Tappvarmvatten_BH_Final_150618

ndsinnovation

Tappvarmvatten_BH_Final_150618

Teknikområde 1EnergieffektivavattenarmaturerDetta är ett område med större potential änvad man tidigare känt till. Mätningar visaratt energieffektiva kranar och duschar kanspara upp till 1 000 kWh per år i en vanliglägenhet.Energimyndigheten bedömer att potentialenpå Sverigenivå är fyra terawattimmar (TWh)energi per år om alla installerar effektivatappvattenarmaturer. Inom hela EU skulleden siffran bli ca 60 TWh.SIS-standardSedan 2012 finns en SIS-standard för energiklassningav tappvattenarmaturer. Denär framtagen i nära samarbete med armaturbranschenoch gör det därför möjligt förbyggherrar och fastighetsägare att upphandlaenergieffektiva armaturer.JM har numer energiklassade armaturersom standard. Som jämförelse har de mätt3 000 lägenheter på sommaren och resultatetvisar på en årlig besparing om 3 –5 kWh/m 2 ,vilket motsvarar mer än 5 procent av byggnadenstotala energianvändning.”Energieffektiva tappvattenkranaroch duschar kanspara upp till 1 000 kWhper år i en vanlig lägenhet.”Kjell-Åke Henriksson, JMÅtgärder för att öka andelen energi effektivavattenarmaturer för byggherrar/fastighetsägare→Ställ krav på energiklassade armaturer vid upphandling.Kontakta certifieringsorganet KIWA för en uppdaterad listaöver certifierade produkter.6

Similar magazines