Miljöetiska perspektiv - Cerum

cerum.umu.se

Miljöetiska perspektiv - Cerum

Seminarium 16ReferatHur bör vi behandla naturen ochvarför? Miljöetiska perspektiv14/4 Carina Lundmark docent i Statsvetenskap, Luleå tekniska universitetBakgrundInledningsvis förklarades begreppet hållbar utveckling som en upprinnelse tillmiljödebatten som det fundamentet miljödebatten vilar på idag. Hållbar utveckling ärnärmast något icke-exkluderbart i alla- från kommunala politiska sammanhang tillstörre regionala, nationella samt internationella sammanhang. Likafullt sombegreppet hållbar utveckling används överallt i alla sammanhang lika komplicerat ärdess innebörd. Ursprung hämtar begreppet hållbar utveckling frånBruntlandskommissonens rapport där den mest frekventa lydelsen av begreppetinnefattar en utveckling som främjar dagens behov utan att försämra kommandegenerationers rätt till ett lika bra eller bättre liv än de nu levandes. Annorlundauttryckt vi ska leva på räntan och inte tära på kapitalet.Spännviden av miljöetiska perspektivSeminariet syftade till att visa på spännvidden av miljöetiska perspektiv som kantagas och hela tiden tas av beslutsfattare på olika poltisk nivå, från den allra mestantropocentriske till den närmast ekofundamentalistiske poltikern med"mörkgröna"värderingar. Den klassiska målkonflikten i dessa sammanhang utgörs avgrundpelarna för utveckling, tillväxt och ekologi, två komponenter förutsättningar förvarandra men också många gånger varandras motpoler.Miljöetiken avspeglas i värderingarna och relationerna mellan människa ochmänniska och eller i relationen människa och natur. Med detta i beaktande påverkarvår natursyn bland annat vår riskbedömning, de prioriteringar vi gör, våra strategivaloch vårt beteende gentemot oss själva men också mot naturen. Miljöetiken handlarockså om bakgrunden till var i från värderingarna kommer. Det finns värderingarsom är normativa, andra är inlärda, vissa värderingar kan vara stabila över tid.Värderingar kan också bilda mönster samt delas eller förena människor medvarandra. Konkret uttrycker Carina de samlade värderingarna som uttryck för enpolitisk kultur i exemplet om "Vindelälvens räddning". Att Vindelälven en gångräddades från utbyggnad och exploatering kan i sammanhanget ses som funktionerav bland annat framväxten av en miljörörelse, att det samtidigt fanns gott om, ochbillig olja på världsmarknaden, en fortsatt tilltro till atomkraft i kombination medgeografisk okunskap bland beslutsfattarna.Avslutningsvis sammanfattas olika natursyn i ett antal värdeteorier och perspektiv.Värdeteorier som kan vara vägledande för beslutsfattande och vidare diskussion.Bland annat nämns egenvärde, som menar att det finns ett värde i närmast allting,detta värde är oberoende av erkännande. Det finns också ett intrisikalt värde, där


Seminarium 16Referatvärdet på en art eller ett ekosystem är beroende av människans erkänannde. Dethävdas också att företeelser kan ha ett instrumentellt värde, i denna värdeteori avgörsvärdet av de konsekvenser som uppstår.‣ Carina Lundmarks presentation från seminariet 14:e april‣ Kontakta Carina Lundmark

More magazines by this user
Similar magazines