Recension 7

tobiashubinette.se
  • No tags were found...

Recension 7

Anmdlningar och notuser 55Metamorfoser kan betecknaforvandlingar som drdramatiska eller smYgande,olanerade eller ofbrutsedda,bnskade eiler fruktade. Dekan avse md.nniskors rorelsermellan platser, situationeroch tider, men ocksa mellankdnslor, stdmningar, krav ochforvdntningar.Ko.rgr.Jr.n blir ett brettforum for presentationer avforskningsresultat, dven preliminlrasadana. Kongressenblir ocksi' en utmd.rkt arenafor att prova nya id6er, tankaroch reflexioner och for att geoch fi' respons nordiska koliegeremellan.Uppslutningen forvdntasbli stor. Ett L50-ta1 forelesningarar inplacerade i 22sessioner. Det blir siledesbrida dagar for att hinna meddet digra programmet.Anmilning (och ovrigapraktiska frigor) fram till15 aoril 2006 hos anne.heikkinen.sandberg@ adm. su. se(tel. 08-16 17 16). Ovrig informationkan fi.s via www.etnologi. su. se/etnologikongress2O06,eller fr6.n kongresskommitt6nsom bestirav Gosta Arvastson, BarbroBlehr, Ulla Bnick, Lena Gerholm,Lotten GustafssonReinius, NIats Hellspong,Birgitta Svensson och CharlotteHylt6n-Cavallius.Kongressens forsta dugden 14 juni avrundas med enkhoi ms- ""-:::,,,:,," ::::stadshus ochevenemangetavslutas lordag den 17 iunt'med en bittur i Stockholmsskdrgird.Vd.lkomna till irets storaho-i.rovrsrYlr ef I*/ryTobias Htibinette, C omfortingan Orphaned l{ation. Repre'sentations tf InternationalAdoption and Adopted Koreansin Korean Popular Culture.Department of OrientalLanguages, Stockholm University,2005, 265 s. Diss.De forsta utlandsadopteradebarnen som hamnade i Sverigekom frin Svdkorea, ettSydkorea sargat av ett forodandeinbordeskrig, itfoljtav stora ekonomiska och socialaproblem. Landet har formi.nga svenskar kommit attassocieras uteslutande medadoptionsfrigan. Ett liteskrdmmande faktum som isig skulle kunna bli foremllfor en studie.. E,mellertid zirdet den andra sidan av sakensom intresserat Tobias Hubinettendmligen det koreanskaperspektivet. I denexisterande forskningen hargivarldnderna sdllan fokuseratsoch Hubinettes avhandlingmed den mingbottnadetiteln Comforting an OrphanedI,{ation dr ddrmed ett mYcketviktigt pionjdrarbete. En annanaspekt som gor avhandlingentiii ett intressant arbetear valet av undersokningsobjekt.Forfattaren sdtterndmligen ett antal slumpr,'isutvalda koreanska populerkulturellaspeglingar ^vadoptionsfri.gan under ItPpen.ltterligare en insats forforskningen gor Hiibinette ivaiet av teoretiska utgingspunkter.\[ed .r.r'stamp i postkolonialteori - som det visarsig ett relevant och fruktbartval - lyckas han inte bara fordjupaanalvsen utan ocksi piett nyskapande sdtt utvecklateoribildningen.Undersokningen sonderfalleri tre delar: den forstadelen dr en slags bakgrundsteckning,den andra utrederhur adoptionsfrigan behandlasi media och den tredje ochsista besti.r av analysen avfyra popsinger och fyra speifilmer,alia producerade mellan1991, och 2001. Ett intressantresultat (oberoendeom detta rir representativt ellerinte) d.r den sllende dissonansenmellan nvhetsmedia aena sidan och populerkultureni den andra. I det forraberittas om adopterade koreanersom itervdnder tillKorea for att soka sina rotteroch ur det koreanska Perspektivetlyckligen hittarhem. I si.ngerna och filmernaberlttas en annan, betydligtmorkare och mer tragisk historia.Samtidigt finns pifallandegemensamma drag.Forestdllningen om en ursprungligkoreansk identitetgenomsyrar retorik och troper.Nationens forlorade so-


III56Anmcilningar o ch notiserlai,'ilrr.ner och dottrar kan riddas -och de kan d[rmed ocksirddda nationen: Aterforeningenmellan SYd och Nordar etl underliggande mil ochen primordial sYn Pi den koreanskadiasPoran dess credo'NIed utgingsPunkt hos teoretikersom Nira Yuval-Davisoch Flova Anthias visar Htibinettei sin analYs - stundtalslysande - hur uPPfattningarom kon genomsyrarberlttelsen om de bortadoPterade;ursprunget "maternaliseras".Sina frimsta fortjdnsterhar avhandlingen i oPerationaliseringenav Homi Bhabhasteori om det tredje rummet("third sPace"), . {t"ickeplats som uPPStir- krtn.gindividen som varken hor tillmajoritet eller minoritet'D.itu betvder ocksi - visarHiibinette genom att tillfora-performativitetsteori attd.r,r,u individ, eller hvbrid'stindigt "gors" eller tillits"passefa". Gestaltningen":adoptivkoreanernas i ena sldanstrivan efter vithet ochvdsterld.ndska ithdvor och iandra sidan deras stindigalocus i en etniskt koreanskkontext, ar alla mYcket tYdligaexemPel Pn denna hYbriditet.A,,..t om Htibinettes avhandlingPi flera hill dr merargumenterande dn vetenskapligtovertYgande, si girdet-inte att komma tfran zttden dr ett mYcket viktigt bidragtill siv:il adoPtionsforskningsom Poststrukturalistiskteoribildning.Hanna Markusson WinktistFil.dr, verksam vidhistoriska institutionen,Goteborgs universitetKULTURELLA PERSPEKTIV 20O6 :1

More magazines by this user
Similar magazines