Breeder's Corner 4/09 - Stall Bredbyn

stallbredbyn.se

Breeder's Corner 4/09 - Stall Bredbyn

VILKA LOPPHAR STÖRSTBETYDELSEFÖRAVELN?Dendigra menyn av lopprunt om i travvärlden ärinte bara ett sätt för hästägare,tränare – och hästarna själva,förstås – att konkurrera omprispengar och ära. Inte hellerär de arrangerade enbart föratt vi som publik skall få sportsligaoch spelmässiga upplevelser,spänning, skönhet m.m.LOPPEN ÄR OCKSÅ en gradering avhästarna som avelsobjekt! Från börjaninstiftades Kriteriet och Derbytsom avelslopp. Hingstarna som segradei de loppen hade säkrat sin framtidi avelsboxen.IDAG ÄR UTBUDET AV LOPP mycketstort och varierat. Alla lopp har sinbetydelse för aveln – men vilka loppär viktigast numera? Finns det loppsom på ett tydligare sätt än andra sållaragnarna från vetet? När i hästensålder spelar prestationerna störst roll?Vilket (vilka) lopp testar hästarnasalla egenskaper bäst?DET FINNS SÄKERT MÅNGA olika tankaroch synpunkter i ämnet – vi lämnaröver talarstolen till två åsiktshavare,Martti Ala-Seppälä (Stuteri Kemppi)och Håkan Persson (Stall Bredbyn).BREEDER’SCORNERMARTTI ALA-SEPPÄLÄSTUTERI KEMPPI AB, FINLANDMartti Ala-Seppälä har varit verksam inomStuteri Kemppitalli nästan från starten1987. Stuteriet har för dagen 4 avelsston iUSA, 9 ston i Sverige och c:a 20 st. i Finland.I hemlandet säljs inkörda unghästar(enligt den s.k. ”Kemppitalli-modellen”),inkörda i USA och Sverige på 1-årsauktionerna.Martti har hela travvärlden som ”bevakningsområde”,och har förvärvat hingstarsom Barbeque (mångårig finsk Champion)och Express Ride – dominant i Finland ochsedermera Elithingst i Sverige. Martti var”motorn” i köpet av Juliano Star – fader tillCommander Crowe m.fl. Kemppi förfogaröver c:a 10 olika hingstar, varav Amer ICan och Diesel Don är avelsgodkända iSverige.– 34 –DEN VERKLIGA, MEDFÖDDA TALANGEN ochgrundkapaciteten ska man egentligenbedöma så tidigt som möjligt. Ser vimed avelsögon på svensk travsport,får de flesta hästarna här nästan ettårs extra tid på sig före debuten, jämförtmed USA. Inget fel i det, menhästen påverkas då mera av tränarenskunnighet och annan miljöpåverkan.Man ärver inte tränaren...!JAG LÄGGER DÄRFÖR STÖRST VIKT vid detidiga årgångsloppen för 3-åringarna.Jag tycker t.o.m. att Kriteriet liggerför sent på säsongen för att vara denoptimala värdemätaren. Några av debästa svenskfödda förärvarna hardock vunnit Kriteriet – som Mack theKnife och From Above – men ansernog att vinsten för ex.vis Zoogin merhandlade om tränare/körsven. AttCopiad, med sin senare tävlingsprofil,kunde få sådant gensvar i början avsin avelskarriär, är för mig svårbegripligt.DEN BÄSTE FINSKFÖDDE avelshingsten(genom tiderna, tror jag) är enligtmin mening Rocky. Han var bra som2-åring, vann Kriteriet och senareockså Europeiskt 5-åringschampio-


nat, men matchades aldrig som avelshingst.Men han hade fantastiskaegenskaper, och han lämnade dem tillsina avkommor...BLAND DE FRANSKA ÅRGÅNGSLOPPENrankar jag Critérium des Jeunes – vilketavgörs under vintermeetinget –som det viktigaste avelsloppet, ochvar bl.a. anledningen till mitt intresseför Juliano Star. Kanske var loppetmer utslagsgivande förr – nu specialmatcharflera yngre tränare specielltför det loppet.” Jag skulle aldrig användaen Prix d'Amérique-vinnaresom avelshingst, enbart föratt han vunnit det loppet,speciellt inte om han gör deti hög ålder. Hingsten fårgärna vinna P. d'A för mig,men är i mina ögon inteintressant för aveln, om haninte har gedigna 2- och 3-årsprestanda dessförinnan. ”JAG SKULLE ALDRIG ANVÄNDA en Prixd'Amérique-vinnare som avelshingst,enbart för att han vunnit det loppet,speciellt inte om han gör det i hög ålder.Hingsten får gärna vinna P. d'Aför mig, men är i mina ögon inte intressantför aveln, om han inte hargedigna 2- och 3-årsprestanda dessförinnan.Ser vi på Prix d'Amériquevinnarnautan bra 2- och 3-årsmeriterfår vi fram en diger lista på avelsnitar!Grandpré i Sverige är ett bra sådantexempel.GÅR VI ÖVER TILL NORDAMERIKA, läggerjag absolut störst vikt vid StanleyBergsteins Ranking List, d.v.s. denrangordning efter 2-årssäsongen somvarje år publiceras i fackpressen. Istort sett har alla förärvare av betydelsefunnits med i övre skiktet avden klassificeringen. Av svenskahingstar har både Super Arnie och ExpressRide rankats 1:a, jag tror attSpotlite Lobell rankades 4:a. Och jagvill minnas att listan "lyfte fram" enhingst som Striking Sahbra till en 3:e– 4:e plats – till mångas förvåning.DET GÅR INTE I ETT LAND som USA attrangordna presumtiva förärvare efterrekord och pengar – därtill är förhållandenaalltför skiftande och svåra attjämföra. Nej, där är den individuellabedömningen och kunskapen mycketviktigare! En 1.10-tid på Lexingtonmotsvaras för samma prestation av en1.13-tid på en mindre bana.NATURLIGTVIS MÅSTE MAN OCKSÅ varamycket försiktig med Sire Stakesframgångar.Där finns det i många falllättförtjänta pengar. Hingstar som enbarttävlat inom ex.vis Ontario, Delawareeller Indiana kan tjäna storapengar inom Sire Stakes-systemet,utan att för den skull vara ämnen tillavelshingstar.HINGSTAR SOM TÄVLAR I GRAND CIRCUITmöter som regel årgångens bästahästar, vilket är en viktig jämförelse.Jag anser 2-årsloppen Valley Victoryoch Breeders' Crown ha störst värdeur avelssynpunkt. Valley Victory ärnu så uppgraderat att alla vill varamed där. Peter Haughton Memorialhar gått lite åt andra hållet, mest föratt man sträckt ut tävlingssäsongentvå månader. Många avstår därförfrån start i Peter Haughton av matchningsskäl.” Man måste också varamycket försiktig med SireStakes-framgångar. Där finnsdet i många fall lättförtjäntapengar. Hingstar som tävlar iGrand Circuit möter somregel årgångens bästa hästar,vilket är en viktig jämförelse.Jag anser 2-årsloppen ValleyVictory och Breeders' Crownha störst värde ur avelssynpunkt.”NÅGRA ANDRA VIKTIGA BEDÖMNINGAR:Jag anser att en blivande avelshingstskall kunna tävla på olika bantyper –inte bara milebanor. Det finns exempelpå fantastiska tävlingshästar somenbart tävlat på milebanor. De skullevara flera klasser sämre på 1.000-metersbana, för att inte tala om” Jag vill också att hingstenskall klara av olika löpningsförhållanden,inte bara rusaundan i spets. Nej, hingstenskall klara av olika positioner,kunna anfalla bakifrånoch han skall kunna gå i"dödens". Jag älskar verkligen2-åringar som klarar avatt trava i dödens! ”– 35 –800-metersbanor... Valley Victory ochCredit Winner är exempel på hingstarsom tävlade lika bra på alla banor!JAG VILL OCKSÅ att hingsten skall klaraav olika löpningsförhållanden, intebara rusa undan i spets. Nej, hingstenskall klara av olika positioner, kunnaanfalla bakifrån och han skall kunnagå i "dödens". Jag älskar verkligen2-åringar som klarar av att trava i dödens!Donato Hanover kunde det, liksomValley Victory och vår Diesel Don.EN BLIVANDE AVELSHINGST måste ocksåenligt min mening kunna presteramaximalt med skor. Skulle det skiljamycket i kapacitet mellan skor ochbarfota, drar jag öronen åt mig. Jaghar inte sett många sådana hingstar(kan inte erinra mig någon enda!) somblir bra avelshingstar. Samma resonemangsom i början av artikeln: Avkommornakommer huvudsakligen tävlamed skor, de måste klara det.SLUTLIGEN KAN JAG KONSTATERA att vissahingstar kan ståta med Gr. I-meriter– men utan att ha rätt förutsättningarändå. I de olika nationella regelverkenkrävs Gr. I-meriter föravelsgodkännande, och då kan manleta upp relativt enkla sådana lopp,och matcha enbart för det.HÅKAN PERSSONSTALL BREDBYN, UMEÅStall Bredbyn är inte bara en stallpseudonym- det är också en hemsida som förmedlarinformation/kunskap om avel, anatomi,veterinärvård, utfodring, träningsläram.m. Med andra ord en ganskaheltäckande informationskälla för den somär intresserad av travsport och avel/uppfödning.Bakom siten www.stallbredbyn.comstår äkta paret Håkan och Jenny Persson,Umeå, båda med ett brinnande intresse förtravhästar. I år har Stall Bredbyn också givitut Unghästkatalogen, en trycksak medunghästar till salu, plus artiklar, intervjuerm.m.Första egna uppfödningen är 4-årigeYoupie, som nyligen vunnit BC-försök ochnoterat banrekord på Åby. Varken Håkaneller Jenny är "födda in i" travsporten, intressethar uppstått på annat sätt. Jennyjobbar idag som foderrådgivare på Krafft.


EFTERSOM DET VETENSKAPLIGT enbart ärprestationer gjorda till och med atthästen är 5 år som har någon arvbarhetatt tala om, så är det där man börleta. Personligen tycker jag det ärtveksamt att en hingst kan bli godkändpå prestationer gjorda efter 5-årssäsongen. Elitloppet och Prixd’Amerique är styrkeprov under olikaformer, men de är för mig inte värdanågot ur avelssynpunkt om inte prestationenär gjord före sex års ålder.From Above och Mack Lobell är tvåelitloppsvinnare vid fem resp. fyra årsålder. Den senare utnämnd elithingstoch From Above har börjat succéartat.Scarlet Knight och Pine Chip harbåda gjort starka prestationer i Elitloppeti unga år och de har båda börjatbra i aveln.SPINNER VIDARE PÅ ”DUBBLA HEAT”(samma dag) och vill påstå att hästarsom visat att de klarar av att gå dubblaheat i unga år ofta blir bra i aveln.Tidigare kördes Hambletonian meddubbla heat och därifrån hittar vimassor vinnare som lyckats mycketbra i aveln. Det är inte helt ovanligt attvinnare lämnat vinnare. SvenskägdeHambletonianvinnaren Alf Palemahar exempelvis Hambletonianvinnaresom far, farfar och farfars far. Om vistannar i USA, så verkar även dedubbla heatloppen, Kentucky Futurityoch World Trotting Derby sållafram framgångsrika avelshingstar.” Jag vill påstå att hästarsom visat att de klarar av attgå dubbla heat i unga år oftablir bra i aveln. Tidigarekördes Hambletonian meddubbla heat och därifrån hittarvi massor vinnare somlyckats mycket bra i aveln.Det är inte helt ovanligt attvinnare lämnat vinnare. ”Blir intressant att se om Hambletonianäven fortsättningsvis kommer attvara en ”avelslöpning” när försök ochfinal numera körs olika dagar. Ett annatunghästlopp i USA är PeterHaughton Memorial för 2-åringar. Ettlopp som generellt sett haft segraresom misslyckats som avelshingstar.Drygt hälften av de senaste 30 vinnarnahar stallats upp i Sverige ochde har ofta underpresterat i aveln, ExpressRide och Enjoy Lavec är undantagen.Av de som stannat i USA har” Drygt hälften av de senaste30 vinnarna i Peter Haughtonhar stallats upp i Sverigeoch de har ofta underpresterati aveln, Express Ride ochEnjoy Lavec är undantagen.Av de som stannat i USAhar bl.a. Yankee Glide ochSupergill blivit mycket brahingstar. ”bl.a. Yankee Glide och Supergill blivitmycket bra hingstar, men generelltsett har Peter Haughton-vinnarna underpresterati aveln.TITTAR VI I FRANKRIKE så tycker jagatt man kan se att Criterium des 4ansär den löpning som i första hand kananses vara en avelslöpning, tätt följdav Criterium des 3ans. Finner ingenlogik i varför 4ans fostrat bättre avelshingstar.ÅTER TILL SVERIGE, så borde alltsåSprintermästaren med sina dubblaheat för 4-åringar vara den främsta”avelslöpningen”. Så är dock inte fallet.Min tes är att loppet inte hållertillräckligt hög klass internationellt.Förhoppningsvis är kanske en förändringär på gång, sedan loppet öppnadesför utlänska deltagare i börjanav sekelskiftet. Det är ännu för tidigtatt dra några säkra slutsatser av detta.Svenskt Travkriterium tycker jag hellerinte visar den ”avelsutslagning”som den borde göra. Kanske är detför lång distans för så unga hästar?Starka hästar gynnas, men är de förosnabba i dagens travsport? Bara spekulationerfrån min sida. Istället tyckerjag att E3 och föregångaren ”FärjestadsNordiska” visar upp större”avelsutslagning”. Uppfödningslöpningenoch Svenskt Travderby tyckerjag inte heller visar den profilen somman ska kräva av en ”avelslöpning”.Kanske får vinnarna inte de chansersom krävs för att lyckas i Sverige?VÄNDER VI OSS MOT STOLOPPEN, såfinns det dock två tydliga löpningarsom lever upp till mina krav på avelslöpning.I första hand Stochampionatet,följt av TravOaks. Här finns massorav vinnande ston som lyckatslämna riktigt bra avkommor. Receptetär då att betäcka en Stochampionatsvinnaremed en amerikan som visatssig klara dubbla heat? Torvald Palema(Alf Palema - Gina Roy) är ettfärskt exempel på denna korsning!– 36 –JAG HAR FÖRSÖKT HITTA den röda trådenbland våra tjugo elithingstar. Majoritetenav dessa har faktiskt visat sigvara placerade i större unghästloppmed dubbla heat. De allra flesta harockså en far som vunnit Hambletonianvia dubbla heat.OM VI VÄNDER PÅ FRÅGAN och tittar påde bästa svenskfödda förärvarna - vilkentävlingsbakgrund har dom?Det finns, såvitt jag vet, fyra svenskföddaA-premierade hingstar, Good AsGold, Ata Star L., Mack the Knife ochEnjoy Lavec. (Samtliga är efterelithingstar!) Dessutom lägger jag tillej avk.bedömde, i USA verksammeMr Lavec, som har haft ett index motsvarandeelithingstarna. Enjoy Lavectävlade uteslutande och framgångsrikt(vann Peter Haughton och WorldTrotting Derby) i Nordamerika, såhan kan inte jämföras med de övriga.Good As Gold var Derbyvinnare föreMr Lavec, även Mack the Knife ståtarmed en andraplats. Mack the Knifevar ju mycket knappt slagen av BigSpender i ett av de bästa derbyn somkörts i historien. Mack the Knifevann Kriteriet, medan Mr Lavec togen andraplats i sin årgång. Mr Lavecvann istället Sprintermästaren föreGood As Gold. Ata Star L. skiljer sigfrån övriga och har sina mest meriterandesegrar från Färjestads Nordiska,Kungapokalen och den otroligainsatsen i Fyraåringseliten under elitloppshelgen1987 när han delade segernmed Thackeray.” Jag vill i sammanhangetnämna From Above sominlett mycket lovande. Hanvann både Kriteriet ochDerby, samt har en elithingstsom far. ”JAG VILL I SAMMANHANGET också nämnaFrom Above som inlett mycket lovande.Han vann både Kriteriet ochDerbyt, samt har en elithingst somfar. Det blir spännande att följa fortsättningenfram till hans avkommebedömning.

More magazines by this user
Similar magazines