Tappvarmvatten_BH_Final_150618

ndsinnovation

Tappvarmvatten_BH_Final_150618

InledningDe senaste tio åren har nyproduceradebyggnaders energiprestanda förbättrats markant,framför allt beroende på effektivarevärmeisolering och ventilation. Samtidigthar inte tekniken för att värma och distribueratappvarmvatten förändrats nämnvärt.I moderna byggnader utgör energianvändningenför tappvarmvattenuppvärmningnormalt sett mer än 50 procent av den totalavärmeanvändningen.Statistiken visar dessutom att det användsdubbelt så mycket energi för tappvarmvattenunder vintern som under sommaren. Detberor till stor del på att vi är mer inomhusoch att vi duschar längre, men även att det ärlägre temperatur på inkommande kallvatten.Är det då mer lönsamt att investera ytterligarei byggnaders klimatskal och installationer?Eller kan det faktiskt vara dags atthämta in besparingar inom tappvarmvattenanvändningen?Med denna fråga som utgångspunkt beslutadeen rad fastighetsägare och byggherrarunder 2013 att samlas. Som ett första stegarrangerades ett större seminarium i NorraDjurgårdsstaden Innovations regi, där fråganlyftes ur flera perspektiv. En arbetsgruppstartades med deltagare från HSB, JM,NCC, Stockholmshem, och Svenska Bostäder,plus representanter för Stockholmsstad genom Energicentrum och NorraDjurgårds staden Innovation.Syftet med gruppen var att välja ut prioriteradeteknikområden, bidra till att fördjupakunskapen inom dessa, samt att spridainformation om energieffektiv tappvarmvattenanvändningtill branschen.Resultatet efter ett halvårs regelbundna mötenvar fyra prioriterade teknikområden medrekommenderade åtgärder för fastighetsägareoch byggherrar. Dessutom initierade gruppenen studie av varmvattencirkulationsförluster.För att förankra sina rekommendationerarrangerade gruppen även en workshop meddrygt 50 personer från hela branschen ioktober 2014.Detta dokument syftar till att sammanfattagruppens arbete och workshopens slutsatser.Rapporten gör inga anspråk på att varaheltäckande eller ha vetenskaplig täckning.”Statistiken visar att detanvänds dubbelt så mycketenergi för tappvarmvattenunder vintern som undersommaren.”Jan-Ulric Sjögren, Miljöförvaltningen,Stockholms stad4

Similar magazines