Tappvarmvatten_BH_Final_150618

ndsinnovation

Tappvarmvatten_BH_Final_150618

Teknikområde 4Risken för legionellai vattensystemLegionellabakterienLegionellabakterien finns i allt vatten menökar i antal först i temperaturer mellan 20och 45 grader. Problemen i varmvattenledningarär väldokumenterade och tydligabyggregler finns.Samtidigt har det saknats praxis för kallvattensystem,som kan vara mycket svåraatt rena om bakterien väl fått fäste. I vissafall har man varit tvungen att demonterarören helt.Nu innebär nya byggregler att kraven påkallvattensystem ändras. Temperaturen förstillastående tappkallvatten i installationerfår inte överstiga 24 grader efter åtta timmar.Studie över kallvattentemperaturerVVS-Företagen har tillsammans medHögskolan i Gävle undersökt installationersinverkan på kallvattentemperatur. Studienresulterade i en rad rekommendationersåväl vad gäller isoleringstyp, som rörensplacering.Till exempel behövs separata fördelarskåpför varm- och kallvattenrör för att kommaunder 25 grader. Även isolerade rör i gemensamtskåp gav förhöjda temperaturer.Med dessa kunskaper är det av stor vikt attinstallationerna utformas rätt.”Legionella i kallvattensystemtalas det inte om lika ofta,men det kan vara mycketsvårt att bli av med bakterienom den väl fått fäste.”Fredrik Runius, Säker VattenÅtgärder för att minimera legionellabakterier→→→Säkerställ att gällande regelverk följs.Ställ krav på beräkning av kallvattentemperatur i projekteringen.Ställ krav på separata fördelarskåp.Tekniker för vattenrening av legionella i tappvarmvattensystem göratt temperaturen kan hållas lägre, men är enligt många enosäker metod.10

Similar magazines