Ett kosttillskott för minskade klimakteriebesvär och ökad benhälsa

scicompdf.se
  • No tags were found...

Ett kosttillskott för minskade klimakteriebesvär och ökad benhälsa

Femarelle ®Ett kosttillskottför minskadeklimakteriebesväroch ökadbenhälsa


Vad är bakgrunden tillklimakteriella besvär?Vid födelsen har den nyfödda flickan 400 000 ägg anlagi äggstockarna. Omkring 400 av dem når mognad ochleder till ägglossning – ett ägg per månad mellan 12 och50 års ålder. Resten återbildas, ”atrofierar”, och redan vid40 år är det hos många kvinnor så få ägganlag kvar, attägglossning med åtföljande hormonproduktion inte skervarje månad. Premenopaus är termen för det tillståndet.Menopaus är begreppet för den sista regelbundnaregl eringen i livet, d.v.s. 5 - 7 dagar av livsperioden,medan perimenopaus ofta får beteckna en period av3 - 4 år före och något år efter menopaus. Då ärsåväl österogen- som gestagennivåerna låga, ochFig. 1. Relation mellanmenarche, menopaus ochöstrogenproduktion.2


de vanligaste klimakteriebesvären,värmevallningar medsvettningar och sömnsvårigheterbörjar göra sig gällande.Klimakteriet börjar eftermenopaus och kvinnan ärFig. 2. Klimakteriets tre faser, denpre menopausala, den perimenopausalaoch den klimakteriellafasen.defini tionsmässigt ”i klimakteriet” under resten av livet.Men de klimakteriella besvären varar i regel inte mer änunder några upp till 5 eller 6 år, undantagsvis längre.Den hormonella omställningen under den perimenopausalaperioden och de första åren av klimakterietinnebär för många kvinnor en besvär ande emotionell,mental och fysisk omställning. Det mest omtaladesymtomet är s.k. värmevallningar, som kommer medoregelbunda mell anrum och kan vara av mycketskiftande svårig hetsgrad.3


Vilka besvär är typiskaför klimakteriet?Minskningen av östrogent hormon i kroppen leder tillatt hypofysen utsöndrar ett hormon FSH (follikelstimulerandehormon) som försöker få fler äggblåsor att mognaoch koncentrationen av östrogent hormon att öka. Detär utsöndringen av FSH som är den egentliga orsak en tillvärmevallningarna. Klimakteriebesvären kan delas i:Vasomotoriska symtom: värmevallningar, svettningaroch sömnsvårigheter.Psykiska symtom: emotionell instabilitet, irritabilitet,trötthet och tendens till depression.Somatiska symtom: Ledbesvär, i synnerhet från desmå lederna i händer och fötter, muskelsmärta, slemhinnetorrhetoch miskad sexuell lust.På lång sikt leder östrogenbristen till försämradminer alisering av skelettet med benskörhet och frakturrisksom följd.Fig. 3. Relationen mellan follikelstimulerande hormon (FSH) ochöstrogent hormon mellan 12 och 70 års ålder. Det sker en markantändring under åren kring och efter menopaus.4


Vad bör mantänka på mer änklimakterie besvären?Skelettets mineralhalt är störst vid 20-årsålder. Redan från 30 år sker en fortlöpande,långsam urkalkning av benet. De låga östrogenhalternai kroppen efter menopaus gör attmineralhalten då sjunker snabbare än tidigare.Tillstånd et ger oftast inga symtom innan detär för sent, nämligen då frakturer inträffar.Benbrotten drabb ar i första hand s.k.trabekulärt ben, d.v.s. ben i kotkropparna,i lårbenshalsen och i nedre delenav underarm en, radiusfraktur.Fig. 4. Väl mineraliserat ben i enkotkropp.Fig. 5. Benet i en kotkropp medgrav osteoporos. Många trabeklerär brutna och stora områdenasaknar benbalkar.5


Behöver besvärenoch risken för benbrottbehandlas?Cirka 80% av kvinnor i klimakteriet söker vård för sinabesvär. Det betyder att klim akteriella besvär behöverbehandlas, även om klimakteriet inte är en sjukdom utanen naturlig fas av livet. Medellivslängden för kvinnor iSverige är numera 83 år, vilket innebär att en tredjedelav livet levs efter menopaus!Detta faktum understryker betydelsen av att tillgodosegod hälsa och god livskvalitet under lång tidav ett verksamt liv.Det finns i dag inga skäl att acceptera en nedsattlivskvalitet efter menopaus. Men det gälleratt finna en behandling som är effektiv utan riskför biverkningar.”Cirka 80% av kvinnori klimakteriet söker vårdför sina besvär”6


Vilka alternativ kanman välja mellan?Under de senaste åren har resultat av flera undersökningarpublicerats, som visat en ökad risk för bröstcancerefter ett långvarigt bruk av den traditionella,skolmedicinska behandlingen med en kombination avöstrogen och gestagen (progesteronliknande substanser).Detta har gjort att kvinnorna själva, såväl som derasläkare, är tveksamma.Enbart östrogen (utan tillsats av gestagen) är verksamt– och i stort sett riskfritt – men är förbehålletkvinnor som har undergått operation för att ta bortlivmodern.Växtöstrogener är en grupp ämnen, vars gemensammafaktor är att de kan ändra sin verkningsmekanismså att de binder till receptorer i specifika vävnader ochdärför inte utgör riskfaktor för cancer i bröstet ochlivmodern. Växtöstrogener kan sålunda i kroppen ersättaen del av det kvinnliga östrogenet, vilket ger minskadeklimakterie besvär. De kan också påverka skelettet positivt.7


Vilken är den bästalösningen?Den ideala hjälpen för klimakterietsproblem bör fokusera på tre områden.Effekt: de mest besvärande klimakteriellasymtomen såsom värmevallningar,svettningar, irritabilitet, tendens till depressionoch sömnsvårigheter skall miska ellerupphöra.Säkerhet: risken för icke önskade effekter ilivmodern och bröstet skall minimeras och varaoberoende av hur lång tid intaget sker.Ökad benhälsa: det är av stort värde för såvälkvinnan själv som för samhället att minska risken förbenskörhet med åtföljande frakturer.Ett medel mot klimakteriebesvär bör därför ävenbidra till en ökad mineralisering av benet. För att dettaskall vara möjligt måste det östrogenlika ämnet ha enselektiv verkan.8


De enda medlen som för närvarande uppfyller sådanakrav är ”Selektiva Östrogen Receptor Modulerande”medel, SERM.Det som är karakteristiskt för SERM, är att det lämnarden östrogena receptorn i vissa vävnader opåverkad.Klimakteriebesvären lindras ochtendensen till benskörhet motverkas.Fig. 6. Ett SERM skall utöva effektpå hjärnan (hypofysen och hypo -thalamus), hjärtat och benstommenmen ej stimulera vävnaden i livmoderoch bröst.9


Är Femarelledet rätta medlet?Femarelle är en produkt som ligger i linje med den lösningsom man eftersträvar.Femarelle är väl dokumenterat, och de kliniskastudierna har visat att Femarelle endast stimulerar deöstrogena receptorerna i vissa vävnader, framför allthjärnan och skelettet.Femarelle angriper de klassiska klimakteriellabesvären och har en förmåga att öka mineraliseringeni skelett et. Femarelle har inte visatnågon negativ effekt på slemhinnan i livmodern(endometriet) och inte heller på vävnaden ibrösten.Femarelle är en växtbaserad SelektivÖstro gen Receptor Modulator, som medrätta kan benämnas fyto-SERM.Du som använt Tofupill......kan nu trygt byta till Femarelle10


Vad gör attFemarelle är detnaturliga valet?Kliniska studier har visat att Femarelle har ensnabbt insättande verkan – de flesta kvinnorkänner effekt på besvären redan efter 5 – 7dagar, optimal verkan kommer med fortsattintag.På lång sikt har Femarelle visats haeffekt på skelett ets mineralisering.Femarelle är det första medlet som intebara hämmar ”urkalkningen”. Intag avFemarelle leder till ben-nybildningoch en starkare benstomme. Naturligtvismåste de basala förutsättningarnaför mineraliseringtillgodoses, man måste tänkapå behovet av calcium (somökar med åren) ochD-vitamin.11


Femarelle haren dokumenteradsäkerhetFemarelle har inte endast en väldokumenterad effekt utan – vilket ärlika viktigt – en dokumenterad säkerhet.Det ligger i definitionen av SERM attmedlet skall ha effekt på vissa funktioneroch vävnader i kroppen – såsom att förhindraklimakteriella symtom och tillgodosebenhälsa – medan effekt på andra vävnaderuteblir.Det är också viktigt att veta att Femarelle intehar någon ogynnsam inverkan på blodets koagulationsförmåga.Femarelle har funnits på världsmarknaden under desenaste 10 åren. Inga allvarliga biverkningar har rapporteratsunder den tiden.12


Femarelle –produkt informationSammansättning: En kapsel innehåller 322 mg aven speciellt framtagen soja, odlad på noggrannt utvaldaarealer utan risk för genmanipulering. Den effektivabeståndsdelen, DT56a, är framtagen genom en specifikoch patenterad process utan användning av kemiskamedel. DT56a används i kapseln tillsammans med108 mg linfrö.Rekommenderad användning: Femarelle är avsettatt användas från det att klimakteriella besvär börjargöra sig gällande och framgent. Femarelle undanröjer deklassiska symtomen av östrogenbrist samtidigt som detstärker benstommen.Rekommenderad dos: En kapsel två gånger dagligen,morgon och kväll. Kan tas med eller utan föda. Femarelletillverkas i enlighet med de strängaste kraven påläke medelsstandard. Tester utförs kontinuerligt undertillverkningsprocessen. Modern teknologi appliceras föratt tillgodose stabilitet av de aktiva innehållsämnenaunder lång tid.Tillverkas enligt farmaceutisk standard GMP av:Se-cure Pharmaceuticals Ltd, Israel.13


Femarelle –användningDokumenterade epidemiologiska uppföljningar har gjortspå stora kvinnogrupper under den tid Femarelle funnitspå marknaden.Det framgår att Femarelle behåller sin verkan påklimakteriella besvär och på benets mineralisering utanatt biverkningar uppträder.Ytterligare information om Femarelle ges på:www.femarelle.se14


Femarelle –vetenskapliga skrifter1. Yoles I, et al. Efficacy and Safety of Standard versus Low Dose of Femarelle ®(Tofupill) for the Treatment of Menopausal Symptoms. J of Clin Exper ObstetGynecol 2004; 31(2):123-126.2. Yoles I. Femarelle ® for the management of Menopause: from Cell Receptorsto the Patient. J of Gynecological Endocrinology 2008.3. Yoles I. et al. Tofupill/Femarelle ® (DT56a) - a New Phyto-SelectiveEstrogenReceptor Modulator-like Substance for the Treatment of Postmenopausal BoneLoss. Menopause 2003;10(6):522-525.4. Somjen D, Katzburg S, Lieberherr M, Hendel D, Yoles I. DT56a StimulatesGender-Specific Human Cultured Bone Cells In Vitro. J of Steroid Biochemistry& Molecular Biology 2006; 98(1):90-96.5. Yoles I, Lilling G. Pharmacological Doses of the Natural phyto-SERM DT56a(Femarelle ® ) have no Effect on MCF-7 Breast CancerCell-Line. European J ofObstetrics & Gynecology & Reproductive Biology 2007;130(1):140-141.6. Nachtigall L, et al. Clot Formation Assay in Postmenopausal Women ReceivingFemarelle ®(DT56a), Oral or Transdermal Estrogens. Abstract book congress of theEuropean Society of Gynecology 2007; p. 79.7. Somjen D, Yoles I, et al. DT56a (Tofupill/Femarelle ® ), selectively stimulatescreatine kinase specific activity in skeletal tissues of rats but not in theuterus.J of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 2003; 86(1):93-98.8. Somjen D, et al. DT56a (Femarelle ® /Tofupill) Stimulates Bone Formation inFemale Rats. British J of Obstetrics & Gynecology 2005; 112(7): 981-985.9. Oropeza MV, Orozco S, Ponce H, Campos MG. Tofupill lacks peripheralestrogen-like actions in the rat reproductive tract. Reproductive Toxicology2005; 20(2): 261-266.10. Genazzani AR et al. Brain-region responsiveness to DT56a (Femarelle ® )administration on allopregnanolone and opioid content in ovariectomized rats.Menopause 2009; 16(5).15


Korta fakta om Femarelle• Femarelle minskar klimakteriebesvär och stärkerbenstommen, det är vetenskapligtdokumenterat.• Femarelle är en växtbaserd Selektiv ÖstrogenReceptor Modulator – en fyto-SERM.• En SERM skall utöva effekt på hjärnan, hjärtat ochbenstommen men ej stimulera vävnad i livmoderoch bröst.• Femarelle har i kliniska studier visat en snabbtinsätt ande verkan – de flesta kvinnor kännereffekt på besvären redan efter 5 – 7 dagar, optimalverkan kommer med fortsatt intag.• 9 av 10 kvinnor upplever positiv effekt avFemarelle.• Det är tryggt att använda Femarelle.Kliniska studier har inte visat någon negativ effektpå slemhinnan i livmodern och inte heller på bröstvävnaden.Blodets koagulationsförmåga påverkas ej.• Femarelle är ett naturligt val för ökad livskvalitetunder en aktiv ålder för kvinnor istora delar av världen.Västergatan 36, SE-211 21 Malmö. 040 50 50 30.

More magazines by this user
Similar magazines