Klicka här för att läsa avtalet. - Fastighetsanställdas Förbund

fastighets.se

Klicka här för att läsa avtalet. - Fastighetsanställdas Förbund

FASTIGHETERBranschavtal nr 82012–2013Giltighetstid: 2012-04-01–2013-03-31


InnehållsförteckningLönebilaga B1 för anställningar med tidlön ................................................................... 3§ 1 Avtalets omfattning .............................................................................................. 4§ 2 Arbetets ledning och fördelning mm ................................................................... 5§ 3 Anställningsformer .............................................................................................. 5§ 4 Gemensam anställning ......................................................................................... 6§ 5 Anställningsavtal och anställnings omfattning .................................................... 7§ 6 Anställnings upphörande ..................................................................................... 7§ 7 Ordinarie arbetstid.............................................................................................. 12§ 8 Övertids- och mertidsarbete ............................................................................... 16§ 9 Beredskapstjänst................................................................................................. 19§ 10 Semester ............................................................................................................. 21§ 11 Dimensionering och rationalisering av fastighetsarbete vid anställningar ........ 24§ 12 Lönebestämmelser ............................................................................................. 24§ 13 Lönebildning ...................................................................................................... 26§ 14 Löneökningar. Tekniska anvisningar för lönerevisionen .................................. 29§ 15 Permission och tjänstledighet ............................................................................ 31§ 16 Sjukdom mm ...................................................................................................... 33§ 17 Tjänstebostad ..................................................................................................... 37§ 18 Telefon ............................................................................................................... 41§ 19 Arbetsmiljö......................................................................................................... 41§ 20 Arbetsmarknadsförsäkringar och överenskommelser ........................................ 41§ 21 Företagshälsovård .............................................................................................. 42§ 22 Facklig förtroendeman ....................................................................................... 42§ 23 Förhandlingsordning .......................................................................................... 42§ 24 Fastighetsarbetsnämnden ................................................................................... 44§ 25 Avtalets giltighetstid .......................................................................................... 45Bilaga 1 Överenskommelse gällande uppbörd av fackföreningsavgift mm .............. 46Bilaga 2 Parterna har enats om följande särskilda regler vid in- ochuthyrning av arbetskraft ............................................................................... 47Bilaga 3 Avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling ............... 50Adresser Almega AB och Fastighetsanställdas Förbund .............................................. 55Tnr 11


Lönebilaga B1 för anställningar med tidlöntill "FASTIGHETER Branschavtal nr 8” gällande2012-04-01 – 2013-03-31MinimilönerFöljande minimilöner gäller under avtalsperioden 2012-04-01– 2013-03-312012-04-01Kr/månFyllda 20 år 19 385Fyllda 19 år 80 %Fyllda 18 år 75 %Fyllda 17 år 55 %Fyllda 16 år 50 %För 16-19 åringar gäller procentsatsen baserad på minimilönen för fyllda20 år.Lönen gäller från den första i den månad arbetstagaren uppnår resp. ålder.Obekväm arbetstid 2012-04-01TidKr/timVardagar 19.00 - 22.00 24,05Vardagar 22.00 - 06.00 36,50Lördagar 06.00 - 12.30 24,05Lördagar 12.30 - 24.00 43,65Söndagar 00.00 - 24.00 43,65Helgdagar, nyårs-, påsk-, pingst-,midsommar- och julafton 00.00 - 24.00 65,45Annan dag före helgdag 16.30 - 24.00 65,45Beredskapstjänst 2012-04-01Kr/timErsättning per timme utgår med lägst följande belopp 11,30Lönereglering 2012-04-01Generell lönehöjning/mån:330 KrLönepott/mån:335 Kr(Vid deltid proportioneras beloppen.)- 3 -


§ 1 Avtalets omfattning1.1 AllmäntKollektivavtalet reglerar anställningsvillkoren för arbetstagare anställda förfastighetsarbete hos arbetsgivare, anslutna till AlmegaFastighetsarbetsgivarna.Lokal överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och lokal fackligorganisation.Lokal facklig organisation är företrädare för Fastighetsanställdas Förbundsföretagsklubb/arbetsplatsombud med förhandlingsmandat eller företrädareför Fastighetsanställdas Förbunds region med förhandlingsmandat.1.2 ArbetsområdenArbetsuppgifter som omfattas av detta kollektivavtal kan hänföras tillföljande arbetsområden:Kund-/hyresgästserviceVärmeteknikVentilationsteknikSanitetsteknikElteknikStyr- och reglerteknikKylteknikDatateknikFastighetsreparationerSkötsel av grönområdenYttre renhållningInre städningSophanteringSkyddsbehandlingFörberedelse- och avslutningsarbetenUnderhållsarbetensamt övriga ej specificerade fastighetsarbeten.Efter särskild överenskommelse kan avtalet även i andra fall tillämpas förstädning av kontor, butiker, industrier etc när sådan städning utgör enmindre del av fastighetsarbetet hos arbetsgivaren.Kollektivavtalet reglerar inte anställningar som är att hänföra tillbemanningsföretag.1.3 Från icke avtalsreglerat och från annat avtalVid arbetstagares övergång från icke avtalsreglerat anställningsförhållandeeller från annat för arbetsplatsen gällande kollektivavtal får vidövergångstillfället löne- och andra förmåner ej försämras för arbetstagare,vars arbetsuppgifter ej förändras.- 4 -


§ 2 Arbetets ledning och fördelning mm2.1 Arbetets ledning och fördelningArbetsgivaren leder och fördelar arbetet samt anställer arbetstagare mediakttagande av avtalet och gällande lagbestämmelser.En förutsättning för att utveckla företagens effektivitet och lönsamhet samtatt ge företagens kunder/hyresgäster en god service, de anställda trygghet isina anställningar och utveckling i arbetet är att företagen fortlöpande seröver arbetsorganisationen. Vid översynen, i vilken både arbetsgivare ocharbetstagare ska ta del, bör särskilt beaktas utvecklandet av nyaarbetsformer, kompetensutveckling av de anställda och de anställdasintresse av stimulerande och varierande arbetsuppgifter.2.2 OrdningsföreskrifterFörhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig påömsesidigt förtroende. Handlingar och uppgifter rörande företagetsverksamhet och förhållanden hos hyresgäster/kunder ska hanteras medaktsamhet och i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.Vid anmodan från arbetsgivaren ska arbetstagare uppge förekomsten avandra anställningar och där gällande arbetstider.§ 3 Anställningsformer3.1 TillsvidareArbetstagares anställning gäller tillsvidare.3.2 TidsbegränsadAvtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall:1. för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om arbetsuppgifternassärskilda beskaffenhet föranleder en sådan anställning eller omarbetsgivaren och arbetstagaren i annat fall kommer överens omanställning för viss tid. I det senare fallet får anställningen pågå lägsten månad och högst tolv månader. Efter lokal överenskommelse kantiden utsträckas ytterligare,2. vid vikariat för att ersätta en arbetstagare vid t ex dennes ledighet pågrund av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet,- 5 -


3. vid tillfällig arbetsanhopning under högst sex månader,4. för skolungdom och studerande när de har ferier och vidpraktikarbete,5. för arbetstagare som fyllt 67 år.Den sammanlagda anställningstiden för tidsbegränsad anställning ipunkterna 1. och 3. får ej överstiga 24 månader under en period om fem år.3.3 ProvtjänstArbetstagare kan efter skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare ocharbetstagare anställas för provtjänstgöring. Provtjänstgöringens tid får inteöverstiga sex månader. Om arbetstagaren varit frånvarande underprovperioden, kan anställningen efter överenskommelse mellanarbetsgivare och arbetstagare förlängas med motsvarande tid.Arbetstagare, som fullgjort överenskommen provtjänstgöring utan attunderrättelse lämnats om anställningens upphörande, innehar däreftertillsvidareanställning.3.4 Anmälan om tidsbegränsad anställning och om provtjänstArbetsgivare ska snarast underrätta lokal arbetstagarorganisation omtidsbegränsade anställningar om anställningstiden är längre än tre månadereller avser provanställning.§ 4 Gemensam anställning4.1 AllmäntFlera arbetsgivare kan gemensamt anställa arbetstagare enligt följandevillkor:Samtliga i den gemensamma anställningen ingående fastigheter ska varaavtalsbundna genom arbetsgivarnas anslutning till AlmegaFastighetsarbetsgivarna.4.2 SamarbetsavtalSamarbetsavtal mellan arbetsgivarna, innebärande bl a gemensamarbetsledning, ska finnas. Anställning respektive uppsägning avarbetstagare sker genom denna arbetsledning.- 6 -


Då samarbetsavtalet mellan arbetsgivare upphör, upphör arbetstagaresanställning först efter uppsägning från samtliga arbetsgivare. Dessaansvarar för lön och andra förmåner till arbetstagaren enligt dettakollektivavtal.§ 5 Anställningsavtal och anställnings omfattning5.1 AnställningsavtalFör varje anställning upprättas genom arbetsgivarens försorg ettanställningsavtal.5.2 Anställnings omfattningAnställningens omfattning fastställs genom arbetstidsschema (tidlön).Heltidstjänster ska eftersträvas. Redan träffade betingsanställningsavtalfortsätter att gälla. Parterna är överens om att utforma särskildaarbetstidsregler för att successivt fasa ut befintliga betingsanställningarnaur kollektivavtalet.Vid utökat arbetskraftsbehov ska i första hand deltidsanställda erbjudas etthögre antal timmar, såvida inte företagets behov och arbetsuppgifternassärskilda beskaffenhet omöjliggör detta.Efter underrättelse till den lokala fackliga organisationen får tidsbegränsadanställning enligt avtalets § 3 punkt 1-5 ske understigande 20 tim/vecka.5.3 Inhyrd arbetskraftVid inhyrning av arbetskraft, se bilaga 2.5.4 Facklig informationNyanställd arbetstagare har vid ett tillfälle rätt att under en timmes betaldarbetstid delta i av fackklubben anordnad information om den fackligaverksamheten.§ 6 Anställnings upphörande6.1 VarningInnan arbetsgivare företar uppsägning på grund av omständigheter somhänför sig till arbetstagaren personligen ska arbetsgivaren genom skriftlig- 7 -


varning till arbetstagaren bereda denne tillfälle att iakttaga rättelse.Varningen ska innehålla besked om vilka rättelser arbetsgivaren kräver.Varning behöver dock inte meddelas när omständigheterna är sådana attdet är uppenbart att rättelse inte kan komma ifråga eller skulle saknabetydelse.6.2 Underrättelse om förestående avskedande/uppsägning pågrund av personliga skälEn arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en tillsvidareanställdarbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagarenpersonligen ska underrätta arbetstagaren om detta i förväg. Ärarbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt medunderrättelsen varsla den lokala fackliga organisation som arbetstagarentillhör. Gäller underrättelsen uppsägning ska den lämnas minst två veckor iförväg, och gäller den avskedande, ska den lämnas minst en vecka i förväg.6.3 ÖverläggningArbetstagaren och den lokala fackliga organisation, som arbetstagarentillhör har rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd somunderrättelsen avser. En förutsättning är dock att överläggning begärssenast en vecka efter det att underrättelsen lämnades.Har överläggning begärts, får arbetsgivaren inte verkställa uppsägning elleravskedande förrän överläggningen har avslutats.6.4 Förhandling vid arbetsbristInnan arbetsgivaren fattar beslut om uppsägning på grund av arbetsbristeller permittering ska arbetsgivaren primärförhandla enligt lagen ommedbestämmande i arbetslivet §§ 11-14.6.5 UppsägningUppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Saklig grundföreligger ej om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren berederarbetstagaren annat arbete hos sig (omplacering).Uppsägning ska vara skriftlig.6.6 AvskedandeAvskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åliggandenmot arbetsgivaren. Avskedande ska vara skriftligt.- 8 -


6.7 Tidsgräns för uppsägning/avskedandeAvskedande eller uppsägning på grund av personliga skäl får inte grundasenbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än tvåmånader innan underrättelse därom lämnades. Har arbetsgivaren underlåtitatt underrätta, räknas tiden i stället från tidpunkten för avskedandet elleruppsägningen.6.8 Besked om uppsägning eller avskedandeI beskedet om uppsägning eller avskedande ska arbetsgivaren ange vadarbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande attuppsägningen eller avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd medanledning av uppsägningen eller avskedandet.Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge deomständigheter som åberopas som grund för uppsägningen elleravskedandet. Uppgiften ska vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.Besked om uppsägning eller avskedande ska lämnas till arbetstagarenpersonligen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändasi rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.Uppsägningen eller avskedandet anses ske när arbetstagaren får del avbeskedet. Om arbetstagaren inte kan anträffas och beskedet har sänts ibrev, anses uppsägningen eller avskedandet ha skett tio dagar efter det attbrevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester ansesuppsägningen eller avskedandet ha skett tidigast dagen efter den dåsemestern upphörde.6.9 UppsägningstidFör såväl arbetsgivare som arbetstagare gäller en uppsägningstid av minsten månad.Följande uppsägningstider från arbetsgivaren gäller om arbetstagaren haren sammanlagd anställningstid avtvå år - två månaderfyra år - tre månadersex år - fyra månaderåtta år - fem månadertio år - sex månader- 9 -


6.10 Företrädesrätt till återanställningArbetstagare, som vill utnyttja sin företrädesrätt till återanställning enligtreglerna i lagen om anställningsskydd ska skriftligen anmäla detta tillarbetsgivaren på sådant sätt som arbetsgivaren meddelat.6.11 Arbetstagare som uteblivit från arbetetArbetstagare, som uteblivit från arbetet 15 kalenderdagar och ej utan lagaförfall till arbetsgivaren har anmält giltigt förhinder att arbeta anses haslutat sin anställning utan iakttagande av uppsägningstid. När anställningpå detta sätt upphör ska arbetsgivaren lämna underrättelse till arbetstagarenhärom. Underrättelse ska ställas till arbetstagarens senast angivna adress.Kopia av underrättelse ska tillställas den lokala fackliga organisationen.6.12 Ej iakttagen uppsägningstidArbetstagare, som slutar sin anställning utan iakttagande av fastställduppsägningstid, går förlustig innestående medel, dock uppgående till högstett belopp motsvarande vederbörandes lön för den del av uppsägningstidensom ej iakttagits.6.13 Upphörande av tidsbegränsad anställningTidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning vid anställningstidensutgång eller när arbetet är slutfört.Önskar arbetsgivare eller arbetstagare att en tidsbegränsad anställning skaupphöra i förtid gäller samma regler som vid upphörande avtillsvidareanställning. Uppsägningstiden är i dessa fall en månad.6.14 Underrättelse i vissa fallArbetstagare, anställd för begränsad tid och som varit anställd hosarbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren, skaunderrättas minst en månad före anställningstidens utgång om fortsattanställning ej kan beredas. Är anställningstiden så kort att underrättelseinte kan lämnas en månad i förväg, ska underrättelsen i stället lämnas näranställningen börjar.Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt medunderrättelsen varsla den lokala fackliga organisation som arbetstagarentillhör.Om en säsongsanställd arbetstagare, som när anställningen upphör har varitanställd för viss säsong hos arbetsgivaren mer än sex månader under de- 10 -


senaste två åren, inte kommer att få fortsatt säsongsanställning vid den nyasäsongens början, ska arbetsgivaren ge arbetstagaren underrättelse omdetta minst en månad innan den nya säsongen börjar.Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt medunderrättelsen varsla den lokala fackliga organisation som arbetstagarentillhör.6.15 ÖverläggningArbetstagaren och den lokala fackliga organisation, som arbetstagarentillhör, har rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd somunderrättelsen avser. En förutsättning är dock att överläggning begärssenast en vecka efter det att underrättelsen lämnades. Om underrättelselämnas vid anställningens början ska överläggning begäras omgående.Arbetstagare, som underrättas enligt ovan, har rätt till skälig ledighet frånanställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besökaArbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.6.16 Upphörande av tjänstSka provtjänst avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i entillsvidareanställning lämnas skriftlig underrättelse härom senast tvåveckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivarensamtidigt med underrättelsen varsla den lokala fackliga organisation somarbetstagaren tillhör. Av arbetsgivarens underrättelse ska framgå attarbetstagaren har rätt till överläggning med arbetsgivaren.6.17 ÖverläggningArbetstagaren och den lokala fackliga organisation som arbetstagarentillhör har rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd somunderrättelsen avser.6.18 Avgång med pensionAnställningen upphör i och med utgången av den månad då arbetstagarenfyller 67 år, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens omannat. Underrättelse enligt 33 § lagen om anställningsskydd behöver intelämnas.Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare skall lämna sin anställning isamband med att arbetstagaren får rätt till hel sjukersättning som inte ärtidsbegränsad enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381), ska- 11 -


arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta så snartarbetsgivaren har fått kännedom om pensionsbeslutet.En arbetstagare, som är anställd tillsvidare och har fyllt 67 år, har inte rätttill längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt,när turordning ska bestämmas vid uppsägning eller permittering eller näråterintagning i arbete ska ske efter permittering eller när nyanställningskall äga rum.6.19 Turordning och företrädesrättLokal överenskommelse får träffas i aktuella fall mellan arbetsgivaren ochlokal facklig organisation om avvikelse från bestämmelserna omturordning vid uppsägning respektive företrädesrätt till ny anställning.Med lokal facklig organisation avses här av Fastighetsanställdas Förbundsregion utsett ombud med särskilt förhandlingsmandat i denna fråga.Protokollsanteckning:Vid bestämmandet av arbetstagares plats i turordning enligt lagen omanställningsskydd ska arbetstagare med tidlön och beting behandlas var försig.6.20 ArbetsgivarintygArbetsgivaren ska lämna arbetsgivarintyg för arbetslöshetskassa inom sjudagar från det att arbetstagaren begärt det.§ 7 Ordinarie arbetstid7.1 LängdOrdinarie arbetstid utgör 40 timmar per helgfri vecka vidheltidsanställning.7.2 Del av årEfter lokal överenskommelse kan, där så krävs, ordinarie arbetstid underviss del av året uppgå till högst 45 timmar per helgfri vecka. Dengenomsnittliga arbetstiden per 12-månadersperiod får därvid inte överstiga40 timmar per helgfri vecka.- 12 -


7.3 FörläggningArbetstiden förläggs till måndag - fredag med högst nio timmar per daginom tidsramen kl 06.00 -17.00 och för kontorsstädning inom tidsramen kl05.00-19.00. De lokala parterna kan träffa avtal om utläggning av längrearbetstid per dag än nio timmar.Arbetstiden kan, där så erfordras och behovet ej kan elimineras, utläggastill lördagar och söndagar inom tidsramen kl 06.00-12.30 eller efter lokalöverenskommelse. Sådan arbetstid skall uppföras å arbetstidsschema ochinrymmas i 40-timmarsveckan.7.4 Förskjuten arbetstidOm så erfordras kan efter lokal överenskommelse en förskjutning avarbetstiden utöver ovan angivna tidsramar ske. Vid arbetsperioder upp tillfyra veckor kan förskjutning av ordinarie arbetstid ske efter individuellöverenskommelse.7.5 HelgdagsledighetArbetstagare är med bibehållen lön fri från ordinarie arbete på nyårs-,påsk-, pingst-, midsommar- och julafton samt alla helgdagar.7.6 NationaldagenKalenderår då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag harheltidsanställd arbetstagare rätt till ledighet motsvarande en arbetsdag. Fördeltidsanställd proportioneras ledigheten i förhållande till arbetstidenslängd. De lokala parterna ska träffa överenskommelse om hur ledighetenska förläggas. Saknas företrädare för Fastighetsanställdas Förbundsföretagsklubb/arbetsplatsombud med förhandlingsmandat vid företagetträffas överenskommelse mellan arbetsgivaren och berörda arbetstagare.7.7 Arbete - helgdagOm så erfordras och behovet ej kan elimineras, är arbetstagare skyldig attefter samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare utföra arbete på ovansom fria angivna dagar. För helgdagsafton eller helgdag som infaller pålördag/söndag gäller därvid reglerna för utläggning av arbete pålördag/söndag.I vecka då helgdag(ar) infaller måndag-fredag får i arbetstidsschemautläggas högst 32 timmars arbetstid.- 13 -


7.8 Arbetstidschema – rasterArbetstidsschema upprättas efter samråd mellan arbetsgivare ocharbetstagare med angivande av arbetstidens början och slut samt rasternasförläggning.7.9 Sammanlagd arbetstidDen sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgåtill högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst 6månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden ska semesteroch sjukfrånvaro likställas med fullgjord arbetstid. I den sammanlagdaarbetstiden om 48 timmar ingår ordinarie arbetstid, mertid och övertid.Beredskapstid ingår inte.Anmärkning:Beräkningsperioden börjar den 1 januari respektive den 1 juli om de lokalaparterna inte träffat annan överenskommelse.7.10 DygnsvilaVarje arbetstagare ska som regel ges minst 11 timmars sammanhängandeviloperiod per 24-timmarsperiod.I den mån den sammanhängande dygnsvilan, exempelvis på grund avövertidsarbete eller annan omständighet som inte kunnat förutses avarbetsgivaren, blir kortare än elva timmar gäller följande.Arbetstagaren har rätt till sammanlagt 13 timmars viloperiod under 24-timmarsperioden.Arbetstagaren ska i sådana fall få kompenserande viloperiod motsvarandemellanskillnaden mellan 13 timmar och faktisk sammanlagd erhållenviloperiod under 24-timmarsperioden, dock som mest 8 timmarskompenserande viloperiod.Sådan kompenserande viloperiod ska i första hand läggas ut i början avnästkommande ordinarie arbetspass eller i slutet av innevarande arbetspassom arbetet till någon del sträckt sig in i detta.Om den kompenserande viloperioden av objektiva skäl inte kan förläggastill nästkommande ordinarie arbetspass, ska motsvarande ledighetförläggas inom 21 dagar eller överföras till individuell tidbank.- 14 -


Den kompenserande viloperioden läggs ut på ordinarie arbetstid utan attlöneavdrag görs.Arbetstagare är skyldig, att på det sätt arbetsgivaren anvisar, rapporteraeventuella avbrott i dygnsvilan.Lokal överenskommelse kan träffas om andra regler avseende dygnsvilaunder förutsättning att sådan överenskommelse överensstämmer medreglerna i direktivet 2003/88/EG.Anmärkning:24-timmarsperioden räknas från ordinarie arbetstids slut enligtarbetstidsschema om inte de lokala parterna träffat annanöverenskommelse.7.11 VeckovilaArbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet undervarje period om sju dagar. Efter lokal överenskommelse kan bestämmas attveckovilan istället beräknas som ett genomsnitt under enfjortondagarsperiod.Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis om det föranleds avnågot särskilt förhållande som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Ävenannan avvikelse från första stycket får göras efter lokal överenskommelseunder förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompenserandeviloperiod eller bereds annat lämpligt skydd.Arbetstagare med beredskapstjänst under lördag-söndag ska varagaranterad 60 timmars sammanhängande ledighet, veckovila, under enfjortondagarsperiod.De lokala parterna kan med beaktande av reglerna i direktivet 2003/88/EGöverenskomma om andra regler avseende veckovila än vad som gällerovan.Anmärkning:1. Överenskommelse enligt första stycket ovan kan träffas mellanarbetsgivare och Fastighetsanställdas Förbundsföretagsklubb/arbetsplatsombud med förhandlingsmandat eller omsådan inte finns vid företaget mellan arbetsgivare och berörd- 15 -


arbetstagare. I sistnämnda fall ska överenskommelsen dokumenterasskriftligt.2. Parterna noterar att möjligheten till avvikelse i andra stycket skatillämpas restriktivt.3. Med lämpligt skydd i andra stycket avses annan form av ledighet ochinte ersättning i pengar.§ 8 Övertids- och mertidsarbete8.1 ÖvertidMed övertidsarbete avses arbete som heltidsanställd arbetstagare harbeordrats utföra utöver den för arbetstagaren gällande ordinarie dagligaarbetstiden.För deltidsanställd arbetstagare gäller särskilda regler, se "Mertidsarbetevid deltidsanställning" nedan.Då arbetsgivare så anser erforderligt är arbetstagare skyldig att, omarbetstagaren ej har godtagbart förhinder, arbeta på övertid i denomfattning gällande lag medger.Meddelande om övertidsarbete samt förhinder för sådant arbete skalllämnas i så god tid som omständigheterna i varje särskilt fall medger ochom möjligt senast före sista ordinarie rast.Övertid kan vara enkel eller kvalificerad.8.2 Lokal överenskommelse om extra övertid/mertidParterna ska undersöka möjligheterna att träffa lokal överenskommelse omuttag av extra övertid/mertid. Om överenskommelse inte träffas gällerarbetstidslagens regler.8.3 Kvalificerad övertidMed kvalificerad övertid avses övertidsarbete på vardagar mellan kl 19.00och kl 06.00, lördagar, helgdagsaftnar enligt § 7.7 samt sön- och helgdagar.- 16 -


8.4 Enkel övertidMed arbete på enkel övertid avses övertidsarbete på andra tider än ovanangivna.8.5 KompensationKompensation för övertid utgår i form av kontant ersättning eller i form avledighet.Övertidskompensation i form av kontant ersättning utgår med följande:Kvalificerad övertidErsättning per timme enligt följande formel:månadslönen vid heltidsanställning78Enkel övertidErsättning per timme enligt följande formel:månadslönen vid heltidsanställning103Övertidskompensation i form av ledig tid sker enligt följande:Kvalificerad övertidEn övertidstimme kompenseras med två timmars ledighet.Enkel övertidEn övertidstimme kompenseras med en och en halv timmes ledighet.Utläggningen av kompensationsledighet sker efter överenskommelsemellan arbetsgivaren och berörd arbetstagare.Anmärkning:Arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen kan komma överensom att övertid som ersatts med kompensationsledighet ska läggas ut inomen viss tidsperiod, t ex räknat från tidpunkten för övertidsarbetets utförandeeller före ett visst datum.- 17 -


8.6 Återföring av övertidOm övertidsarbete ersätts med kompensationsledighet enligt dennaparagraf återförs motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet enligtovan.ExempelEn arbetstagare utför övertidsarbete en vardagskväll under 2 timmar.Dessa övertidstimmar räknas av från övertidsutrymmet enligt ovan.Överenskommelse träffas om att arbetstagaren ska kompenseras med ledigtid (kompensationsledighet) under 3 timmar (2 timmar x 1,5 tim = 3timmar kompensationsledighet).När kompensationsledigheten har tagits ut tillförs övertidsutrymmet enligtovan de 2 övertidstimmarna som har kompenserats genom ledigheten.Under kalenderåret får högst 75 timmar på detta sätt återföras tillövertidsutrymmet, såvida inte arbetsgivaren och den lokala fackligaorganisationen enas om annat.8.7 Särskilda överenskommelser med vissa arbetstagareArbetstagaren har rätt till övertidskompensation enligt ovan om inte någonannan överenskommelse träffats enligt nedan.Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att kompensationför övertidsarbete skall ges i form av att arbetstagaren i stället får högre lönoch/eller extra semesterdagar utöver lagstadgad semester.Sådan överenskommelse ska främst gälla arbetstagare vars arbetstid är svåratt kontrollera eller som har frihet att förlägga sin arbetstid.Överenskommelser enligt ovan ska vara skriftliga. De gäller tills vidareoch kan revideras vid nästa lönerevision.Den part som vill att överenskommelsen skall upphöra, ska underrätta denandra parten senast två månader dessförinnan.Arbetsgivaren ska underrätta den lokala fackliga organisationen när enöverenskommelse har träffats.- 18 -


8.8 UtryckningsersättningVid utryckning som sker på arbetstagares fritid erhåller arbetstagare ensärskild utryckningsersättning motsvarande 1/100 av månadslönen. Dennaersättning kan endast utgå en gång under det dygn som arbete normaltutförs (måndag-fredag). Under tid då beredskapstjänst enligt § 9 utförsutgår inte utryckningsersättning. Lokal överenskommelse om annanersättning kan träffas.8.9 Mertidsarbete vid deltidsanställningMed mertid förstås sådan arbetstid som överstiger den deltidsanställdesordinarie arbetstid enligt arbetstidsschema.Mertidsuttaget är begränsat enligt de regler som stadgas i arbetstidslagens§ 10. Mertid ersätts med fyllnadslön. Fyllnadslön per timme beräknasenligt följande:månadslönen vid heltidsanställning1438.10 Överskjutande mertid – ersättningÖverskrids den ordinarie dagliga arbetstiden som gäller förheltidsanställning i motsvarande anställning vid företaget (s köverskjutande mertid) ersätts denna tid enligt reglerna för övertid förheltidsanställd.Anmärkning:I denna paragraf angivna ersättningar inbegriper semesterlön ochsemesterersättning enligt § 10.§ 9 Beredskapstjänst9.1 DefinitionMed beredskapstjänst avses arbetstagares skyldighet att vara anträffbar påannan tid än arbetstid för att i situationer då omedelbart ingripande krävskunna träda i arbete.9.2 InförandeBeredskapstjänst inrättas efter samråd mellan arbetsgivaren och den lokalafackliga organisationen. Saknas företrädare för Fastighetsanställdas- 19 -


Förbunds företagsklubb/arbetsplatsombud med förhandlingsmandat vidföretaget sker samrådet mellan arbetsgivaren och berörda arbetstagare.Där så är lämpligt får beredskapstjänst organiseras genom samverkanmellan flera arbetsgivare.Arbetstagare med särskilda skäl kan undantas från skyldigheten att haberedskap.9.3 FörläggningBeredskapstjänst förläggs i en följd av en vecka (sju dagar) åt gången ochfördelas så att arbetstagare erhåller minst två vaktfria veckor mellan varjeperiod.Beredskapstjänst räknas från ordinarie arbetstids slut till ordinariearbetstids början efterföljande arbetsdag.Vid upprättande av bemanningslista ska eftersträvas att för berördaarbetstagare uppnå så många beredskapsfria veckor som möjligt.9.4 VistelseUnder beredskapstjänst är arbetstagare skyldig att vara anträffbar på sådantsätt att han snabbt kan nå den plats där arbetet ska utföras.9.5 ErsättningErsättning för beredskapstjänst framgår av lönebilagan.För beredskapstjänst eller del därav som infaller mellan kl 22.00 dag förelördag och helgdagsafton enligt § 7 och kl 06.00 dag efter sön- och helgdagska ersättningen enligt lönebilagan höjas med 100 procent.Anmärkning:I lönebilagan angivna ersättningar för beredskapstjänst inbegripersemesterlön och semesterersättning enligt § 10.9.6 Annan tillämpningVid lokal förhandling kan överenskommelse träffas om annan tillämpningav reglerna för beredskapstjänst än vad som stadgas i kollektivavtalet.- 20 -


9.7 Avvikelse från arbetstidslagenI anslutning till arbetstidslagens bestämmelser avseende övertid ochveckovila gäller följande för arbetstagare som har att utföraberedskapstjänst. Övertid får uttas med 75 timmar under månad, dåberedskapstjänst utförs.Arbetstagare med beredskapstjänst under lördag-söndag ska varagaranterad 60 timmars sammanhängande ledighet under enfjortondagarsperiod.§ 10 Semester10.1 SemesterrättSemester utgår enligt lag med följande ändringar och tillägg.10.2 AvtalKollektivavtalets semesterbestämmelser utgör ej hinder att lokalt träffakollektiva eller individuella överenskommelser i sådana fall därsemesterlagen förutsätter att sådana överenskommelser ska kunna träffas.10.3 Förläggning av semesterledighetVid utläggning av semesterledighet på arbetsplats, där företrädare förFastighetsanställdas Förbunds företagsklubb/arbetsplatsombud medförhandlingsmandat saknas, fullgöres den primäraförhandlingsskyldigheten genom samråd med arbetstagarna.10.4 Semesterperiod (annan huvudanställning)På deltidsanställd arbetstagare begäran förläggs semestern så att densammanfaller med semestern i eventuell huvudanställning. Sådan begäranska lämnas snarast möjligt, dock senast en vecka efter det besked lämnatsom semestern i huvudanställningen.10.5 Sjukdom m m under semesterledighetInfaller under semesterledighet dag då arbetstagaren är oförmögen tillarbete på grund av sjukdom eller dag som är semesterlönegrundande enligtsemesterlagen § 17 första stycket 2-8 ska, om arbetstagaren utan dröjsmålbegär det, sådan dag ej räknas som semesterdag. Försäkran ska lämnasenligt reglerna i § 16.- 21 -


10.6 Semesterförmån vid kortare tidsbegränsad anställningVid tidsbegränsad anställning omfattande högst tre månader hararbetstagare ej rätt till semesterledighet. Semesterersättning utgår med 12procent av avtalad lön.10.7 SemesterlönSemesterlön utgörs av den på semestertiden belöpande aktuellamånadslönen och semestertillägg enligt nedan.Semestertillägget utgör för varje betald semesterdag 0,8 procent avarbetstagarens vid semestertillfället aktuella månadslön.Med månadslön avses för arbetstagare med tidlön kontant månadslön ocheventuella fasta lönetillägg.För heltidsanställd arbetstagare som vid tidsbegränsad anställning ärtimavlönad beräknas månadslönen som 167 x timlönen. För motsvarandeanställning på deltid beräknas månadslönen i proportion till andelen avheltid enligt ovan.10.8 SemesterersättningSemesterersättning utgörs av semesterlön som inte utgetts i samband medsemesterledighet, beräknad som 5,4 procent av den aktuella månadslönenper semesterdag. Semesterersättning för sparad semesterdag beräknas somom den sparade dagen tagits ut det semesterår anställningen upphörde.Beträffande ändrad sysselsättningsgrad: se särskild rubrik.10.9 Obetald semesterFör varje semesterdag utan semesterlön görs avdrag från arbetstagarensaktuella månadslön med 4,6 procent av månadslönen.10.10 Ändrad sysselsättningsgradOm arbetstagaren under intjänandeåret haft annan sysselsättningsgrad änvid semestertillfället skall, om sysselsättningsgraden ändrats mer än 10procent, den vid semestertillfället aktuella månadslönen proportioneras iförhållande till andelen av full ordinarie arbetstid under intjänandeåret.Den på semestertiden belöpande månadslönen beräknas enligt följande:Utgående månadslön x sysselsättningsgraden i genomsnitt underintjänandeåret dividerat med sysselsättningsgraden vid semestertillfället.- 22 -


10.11 Intermittent deltidsarbeteFör arbetstagare vars anställning regleras av arbetstidsschema och som ärdeltidsanställd och arbetar full ordinarie arbetstid endast under vissa avveckans arbetsdagar (s k intermittent deltidsarbete) utgår betald semester iproportion till arbetstagarens del av full ordinarie arbetstid. Arbetstagarenerhåller betalda semesterdagar (nettosemesterdagar) enligt följande:Genomsnittliga antalet arbetade dagar per vecka dividerat med 5 (6) xantalet betalda semesterdagar (bruttosemesterdagar).Skulle antalet betalda semesterdagar enligt denna uträkning utgöra brutettal utgår betald semester med närmast högre heltal. Antalet obetalda dagarframräknas på samma sätt som ovan. Arbetstagarens semester utläggs påde dagar som normalt skulle ha utgjort arbetsdagar.Beräkning av semestertillägg, semesterersättning respektive löneavdrag vidobetald semester ska ske med utgångspunkt från antaletbruttosemesterdagar.10.12 Utbetalning av semestertilläggSemestertillägget för sådana semesterdagar som ska uttas undersemesteråret utbetalas vid löneutbetalningstillfället i juni.10.13 Sparad semesterSemesterlön för sparad semester utgörs av den på semestertiden belöpandeaktuella månadslönen jämte semestertillägg enligt följande:Semestertillägget utgör för varje sparad semesterdag 0,8 procent avarbetstagarens vid semestertillfället aktuella månadslön.Om arbetstagarens sysselsättningsgrad ändras mer än 10 procent iförhållande till det år den sparade semestern intjänades, ska lönenproportioneras i förhållande till den under semesterperioden aktuellasysselsättningsgraden.Protokollsanteckning:Parterna har räknat upp rörliga lönedelar så att utgående semesterlön skamotsvara lagens semesterlönenivå.- 23 -


§ 11 Dimensionering och rationalisering avfastighetsarbete vid anställningar11.1 AllmäntFör att uppnå ett rationellt och effektivt fastighetsarbete, som utförs avarbetstagare med tidlön, kan speciella utredningar, grundade påarbetsstudier, utföras. Framställning om utredning kan göras av enderaparten.11.2 Information till lokal arbetstagarorganisationInnan utredning påbörjas skall den lokala fackliga organisationen genomarbetsgivarorganisationen underrättas om förhållandena på den aktuellaarbetsplatsen och vilka arbetsuppgifter utredningen avses omfatta.11.3 Information till arbetstagareInnan utredning påbörjas ska samtliga berörda arbetstagare informeras omutredningen och hur utredningsarbetet ska bedrivas.11.4 Utredningens bedrivandeUtredningsarbetet ska bedrivas i nära kontakt med berörda arbetstagare,lokal facklig organisation och arbetsledningen.11.5 Redovisning av utredningUtredningsresultatet ska redovisas skriftligt. Faktauppgifter som ligger tillgrund för utredningsresultatet ska hållas tillgängliga förarbetstagarorganisationen.11.6 FörhandlingFöre beslut om ändrad arbetsorganisation med anledning avutredningsresultatet upptas MBL-förhandling.§ 12 Lönebestämmelser12.1 LöneformerTill tillsvidareanställd arbetstagare utgår månadslön som fastställs enligt §13, Lönebildning. Lönen får dock inte understiga i lönebilagan angivenminimilön för arbetstagare, som fyllt 20 år (från och med den första dageni den månad, då arbetstagaren fyller 20 år).- 24 -


För arbetstagare under 20 år utgår lägst minimilöner enligt lönebilagan.12.2 DeltidsanställdTill deltidsanställd arbetstagare utgår månadslön med så stor del avheltidslönen som svarar mot arbetstidens genomsnittliga längd per vecka iförhållande till 40 timmars arbetsvecka.12.3 Anställd för viss tidTill arbetstagare anställd för viss tid utgår, om ej annorlunda i förvägöverenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare, lön enligt nedan:a. för anställningstid under högst tre månader, anställningsmånadenoräknad, lön per arbetad timme.Timlön = aktuell månadslön vid heltidsanställning167b. för längre anställningstid än under a. angiven månadslön.Lönen får dock inte understiga avtalets minimilön.12.4 Lön för del av löneperiodArbetstagare med månadslön som börjar eller slutar sin anställning underlöpande kalendermånad ersätts med timlön för de timmar som finnsupptagna i arbetstidsschemat för den aktuella tiden.12.5 Ersättning för obekväm arbetstid (ob)För ordinarie arbete som enligt arbetsgivarens önskemål utläggs påobekväm arbetstid utgår ersättning enligt lönebilagan. Om arbetstagarensjälv önskar utföra arbetet på obekväm arbetstid och särskildöverenskommelse träffas härom utgår ej ob-ersättning. Efteröverenskommelse kan ersättningen utgå per månad och är då ersättningenför det beräknade antalet ob-timmar per år dividerat med 12.Om arbetsgivare och arbetstagare, vars anställning för kontorsstädningregleras genom arbetstidsschema, överenskommit om förskjuten arbetstidenligt § 7 utgår ersättning på vardagar endast inom tidsramen kl 19.00-05.00.- 25 -


12.6 Ersättning vid övertids- eller mertidsarbete.Till arbetstagare som utför övertids- eller mertidsarbete utgår ersättningenligt § 8.12.7 Ersättning vid BeredskapstjänstTill arbetstagare som ålägges att utföra beredskapstjänst utges ersättningenligt § 9.12.8 Lönens utbetalandeOm ej annat överenskommes utbetalas lönen månadsvis i efterskott och skaav arbetstagaren kunna disponeras senast den 25:e varje månad.12.9 LönespecifikationerParterna är ense om att lönespecifikationer inom avtalsområdet skainnehålla följande: Arbetsgivarens namn, adress och organisationsnummer. Den anställdes namn, adress ochpersonnummer/anställningsnummer. Lön. Inbetald skatt för månaden samt ackumulerad för hela året. Vilken period lönen avser samt löneutbetalningsdatum. Eventuell frånvaro och avdrag för densamma. Löneform, tillägg samt övertids- och ob-ersättningar. Semesterersättning, semestertillägg, antalet semesterdagar.§ 13 Lönebildning13.1 AllmäntKunskaperna om de faktorer som ska ligga till grund för lönesättningenfinns i det enskilda företaget.13.2 LönekriterierI företaget fastställs särskilda lönekriterier. Dessa ska göras kända för allaberörda arbetstagare och den lokala fackliga organisationen.- 26 -


Vid fastställande av lönekriterier i företag med verksamhet på flera orterska även lönefördelningsområden anges.Lönefördelningsområden utgör en funktionellt eller organisatorisktbegränsad del av företaget. För det fall företaget finner skäl för att tillämpahela landet som lönefördelningsområde ska särskild överenskommelseslutas med den fackliga organisationen.Den lokala fackliga organisationen har rätt till överläggning medarbetsgivaren om fastställande och tillämpning av lönekriterierna.Lönen ska vara individuell utifrån de lönekriterier som fastställts iföretaget. Därvid tas hänsyn till den anställdes arbetsuppgifter samt såvälansvaret och svårighetsgraden i befattningen som den anställdes sätt attuppfylla kraven i befattningen. Av intresse härvid är egenskaper ochpersonliga färdigheter avseende t ex kund/hyresgästkontakter, teknik,samarbete, problemlösning, initiativ, idérikedom, kostnadsmedvetande,ansvarskänsla och omdöme.13.3 LönesättningLönen ska sättas efter samma principer för alla arbetstagare i företaget ochbör öka om ansvaret och svårighetsgraden ökar och då arbetstagarensprestation och duglighet blir större. Arbetsgivaren har ansvaret förarbetstagarens kompetensutveckling. Ökad kunskap och erfarenhet gör attarbetstagaren kan utvecklas för att utföra arbetsuppgifter som är merkvalificerade och mer ansvarskrävande. Om så sker ska detta ge utslag ilönen. Lönen påverkas också av marknadskrafterna och önskemål om enviss lönestruktur i företaget.Varje arbetstagare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vadarbetstagaren kan göra för att öka lönen. Vid den individuellalönesättningen ska särskilt beaktas de resultat som arbetstagaren haruppnått och hur uppsatta mål och fastställda kriterier uppfyllts.För arbetande förman och/eller arbetstagare som huvudsakligen sysselsättsmed kvalificerade drifts-, reparations- och underhållsarbeten kanöverenskommelse träffas om särskild lönesättning. För sådana anställdaredovisas lönestatistiken särskilt.- 27 -


Lönesättning ska ske utan diskriminering. Skillnader i lön beroende påkön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder ska inteförekomma.Det åligger båda parter att analysera och utvärdera lönesättningen isamband med den lokala lönerevisionen. Om omotiverade skillnader i lönupptäcks vid en sådan analys ska dessa åtgärdas.Vid sådan utvärdering av lönesättningen kan de lokala parterna träffaöverenskommelse om medel och hanteringssätt.Lönehöjning på grund av övergång till mera kvalificerade arbetsuppgiftereller ökat ansvar i arbetet ska ligga utanför det av de centrala parternafastställda löneutrymmet för lönerevision.Vid nyanställning ska lönen sättas med beaktande av lönestrukturen förmotsvarande befattningshavare hos arbetsgivaren.Protokollsanteckning:Övergång av verksamhet enligt LAS § 6 b:Vid arbetstagares övergång till ny arbetsgivare i samband med övergång avverksamhet enligt LAS § 6 b kan arbetstagarens lön prövas med hänsyn tillden lönestruktur, som finns hos den nye arbetsgivaren.13.4 LönesamtalEn förutsättning för såväl lönesättningen som utvecklingen i arbetet ärregelbundna samtal mellan chef och berörd arbetstagare. Sådant samtal börutifrån ett helhetsperspektiv på både kort och lång sikt behandla aktuellaarbetsuppgifter, arbetssituationen, utvecklingsmöjligheter, kompetenskravoch uppnådda resultat i relation till satta mål med koppling tillarbetstagarens individuella löneutveckling. Utgångspunkten är att allaarbetstagare genom sina arbetsuppgifter och uppnådda resultat bidrar tillföretagets uppsatta mål. Därför bör alla medarbetare i princip få del av denindividuella lönehöjningen.13.5 Lönerevision FörhandlingarFördelningen av det löneutrymme, som fastställts av de centrala parterna,beslutas med iakttagande av ovannämnda principer och riktlinjer samt delönekriterier som finns i företaget. Före beslut ska arbetsgivaren tillställaarbetsplatsombud eller klubb eller, om varken arbetsplatsombud eller- 28 -


klubb finns i företaget, berörda arbetstagare, skriftligt förslag tillfördelning.Arbetsgivaren ska vid överlämnande till enskild arbetstagare informeraarbetstagaren att han inom en vecka har att lämna förslaget till berördregion inom Fastighetsanställdas Förbund om han vill att denna skaförhandla för hans räkning. Den lokala fackliga organisationen har rätt tillförhandling angående förslaget förutsatt att begäran om förhandlingkommer arbetsgivaren tillhanda inom två veckor från det att förslagetöverlämnats till arbetsplatsombud eller klubb eller tre veckor från det attförslaget överlämnats till enskild arbetstagare.Arbetsgivaren ska i sådant fall avvakta med beslut till dess förhandlingenär avslutad. Arbetsgivaren ska om den lokal fackliga organisationen såbegär överlämna förslaget till individuell fördelning avseendeorganisationens medlemmar till organisationen.I företaget där lönekriterier ej fastställts läggs potten vid lönerevision utsom generellt påslag.§ 14 Löneökningar. Tekniska anvisningar förlönerevisionen14.1 Generellt påslagUtgående månadslöner för heltidsanställda fyllda 20 år ökas med dengenerella lönehöjning/månad som anges i lönebilagan från i bilaganangiven lönerevisionstidpunkt. För deltidsanställda proportionerasbeloppen i förhållande till deltidsarbetstiden jämfört med 40 timmar/vecka.14.2 Pott för individuell fördelningPå företaget framräknas en pott genom att antalet årsarbetare vidlönerevisionstidpunkten multipliceras med det belopp för lönepott somangivits i lönebilagan. Summan beräknas på den faktiska situationen vidlönerevisionstidpunkten.14.3 MinimilönerMinimilöner framgår av lönebilagan.- 29 -


14.4 Ersättning för obekväm arbetstid och beredskapErsättningsbeloppen framgår av lönebilagan.14.5 Allmänna regler för löneutläggningArbetsgivare, som önskar fördela potten enligt ovan individuellt skalliaktta reglerna i denna paragraf. Arbetsgivare som väljer att inte fördelalönepotten individuellt lägger ut även detta belopp som generellt påslag.14.6 Löneavtalets omfattningLönerevisionen omfattar arbetstagare som börjat sin anställning vidföretaget senast dagen före lönerevisionstidpunkten enligt lönebilagan.a. Undantag för vissa kategorier avseende lönepottLönepotten omfattar ej arbetstagare som vid lönerevisionstidpunkten är anställd för vikariat eller som praktikant eller i övrigt för viss tid,viss säsong, visst arbete eller för överenskommen viss tid och varsanställning ej har varat fortlöpande under sex månader kvarstår i tjänst vid företaget efter det han har uppnått 67 års åldereller har anställts vid företaget efter det han uppnått denpensionsålder som tillämpas vid detta är tjänstledig vid lönerevisionstidpunkten för minst tre månaderframåt i tiden av annat skäl än sjukdom, föräldraledighet ellerförtroendeuppdrag. När arbetstagaren återgår i tjänst ska lönenbestämmas efter samma normer som gällt för övriga arbetstagareenligt löneavtalet.Överenskommelse kan träffas om att lönehöjning ska utges tillarbetstagare, som enligt ovan är undantagen från löneavtalet. Därvid skabestämmelserna i löneavtalet vara vägledande.b. Arbetstagare som slutat sin anställningOm en arbetstagare slutat sin anställning vid lönerevisionstidpunkteneller senare och inte har fått avtalsenlig lönehöjning ska han tillföretaget anmäla sitt krav härpå senast en månad efter det attlönerevisionen i företaget är avslutad.c. Redan genomförd lönerevisionOm företaget i avvaktan på detta löneavtal redan har utgettlönehöjningar ska dessa avräknas mot vad arbetstagaren erhåller vidtillämpningen av löneavtalet såvida inte lokal överenskommelse om- 30 -


annat har träffats. Arbetsgivaren bör tydliggöra för arbetstagaren attsådan avräkning kommer att ske.d. Anställd sex månader före lönerevisionenAvtalet omfattar ej heller den som anställts sex månader förelönerevisionstidpunkten eller senare och där man uttryckligenöverenskommit att den avtalade lönen skall gälla oberoende avnästkommande lönerevision.14.7 Redovisning av lönerevisionArbetsgivaren ska, på skriftlig begäran från lokal facklig organisation,uppvisa aktuell lön avseende medlemmar i förbundet. För övriga anställdapå avtalsområdet ska arbetsgivaren, på skriftlig begäran från lokal fackligorganisation, i samband med lönerevision redovisa en sammanställningsom visar den totala löneökningen inom avtalsområdet.§ 15 Permission och tjänstledighet15.1 PermissionPermission (= kort ledighet med lön) beviljas i regel endast för del avarbetsdag. I särskilda fall kan dock permission beviljas för en eller fleradagar, t ex vid hastigt påkommet sjukdomsfall inom arbetstagarens familjeller vid nära anhörigs frånfälle. Med nära anhörig avses make, maka,barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar eller annan person, som står ijämförbart förhållande till arbetstagaren.När särskilda skäl föreligger kan permission beviljas i efterhand.Vid barns sjukdom kan dock permission utgå endast om barnet fyllt 12 år.15.2 TjänstledighetTjänstledighet kan beviljas i den mån arbetet tillåter och bärande skäl förledighet föreligger.När arbetsgivaren beviljar tjänstledighet ska han för arbetstagaren angevilken tidsperiod ledigheten omfattar.Tjänstledigheten får ej förläggas så att den inleds och/eller avslutas på sönoch/ellerhelgdag, som är arbetsfri för arbetstagaren.- 31 -


15.3 Löneavdrag vid tjänstledighetNär arbetstagare är frånvarande på grund av tjänstledighet görs av dragenligt följande:– del av dagAvdrag görs för varje timme som tjänstledigheten omfattar med 1/167 avmånadslönen vid heltidsanställning.– hel dagUnder en period om högst 5 (6) * arbetsdagar ska för varje arbetsdag somarbetstagaren är tjänstledig, avdrag göras med 1/21 (1/25) * avmånadslönen.Under en period längre än 5 (6) * arbetsdagar ska för varjetjänstledighetsdag (även för den enskilde arbetstagaren arbetsfri vardagsamt sön- eller helgdagar) avdrag göras med en dagslön.Dagslön = månadslönen x 12365– kalendermånadOm en tjänstledighetsperiod omfattar en eller flera hela kalendermånaderska arbetstagarens hela månadslön avdras för var och en avkalendermånaderna.Om de avräkningsperioder som företaget använder vid löneutbetalningeninte sammanfaller med kalendermånaderna har arbetsgivaren rätt att vidtillämpning av denna bestämmelse byta ut begreppet "kalendermånad" mot"avräkningsperiod".-Intermittent deltidsarbeteFör arbetstagare med tidlön, som är deltidsanställd och arbetar fullordinarie arbetstid endast under vissa av veckans arbetsdagar (s kintermittent deltidsarbete) ska tjänstledighetsavdrag göras för varje dagunder vilken arbetstagaren är tjänstledig och som annars skulle ha utgjortarbetsdag enligt följande:Månadslönen divideras med antalet arbetsdagar/vecka x 21 (25)*5 (6)*- 32 -


Med "antalet arbetsdagar/vecka" avses antalet arbetsdagar per helgfrivecka beräknat i genomsnitt per månad.* Tal inom parentes används vid 6-dagarsvecka.ExempelArbetstagarens deltid är förlagd till följande:Antalarbetsdagar/vecka Avdrag/dag4 månadslönen16,83,5 månadslönen14,73 månadslönen12,62,5 månadslönen10,52 månadslönen8,4§ 16 Sjukdom mm16.1 Rätt till sjuklönSjuklön utges enligt lag fr o m andra dagen arbetstagarens arbetsförmågaär nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande 13 kalenderdagarna isjukperioden med nedan angivna ändringar och tillägg.16.2 Anmälan om sjukdomVid frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall ska arbetstagarenomgående göra sjukanmälan till arbetsgivaren. Arbetstagaren ska vidare såsnart kan ske meddela arbetsgivaren när han beräknar kunna återgå iarbete.Sjuklön ska som huvudregel inte utges för tid innan arbetsgivaren fåttanmälan om sjukdomsfallet.- 33 -


16.3 FörsäkranArbetstagaren ska lämna arbetsgivaren sådan skriftlig försäkran som angesi sjuklönelagen om att han varit sjuk och i vilken omfattning hansarbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdomen.16.4 AGSOm sjukfrånvaron varar längre än 15 dagar ska arbetstagaren skicka inanmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS ochpremiebefrielseförsäkringen till AFA. Arbetsgivaren ska tillhandahållablankett samt fylla i anställningsuppgifterna.16.5 LäkarintygOm arbetsgivaren så begär ska arbetstagaren styrka sjukdomen medläkarintyg, vilket utvisar att arbetsoförmåga föreligger samt sjukperiodenslängd. Arbetsgivaren har rätt att anvisa läkare. Kostnaden för begärt intygvid kortare sjukledigheter än åtta dagar ska ersättas av arbetsgivaren i denmån detsamma inte bestritts eller bort bestridas av försäkringskassa. Hararbetsgivaren begärt intyg från viss läkare är han inte skyldig att ersättakostnaden för intyg från annan läkare.Arbetstagare ska från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen försjukanmälan styrka sjukdomen med intyg från läkare eller tandläkare,vilket utvisar att arbetsförmågan är nedsatt samt sjukperiodens längd.Vid sjukdom utomlands gäller krav på läkarintyg från och med förstadagen.16.6 Sjuklön och löneberäkning vid sjukfrånvaroArbetstagare har rätt till sjuklön i den omfattning som anges i lagen omsjuklön. Löneavdrag görs enligt följande.– sjukdom första arbetsdagen (karensdag)För första arbetsdagen arbetstagaren är frånvarande på grund av sjukdomutges ej sjuklön (karensdag). Avdrag för karensdag görs med:Avdrag per timme med månadslönen x 12,252 x veckoarbetstiden- 34 -


Anmärkning:Om arbetstagaren under den senaste tolvmånadersperioden erhållit avdrag10 gånger enligt någon av ovan angivna regler, ska vid följandesjuktillfällen under perioden avdrag göras enligt reglerna för andra t o m14:e kalenderdagen även för den första sjukfrånvarodagen.– sjukdom 2:a t o m 14:e kalenderdagenFör andra t o m 14:e kalenderdagen arbetstagaren är frånvarande på grundav sjukdom görs avdrag med:Avdrag per timme med20 % x månadslönen x 12,252 x veckoarbetstidenAnmärkning:Ny sjukperiod, som börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigaresjukperiod avslutats, ska betraktas som fortsättning på den tidigaresjukperioden.– sjukdom fr o m 15:e kalenderdagen – del av månad.Vid frånvaro vid sjukdomsfall längre än 14 dagar görs löneavdrag från ochmed den 15:e kalenderdagen för varje kalenderdag frånvaron omfattar medmånadslönen x 12,0365– sjukdom fr o m 15:e kalenderdagen – hel månadVid frånvaro hel kalendermånad görs avdrag med hela månadslönen.Anmärkning:Utgår lön per arbetad timme ska månadslönen enligt ovan anses varatimlönen x 167 vid 40 timmars arbetstid per helgfri vecka.Vid annan ordinarie arbetstid än 40 timmar i veckan ska månadslönenreduceras i proportion till den faktiska arbetstidens del av 40 timmarsarbetstid per vecka.16.7 Definition månadslönVid löneberäkningen medtages eventuell ersättning för obekväm arbetstidenligt § 14 och för beredskap enligt § 9 som arbetstagaren skulle erhållitom han varit i arbete.- 35 -


16.8 Inskränkningar i rätt till sjuklönArbetsgivaren är inte skyldig att utge sjuklön om arbetstagaren ej styrkt med begärt sjukintyg att arbetsförmågan nedsatts, eller ådragit sig sjukdom vid uppsåtligt brott som han dömts för genomdom som vunnit laga kraft, eller medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledandeuppgift angående något förhållande som är av betydelse för rätt tillsjuklön.Arbetsgivaren är heller inte skyldig att utge sjuklön innan arbetstagareninkommit med sjukförsäkran.16.9 SmittbärareOm arbetstagaren måste avhålla sig från arbete på grund av risk föröverföring av smitta och rätt föreligger till ersättning enligt lagen omersättning till smittbärare görs avdrag då arbetstagaren är frånvarande med:Avdrag per timme med90 % x månadslönen x 12.252 x veckoarbetstidenSjuklönerätten till smittbärare är begränsad till de första 14 dagarna i varjefrånvaroperiod.16.10 FöräldralönEn arbetstagare som är tjänstledig på grund av graviditet eller i sambandmed barns födelse har rätt till föräldralön från arbetsgivaren omarbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följdoch anställningen fortsätter under minst tre månader efter tjänstledigheten.Föräldralön utgesa. under en månad om arbetstagaren har varit anställd i ett men ej två åri följdb. under två månader om arbetstagare har varit anställd i två år i följdeller mer.- 36 -


Om föräldraledigheten skulle bli kortare än en respektive två månader,utges föräldralön inte för längre tid än ledigheten omfattar.Föräldralönen per månad utgör 10 procent av månadslönen.För arbetstagare med tidlön inkluderas eventuell ersättning för arbete påobekväm tid och beredskap.Föräldralönen utbetalas med halva beloppet när tjänstledigheten börjar ochresterande hälft efter det att arbetstagaren har återgått i arbete i tre månaderefter tjänstledigheten.Föräldralön utges inte om arbetstagaren undantas från föräldrapenningenligt lagen om allmän försäkring. Om denna förmån har nedsatts skallföräldralönen reduceras i motsvarande grad.§ 17 Tjänstebostad17.1 AllmäntBostad som upplåtes i samband med tillsvidareanställning disponeras somtjänstebostad i de fall arbetsgivaren vid tjänstens tillträdande så anger.Sådan upplåtelse regleras i detta avtal.17.2 UpplåtelseTjänstebostad upplåtes genom särskilt hyresavtal i anslutning tillanställningsavtalet. Om part begär det ska hyresavtalet vara skriftligt.Träffas inte särskilt hyresavtal upplåtes tjänstebostaden genomanställningsavtalet.17.3 ErsättningDå tjänstebostad upplåtes får parterna överenskomma om hyra och övrigavillkor. För den händelse den överenskomna hyran påtagligt understigerhyran för jämförliga lägenheter(bruksvärdet) må på arbetsgivarens begäranförhandling upptagas om hyressättningen. Hyran får dock alltid höjas meddet procenttal som motsvarar överenskommen höjning för motsvarandelägenheter på orten.Protokollsanteckning:Överenskommen hyresnivå får ej överstiga vad partsorganisationerna påhyresmarknaden träffar överenskommelse om för liknande lägenheter på- 37 -


orten. Arbetsgivare och arbetstagare kan överenskomma om lägre hyra änovan. Vid hyressättning skall särskild hänsyn tagas till sådana faktorer somnärhet till pannanläggningar, avsaknad av besittningsskydd, attarbetstagaren på grund av sin befattning störes i bostaden.Övergångsbestämmelser:Arbetstagare, som den 31 januari 1971, åtnjöt hyresreducering, skabibehållas härvid så länge han kvarstår i samma anställning.17.4 Sättet för uppsägningUtöver uppsägningsreglerna i hyreslagens 8 § samt § 6 i detta avtal gälleratt uppsägning beträffande tjänstebostad skall vara skriftlig.17.5 Förfogande efter uppsägning – beroende avarbetstagarens eget förhållandeArbetstagare skall avflytta från tjänstebostad i samband med frånträdandetav tjänsten då:1. arbetstagaren uppsagt sin tjänst eller slutat anställningen utaniakttagande av uppsägningstid. Gäller dock ej om arbetstagarenfrånträtt sin tjänst enligt 4 § tredje stycket lagen omanställningsskydd;2. arbetstagaren avskedats eller uppsagts på grund av sina personligaförhållanden;3. arbetstagaren – eller annan för vilken arbetstagaren i dettasammanhang svarar – gjort sig skyldig till åtgärd eller underlåtenhet,som enligt hyreslagens 42-44 §§ medför rätt för arbetsgivaren att fåarbetstagaren skild från lägenheten.Vid uppsägning som företagits i enlighet med 2 och 3 ovan skaarbetsgivaren taga hänsyn till svårigheten att anskaffa annan bostad,innebärande att arbetstagaren kan få kvarbo i tjänstebostaden längst tvåmånader efter uppsägningstidens utgång. Arbetsgivaren äger i sådant fallpåfordra att arbetet utföres intill avflyttning sker.17.6 Uppsägning av annan anledningDå arbetstagarens eget förhållande ej vållat uppsägningen, handläggesbostadsfrågan enligt följande:- 38 -


1. Om fastighet, i vilken tjänstebostad är belägen, ska rivas ellerombyggas på sådant sätt att lägenheten inte längre kan ställas tillarbetstagarens förfogande, bedöms bostadsfrågan på samma sätt somom lägenheten vid arbetstagarens inflyttning tillhandahållits såsomicke tjänstebostad.2. Om flera deltidsanställningar ska sammanläggas tillheltidsanställning är arbetstagare,a. som avböjer erbjuden heltidsanställning skyldig att avflytta frånsin tjänstebostad, om densamma erfordras för ny arbetstagare;b. som ej erbjudes heltidsanställning skyldig att avflytta från sintjänstebostad, om densamma erfordras för ny arbetstagare ochgodtagbar ersättningslägenhet ställes till den deltidsanställdesförfogande.Därest i fall, som under a) avses, fråga om anstånd med arbetstagaresavflyttning uppkommer, ska denna bedömas under hänsynstagandetill arbetstagarens personliga förhållanden, såsom anställningstidenslängd, möjligheten att skaffa annan bostad o dyl.3. Om fastighetsskötseln ska omläggas på sådant sätt att arbetsgivarenej har behov av tjänstebostad för arbetets behöriga utförande, ägerarbetstagaren rätt att efter anställningens upphörande kvarbo ilägenheten.4. Arbetstagare, som enligt II och III ovan ska frånträda anställningmen vars lägenhet ej erfordras för ny arbetstagare, är dock skyldig attflytta till annan godtagbar lägenhet, om arbetsgivaren behöverdisponera tjänstebostaden för sådana omflyttningar inomlägenhetsbeståndet, som befinnes nödvändiga för fastighetsarbetetsbehöriga utförande.5. Arbetstagare som ska lämna sin anställning i samband medpensionsavgång är skyldig att avflytta från tjänstebostaden i sambandmed anställningens frånträdande.Om ändring av skötselförhållandena får till följd att arbetstagare intebedöms ha tillräckliga kvalifikationer för det förändrade arbetet eller omarbetstagare på grund av hög ålder, sjukdom eller olycksfall ej längre kansköta fastighetsarbetet på nöjaktigt sätt är arbetstagaren skyldig att isamband med anställningens frånträdande avflytta från tjänstebostaden.- 39 -


Arbetstagaren ska i sådana fall anvisas godtagbar ersättningslägenhet. Vidbedömning av om lägenheten är godtagbar bör vid pensionsavgång hänsyntagas till arbetstagarens tjänstetid och sociala anknytning tillbostadsområdet.6. Om arbetsgivaren avser att själv sköta fastighetsarbetet och för dettaändamål anser sig behöva disponera tjänstebostaden upptages påbegäran bostadsfrågan till förhandlingar mellanpartsorganisationerna.17.7 Arbetstagares frånfälleOm efter arbetstagares frånfälle överenskommelse ej kommer tillståndmellan arbetsgivaren och dödsboet angående disponerandet avtjänstebostaden, äger arbetsgivaren rätt att inom två månader fråndödsfallet uppsäga dödsboet till avflyttning en månad från uppsägningen.Dödsboet äger rätt att erhålla anstånd med avflyttningen fråntjänstebostaden under högst sex månader från dödsfallet. Arbetsgivaren harskyldighet att informera dödsboet om denna rätt till anstånd medavflyttningen.17.8 Undantag från vissa bestämmelser i hyreslagenBestämmelserna i hyreslagens 4, 33-35, 40, 46, 47, 49-54, 55 c, 55 d och66 §§ äger ej tillämpning på avtal om upplåtelse av tjänstebostad. Dettainnebär att kollektivavtalets uppsägningstider för anställningsavtalet gälleräven för bostadsupplåtelsen samt att arbetstagaren respektive dennes make,annan samboende eller dödsbo ej utan arbetsgivarens medgivande ägera. överlåta hyresrätten till sådan lägenhet;b. träda i arbetstagarens respektive dödsboets ställe i hyresförhållandet;c. efter arbetsgivarens uppsägning erhålla förlängning av hyresavtaletrespektive nytt hyresavtal i annan ordning än i detta kollektivavtalangivits.Arbetstagare som under viss tid inte är i tillfälle att använda sintjänstebostad får upplåta lägenheten i sin helhet i andra hand, om han harbeaktansvärda skäl för upplåtelsen och arbetsgivaren ej har befogadanledning vägra samtycke.Tvister rörande dessa bestämmelser handläggs enligt avtaletsförhandlingsordning och avgörs i sista hand av Fastighetsarbetsnämnden,se § 26 detta avtal. Hyresnämnd äger inte behörighet att avgöra- 40 -


ifrågavarande tvister.§ 18 TelefonFör telefon som erfordras i tjänsten ersätter arbetsgivaren verifieradekostnader.§ 19 ArbetsmiljöBeträffande arbetsgivarens och arbetstagarens skyldighet avseendearbetarskydd hänvisas till arbetsmiljölagens bestämmelser.§ 20 Arbetsmarknadsförsäkringar ochöverenskommelser20.1 ArbetsmarknadsförsäkringarInom parternas avtalsområde tillämpas mellan SAF/Svenskt Näringsliv ochLO gällande överenskommelser omGrupplivförsäkring (TGL)Omställningsförsäkring (TSL)Avgångsbidrag (AGB)Avtalspension SAF-LOAvtalsgruppsjukförsäkring (AGS)Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)Detta innebär skyldighet för arbetsgivaren att teckna och vidmakthålladessa försäkringar.20.2 ÖverenskommelserUtvecklingsavtalet SAF-LO-PTKÖverenskommelse om lönestatistikÖverenskommelse om Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU)- 41 -


§ 21 FöretagshälsovårdFrågan regleras i lag och särskilt avtal, bilaga 3.§ 22 Facklig förtroendemanI detta avseende gäller lagen (SFS 1974:358) om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen.I anslutning till lagen om facklig förtroendemans ställning gäller följande:Företrädare för arbetsgivare- och arbetstagarorganisation, vilken avser attbiträda vid överläggning enligt § 5 i lagen, har skyldighet att underrättamotparten härom.§ 23 Förhandlingsordning23.1 AllmäntDet åligger arbetsgivare och arbetstagare att genom ömsesidigthänsynstagande i samförstånd ordna sina gemensamma angelägenheter ochsåvitt möjligt förebygga uppkomsten av tvist.Uppkommer tvist får något störande ingrepp i arbetets gång inte vidtagas.23.2 Lokal förhandlingKan tvist inte lösas av arbetsgivare och arbetstagare eller påkallas förhandlingar/information enligt medbestämmandelagen föres förhandlingarlokalt och, på begäran, centralt. Förhandlingar påkallas genomframställning till motparten. Om denne begär det ska framställningen varaskriftlig och ange den fråga varom förhandling påkallats. Arbetsgivaresframställning ställs till lokal facklig organisation. Förhandlingar upptagesinom två veckor efter deras påkallande, såvida ej parterna enats omuppskov, och slutföres snarast möjligt.Saknas Fastighetsanställdas Förbunds företagsklubb/arbetsplatsombud medförhandlingsmandat vid arbetsplatsen påkallar arbetsgivaren förhandlingarhos berört regionkontor. Avseende primär förhandling/information enligt- 42 -


11, 19 och 38 §§ medbestämmandelagen kan framställning ocksåskriftligen göras via berörd medlem i arbetstagarorganisationen.Om arbetsgivaren gjort framställning via berörd medlem iarbetstagarorganisationen har arbetstagaren att inom en vecka eftermottagandet av arbetsgivarens framställning vidarebefordra denna tillberört regionkontor. Arbetsgivaren ska i samband med framställningenskriftligen erinra arbetstagaren om denna tidsfrist.Förhandlingarna upptas inom två veckor efter det att framställningensenast skulle vara berört regionkontor tillhanda, såvida ej parterna enatsom uppskov, och slutföres snarast möjligt. Båda parter har rätt att såvälföre som under den lokala förhandlingen begära biträde från respektiveorganisation. För det fall att företrädare för någondera organisationen skadelta i lokal förhandling skall anmälan härom göras till motparten.23.3 Central förhandlingUppnås inte enighet vid lokal förhandling upptas ärendet på begäran tillcentral förhandling. Sådan påkallas senast tre veckor efter det den lokalaförhandlingen avslutats och upptas senast två veckor efter dess påkallande,såvida parterna inte enats om uppskov, och slutförs snarast möjligt.Respektive part utser representant.Vid central förhandling där på någondera sidan deltager särskilt utseddförhandlare begränsas räckvidden av träffad uppgörelse till den eller dearbetsplatser, som är direkt berörda.23.4 Förhandlings avslutandeLokal och central förhandling är avslutad den dag protokollet slutjusteratseller då förhandlingarna på annat sätt skriftligen förklarats avslutade.23.5 Förverkande av förhandlingsrättFörhandlingsrätten är förverkad beträffande förhållande som arbetsgivareneller dennes organisation respektive arbetstagaren eller dennes organisationhaft kännedom om fyra månader utan att förhandling begärts. Oberoendeav om sådan kännedom ej förelegat är förhandlingsrätten förverkad förförhållande, som ligger mer än två år bakåt i tiden.23.6 Ostridig lönefordranVad nu sagts gäller dock inte ostridig lönefordran.- 43 -


23.7 ProtokollÖver lokal och central förhandling ska föras protokoll. Detta ska tillställasmotparten för justering senast tre veckor efter förhandlingsdagen. Protokollska slutjusteras senast två veckor efter mottagandet samt återsändas sammadag det justerats. Överenskommelse kan, om särskilda skäl föreligger,träffas om annan ordning för utskrivning respektive justering av protokoll.23.8 ArbetsdomstolenNär talan ska anhängiggöras vid arbetsdomstolen rörande tvist, som hänförsig till detta avtal, ska stämningsansökan vid äventyr av talans förlust, omej annat framgår av lag, ingivas inom tre månader från den dag dåförhandlingsprotokollet justerats eller förhandlingarna på annat sättskriftligen förklarats avslutade.Tvister om lönebildning enligt § 14 kan ej föras till arbetsdomstolen.23.9 FastighetsarbetsnämndFör att tvist ska upptas av Fastighetsarbetsnämnden är motsvarandetidsgräns en månad.§ 24 Fastighetsarbetsnämnden24.1 SammansättningVid behov utser de avtalsslutande parterna en skiljenämnd, kallad"Fastighetsarbetsnämnden". Nämnden ska bestå av tre ledamöter. Parternautser vardera en av ledamöterna som i sin tur utser ordförande. Omparterna inte kan enas utses ordföranden av Medlingsinstitutet.24.2 KompetensområdeFastighetsarbetsnämnden har att avgöra tvister i frågor som av parthänskjutits till nämnden samt frågor om tjänstebostäder enligt § 17.24.3 ArvodenTill nämndens ordförande ska utgå arvode, som betalas med hälften avvardera organisationen. Övriga ledamöter åtnjuter arvode ochreseersättning, som bestämmes och utbetalas av respektive organisation.- 44 -


24.4 BeslutsmässighetFastighetsarbetsnämnden är beslutsför endast då alla ledamöter ärnärvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.24.5 ÖverklagandeFastighetsarbetsnämndens beslut kan ej överklagas.§ 25 Avtalets giltighetstidAvtalet gäller från och med den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013och därefter med ett år i sänder, såvida begäran om förhandling ejframställts senast tre månader före den 31 mars 2013. Om begäran omförhandling framställts före nämnda tidpunkt, gäller avtalet efter den 31mars 2013 med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.Part som yrkar förändringar i mellanvarande kollektivavtal ska samtidigteller senast den 1 januari 2013 framlägga förslag om nytt avtal, såvida inteannat överenskommes.Vid ändrad lagstiftning äger endera parten med en månads uppsägningstidsäga upp avtalsbestämmelse, som berörs av ändrad lagstiftning, ochparterna kan träffa överenskommelse om nya regler från tidigare tidpunktän utlöpningsdagen för detta kollektivavtal. Sådana förhandlingar försunder fredsplikt.Stockholm den 16 april 2012Almega FastighetsarbetsgivarnaFastighetsanställdas FörbundPeter LindgrenHans Öhlund- 45 -


Bilaga 1Överenskommelse gällande uppbörd avfackföreningsavgift mmArbetsgivaren ska medverka till att den av honom anlitadebetalningsförmedlaren åtar sig att uppfylla enskild arbetstagares eventuellaönskemål om att få sin lön överförd till av arbetstagaren anvisad bank utankostnad för arbetstagaren under förutsättning att överföringen kan skeinom ramen för normal bankpraxis.Almega Fastighetsarbetsgivarna förklarar sig villigt att uppmana sinamedlemmar inom branschen att på följande sätt verka för en ökadanslutning till Fastighetsanställdas Förbund:a. Om arbetstagare ger arbetsgivaren eller dennes betalningsförmedlareskriftligt medgivande att avdraga fackföreningsavgift för förbundetsräkning skall så ske.b. På lämpligt sätt klargöra för arbetstagarna att företaget helst ser attde ansluter sig till förbundet.c. På begäran av förbundet eller dess lokala organisation deltaga iinformationsmöten för arbetstagare på arbetsplatser och härvidpositivt uttala sig i anslutningsfrågan.d. Parterna konstaterar att arbetstagarparten i avtal med ickeorganiserade arbetsgivare uttar en serviceavgift för täckande avkostnader för avtals framställande och tillämpning.Parterna är ense om att något tvång ej får förekomma gentemotarbetstagare, som icke vill ansluta sig.- 46 -


Bilaga 2Parterna har enats om följande särskilda regler vid inochuthyrning av arbetskraftSärskilda regler vid in- och uthyrning av arbetskraft mellan företag när detinhyrande företaget har tidigare anställda med företrädesrätt tillåteranställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist.1. Förhandling och tvist om inhyrningFör det fall arbetstagarorganisationen i samband med förhandling ominhyrning enligt medbestämmandelagen framför att arbetsgivarensplanerade åtgärd kan anses strida mot 25 § lagen om anställningsskydd ocharbetsgivarens bemanningsbehov är längre än fem veckor skaarbetsgivaren före beslut särskilt förhandla frågor enligt andra stycket.I förhandlingen ska arbetsgivaren ange skälen för att lösabemanningsbehovet genom inhyrning av arbetstagare. Förhandlingen skaäven omfatta frågan om arbetsgivarens behov av arbetskraft istället kantillgodoses genom återanställning av arbetstagare med företrädesrätt,varvid ska behandlas ifall arbetstagarna har tillräckliga kvalifikationer förarbetet.Om arbetsgivaren sedan förhandling skett enligt andra stycket ändå görgällande att hans behov av arbetskraft inte kan tillgodoses genomåteranställning av arbetstagare med företrädesrätt, ska parterna iförhandlingen därutöver – med beaktande av företagets behov men även avarbetstagarnas berättigade intressen – bedöma förutsättningarna för enöverenskommelse.Uppkommer i förhandling oenighet om huruvida inhyrning längre än femveckor strider mot 25 § LAS, ska central förhandling påkallas snarast avarbetsgivaren, efter avslutad lokal förhandling.Central förhandling ska äga rum inom tio dagar från påkallandet. Decentrala parterna ska verka för en lösning av förhandlingsfrågan vilkenbeaktar både företagets behov och arbetstagarnas berättigade intressen.Vid oenighet i den centrala förhandlingen ska arbetsgivarsidan inom trearbetsdagar från förhandlingens avslutande, hänskjuta saken tillskiljenämnd enligt punkt 2 ”Om skiljenämnd avseende inhyrning”.- 47 -


Underlåter arbetsgivarsidan att påkalla central förhandling eller hänskjutasaken till skiljenämnd, kan inhyrning inte vidtas alternativt ska denavslutas inom fjorton dagar.Om arbetsgivarsidan påkallar central förhandling i rätt tid och hänskjutersaken till skiljenämnd i rätt tid, kan inhyrning pågå till dess en veckaförflutit från beslut i skiljenämnd.Förhandling ska bedrivas skyndsamt.2. Om skiljenämnd avseende inhyrningParterna är ense om att inrätta en skiljenämnd enligt nedan.Förfarandet i skiljenämnden ska vara förenklat och snabbt.Nämnden ska bestå av två ledamöter från Fastighetsanställdas Förbund ochtvå ledamöter från Almega Fastighetsarbetsgivarna. Nämnden ska ävenbestå av en opartisk ordförande. Vid oenighet om vem som ska utses somopartisk ordförande, ska Medlingsinstitutet utse ordförande.Skiljenämnden ska meddela beslut skyndsamt och som regel senast inomtre veckor från påkallandet. Om någon organisation inte har utsett någonledamot inom nämnda treveckorsperiod, är skiljenämnden beslutsför medenbart opartisk ordförande. Ett beslut kan ske även omarbetstagarorganisationen inte efterkommit en begäran att inkomma medskriftligt svaromål. Skiljenämnden får, men behöver inte, hålla muntligförhandling innan ett beslut fattas. Muntlig bevisning ska som regel inte tasupp av skiljenämnden vid en muntlig förhandling, men får ske omhandläggningen trots bevisupptagningen kan ske skyndsamt.Skiljenämnden ska i beslut förklara om arbetsgivarens planerade ellervidtagna åtgärd kan anses strida eller strider mot 25 § lagen omanställningsskydd.Skiljenämnden ska inte redovisa skälen skriftligt, men nämnden fårredovisa skälen muntligt till respektive part.Skiljenämndens beslut är inte att betrakta som en rekommendation utan ärrättsligt bindande i den meningen att det ska betraktas som ettkollektivavtalsbrott om i förekommande fall ordningen i punkt 1 inteiakttas.- 48 -


Om arbetsgivaren följer skiljenämndens beslut alternativt omskiljenämnden finner att åtgärden inte strider mot 25 § LAS ska parternaverka för att bilägga eventuella rättstvister med grund i just nämndalagrum.- 49 -


Bilaga 3Avtal om arbetsmiljö, likabehandling ochkompetensutvecklingInledningParterna vill med detta avtal skapa bättre förutsättningar för en välfungerande och utvecklad samverkan mellan de lokala fackligaorganisationerna och arbetsgivarna i fastighetsbranschen. Avtalet är envidareutveckling av arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen samtUtvecklingsavtal och Jämställdhetsavtal mellan SAF och LO. Avsiktenmed avtalet är inte att införa dubbla sanktionssystem. Överträdelser utgöraldrig mer än ett kollektivavtalsbrott alternativt lagbrott.Fastighetsarbetsnämnden har att avgöra tvister som uppkommer medanledning av detta avtal. Skiljeklausulen utgör ingen begränsning i rättenatt föra talan med stöd av lag eller andra avtal.ArbetsmiljöArbetsmiljöArbetet ska utföras i en sund och säker arbetsmiljö. Huvudansvaret fördetta ligger enligt lag på arbetsgivaren. Arbetsmiljöaspekterna ska vara ennaturlig del i företagets verksamhet. Målet är att förena en väl fungerandeverksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv.SamverkanArbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivaren ocharbetstagarna samt deras lokala fackliga organisationer för att åstadkommaen god arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågorna handläggs i organisationen avansvariga chefer i samverkan med berörda arbetstagare.Samverkansformerna utformas så att de väl anpassas till verksamheten.SkyddskommittéDe lokala parterna kan träffa överenskommelse om att de uppgifter somenligt Arbetsmiljölagen (AML) tillkommer skyddskommittén kan hanterasi företagets övergripande samverkansorgan. I sådant fall ska skyddsombudvara representerade när arbetsmiljöfrågor diskuteras i det övergripandesamverkansorganet.Skyddsombud och huvudskyddsombudAntalet skyddsombud och huvudskyddsombud samt indelning i- 50 -


skyddsområden avgörs av det företagsövergripande samverkansorganet.Saknas sådant organ fastställs indelningen i skyddsområden av den lokalafackliga organisationen efter samråd med arbetsgivaren. Vid företag somhar skyddskommitté har regionalt skyddsombud tillträde till samtligaarbetsplatser efter lokal överenskommelse.SekretessDe som genom sitt uppdrag fått kännedom om arbetstagarens ellerarbetssökandes hälsotillstånd eller personliga förhållanden får inteobehörigen röja detta. I övrigt hänvisas till sekretessbestämmelserna iarbetsmiljölagen.Systematiskt arbetsmiljöarbeteArbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheteni enlighet med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter på sådant sätt att engod arbetsmiljö säkerställs på arbetsplatsen. För att det systematiskaarbetsmiljöarbetet ska fungera väl ska den vara en del av i den dagligaverksamheten med ett samarbete mellan arbetsgivare, den lokala fackligaorganisationen och arbetstagaren. Parterna noterar särskilt vikten av attidentifiera och förebygga arbetsrelaterad stress i det systematiskaarbetsmiljöarbetet.AnmärkningAMLs krav konkretiseras i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematisktarbetsmiljöarbete.FöretagshälsovårdFöretagshälsovården utgör en nödvändig resurs för företagen och deanställda i arbetet med att skapa god arbetsmiljö och förebygga ohälsa.Den ska utformas med en flexibilitet som motsvarar olika behov i detenskilda företaget. Härvid ska även de mindre företagens förutsättningarbeaktas då behovet av företagsanpassade tjänster där är betydelsefullt.Arbetsgivaren svarar för att den företagshälsovård som arbetsförhållandenakräver finns att tillgå. Det företagsövergripande samverkansorganetfastställer behovet av företagshälsovård utifrån de krav som återfinns iAML och i enlighet med lagen utfärdade föreskrifter. På företag där sådantsamverkansorgan saknas ansvarar arbetsgivaren för att behovet avföretagshälsovård fastställs. Detta ska ske i samverkan med de lokalafackliga organisationer som finns representerade på företaget.- 51 -


Arbetsanpassning och rehabiliteringArbetsgivaren ska på lämpligt sätt organisera arbetsanpassnings- ochrehabiliteringsverksamhet på arbetsstället. För att uppfylla dettarehabiliteringsansvar erfordras att företagen avsätter nödvändiga resurseroch att lämplig kompetens finns tillgänglig. Arbetsgivarens ansvar förarbetstagarnas rehabilitering omfattar sådana åtgärder som syftar till attarbetstagaren ska kunna återgå i arbete på arbetsplatsen.Arbetsförhållandena på arbetsplatsen ska så långt möjligt anpassas tillarbetstagarnas olika förutsättningar. Tidiga insatser är viktigt för ett braresultat av såväl förebyggande, arbetsanpassande som rehabiliterandeåtgärder.Arbetsgivaren ska tillsammans med arbetstagaren bistå försäkringskassanmed de uppgifter som behövs för att behovet av eventuella åtgärder kanklarläggas och genomföras så tidigt som möjligt. En förutsättning för ettbra resultat är fungerande samverkan mellan arbetsgivare, berördarbetstagare, företagshälsovård och Försäkringskassan. Arbetsgivaren skaäven upplysa arbetstagaren om möjligheten att få hjälp av sin fackligaorganisation.AnmärkningArbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning regleras iAML, Socialförsäkringsbalken och föreskrifter från Arbetsmiljöverket.UtbildningSkyddsombud, ledamöter i det företagsövergripande samverkansorganetoch arbetstagare i arbetsledande ställning ska löpande få adekvatutbildning i arbetsmiljöfrågor. Behovet av utbildning fastställs eftersamverkan och syftet ska vara att samtliga parter ska ha goda kunskaper iarbetsmiljöfrågor.Ledighet för arbetsmiljöutbildning enligt detta avtal medför rätt tillbibehållna anställningsförmåner.LikabehandlingArbetsgivarens verksamhet ska bedrivas på sådant sätt att arbetstagarelikabehandlas i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Allaarbetstagare ska ha lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor ochutvecklingsmöjligheter i arbetet. Likabehandling ska vara ett naturligtinslag i verksamheten. Omfattning och inriktning ska anpassas till de- 52 -


lokala förhållandena efter samverkan mellan arbetsgivare och lokal fackligorganisation.TrakasserierArbetsgivaren ska enligt lag vidta åtgärder för att förebygga och förhindraatt någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som harsamband med exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annantrosuppfattning. Arbetsgivaren ska förebygga och förhindra sexuellatrakasserier.MångfaldsarbeteArbetsgivaren ska i sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för attfrämja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisktillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det kan exempelvishandla om att:med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigtanpassa arbetsförhållanden så att de lämpar sig för alla arbetstagare oavsettetnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattningverka för att personer oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annantrosuppfattning ges möjlighet att söka lediga tjänster.Arbetsgivaren ansvarar för att ett målinriktat mångfaldsarbete bedrivs ochutformas i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Omfattningoch inriktning ska anpassas till de lokala förhållandena.JämställdhetsarbeteArbetsgivaren ska i sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för attaktivt främja jämställdhet i arbetslivet. Parterna är ense om attnedanstående punkter är särskilt viktiga.Möjligheten till befordran, utbildning och utveckling ska vara lika förkvinnor och män.Utbildning, kompetensutveckling med mera ska främja en jämnkönsfördelning i alla yrkesgrupper och på alla befattningar.Arbetet ska anordnas så att föräldraskap och förvärvsarbete lättare kanförenas.- 53 -


Alla arbetsförhållanden ska utformas så att de passar för både kvinnor ochmän.Arbetsgivaren ska aktivt verka för att lediga tjänster söks av både kvinnoroch män.Vid rekrytering ska arbetsgivaren särskilt anstränga sig för att få personerav det underrepresenterade könet att söka tjänsten och försöka se till attandelen arbetstagare av det könet efterhand ökar.Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika ellerlikvärdigt arbete ska inte förekomma. Arbetsgivaren ska årligen genomföraen lönekartläggning och analys för att upptäcka och åtgärda eventuellasådana löneskillnader samt utforma en handlingsplan för jämställda löner.I övrigt ska diskrimineringslagens regler följas.Arbetsgivaren ansvarar för att ett målinriktat jämställdhetsarbete bedrivsoch utformas i samverkan med de lokala organisationerna. Omfattning ochinriktning ska anpassas efter de lokala förhållandena med beaktande av deprioriterade punkterna enligt ovan. De lokala parterna ska särskilt verka föratt utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkormellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika ellerlikvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling förkvinnor och män.KompetensutvecklingUtvecklingssamtalArbetsgivaren och arbetstagaren ska vid regelbundna utvecklingssamtaltillsammans kartlägga arbetstagarens kompetensbehov och detta skaresultera i en individuell utvecklingsplan. Sådan personligkompetensutveckling kan även bli föremål för uppföljning och diskussion ilönesamtalet. Behov av kompetensutveckling ska särskilt uppmärksammasi samband med längre tids frånvaro från arbetet, exempelvis efterföräldraledighet, långvarig sjukdom eller fackligt uppdrag. För attmöjliggöra ett gott ledarskap ska chefers behov av kontinuerligkompetensutveckling beaktas.GiltighetstidAvtalet gäller från och med den 1 april 2012 och tills vidare med enömsesidig uppsägningstid av tre månader. Uppsägning ska vara skriftlig.- 54 -


Adresser Almega AB och Fastighetsanställdas FörbundALMEGA ABSturegatan 11Box 555 45102 04 STOCKHOLMTel: 08-762 69 00www.almega.se/webbshopFastighetsanställdas FörbundBox 70446107 25 STOCKHOLMTel: 08-696 11 50info@fastighets.sewww.fastighets.seRegion Nord – kontor i SundsvallRegion Ost – kontor i SolnaRegion Tvärs – kontor i ÖrebroRegion Väst – kontor i GöteborgRegion Syd – kontor i EslövBeställningsnummer: 6554-1204- 55 -


Beställning av avtal: Beställningsnummer: 6554 1204Frågor om innehåll: www.almega.se, Tel:08-762 69 00Almegas webbshop,www.almega.se/webbshop

More magazines by this user
Similar magazines