ”, sidan 22.”Säker och trygg kommun”, sidan 24.67


skattat evenemang som dessutom bidrog till atten efterlängtad informationstavla kom på platsvid Tjörnbrons rastplats.– Tavlan är i tre delar och berättar inte bara omTjörnbroledens historia utan även om olika besöksmålbåde på Tjörn och i närområdet, berättarLena Karlstedt.Bada säkertVisionen i turismstrategin talar om ett expansivtnäringsliv som ska skapa intresse för fler att bo,arbeta och etablera sig här. Men en ökad turismoch inflyttning ställer också krav på samhällsinvesteringar,planering, tillsyn och skötsel av alltfrån vägar och parkeringsplatser till renhållningoch hamnar; inte minst när det gäller säkerhet.Säkerhetsarbetet går som en röd tråd genomall kommunens verksamhet och under 2010lämnades en ansökan in till Världshälsoorganisationen– WHO – om att bli certifierad som ”Säkeroch trygg kommun”. Läs mer om det på sidan 24.Att vara ett säkert och tryggt Tjörn handlar naturligtvisom väldigt många saker men bland annatom simkunnighet och inte minst om säkerhetenpå våra badplatser. I Tjörns kommun finns alltfrån smultronställen i skyddade vikar till publikabad. På några av de tjugo offentliga badplatsernahar kommunen hela drifts- och skötselansvaretmedan det på andra håll sköts av ideella föreningar.Under 2010 skedde en extra satsning påde offentliga baden, bland annat är samtliga numerautrustade med livräddningsposter och vidGråskärsbadet i Skärhamn och på Lilla Askeröninvesterades det under året i nya bryggor.– Från och med sommaren 2011 kommerdessutom Gråskärsbadet att vara tillgänglighetsanpassat.Förberedelser för detta inleddes under2010 och ett antal åtgärder ska vidtas, sägerLena Karlstedt.Framtid• Skapa den bästa kommunen för barn ochunga att leva i.• Fortsatt arbete med cultural planning.• Satsningen på turism med hållbar utvecklingtar fart under 2011.• Idrottsverksamheten ska utvecklas.Kultur- och fritidsnämndenNämndordförande Benita Nilsson (FP)Förvaltningschef Evike SandorOmsättning:38 298 tkrResultat:56 tkrÅrsarbetare: 39Viktiga händelser• Fritidsgårdarna blev kultur- ochfritidscentra.• Ny biblioteksstruktur.• Cultural planning.• Handlingspaln för barn- ochungdomskultur.Fler viktiga händelser:”Med barn- och ungdomskultur i fokus”,sidan 20.”Medborgarna fångar Tjörns själ”, sidan 22.”Säker och trygg kommun”, sidan 24.69


Barn- och utbildningsnämndenSkola i förändringMed en skola som är bäst i väst, flera utvecklingsprojekt och en gymnasieverksamheti ny kostym kan barn- och utbildningsnämnden se tillbaka på ett händelserikt2010.Anpassning, utveckling och samarbete är tre ordsom väl beskriver år 2010 för gymnasie- och vuxenutbildningenpå Tjörn. Flera kraftfulla åtgärdergenomfördes under läsåret 2009/2010 för attanpassa verksamheten och därmed också kostnadernatill de förutsättningar som gavs i budgetdokumentetför 2010. Detta innebar bland annatneddragningar bland personalen, att Turistgymnasietlades ned och att Vuxenutbildningen påTjörn inte längre genomför utbildningar i egenregi. Undantaget är Särvux.– Sedan i höstas köps istället utbildningsplatserav andra utbildningsanordnare, exempelviskomvux i grannkommunerna. Bland annat erbjudsen hotell- och turistutbildning på Nösnäsgymnasieti Stenungsund, berättar rektor GunillaLövström.Gymnasieskola och resurscentrumFöretagsförlagda gymnasiet, Sjöfartsgymnasiet,Individuella och praktiska programmet samtSärvux fortsätter sina verksamheter på Tjörn precissom vanligt. Under hösten 2010 kom ocksåbesked från skolverket att Sjöfartsgymnasietbeviljats riksintag. Det tillåts ytterst få specialprogrami den nya gymnasieskolan – GY2011 – mennu blir alltså Sjöfartsgymnasiet på Tjörn ett avdem. Programmet är dessutom ett av de tre mestsökta bland alla Göteborgsregionens trettonkommuner.Sjöfartsgymnasiet har sina lokaler på Skolgatanmitt i Skärhamn medan resten av gymnasieskolanfinns på Industrivägen där nu även Resurscentrumfinns. Under sommaren fräschades70


lokalerna på Industrivägen upp för att passa dennya verksamheten och Anders Bergius är bådenöjd och stolt över resultatet.– Vi huserar på tre plan i en mindre del avfastigheten än tidigare, men tack vare god planeringfinns här gott om plats. Lokalerna är merändamålsenliga, det är ljust, luftigt och fräschtmed både mys- och kaffehörna. Möblemanget äråteranvänt men uppiggat, fantastiskt vad mankan åstadkomma med mycket små medel.Satsning på matte och svenskaFörutom gymnasieutbildningarna omfattar Tjörnskommunala barn- och utbildningsverksamhetäven sju förskolor och åtta grundskolor inklusivesärskola. Verksamheten rymmer närmare 3 200barn och ungdomar. Under året har en särskildsatsning gjorts på att stärka elever i förskoleklassupp till tredje klass i matte och svenska.Nämnden fick ett riktat tillskott på tre miljonerkronor för detta ändamål. Och med hjälp avpengar från Skolverket har man jobbat i speciellaprojekt i syfte att göra matten i skolan mer begriplig.Ett exempel är projektet på Fridas Hage därman under vårterminen bland annat arbetademed världens sju underverk för att synliggöramatematiken i vardagen.– Eleverna arbetade medgeometriska figurer ochformer, längd och mönster.De fick också arbeta medolika rekordförsök, som tillexempel att komma närmasten minut, närmast ettkilogram, bygga högsta tornetoch liknande uppgifter,berättar Maria Bergius.Positiv utvecklingUtöver satsningen på matematikhar den särskildasatsningen även gjorts inomläs- och skrivområdet hoselever i förskoleklass upptill tredje klass. I årskurs 1har resurserna riktats motde elever som ännu intelyckats knäcka läskoden. Enspecialpedagog har handlettförskolelärare i förskoleklassmed fokus på språkligmedvetenhet och språkförståelse.Och satsningen harlönat sig:– När det gäller läsförmågan ser vi en tydlig ochfortsatt positiv utveckling. Om man tittar på denationella proven i årskurs tre har andelen godkändaelever ökat från 92 procent föregående årtill 94 procent för 2010. För matematikens delär ökningen nästan lika stor, från 94 procent till95,7 procent, konstaterar Susanne Pettersson.Ökad lärarkompetensUnder året har tre lärare också deltagit i vidareutbildningför utökad lärarkompetens i matte ochläs- och skrivinlärning. Detta har skett i samverkanmed Kungälvs kommun och högskolan i Vänersborg.Och de lärare som behövt uppdateringinom läs- och skrivinlärning har fått utbildning viaResurscentrum.Bäst i VästsverigeTjörn som skolkommun har också utmärkt sig underåret genom att i juni hamna på en hedrande11:e plats när Lärarförbundet presenterade sinårliga ranking.– Placeringen innebär att Tjörn är bästa skolkommuni Göteborgsregionen och därmed bäst iVästsverige, säger en glad Berit Swanström.Rankingen bygger på statistik från Skolverketoch Statistiska Centralbyrån. Bland de variablersom jämförs är kostnad per elev, andel elevermed behörighet till gymnasiet i årskurs 9, elevernasresultat på nationella prov, hur väl elevernai årskurs 9 uppfyllt kursmålen, lärartäthet samtandel lärare med pedagogisk utbildning.Jämställd medborgarserviceEtt av de kommunövergripande uppdragen iTjörns kommun handlar om jämställd medborgarservice.Kommunen har också fått pengarfrån Sveriges kommuner och landsting – SKL –för att arbeta både med och för jämställdhet.– Att det finns skillnader mellan pojkar ochflickor är något som forskningen visar. Till exempelär fler flickor än pojkar stressade över skolarbetetmedan pojkar får mer uppmärksamhetoch taltid av pedagogerna. Å andra sidan har vivuxna en tendens att lyssna mer på flickorna ochge dem mer inflytande. Flickorna har dessutombättre betyg än pojkarna i samtliga ämnen utomidrott och hälsa, säger projektledare MargaretaRingius.Pedagoger inventeradeForskningen visar också att redan små barn haren stark uppfattning om vad som är typiskt kvinnligtoch typiskt manligt. Frågan är om vi verkligen71


se över och förändra rastverksamheten. Manska också arbeta med återkommande aktiviteterför eleverna för att öka deras medvetenhet ochkunskap.– Alla verksamheter har skrivit en jämställdhetsplansom är en del av likabehandlingsplanen.Jämställdhetsarbetet är en del av detsystematiska kvalitetsarbetet med uppföljning,kartläggning och analys som vi gör varje år.Margareta Ringius menar att jämställdhetsförändringarhandlar mycket om bemötande, bedömningaroch förväntningar.– Vi måste vara medvetna om att det tar tid attbryta invanda mönster och arbetssätt. Detta förringarinte frågan på något vis, snarare tvärtom.72ger våra barn- och ungdomar lika förutsättningar,rättigheter och skyldigheter oavsett kön? Meddenna frågeställning för ögonen genomfördebarn- och utbildningsnämnden en kartläggningunder våren 2010.– Särskilda pedagoger inventerade verksamheternapå både förskolor och skolor. Sedan harvarje verksamhet själv beslutat om vad man villundersöka och lägga fokus på. I förskolan valdeman exempelvis att fokusera på observationerför att se hur pedagogerna uppträder mot flickoroch pojkar och om det gick att se några skillnader.Man har också analyserat böcker somanvänds i verksamheten för att se om de förstärkertraditionella könsroller eller inte. Det harockså gjorts en inventering av den fysiska miljönför att se om flickor och pojkar upplever trivseloch trygghet på olika sätt, berättar MargaretaRingius.Arbete för lika möjligheterNågra av de övergripande frågorna vid analysenav observationerna har varit om det finns traditionellamönster baserade på kön, om pedagogernabehandlar flickor och pojkar olika, om barnenoch ungdomarna behandlar varandra olika utifrånkön och hur man ska arbeta för att skapalika möjligheter för flickor och pojkar att utvecklasutifrån sina intressen och förutsättningar.Varje förskola och skola har sedan utarbetat enhandlingsplan med konkreta åtgärder för attfrämja likabehandlingen.Exempel på åtgärder i förskolan är att skapa enkontaktbarometer för att säkerställa att alla barn,oavsett kön, får synas, utbildning av personalen ijämställdhetsfrågor, förändrad fysisk miljö, bådeute och inne samt så kallade kompistavlor. I skolornaska man arbeta på liknande vis men ävenFramtid• Ny gymnasiereform, GY 2011, träder i kraft1 juli 2011.• Ny skollag med nya läroplaner. Skollagen gälleralla skolformer. Den innebär bland annatatt antalet förskoleplatser måste bli fler.• För att planera verksamheten behövs enbefolkningsprognos och lokalplaneringanpassad efter den.Barn- och utbildningsnämndenNämndordförande Inga-Lill Hast (M)Förvaltningschef Berit SwanströmOmsättning:340 848 tkrResultat:-6 577 tkrÅrsarbetare: 415Viktiga händelser• Riktad satsning för att minska drogmissbrukhos ungdomar.• Förskolans arbete för en effektivareverksamhet.• Ämnet livskunskap har införts igrundskolan.Fler viktiga händelser:”Med barn- och ungdomskultur i fokus”,sidan 20.”Medborgarna fångar Tjörns själ”, sidan 22.”Säker och trygg kommun”, sidan 24.


300Antal ärenden i hemtjänst735 738Antal resande i kollektivtrafik71Beviljade bygglov till nya bostäder174Antal platser i särskilt boende76 790Antal hemtjänsttimmar137Nyinstallerade bergvärmepumpar73


någon av de planerade aktiviteterna som erbjuds.Utöver de återkommande arrangemangensom exempelvis bingo, gudstjänst och gymnastikbjuds det in till pubkvällar, utflykter och fester.Biobesök, brödbak och utflykt till shoppingställetGöksäter på Orust är fler exempel.Aktiviteterna planeras av aktivitetsgruppen därrepresentanter för både boende och personalingår. Vid de större arrangemangen så som pubochgrillkvällar är alla pensionärer i samhälletvälkomna att delta enligt mottot ”ju fler destoroligare”.Här bor både friska och sjuka pensionärer ochDaga Samuelsson som bor på Tubberödhus sedanmånga år poängterar att man självklart intemåste vara med på allt som arrangeras.– Man är med om man vill och orkar.Djur, natur och kulturDjur, natur, mat och kultur går som en röd trådgenom verksamheten. I hönshuset finns hönsen,i dammen simmar fiskar och katterna Signe ochTorsten njuter av all värme och kärlek de får avde boende. I korridorerna möts man också iblandav den svarta labradortiken Loka. Det är Lokasmatte Elisabeth Svartholm som allt som oftasttar med sig valpen till jobbet. Att Tubbemodellenskiljer sig en hel del i sitt arbetssätt jämfört medtraditionellt äldreboende är tydligt.Engagerade medarbetareFör att arbeta här krävs extra flexibla medarbetaresom med glädje och engagemang är bereddaatt se och använda både sina egna och deboendes resurser och förmågor. När förändringsprocessenpå Tubberödshus inleddes fick medarbetarnasjälva välja om de ville vara kvar ellerfortsätta arbeta i något av kommunens andraäldreboenden. De allra flesta valde att stannakvar. Att Aida, Kajsa, Gunilla och deras kollegortrivs på sitt arbete är tydligt, en trivsel som ocksåspeglar sig i de boende.– De ler, är glada och har en god anda. Det ärviktigt för deras glädje sprider sig och ger osssom bor här något mycket värdefullt, konstaterarEvert Bryman, en av de boende på Tubberödshus.Elisabeth Svartholm minns med skräckblandadförtjusning när omläggningen till intraprenadinleddes:– En omorganisation skapar alltid oro eftersomman tillfälligt tappar fast mark. I början var detmycket arbete med att skapa en tro på att förändringenskulle bli bra för alla inblandade.Idag har verksamheten landat och även omdet fortfarande finns mycket kvar att göra kännerElisabeth en glädje och ro hos både boende,anhöriga och medarbetare. De boende är merdelaktiga och medarbetarna har fått en störredelaktighet med både större ansvar och inflytandeöver arbetets innehåll.– När alla kunskaper och idéer lyfts fram serman verkligen hur mycket kunskap och vilja somfinns i en personalgrupp. Även de anhöriga harengagerat sig genom att bilda en anhörigföreninghär på Tubberödshus. Det tycker vi är extra roligt.Behov av flexibel verksamhetFörutom Tubberödshus finns det ytterligare femäldreboenden i kommunen: Klövedal, Kvarnbacken,Rönnäng, Valåsen och Lilldalshemmet. Deäldre som med stöd och hjälp fortfarande kan bokvar i det egna hemmet erbjuds hemtjänst. Ävenpersoner med funktionsnedsättning eller tillfälligaproblem, kan erbjudas hemtjänst. Inom hemtjänstenfinns det personal hela dygnet. Behovetav hemtjänst har ökat stort under 2010 och därmedäven behovet av mer utbildad personal.– För att ge god omsorg till våra omsorgstagare75


funktionshindrade och Valåsens äldreboende hargenomgått en större ombyggnation. Dessutomhar socialförvaltningen flyttat till nya lokaler påWachenfeldtsvägen i Kållekärr. Lokalerna invigdesi oktober och därmed finns större delen avförvaltningens verksamhet samlad på ett ställe.– Man kan nog säga att vi nu har intagit Kållekärrpå allvar, skrattar socialchef Monica Bondesson.Gisela Sinclair, Reidun Lorentzon och Birgitta Harbergknyter ihop banden. vid invigningen av de nya lokalerna iKållekärr.kräver det ökade behovet en ännu mer flexibeloch snabb organisation. En utökning av antaletmedarbetare har därför varit ett måste, menarElisabeth Widskog, enhetschef på socialförvaltningen.Under året har man inom hemtjänstenarbetat på en genomförandeplan som ska geden enskilde större möjlighet att själv påverkasin omsorg.Förändringsarbete på LilldalLilldalshemmet i Kållekärr fick under våren fleraanmälningar om brister i vården. Ett förändringsarbetehar därför påbörjats och två nya enhetscheferarbetar dels med översyn och revideringav rutiner, policys och handlingsplaner, dels medförhållningssätt, bemötande och attityder.– Nya personalgrupper har bildats och manarbetar för att införa och tillämpa ”det medvetnaarbetssättet”. Arbetet har sedan juni särskiltföljts av en politiskt tillsatt styrgrupp med politiker,tjänstemän, omsorgspersonal och anhöriga,berättar socialnämndens ordförande ReidunLorentzon.Innehållsrikt årSocialförvaltningen har haft ett innehållsrikt årsom präglats av nya verksamheter och nya lokaler.Bland annat har Västerängs Ungdomsboendeöppnat i Skärhamn; ett hem för både vård ochboende – ett så kallat HVB-hem – för ensamkommandebarn i åldern 16–21 år. Under hösten harboendet även startat upp verksamhet för ensamkommandeflyktingbarn.I Kållekärr har det byggts och öppnats ett heltnytt gruppboende med nio platser för vuxnaFramtid• En familjecentral bör utredas.• Bistå långtidsarbetslösa och ungdomar såatt de kan försörja sig själva.• Jour- och korttidsboende för personer somsaknar bostad måste ses över.• Grupperna 65–80 år samt de över 80 ökarstadigt. Det ställer krav på både fler hemtjänsttimmaroch att kunna möta mer komplexavårdbehov i hemmet.• För att kunna vara attraktiva som arbetsgivareoch rekrytera kompetenta medarbetarekrävs fler heltidstjänster och färre timanställningar.SocialnämndenNämndordförande Reidun Lorentzon (KD)Förvaltningschef Monica BondessonOmsättning:290 691 tkrResultat:-1 738 tkrÅrsarbetare: 423Viktiga händelser• Vård- och omsorgscollege.• Projekt Ung Kraft som gav 12 ungdomararbete i kommunen i 6 månader.• Start av Västerängs ungdomsboende.Fler viktiga händelser:”Med barn- och ungdomskultur i fokus”,sidan 20.”Medborgarna fångar Tjörns själ”, sidan 22.”Säker och trygg kommun”, sidan 24.76


3 545Barn och unga som är medlemmar i föreningar194Räddningstjänstens larm och utryckningar116 549Utlån från biblioteken10 553Besökare på kulturarrangemang86Elever som uppnått målen i alla ämnen, procent98Simkunniga elever i årskurs 5, procent77


Tjörns Bostads ABSmå åtgärder gertryggare hyresgästerEnkäten gav svar på tal. Nu får alla trappuppgångar ljusa färger och bättrebelysning och bostadsområdenas omgivningar granskas ur trygghetssynpunkt.När Tjörns Bostads AB i våras genomförde enNöjd Hyresgäst-mätning fick man svar som förvånade.– Påfallande många kände sig otrygga i sinboendemiljö. När vi kompletterade enkätensresultat med direkta frågor vid de möten vi harregelbundet med våra hyresgäster, visade det sigatt det nästan bara var kvinnor som kände oro,berättar Berndt Grönlund, VD i Tjörns BostadsAB. När Berndt och hans kollegor kritiskt börjadegranska sig själva, blev det ganska tydligt varför.– De flesta, för att inte säga alla, våra bostadsområdenär planerade av män. Att mörka trappnedgångaroch skymmande buskage vid gångvägarskulle kunna göra folk otrygga är inget somens fallit oss in tidigare.Mer ljusIdag vet han och hans kollegor bättre. Buskagehar sågats ned vid samtliga lägenheter tämligenomgående efter att önskemålet var framfört.Förbättring av belysningen i samtliga trappuppgångari hus ägda av Tjörns Bostads AB inleddesmed start på Myrvägen i Rönnäng. Man passarockså på att måla om och väljer då ljusa färger.– Belysningen som nu monteras har detektorersom gör att ljuset slås på automatiskt när mangår in i trappuppgången. Och eftersom dettainnebär att ljuset numera endast är på när detbehövs, sparar vi dessutom energi, säger BerndtGrönlund.Tryggare miljöTjörns Bostads AB har omkring 550 lägenhetersom erbjuds till kommunens invånare. Fastighetsbeståndetomfattar även kommersiella lokaleroch lokaler för kommunens verksamheter.Arbetet med att skapa en tryggare miljö för hyresgästernaingår som en del i de kommunövergripandeprojekten ”Jämställd medborgarservice”och ”Säker och trygg kommun”. Läs mer om”Säker och trygg kommun” på sidan 24.Framtid• 16 nya lägenheter i Höviksnäs är klara förinflyttning i januari 2011.• Exploatering av Dunkavlemyren startar närdetaljplanen antagits. Planen kan ge 40–60lägenheter.• Ombyggnaden av äldreboende Valåsen blirklar under 2011.Tjörns Bostads ABStyrelseordförande Lars Thorsson (M)VD Berndt GrönlundOmsättning:97 100 tkrResultat:1 463 tkrÅrsarbetare: 5678Viktiga händelser• Gruppboende i Kållekärr, utbyggnad av Valåsensäldreboende, ombyggnad av socialförvaltningenslokaler i Kållekärr.• Energiåtgärder såsom fönsterbyten, konverteringav olja till bergvärme, byte av ventilationsaggregat.• Inventering av vissa lägenhetsbestånd samtinre underhåll har gjorts vid behov.


Wallhamnbolagen ABSnö gav stort genomslagi ekonominDen stränga vintern och det stora takraset på Vallhamn påverkar resultatet förWallhamnbolagen AB negativt.Snömängderna som föll under senvintern 2010ställde till det för många fastighetsägare i landetoch tyvärr drabbades även Tjörn. Den 20 februariorsakade ett snöoväder stora takras på tre magasinpå Vallhamnsområdet.– Taken var inspekterade dagen innan rasetmen en kombination av olyckliga väderförhållandenoch läget på magasinen intill ett berg gjordeatt vi fick drivor på upp till 1,5 meter hårt packadsnö på taken, säger Berndt Grönlund, vd för Wallhamnsbolagensom äger samtliga tre berördafastigheter.Stora konsekvenserWallhamnbolagen AB förvaltar och hyr ut cirka46 000 kvadratmeter magasin, bilhallar och kontor.Takraset förstörde hela 10 500 kvadratmeterav dessa, något som fick stora konsekvenser. Endäcktillverkare fick hela sin svenska sommarsäsongspolierad eftersom däcken i det rasademagasinet inte kunde distribueras inför sommarsäsongen.– Tyvärr resulterade det i att de efter 15 årssamarbete sa upp sina avtal och flyttade sindepå till en annan del av landet, konstaterarBerndt Grönlund.I ett av magasinen, som hyrdes av WallhamnsMarina, förvarades ett sextiotal fritidsbåtar ochmånga båtägare fruktade att årets båtsäsong varförstörd.– Men så blev det som väl var inte. De allraflesta båtarna gick att reparera och var vid godvigör när sjösättningen nalkades. Att raset skeddeunder helgen ser Berndt som ”tur i oturen”.– Vad som annars hade kunnat ske vågar jaginte ens tänka på. Vi är så oerhört tacksammaöver att ingen människa kom till skada, sägerBerndt Grönlund, ödmjuk inför naturens krafter.Ny hallEn ny hall byggdes och togs i drift i oktober ochavtal med en extern firma tecknades för regelbundenkontroll och skötsel av taken på Vallhamnsområdet.Takrasen har – inte helt överraskande – gettstort genomslag i resultatet för WallhamnbolagenAB. De direkta kostnaderna uppgår till hela trettonmiljoner kronor. All snö som föll under vintern2010 har också orsakat stora merkostnader rentallmänt för takskottning, extra snöskottning ochvärme och lagning av tak som skadats vid snöskottning.Framtid• Diskussioner pågår om att överlåta energiverksamheten.Wallhamnbolagen ABStyrelseordförande Lars Thorsson (M)VD Berndt GrönlundOmsättning:44 700 tkrResultat:149 tkrÅrsarbetare: 15Viktiga händelser• Merkostnader på 3 miljoner på grund av storasnömängder.• En ny hall togs i drift oktober 2010.• Färjan Hakefjord har byggts om.79


Tjörns Måltids ABBra mat ger nöjda kunderBåde gamla och unga är nöjda med den mat som bjuds. Och detta trots, ellerkanske tack vare, att hummer och champagne får stå tillbaka till förmån förbåde smör och grädde.När Tjörns Måltids AB ställde frågan ”Vad tyckerdu om maten?” till sina kunder tillika matgäster,blev betyget högt rakt igenom.– Det är roligt att våra ansträngningar uppskattas.Tjörnlådan exempelvis, som hemtjänstenlevererar till de äldre i kommunen, görs för handhär på Tjörn och innehåller ofta både smör ochgrädde, säger Solbritt Törnqvist, VD på TjörnsMåltids AB. Och även om en del lite humoristiskareförslag som hummer och champagneangavs som önskemål i enkäten, tycks receptenfalla Tjörnlåde-matgästerna i smaken.Höga poäng80 procent av de som svarat tycker att Tjörnlådanalltid eller ofta smakar bra. 88 procent sägersig alltid eller ofta vara nöjda med utbudet ochtycker att det är trivsamt när de ska äta. De riktigthöga poängen ges för att man alltid eller oftaär nöjd med mängden mat, 93,3 procent. Allrahögst poäng får matleveransen där hela 97,8procent är nöjda. Totalt 60 personer fick enkätenoch 45 av dem svarade.– Vi har tio olika rätter att välja mellan varjevecka och det står var och en fritt att välja hurmånga portioner man vill ha av varje. Leveransensker sedan i kylda matlådor hem till dörren, engång i veckan. I den mån vi har problem handlardet ofta om potatisen. Det är svårt att få kokt potatisatt hålla i både kvalitet och smak, men detfinns alltid andra alternativ att välja mellan.Nöjda eleverÄven i skolan är man över lag nöjd med matenfrån Tjörns Måltids AB.– Elever i årskurs fyra och sju har fått svara påfrågor om skolmaten och snittvärdet på samtligafrågor om trivsel och matkvalitet var tre av fyramöjliga. Högst poäng får trivseln i matsalen. Därlåg siffran på 3,37. I Rönnäng tycker man attskolmaten smakar extra bra, där ger elevernabetyget tre av fyra möjliga. Övriga skolor ger snittbetyget2,4. Svarsfrekvensen var 86 procent,konstaterar Solbritt Törnqvist.Skillnaden mellan pojkar och flickors svar visarsig också vara liten.– Det tolkar vi som att vi behandlar och bemöterpojkar och flickor på samma sätt i matsalarna.Det är vi stolta över, säger Solbritt Törnqvist,vd för Tjörns Måltids AB.Enkäten om skolmaten gjordes i samarbetemed barn- och utbildningsförvaltningen och Folkhälsorådetsprojekt ”Skolmatsakademin”.Framtid• Medarbetarna är den viktigaste framgångsfaktorntill en konkurrenskraftig måltidsverksamhetmed nöjda kunder.• Bolaget ska vara konkurrenskraftigt genomomvärldsbevakning, nätverk och kompetensutvecklingför medarbetarna.Tjörns Måltids ABStyrelseordförande Lars Thorsson (M)VD Solbritt TörnqvistOmsättning:26 000 tkrResultat:245 tkrÅrsarbetare: 3380Viktiga händelser• Kundenkäter för skola, förskola ochäldreomsorg har genomförts.• Driften av Wallhamns kök har tagits överfrån Wallhamnsbolaget AB.• För att värna om ett hållbart fiske är allinköpt fisk MSC-märkt.


Tjörns Miljö ABSmå ventiler kan orsakastora problemEn luftningsventil i vattenledningen mellan Kuballe och Rönnäng ställde till rejältmed bekymmer för kommuninvånarna på södra delarna av Tjörn i tre veckors tid.Den 15 oktober 2010 visade prover att det kommunalavattnet innehöll låga halter av mikrobiologiskförorening och tappstationer upprättadesi området för allmänheten. Verksamheter somskola och äldreboende fick tillgång till tankar medvatten. Allmänheten informerades via lokalradionoch annan nyhetsmedia. Flygblad sattes upp iområdet och hemsidan uppdaterades varje dag.Arbete med att återställa vattenkvaliteten prioriteradessamtidigt som arbetet för att hitta orsakeninleddes. Felsökningsarbetet skedde genominspektioner och genomgång av vattenledningssystemettillsammans med kontinuerlig provtagning.Provtagningen gjordes vid olika tidpunkteroch platser. Allt för att snabbt hitta felkällan.Det stod tidigt klart att det vatten som komfrån kommunens reningsverk vid Tolleby var felfrittoch hade varit så hela tiden.– Provtagningen hade skett utan handhavandefelså även det kunde uteslutas. Då återstod alltsånågot fel längs ledningarna, säger Tor Haugen.När luftningsventilen hittades och kunde bytasut var lättnaden stor. Efter tre veckor av kokningsrekommendationi området kunde vattnetåter drickas den 8 november.En egen historiaTolleby är Tjörns största råvattentäkt. Vattnetsom är fullt tjänligt kan bära med sig smakämnensom mossa, dy och mögel. Därför renasvattnet i flera steg på sin väg mot konsumenten.Klor och soda tillsätts för att ta bort oönskad luktoch smak.Tjörn gör av med 1 miljon kubikmeter vattenper år. 1 procent av vattnet kommer från Hällungeni Stenungsund. Vattnet från Stenungsund ären del av kommunens reservplan för vatten ochförser Brattön och campingplatserna vid Tjörnbronmed vatten.Flera nya parkeringsplatser under åretTjörns Miljö AB dyker inte bara upp när kommunenfår problem med vatten som behöver åtgärdas.– Sommaren 2010 gjordes genomfartsplatsennedanför kommunhuset i Skärhamn om till parkeringsplatsmed blomsterlådor, både i form av träoch Cortenståhl. Sundsby säteri och Säbygårdenfick också nya parkeringar, berättar Tor Haugen.Framtid• Tjörns Miljö AB ska fokusera på kvalitet ochleveranssäkerhet för dricksvattnet på ön.• Bättre dokumentation och kvalitetssäkring avdriften för vatten- och avlopp ska göras.• Öppettiderna på Heås återvinningscentralska utökas.Tjörns Miljö ABStyrelseordförande Lars Thorsson (M)VD Tor HaugenOmsättning:31 600 tkrResultat:242 tkrÅrsarbetare: 21Viktiga händelser• Tätat vattenläckor motsvarande 3 500 m3per dygn.• Anslutit 60 nya fastigheter till vatten ochavlopp.• Renat 1 900 000 mm avloppsvatten.• Producerat 1 000 000 m3 vatten.• Biotornen Höviksnäs och Ängholmen harbyggts upp igen efter haveri.81


84Tjörns kommun • 471 80 Skärhamn • tfn 0304-60 10 00 • kommun@tjorn.se • www.tjorn.seOrganisationsnummer: 212000-1306

More magazines by this user
Similar magazines