Avlopp på rätt sätt - Sundsvall

sundsvall.se

Avlopp på rätt sätt - Sundsvall

Avlopp på rätt sättEn vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning– en vägledning för digsom planerar att bygga enenskild avloppsanläggning1


Varför är det viktigt med avloppsrening?Ett liknande mönster gäller för syreförbrukande ämnenoch i viss mån också för smittämnen. Det beror påatt enskilda avloppsanläggningar ofta är gamla ochav dålig standard.Förhindra smittspridningDet viktigaste syftet med avloppsrening är att förhindrasmittspridning. Om orenat avloppsvattennår en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räckamed att borsta tänderna i brunnens vatten för attbli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också spridasmittämnen till närliggande sjöar och vattendragdär människor vistas eller badar.Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning,övergödning och syrebrist i våra vattendrag.Om vi inte renade våra enskilda avlopp skulle betydligtfler av våra sjöar beläggas med badförbud och påsikt också växa igen. Även havsmiljön kan påverkasnegativt, särskilt grunda områden med dålig vattenomsättningoch strandnära bebyggelse.Om vi å andra sidan renade våra enskilda avloppbättre skulle många av de sjöar som idag har dålig vattenkvalitetförbättras avsevärt. Exempelvis så släpper10 % av de svenska hushållen som har enskilt avlopput lika mycket övergödande ämnen som 9 av 10svenskar som är anslutna till kommunala reningsverk.Minska syrebrist och övergödningUtsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till vårahav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnetmed dålig lukt som följd. Det kan också orsakaövergödning (fosfor, kväve och BOD 7 ), vilket ledertill algblomning, igenväxta sjöar och ytterligaresyrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kanleda till fiskdöd och minskad biologisk mångfald.I vissa områden är vattendragen extra känsliga förutsläpp.Avlopp som resursOm avloppet tas tillvara på rätt sätt kan det vara enresurs istället för ett problem. Framförallt avloppetfrån toaletten, det vill säga urin och avföring, innehållermycket växtnäringsämnen (främst kväve,fosfor och kalium) som kan ersätta handelsgödseli lantbruket. Idag finns det metoder som möjliggöråterföring av näring från avlopp till odling på etthygieniskt, säkert sätt.4


Lagar och reglerAvloppsanläggningen kräver tillstånd eller anmälanI miljöbalken med förordningar finns bestämmelsersom rör dig som planerar en enskild avloppsanläggning.För att bygga en enskild avloppsanordning krävstillstånd från miljökontoret. För vissa typer av anläggningareller åtgärder krävs inte tillstånd mendäremot en skriftlig anmälan, dvs avlopp utan wcsamt vissa ändringar av avloppsanordningar. Densom bygger en avloppsanläggning utan att tillståndbeviljats eller anmälan gjorts, ska betala en miljösanktionsavgift.Miljösanktionsavgiftera) 5 000 kronor om man utan tillstånd inrättaten avloppsanordning trots att ett sådant tillståndkrävts,b) 3 000 kronor om man utan tillstånd anslutiten vattentoalett till en befintlig avloppsanordningsom före anslutningen inte hade någon vattentoalettansluten, och...c) 3 000 kronor om man utan att ha gjort en anmälaninrättat en avloppsanordning trots att en sådananmälan krävs.Det är du som fastighetsägare som har ansvar föratt söka tillstånd eller anmäla din avloppsanläggningoch även för att anläggningen byggs enligtmiljökontorets beslut. Oavsett vilka råd du fått aventreprenör eller grävare, är det du som fastighetsägaresom har det fulla ansvaret.Naturvårdsverkets allmänna rådNaturvårdsverket har givit ut allmänna råd om småavloppsanordningar som är myndighetens tolkningav miljöbalken med avseende på små avlopp.I de allmänna råden anges vilken funktion som enavloppsanläggning för 1-5 hushåll ska ha, funktionsellerreningskraven finns i två olika nivåer: normalnivå och hög nivå.Områden med normal eller hög skyddsnivåMiljökontoret i Sundsvalls Kommun har utifrånde allmänna rådens riktlinjer delat in kommunen iområden med hög och normal skyddsnivå. Funktionskraven,bl a reningskrav på fosfor och BOD 7m.m, är högre i ”hög skyddsnivå” områden än i”normal skyddsnivå”områden.Exempel på områden som bedömts ha behov avhög skyddsnivå är havsvikar eller insjöar med dåligvattenomsättning och/eller tät omgivande bebyggelse.I samband med handläggningen av ditt ärendekontrollerar miljökontoret vilken skyddsnivåsom gäller för din fastighet. Om ett område bedömsha behov av hög skyddsnivå så blir reningskravenhögre.Om du väljer en avloppsanläggning utan wc, dvs någonannan toalettlösning så klarar du hög skyddsnivåtill en betydligt lägre kostnad. Se vidare längrefram i texten.Vill du veta mera om funktionskrav och allmänt om områdesindelning , kontakta miljökontoret ellergå in på www.sundsvall.se/egetavlopp.5


VattentäktRiktning ochavstånd tillvattentäkterinom 200 mSkyddsavstånd tillsjö och vattendrag10-30 mNärhet till vägför slamsugningAvstånd till vägoch fastighetsgränsminst 5 mSlamavskiljareRisk för uppträngningav avloppsvattenAvstånd till dikenormalt 10-30 mExempel på översiktskarta.Vattentäkter mm.Finns vattentäkter inom riskområde för föroreningeller andra hinder som försvårar eller förhindrarbyggandet?Avstånd till vattentäkter nedströms bör normaltvara i storleksordning 200 m. För uppströms, menäven för sidobelägna täkter, räcker det med betydligtkortare avstånd. Geoteknisk utredning kanibland behövas för att undersöka risken för förorening.Läs mera om geoteknisk utredning längrefram i texten.Vid platsbesöket och andra kontakter med miljökontoretkommer ni överens om vilken avloppsanordningsom är lämplig utifrån olika aspekter. Därefterbörjar själva processen med ansökan elleranmälan.Ta hjälp av gräventreprenörenDen gräventreprenör du anlitar kan vara till storhjälp i planering och projektering av din avloppsanläggning.Entreprenören hjälper ofta även tillmed beställning av slamavskiljare, rör, grus och annatsom behövs i samband med arbetena.Pumpning behövs ibland när topografin är ogynnsam,dvs marklutningarna inte medger självfall tillanläggningen eller att man behöver kompensera förhög grundvattennivå eller markbeskaffenhet.Känner du dig osäker, kan alltså entreprenörenvara en resurs som gör att ditt avloppsprojekt blirlättare att genomföra. Läs på sidan 18 om vad dubör tänka på när du anlitar entreprenör.7


Blanketter och övrigt i ansökningsskedetI samband med ansökan/anmälan om anordnandeav enskild avloppsanläggning behövervi på miljökontoret uppgifter och informationför att vi ska kunna handlägga din ansökan. Redovisningenska i första hand ske på förtrycktablanketter som ska bifogas ansökan.Det kanske verkar krångligt med alla dessa blanketter.Behövs de verkligen? Svaret blir att i de flestafall behövs alla de uppgifter som finns på blanketternaför handläggningen av ditt ärende. I mångafall kan din gräventrepenör, som tidigare nämnts,även hjälpa till med blanketterna förutom självagrävarbetena. Du är naturligtvis även välkommenatt kontakta miljökontoret för hjälp.Målsättningen är i första hand, att du får en anläggningsom uppfyller lagstiftningens krav, att dinanläggning fungerar, samt att anläggningen inteförorenar någon dricksvattentäkt eller ger upphovtill andra problem.Vi kommer i det följande att gå igenom våra blanketteroch vad de är till för. Vi har numrerat samtligablanketter så att de blir lättare att snabbt identifiera.Observera att dag- och dräneringsvatten aldrigfår ledas till avloppsanläggningen.Ansökan/Anmälan (1)På blankettens första sida fyller du i ett antal grunduppgiftersom exempelvis namn, adress, fastighetsbeteckningmm. Här fyller du även i om du ska ansökaom tillstånd för avloppsanordning med wc. Då krävsen slambrunn för wc och bdt (trekammarbrunn), alternativtett minireningsverk (fosforfilter) eller en slutentank.Om du inte ska ha wc så ska du göra en anmälan förbad, disk och tvätt (bdt). Då behöver du en slambrunnför bdt (2-kammarbrunn). För alla slambrunnar krävsett efterföljande reningssteg, med undantag för slutentank som inte har något utlopp.Tillstånd till sluten tank beviljas bara om inga andralösningar är möjliga, alternativt ekonomiskt orimliga.Exempel på detta är långa komplicerade ledningsdragningartill mycket höga kostnader, jämfört med dekostnader som uppstår vid normala förhållanden.Din avloppsanläggning beskriver du utförligt på någonav våra blanketter för tekniska beskrivningar. Litelängre fram i texten går vi lite mera detaljerat igenomdessa blanketter.På ansökan/anmälan-blanketten anges under ”bifogas”vilka handlingar som är obligatoriska handlingar ochvilka som behövs i särskilda fall, övriga handlingar.Exempel på modul.8


Handlingar som ska bifogas ansökanVattentäktsredovisning och hörande avgrannar (2)Blanketten skall fyllas i av närboende. I normalfalletinom 200 m eller inom markerat område påkarta. Du och din handläggare bestämmer hur stortområde som ska omfattas när du informerar dinagrannar om att du tänker utföra ett ny avloppsanläggning.Ibland kan området minskas, och iblandnär vattentäkter finns nedströms kan avståndet behövautökas.Att informera grannarna är mycket viktigt i dittärende och ett krav utifrån gällande lagstiftning.Alla vattentäkter måste finnas med i redovisningen,oavsett om de används eller inte. Om någongranne planerar att anordna vattentäkt är det ocksåviktigt för handläggningen av ditt ärende.I samband med att grannarna skriver på blankettenså delar du ut ”Möjlighet att lämna synpunkter (3)”.Denna blankett beskrivs nedan.När vattentäktsredovisningen är klar bedömer miljökontoretom ”geoteknisk utredning” behövs. Läsmera om denna typ av utredning längre fram i texten.Möjlighet att lämna synpunkter (3)Denna blankett ska delas ut till alla närboende somskriver på vattentäktsredovisningen. Fyll i blankettennoggrant innan du delar ut kopior till var ochen som är berörd. Uppgifterna är viktiga för attnärboende ska veta vad som sker och vem de skakontakta vid frågor och synpunkter. På blankettenfinns adressuppgifter om de vill skicka in synpunktereller ta kontakt med miljökontoret per telefon.Synpunkter från närboende ska komma in senast treveckor från det att blanketten skrivits på. Om synpunktereller frågeställningar kommit in tar miljökontoretställning till hur ärendet ska drivas vidare.Teknisk beskrivning (4-9)Teknisk beskrivning finns i 6 olika varianter.Dessa är:• Infiltration med eller utan moduler (4 resp 5),• Markbädd med eller utan moduler (6 resp 7),• Minireningsverk eller fosforfilter med efterpolering (infiltration/markbädd) (8),• Sluten tank (9). Anm: Tillstånd ges endast omandra alternativ är uteslutna.De olika reningsstegen kan konstrueras på olika sätt föratt anpassas till topografi och markbeskaffenhet. Exempelviskan infiltrationer förstärkas med extra sandlagereller göras upplyft (ytlig), och då krävs ofta pumpning.Tänk på att en ytlig anläggning ibland behöver frostisoleras.Se exempel på olika reningsteg i bilagedelen i slutet avdenna information. På miljökontorets hemsida somligger under www.sundsvall.se/egetavlopp finns länkartill detaljerade beskrivningar av olika reningsstegoch där finns också våra blanketter.Möjligheterna att lösa avloppsfrågan är många. Vilkenteknik som väljs beror bl a på hur din fastighet serut, topografi och markförhållanden.Bor du i ett område med hög skyddsnivå ställs högrekrav på rening. Du behöver då en anläggning medförbättrad fosforavskiljning. Det kan lösas med minireningsverkeller fosforfilter, dvs ett filter där näringsämnetfosfor reduceras innan avloppsvattnet förs9


vidare. Minireningsverk finns i många olika fabrikatoch tekniklösningar. Det är viktigt att tekniken ärväl utprovad och testad. Rådgör med miljökontoret!Fosforfilter finns också i många varianter och det ärviktigt att beakta samma aspekter som vid reningsverksköp.En ytterligare faktor att uppmärksamma ärom filtret ska anslutas direkt till slamavskiljaren ellertill en tät markbädds utloppsrör. Specialfilter finns beroendepå användningssätt. Kontrollera innan köp!Anm. Minireningsverk eller anläggningar med fosforfilterkräver i de flesta fall efterpolering (infiltration ellermarkbädd) för att minska bakteriehalten i utgåendevatten.Om du bor i ett område med hög skyddsnivå är detett betydligt billigare och enklare alternativ att ersättaden vanliga vattentoaletten med en annan toalettlösning,exempelvis separationstoalett. Du behöver ingenförbättrad fosforavskiljning om du endast kopplarpå bad, dusch och diskvatten.Teknik, dvs brunnstyp, dimensionering, grus- ochsandlager etc. bestämmer du tillsammans med miljökontoret.Därefter väljer du den blankett som avserdin anläggningstyp. Anläggningen ska beskrivas detaljerat.Fyll i blanketten noggrant. Om du tycker attdet är svårt, ta hjälp av miljökontoret eller din gräventrepenör.SituationsplanFör att göra en situationsplan behöver du en kartaöver din fastighet med byggnader, vägar, fastighetsgränserm.m.På kartan ritar du i första hand följande:• Avloppsanläggningens placering.• Egen vattentäkt (i förekommande fall).• Slambilens uppställningsplats.• Övrigt vid behov exempelvis diken, ytvatten m.m.Se exempel på situationsplan i bilagedelen.ProfilskissI profilskissen ska du visa hur utsläppsdelen avanläggningen ser ut i genomskärning. Rita på ettsärskilt papper och redovisa grus, sandlager, fiberdukensplacering , marknivåer etc. Måtten behöverej anges, de ska finnas på teknisk beskrivning.PROFILSKISS INFILTRATIONSpridarrörFiberdukSpridarrörJordåterfyllnadMakadam/singel12-24 mm/16-32 mmmin 100 cmmin 200 cmmin 100 cmA=Min 5 cmA40 cm80 cm10


Övriga handlingarGeoteknisk utredningUtredningen behövs framförallt när anläggningenriskerar påverka närliggande vattentäkter. Miljökontoretbedömer om geoteknisk utredning behövs.Observera att: ”Teknisk beskrivning” skallskickas in även om geoteknisk utredning utförs.För att en geoteknisk utredning ska godkännas avmiljökontoret krävs att den utförs av en sakkunnig,dvs en person med med geoteknisk/geologisk utbildning.Det innebär bl a att en erfaren entreprenörsom planerat och grävt för många avlopp mensom saknar rätt utbildningsbakgrund, inte kan betraktassom sakkunnig för att utföra en geotekniskutredning.Finns vattentäkter i närområdet ska dessa bedömasutifrån föroreningsrisk, dvs kan avloppsanläggningenbyggas utan att närliggande dricksvattenbrunnarpåverkas negativt? Bedömningen i konsultutlåtandetska vara klar och tydlig: ingen riskeller möjligen mycket liten risk för förorening. Dettaär oftast utredningens viktigaste del och måste alltsåfinnas med.I utredningen ska förslag till lämplig avloppslösningredovisas, och som ett underlag till förslagetska utförda markundersökningar även inkluderas iredovisningen.När utredningen är klar gör miljökontoret en bedömningav utredningen. Eventuellt begärs kompletteringarinnan slutligt ställningstagande görs tillavloppsprojektet. Finns exempelvis risk för föroreningarså får du och miljökontorets handläggare tillsammansdiskutera hur detta ska hanteras.SiktanalysBehövs i vissa fall där markens kornstorlek behöverundersökas för att kontrollera dräneringsförmåga.Ingår oftast i geoteknisk utredning.Exempel på siktkurvor förnågra vanliga jordarter.1. Siltig morän.2. Sandig morän3. Grusig morän11


Miljökontorets beslutMiljökontoret fattar beslut i ärendet när ansökan/anmälan med tillhörande handlingar bedöms varakomplett. Läs noga igenom de beslutshandlingardu får från miljökontoret. Du måste följa de villkoreller förelägganden som anges i beslutet.Observera! Bygg inte avloppsanläggningen förrändu fått tillstånd eller godkännande från miljökontoret.Du riskerar annars s k ”miljösanktionsavgift”, sesidan 5. Glöm inte att fotografera olika delmomenti arbetet med att bygga avloppsanläggningen!Slutredovisning av avloppsanläggning (10)Med miljökontorets beslut bifogas blanketten”Slutredovisning av avloppsanordning (10)”. På denintygar du att anläggningen utförts enligt det beslutdu fick från miljökontoret. Fyll i blankettennoga och bifoga de foton du eller entreprenörentog vid avloppsarbetena. Foton kan skickas in påvalfritt sätt, exempelvis via e-brev, papperskopia,cd etc. Miljökontoret skickar en kopia av slutredovisningentill Reko, kommunens renhållningsbolag.I en korrekt ifylld slutredovisning finns alla deuppgifter som Reko behöver för att kunna fullgörasina uppgifter med slamtömning etc.Avgifter förhandläggningKommunfullmäktige har fattat beslut om attmiljökontoret ska ta ut avgifter för sin verksamhetmed handläggning av ärenden av olika slag.En tid efter att du fått beslut från miljökontoretangående din avloppsanläggning får du en räkningenligt gällande taxa. Om du återtar din ansökan elleranmälan så behöver du inte betala någon avgift.Skäl för återtagande av ansökan kan som exempelvara risk för förorening av vattentäkter eller tekniskaproblem.Vilka avgifter som gäller för handläggning av avloppsärendenframgår av baksidan på ansökningsblanketten(1).Infiltration med fördelningsbrunn och fiberduk.12


Skötsel och drift av anläggningenSkötselavtalOm du installerar ett minireningsverk med fällningsmedel,d.v.s kemikalier som fäller ut fosfor islambrunnen för bättre rening, så rekommenderarvi på miljökontoret att du tecknar ett långsiktigtskötselavtal med leverantören eller någon representantpå orten.Ett sådant avtal ger bäst förutsättningar för en långsiktigtfullgod funktion på anläggningen. Fungerarinte anläggningen kan det ge negativa konsekvenserför omgivande miljö, igensättningar med stoppi avloppet etc. För s.k fosforfällor är det även lämpligtatt teckna skötselavtal.EgenkontrollÄven avloppsanläggningar av enklare standard som3 - och 2 - kammarbrunnar, fördelningsbrunnarm.m behöver regelbunden tillsyn.Några exempel på vad du själv kan göra:• Kontrollera brunnslockens täthet och slamavskiljareninvändigt.• Är mellanväggarna hela och utan skador?• Finns t-röret eller skärmen kvar vid utloppet?Om inte, så riskeras att flytslam förs vidare (eventuelltvia fördelningsbrunnen) och det kan då bliigensättningar i utsläppsdelen av avloppet.Har du fördelningsbrunn tänk då på att den ocksåbehöver tömmas regelbundet. Trots fullgod slamavskiljningså bildas i regel slam i mindre mängder ifördelningsbrunnen. Om du vill ha tömning av fördelningsbrunnen,beställ det hos Reko. Kontrolleraäven avrinningen från fördelningsbrunnen. Blir detstopp eller långsam avrinning stiger nivån först i fördelningsbrunnen.Läs mer om skötsel på miljökontorets hemsida i NaturvårdsverketsFaktablad 6 ”Skötsel av avloppsanläggningar”,se sidan 18.Du kan själv påverka avloppsvattnets kvalitet. Genomatt inte tillföra onödiga föroreningar eller onödigtmycket vatten, blir avloppsvattnet renare ochstopp i avloppsanläggningen förebyggs.Några tips:• Använd tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat.Detta är mycket viktigt för dig med enskilt avlopp!• Var noga med att inte överdosera tvätt- och rengöringsmedel!• Häll inte ut miljöfarliga ämnen, t.ex. lösningsmedeloch färgrester i avloppet. Tvätta inte penslarmed vattenburen eller annan färg.• Använd inte toaletten som en del i sophanteringen! Bindor, tops, kondomer, matrester osv.hör inte hemma i avloppet.• Läkemedelsrester ska inte spolas ned itoaletten utan lämnas tillbaka till apoteket.• Använd i första hand såpa och diskmedel vidstädning. De klarar den mesta rengöringen ihemmet.• Använd inte produkter som innehåller bakteriedödandemedel, t.ex. Triclosan.• Cigarettfimpar innehåller mycket kadmium ochska inte slängas i toaletten.• Använd vattenbesparande installationer t. ex snålspolande wc -och duschhandtag.13


Avlopp och kretsloppOm avloppet tas tillvara på rätt sätt kan det vara enresurs istället för ett problem. Framförallt avloppetfrån toaletten, det vill säga urin och avföring, innehållermycket växtnäringsämnen (främst kväve,fosfor och kalium) som kan ersätta handelsgödseli lantbruket. Idag finns det metoder som möjliggöråterföring av näring från avlopp till odling på etthygieniskt säkert sätt.Installerar du separationstoalett så kan du omhändertaavföring och urin för senare användning somgödselmedel. Nya tekniska lösningar ger inga problemmed funktion eller lukt. Läs mer om kretsloppsanpassningpå www.avloppsguiden.seMiljökontorets handläggareÄr du i färd med att starta upp ett avloppsprojekteller har allmänna frågor är du välkommen attkontakta någon av våra handläggare. Vi har delatin kommunen i 4 olika distrikt enligt följande:• Alnö• Indal/Liden• Matfors/Stöde• NjurundaNamn och kontaktuppgifter till handläggare påde olika distrikten framgår av ansökningsblankettens(1):s baksida.Om du inte får tag på din handläggare, kontakta miljökontoretsexpedition på telefon: 060-19 11 77,e-post:miljonamnden@sundsvall.seExempel på kretsloppsanpassad toalett.Nedre bilden: hantering av restprodukter.BilagorPå följande sidor finner du exempel på hur ensituationsplan och grusfilter kan se ut och principskisserpå olika reningstekniker som exempelvisinfiltration, markbädd, enkelt grusfilter och situationsplan14


Exempel på avloppsteknikInfiltrationInfiltration med infiltrationsmodulerInfiltration med pumpsystemMarkbäddsanläggning15


Kombinerande systemMinireningsverkMinireningsverk16


Exempel på enkelt grusfilter - kan ibland användas efterminireningsverk eller fosforfilter. Oftast krävs en annan efterpolering,infiltration eller markbädd för att reducera halten bakterier.Enkelt grusfilter -makadam 16/32eller 8/16ÅterfyllnadFiberdukbäck ellerdikeGrusfilterLängd 5 m - bredd 0,5 m - höjd 0,5 mOBS!Filtret ska liggaovanför högstaförekommandevattennivåBygg filtret medlutningExempel på situationsplanVägdikeVattenbrunnVägdikeUppställningslambilSlamavskiljare17


Naturvårdsverkets faktabladFör mera utförlig information om avloppsanläggningar,olika reningsteknik mm, läs Naturvårdsverketsfaktablad 1-6 som finns på miljökontoretshemsida www.sundsvall.se/miljokontoret underrubriken blanketter i den vänstra spalten.1) Planera för avlopp.2) Jordprovtagning m.m.3) Tilloppsledningar slamavskiljare m.m.4) Infiltrationsanläggningar.5) Markbädd.6) Skötsel av avloppsanläggningar.Informationen i faktablad 1 – 6 omfattar traditionellteknik som använts under lång tid i avloppssammanhang.Den är i de flesta fall fortfarande mycketanvändbar och utnyttjas därför i hög grad vid nybyggnationeroch vid behov av förbättringsåtgärder.I vissa fall (hög skyddsnivå områden) räcker dockinte traditionell teknik till för att uppnå de reningseffektersom eftersträvas. Detta har medförtatt utvecklingen inom området enskilda avlopp haraccelererat. Det är inte möjligt att på något kortfattatmen ändå fullständigt sätt redovisa de möjlighetersom finns inom teknikområdet för enskildaavlopp.Miljökontoret får istället hänvisa till www.avloppsguiden.seoch till respektive fabrikanters hemsidor,för information om olika tekniska lösningar ochden pågående utvecklingen inom området.Exempel på faktabladNaturvårdsverkets faktablad 1-6 finns som länkar på www.sundsvall.se/miljokontoret.18


Att tänka på när du anlitar en markentreprenör• Tänk igenom ordentligt vad du vill ha gjortinnan du anlitar entreprenören. Ska entreprenörenhjälpa dig med tillståndsansökan eller ska han/honendast bygga en anläggning du fått tillstånd för?• Be att få alla uppgifter från entreprenören: fullständigtnamn, adress, telefonnummer och personellerorganisationsnummer. Dessa uppgifter ger digmöjlighet att göra ytterligare kontroller.• Skriv alltid ett avtal. Det är viktigt om det blirproblem i efterhand men hjälper också till att undvikamissförstånd. Om entreprenören inte vill skrivaett ordentligt avtal bör du anlita någon annanistället.Avtalet bör innehålla:• namn på båda parterna• tjänstens omfattning• pris (fast pris, ungefärligt pris eller löpanderäkning)• hur betalning ska ske• tider för arbetets påbörjande och avslutande• särskilda villkor• vitesklausul vid försening• båda parters underskrift• Kolla med skattemyndigheten att entreprenörenhar F-skattesedel. Detta innebär att det är entreprenörenoch inte du som ska betala arbetsgivaravgifter.Detta ska också framgå på fakturan.• Entreprenören ska kunna visa upp att han/honhar en försäkring som gäller under byggtiden.• Entreprenören bör kunna ge dig namn och telefonnummertill tidigare kunder för referenser.• Ring till Kronofogden och kontrollera att entreprenöreninte har några betalningsanmärkningar.Betalningsanmärkningar gör det svårt för entreprenörenatt få fram material från andra företag.• Om du får problem kan du vända dig till Konsumentvägledareni din kommun. Vid stora problemsom innebär mycket pengar bör du vända dig tillen advokat.Gräventreprenör i arbete.19


Ordlista – vanliga tekniska termerÄmneAAerobAktivt slamAmmoniumAnaerobBBDT-vattenBiofilmBiologisk reningBiologisk toalettavloppsvat-BlandattenBODDDagvattenBeskrivningSyrerikBiologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier ochandra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organisktmaterial vid tillgång på syreKväveförening med kemisk beteckning NH4+SyrefriBad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvattenBeteckning på det tunna skikt av mikroorganismer som finns i t.ex. markbäddar,infiltrationsanläggningar och kompaktfilter där den biologiska reningenäger rum. Även kallat biohudReduktion av syreförbrukande ämnen och eventuellt kväve med hjälp avmikroorganismer som finns i sandfilter, markbäddar, aktivt slam, biobäddar,etc.Toalett med behållare där avföring och eventuellt annat organiskt avfallkomposterasAvloppsvatten från hushåll som innehåller både klosett- och BDT-vattenBiokemisk syreförbrukning, parameter som anger vattnets innehåll av syreförbrukandeorganiskt materialRegn och smältvatten som inte infiltrerar grundvatten eller tas upp avvegetation, utan istället rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, vägaroch parkeringsplatserDenitrifikation Bakteriell omvandling av nitratkväve (NO -3) till luftkväve (N2 )Dräneringsvatten Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t.ex. vid dräneringav husgrunderDubbelspolad toalettUrinsorterande toalett som spolar både urin och avföring med vattenEEfterpoleringReningsfilter av sand eller grus som används efter minireningsverk ellertrekammarbrunn med fosforfilter och vars uppgift i första hand är attminska bakterihalten i utgående vatten. Utförs i första hand enligt anvisningarfrån tillverkaren av reningsutrustningen.Enkelspolad toalett Urinsorterande toalett som endast spolar urin med vatten. Avföringen gårdirekt till ett uppsamlingskärl för latrin20


SlamavskiljareSluten tankSnålspolad toalettSpillvattenSSStenkistaSvartvattenSyreförbrukandeämnenTTensiderTexturanalysTilloppsledningTrekammarbrunnTSBehållare där fasta partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnetTank som samlar upp klosettvatten, ansluts helst bara till extremt snålspolandetoaletterToalett som använder en mindre volym vatten för spolning än vanliga toaletter.Vanligen dinna liten spolning (2 l) och stor spolning (4 l). Se ävenextremt snålspolad toalettSamlingsnamn för allt avloppsvatten i ett hushållSuspenderade substanser, dvs. partiklar i avloppsvattnetMycket enkel infiltrationsanläggning där infiltration sker okontrollerat vilketleder till otillräcklig rening. Får endast användas för dagvattenAnnan benämning på klosettvattenOrganiska ämnen i avloppsvatten som förbrukar syre när de bryts nedoch därför kan ge upphov till syrebrist i vattendragKemiska föreningar (t.ex. i disk- och tvättmedel) som sänker ytspänningenför vatten, vilket gör att vattnet kan ta sig in i och väta t.ex. textilier ochfläckar.Undersökning då ett jordprov siktas för att bestämma kornstorlekenLedning som sammanför allt avloppsvatten i hushålletSlamavskiljare där vattnet passerar genom tre kammareTorr substans, anges ofta i procent av total vikt alt. volymTvåkammarbrunnUUrinavlastat avloppsvattenUrinsorteringVVakuumtoalettVattentäktÖÖvergödningEgna noteringarSlamavskiljare där vattnet passerar genom två kammareAvloppsvatten från hushåll med urinsortering i dubbelspolad urinsorterandetoalett, dvs. BDT-vatten och fekalier + spolvatten.Avskiljning av urin från avföring i toalettenToalett där vatten inte används för att transportera avfallet utan endast föratt skölja skålen, undertryck i ledningarna skapas med hjälp av vakuumpumpar,ejektorer eller blåsmaskinerVattendrag (även grundvatten) som används som råvatten för dricksvattenframställningFör hög tillförsel av näringsämnen (främst fosfor och kväve) till ett vattendrag,vilket leder till problem såsom algblomning och syrebrist..............................................................................................................................................................................................................................................................................................23


24Besöksadress: Norrmalmsgatan 4Postadress: 851 85 SundsvallTel: 060-19 10 00Fax: 060-61 44 37E-post: miljonamnden@sundsvall.seHemsida: www.sundsvall.se/miljokontoret

More magazines by this user
Similar magazines