7kPbjO82B

sivthuresdotter

7kPbjO82B

FörordHäromdagen träffade jag en liten elev, som väl illustrerar varförjag skrivit den här boken. Han kom till läkarmottagningen föratt han får utbrott i klassrummet ibland och låser sig i relationmed andra människor. Jag inledde med att ställa den vanligafrågan: “Hur har du det i skolan?” Han ryckte på axlarna ochsvarade uppgivet: “Jag vet inte om det går att förklara…”Jag är övertygad om att det går att förklara varje elevs behov ochsituation så att det blir begripligt för oss vuxna. Det är vårt ansvaratt inte tappa greppet så att den lille eleven ger upp på skolanoch oss vuxna. Min ambition med den här boken är att du somläsare ska bli lika nyfiken på att hitta förklaringar på de klurigasituationer, som kan uppstå med enskilda elever och grupper iskolsituationen. Alla vi, som arbetar i skolan, är detektiver påett gemensamt uppdrag att hitta lösningar i skolan. Syftet är attfå alla elever att nå målen och utveckla sina förmågor i enlighetmed deras potential.Jag hoppas att denna bok ska bidra med kunskap om hjärnan,som kan påverka varje elevs förutsättningar i klassrummet.Lärande sker ju utifrån förutsättningarna för barnens ochtonåringarnas växande hjärna och likväl ett perspektiv påhjärnan under stress, vilket berör både vuxna och barn. Bådeutveckling och stress kommer jag lyfta i denna bok.Sverige har i grunden en bra skola, men den är i förändringeftersom samhällets behov av självständigt tänkande individerökar. För att våga tänka självständigt behöver vi känna trygghet– att inte riskera bli exkluderade om vi tänker ”fel”.Förord9


PannlobensfunktionerJPannlobens funktioner 79


Pannloben är en relativt ny struktur i hjärnan ur evolutionensperspektiv. Mognaden av pannloben sker succesivt från 6 månadersålder och de främre delarna i pannloben är fullt mogna först i30-årsåldern. I det sammanhanget kan det vara till hjälp attförstå vilka processer pannloben hanterar. Utan vår pannlobskulle vi inte kunna tänka utan bara reagera reflexmässigt påomvärlden och våra emotioner.Eftersom pannloben i allra högsta grad är inblandad i all inlärningi skolan och de allra främsta områdena, prefrontallkortex, ansvarför självreglering, felsökning och impulskontroll, kan vi förståatt det kan uppstå konflikter i kapprummet efter ett krävandeinlärningspass. Om det saknas substrat att kontrollera impulsenmed, för att ansträngningen under matematiklektionen togslut på energin, kanske vi kan förebygga avslutet av lektionenoch övergången till rast med någon ändamålsenlig strategiför att minska risken för elever med sämre impulskontroll attständigt misslyckas och straffa ut sig.Alla barn vill göra rätt och ingen är avsiktligt stökig. Det blirbara så ibland och i vissa fall har barn och ungdomar en hjärnasom inte samarbetar för att de ska lyckas i den sociala kontexten.Glöm inte heller att understimulerade barn kan visa sig stökigaom de inte får tillräcklig utmaning!80


ArbetsminneK Arbetsminne 83


Ett klassiskt exempel för att förstå vad arbetsminnet hjälper ossmed är det som händer när vi ska till jobb och skola med ettförskolebarn. Om du säger till en femåring:”Ta på dig strumporna, borsta tänderna och kom ut i hallen!Vi ska åka nu.”Troligen kommer de fastna i sitt rum, egentligen för att hämtastrumporna, men fastna där för att de distraheras av något merspännande. Arbetsminnet kan ännu inte kan hålla fyra delar avinformation i fokus åt gången. Det har hänt mig och mångamed mig i morgonstressen. Typiskt för ett barn i förskoleklassär att de kan klara att hålla en parameter i fokus åt gången. I dehär situationerna skulle vi alla vinna på att anpassa instruktionerefter barnets förmåga och ge en kort instruktion i taget.För att illustrera vad arbetsminnet är brukar jag använda bildenav ett skrivbord. På skrivbordet lägger jag upp de saker jag skahålla i minnet för att få saker gjorda närmaste 30 sekunderna.Arbetsminnet är det som gör att vi håller siffrorna i etttelefonnummer i minnet, tills vi kan skriva ner det.Om du tänker dig att du ska skriva in ett åttasiffrigtbankgironummer och inte har det framför dig – hur mångagånger måste du gå tillbaka för att se att siffrorna blev rätt?De flesta vuxna kan – om de anstränger sig mycket hårt – kommaihåg 7–8 siffror utan att ha någon koppling mellan dem. Närvi väl använt bankgironumret till det vi skulle, rensas det bortfrån ”arbetsbordet” direkt och vi kommer troligen inte att kunnaåterge siffrorna korrekt efter 2 timmar.Arbetsminne är den förmåga, som hjälper våra kognitivaförmågor att lagra in långtidsminnen. Arbetsminnet kan liknasvid det utrymme, där vi håller några saker åt gången i fokus, föratt kunna lösa en uppgift. Särskilt viktigt är arbetsminnet när vi84


ska förstå skrivna instruktioner, hålla fokus på flera instruktioneri följd och till exempel utföra en räkneuppgift. Om vi störarbetsminnet med flera saker samtidigt, kommer vi uppleva attvi har kontroll, men det kommer inte ske något lärande. Därförbehöver vi undvika att göra fler saker samtidigt när vi ska läraoss något nytt. Vi måste rikta vårt fokus på det vi ska göra föratt optimera inlärningen.Arbetsminnet mognar olika snabbt hos olika individeroch typiskt för en klass i årskurs 5 är att några eleveruppnått en arbetsminnesmognad som fjortonåringar (i stortsett vuxen kapacitet) och någon elev fortfarande har enarbetsminnesmognad, som genomsnittet för sjuåringar.Take home messageBarns arbetsminne mognar olika snabbt hos olika individer. Att barn inte minnsinstruktioner är inte av ovilja – utan helt enkelt att de inte är mogna ännu.KArbetsminne85


Förslag på stöd:För de yngre skolbarnen är det fullt förståeligt att de behöverfå sina uppgifter presenterade en åt gången i tydlig punktformoch förenklat, så de kan ta sig igenom arbetsprocesserna.Ett exempel är att man har en inplastad arbetsgång och kanstryka varje moment med en whiteboardpenna och när helaarbetsgången är klar, kan man sudda ut och börja om med nästa.För att uppnå ett integrerat arbetssätt skulle alla barn ha nyttaav detta.KArbetsminne87


Hjärnan i skolanDenna bok är för dig som är pedagog och som möterelever i klassrum.Boken förklarar hur barnets hjärna utvecklas underuppväxten och hur det sociala samspelet i klassrummetpåverkar lärandet.Hjärnan i skolan förenklar och förtydligar orsaker samtger möjliga lösningar till situationer i klassrummet.Utifrån vad vi i dag vet om hjärnans utveckling ochlärandets förutsättningar hjälper boken dig att fattabeslut i barnets vardag i skolmiljön.Kristina BährBarnläkare, skolöverläkare och handledareISBN 978-91-637-7473-7ISBN 978-91-637-7473-7ISBN 9789 789163 7747379 7891

Similar magazines