Se dokumentet här - Sveriges ingenjörer

sverigesingenjorer.se
  • No tags were found...

Se dokumentet här - Sveriges ingenjörer

En plattform för kommunikation och budskap kringförhandlingar om ett utökat omställningsavtal förPTK och dess medlemsförbundAugusti 2012BOLAGSSTYRFÖRHANDLARPENSIONERFÖRSÄKRINGOMSTÄLLNINGINFORMERAUTBILDAREN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL1


InnehållBakgrund 3Vad är omställningsavtalet? 4PTKs ståndpunkter 5Svenskt Näringslivs ståndpunkter 6Förberedelsearbetet 7Studie: Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal 8Undersökning: Tjänstemän berörda av en neddragning 9Undersökning: Klubbordförande i PTKs medlemsförbund 10Budskapsplattformen 11Syfte 12Ansvarsfördelningen mellan PTK och medlemsförbunden 13Miniminivå för medlemsförbundens kommunikation 14Budskapsplattformens uppbyggnad 15Fyra huvudbudskap för kommunikation 161. PTK vill att så många som möjligt ska omfattas av omställningsavtalet 172. PTK vill ha tydligare fokus på kompetens i omställningsavtalet 183. PTK vill få till stånd en tydligare och bättre process 194. PTK vill ha ett modernt avtal som möter förändringar i omvärlden 20Frågor och svar 21Frågor från medlemmar 22–242EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


BakgrundHösten 2011 kom Svenskt Näringsliv och PTK överens om att starta förhandlingarom ett utvecklat omställningsavtal. PTK går in i förhandlingarna för att förutsättningarnapå arbetsmarknaden förändras, och då behöver de avtal som styr arbetsmarknadensfunktionssätt uppdateras. Drivkraften för PTK är strävan att skapa förbättradetrygghetssystem i en arbetsmarknad med nya villkor.Stöd vid omställning, möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och goda förutsättningaratt snabbt återkomma i arbete efter sjukdom är grundläggande faktorerför trygghet på arbetsmarknaden. Att uppdatera sina kunskaper och färdigheterkommer att vara en nödvändig faktor för ett långt, stimulerande och tryggt arbetsliv.Förhandlingarna inleds i september 2012 och ska vara avslutade innan höstensavtalsrörelse startar i november. Förhandlingarna genomförs av PTKs förhandlingschefsgruppsom består av förhandlingschefer från PTKs medlemsförbund.Denna budskapsplattform är ett underlag för PTK och PTKs medlemsförbund införoch under förhandlingarna, och innehåller bland annat de ståndpunkter SvensktNäringsliv och PTK har. En förutsättning för framgångsrika förhandlingar är att deninterna förankringen fungerar och att PTKs ståndpunkter och vägval är kända ochaccepterade. Det är PTKs förhoppning att denna budskapsplattform används avPTKs medlemsförbund, och bidrar till ett lyckat resultat.Ann Lundberg AnderssonOmbudsman, PTKJonas MellqvistKommunikationschef, PTKEN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL3


Vad är omställningsavtalet?Det fi nns fl era omställningsavtal på den svenska arbetsmarknaden. Den kommandeförhandlingen avser omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.Det nu gällande avtalet omfattar 700 000 tjänstemän och 32 000 företag.Grundtanken i omställningsavtalet är att företag avsätter ekonomiska medel somskall användas i samband med driftsinskränkning. När en sådan sker ska företagetsbehov vad gäller arbetsstyrkans sammansättning och de uppsagda tjänstemännenskrav på ekonomisk kompensation och hjälp till nytt arbete tillgodoses.Detta innebär i sin tur att parterna ska försöka träffa överenskommelse omturordningen vid uppsägning. Fack och arbetsgivare har ett gemensamt ansvarför att den arbetsstyrka som sammansätts gör att företaget kan uppnå ökadproduktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft.Som stöd till uppsagda tjänstemän fi nns Trygghetsrådet TRR. TRRs uppgift äratt ge omställningsstöd till uppsagda tjänstemän i processen att hitta nytt arbete.Rådgivning, möten och samtal är grunden i omställningsstödet. Utöver rådgivningfi nns en verktygslåda med ett stort urval av stöd på vägen till ny försörjning, tillexempel ekonomiskt bidrag till utbildning eller för start av egen verksamhet.För tjänstemän över 40 år fi nns också ett kompletterande inkomstskydd som fyllerut ersättningen från a-kassan.Tjänstemän med visstidsanställning eller personer som blivit uppsagda på grund avohälsa omfattas inte av nu gällande omställningsavtal.TRRs verksamhet fi nansieras genom omställningsavtalet. Företag som är anslutnatill TRR genom Svenskt Näringsliv (eller KFO och Idea), betalar en avgift på 0,3 %av företagets tjänstemannalöner till TRR.4EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


PTKs ståndpunkterPTK vill öka tryggheten för medlemsförbundens medlemmar och stärka derasställning på arbetsmarknaden. PTK vill att rätten till omställningsstöd ska gällaockså för personer som har blivit uppsagda på grund av ohälsa och för personermed tidsbegränsade anställningar. Vidare vill PTK få till stånd tydligare system förkompetensutveckling och ökade möjligheter till stöd för utbildning.Svenskt Näringsliv och PTK är överens om att dagens system vid uppsägningari grunden fungerar väl. Det innebär att det inte är aktuellt att i förhandlingarnaförändra systemet kring turordningsreglerna på ett omfattande sätt. Men det ärviktigt att betona att en förhandling är en process som innebär ett utvecklande avvåra egna ståndpunkter och en lyhördhet för motpartens önskemål.EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL5


Svenskt Näringslivs ståndpunkterSvenskt Näringsliv vill få till stånd ändrade turordningsregler vid uppsägning pågrund av arbetsbrist och vid företrädesrätt till återanställning. Turordningsreglernaska även tillgodose behovet av att kunna behålla tjänstemän som har denkompetens som krävs för den fortsatta verksamheten.6EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


FörberedelsearbetetPTK och dess medlemsförbund har gjort ett omfattande förberedelsearbete införförhandlingarna. Utöver kontinuerliga diskussioner mellan medlemsförbunden iPTKs styrelse samt PTKs förhandlingschefsgrupp, har fl era studier, rapporter ochundersökningar genomförts. Några av dessa är:• ”Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal”.En rapport av Svenskt Näringsliv och PTK (våren 2011).• Kvantitativ och kvalitativ undersökning bland PTKs medlemmar (våren 2012).• Kvalitativ undersökning med klubbordföranden på PTKs medlemsförbund(våren 2012).• ”Partsgemensamt utrednings- och analysarbete inför förhandlingar omett utvecklat omställningsavtal”.En rapport av Svenskt Näringsliv och PTK (våren 2012).EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL7


Studie:Faktiska konsekvenserav turordningsreglerna i LAS och avtalRapporten ”Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal”presenterades i juni 2011, och skrevs i ett partsgemensamt arbete mellan SvensktNäringsliv och PTK. Bakgrunden till rapporten var en ambition att få en gemensamuppfattning om hur regler avseende uppsägningar på grund av arbetsbrist fungerari praktiken.Arbetsgruppen lät genomföra en telefonintervjuundersökning genom undersökningsföretagetNovus. Undersökningen omfattar 200 företag som har genomförtdriftsinskränkningar 2008–2010. Vid intervjuerna har företrädare för arbetsgivarerespektive fackliga tjänstemannaorganisationer svarat på frågor om driftsinskränkningsprocessenoch hur turordningsreglerna tillämpats.Studien visar att:• Nio av tio företagsföreträdare och fackliga företrädare uppger att relationenmellan företag och fack var god vid tiden för förhandling om driftsinskränkning.• Nio av tio företag och sju av tio fackliga företrädare uppger att det fanns ensamsyn om behovet av driftsinskränkning• Fyra av tio företag uppger att man tillämpat två-undantaget i LAS medan tre avtio fackliga företrädare uppger att så har skett• Fem av tio företag och sex av tio fackliga företrädare uppger att företagetrekryterat annan kompetens efter genomförda uppsägningar• Åtta av tio företagsföreträdare och sju av tio fackliga företrädare var nöjda medresultaten av turordningsförhandlingarna.8EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


Undersökning:Tjänstemän berörda av en neddragningFör att komplettera bilden av en neddragning ville PTK även få en bild av arbetstagarnasupplevelse av neddragningsprocessen. Undersökningen genomfördes avundersökningsföretaget Ipsos våren 2012. Undersökningen innehöll en kvalitativ delmed åtta djupintervjuer och en kvantitativ del med 500 respondenter.För att få en så heltäckande bild som möjligt ingick både de som blev uppsagdaeller sade upp sig och de tjänstemän som fi ck vara kvar i organisationen.Undersökningen visar att:• Generellt är deltagarna positiva till att reglera och strukturera neddragningsprocessenså att det tydligt framgår hur det ska gå till, vilken information som skages när och vilka som är involverade.• De fl esta känner till LAS men få vet innebörden av regelverket. Flera menar attturordningsreglerna inte fungerar. Man känner sig ”förrådd” och utelämnad ochönskar tydligare förstå hur förhandlingarna kommit fram till sitt resultat. Denallmänna känslan är att det är bra att LAS fi nns men att ”sist in-först ut” sällangäller i verkligheten.• De fackliga organisationerna har en stor utmaning när det gäller att tydliggörasin roll i en företagsnerdragning. Idag upplever många att det är svårt att se hurfacket gör skillnad.• När de fackliga organisationerna genomför lyckade förhandlingar (till exempelförlängd eller arbetsbefriad uppsägningsperiod) för medlemmar passerar detobemärkt, både för dem som är direkt berörda och för dem som fi nns runt omkring.• Överlag råder en stor osäkerhet kring fackets roll vad facket gjorde i förhandlingarna.Man har svårt att se vad facket lyckades med och hur det hade sett utom inte facket varit med.EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL9


Undersökning:Klubbordförande i PTKs medlemsförbundPå uppdrag av PTK har Gullers Grupp genomfört 15 djupintervjuer med ordförandeför lokala klubbar/föreningar spridda över landet. Unionen, Sveriges Ingenjörer,Journalistförbundet, Lärarförbundet, Jusek och Civilekonomerna var representeradei intervjuerna.Intervjuerna kretsade kring erfarenheter av personalneddragningar, fördelar ochnackdelar med det gällande omställningsavtalet, kunskap och uppfattning om destundande förhandlingarna och vilka frågor PTK och motparten Svenskt Näringslivdriver eller bör driva.Undersökningen visar att:• Klubbordförandena tycker att nuvarande omställningsavtal fungerar relativt bra– för de som omfattas av det.• De frågor som PTK driver stämmer väl överens med de brister klubbordförandenser: för få omfattas av avtalet och det behövs ökade satsningar på kompetensutveckling.• Klubbordförandena är positivt inställda till en förhandling av omställningsavtaletmen känner viss oro för att turordningsreglerna ska luckras upp.• Med undantag för representanter från Unionen är okunskapen om förhandlingarnastor, och det fi nns önskemål om löpande information från det egna förbundet.10EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


BudskapsplattformenEN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL11


SyfteBudskapsplattformen har tagits fram för att PTKs medlemsförbund ska ha engemensam utgångspunkt för kommunikationen om förhandlingarna av ett utökatomställningsavtal.Såväl den interna kommunikationen (mot förtroendevalda och enskilda medlemmar),som den externa (mot bland annat massmedier och motparter) ska präglas av enenighet i fråga om de grundläggande budskapen.12EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


Ansvarsfördelningen mellanPTK och medlemsförbundenUnder förhandlingarna är det viktigt att preliminära förhandlingsresultat på olikaområden kan förankras hos PTKs medlemsförbund. Det är också viktigt att behållaöverblicken över vad som sker på olika områden i förhandlingarna. Detta förutsätterkontinuitet och effektivitet i informationsfl ödet.PTKs kansli kommer att publicera ett nyhetsbrev som informerar om hur förhandlingarnafortskrider. Därutöver publiceras information löpande på PTKs hemsida.Varje förbund (eller förbundsgruppering) ansvarar för hur informationen om förhandlingarnaförankras.PTKs ansvar:• Att ta fram enhetliga budskap för kommunikationen om omställningsavtalet,som medlemsförbunden står bakom.• Att ha ett övergripande ansvar för den externa kommunikationen kringförhandlingarna.Medlemsförbundens ansvar:• Att utifrån denna gemensamma plattform kommunicera mot förtroendevaldaoch medlemmar och ta fram lämpliga strategier och aktiviteter för dennakommunikation.EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL13


Förslag på medlemsförbundenskommunikationSamtliga medlemsförbund bör:• Kontinuerligt informera förtroendevalda om förhandlingarna genom till exempeldirektutskick via e-post, information i utrymmet vikt för förbundsföreträdare imedlemstidningarna (om sådan möjlighet fi nns).• Lägga ut utförlig information om förhandlingarna på den egna webben,gärna länkat till information på PTKs webbplats.Övriga kommunikationsaktiviteter, till exempel blogginlägg eller informationsmöten,är givetvis välkomna.14EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


Budskapsplattformens uppbyggnadProaktiv del:Huvudbudskap som ska vara vägledande i all kommunikation kring förhandlingarna.Fördjupande argumentation under varje huvudbudskap, som ska användas för attfördjupa och förstärka budskapen.Reaktiv del:Fråga-svardokument med PTKs/medlemsförbundens svar på frågor från medlemmaroch förtroendevalda om förhandlingarna.EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL15


Fyra huvudbudskapför kommunikationen1. PTK vill att så många som möjligt ska omfattas av omställningsavtalet.2. PTK vill ha tydligare fokus på kompetens i omställningsavtalet.3. PTK vill få till stånd en tydligare och bättre process vid driftsinskränkning.4. PTK vill ha ett modernt avtal som möter förändringar i omvärlden.16EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


Huvudbudskap 1:PTK vill att så många som möjligtska omfattas av omställningsavtaletUnderstödjande argument• Idag är det personer med osäker ställning på arbetsmarknaden (visstidsanställdaoch uppsagda på grund av ohälsa) som står utanför omställningsavtalet.• Det är helt naturligt att även de som sägs upp på grund av ohälsa och vill återtill arbete får stöd av TRR. TRR har bättre verktyg för att hjälpa dessa personerän vad Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har.• Personer med ohälsa har fått kraftigt försämrad trygghet till följd av den såkallade rehabiliteringskedjan.EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL17


Huvudbudskap 2:PTK vill ha tydligare fokus påkompetens i omställningsavtaletUnderstödjande argument:• Kompetens är grunden för trygghet för den anställde. Genom relevant kompetensstärks individens möjligheter till fortsatt anställning på den nuvarandearbetsplatsen och möjligheterna att få nytt jobb efter omställning ökar.• Det är viktigare än någonsin att ha kontinuerlig kompetensutveckling underanställning och vid omställning.• Vi måste utveckla konkreta former för kompetensutveckling som kan säkerställabåde individens och företagens framtida behov.18EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


Huvudbudskap 3:PTK vill få till stånd en tydligareoch bättre processUnderstödjande argument:• Vi vill öka tydligheten vid driftsinskränkningar för den enskilde medarbetaren.• Avsteg från LAS turordningslista ska upplevas som rättssäkra. Kriterier för vemsom blir uppsagd måste vara tydliga och får inte upplevas som godtyckliga.EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL19


Huvudbudskap 4:PTK vill ha ett modernt avtal sommöter förändringar i omvärldenUnderstödjande argument:• Vi vill hitta förhandlingslösningar som både individ och företag vinner på.Möjlighet till omställning har stor betydelse, inte bara för de direkt berörda ien omställningssituation utan för svenska företags konkurrenskraft.• Allt fl er drabbas allt oftare av företagsneddragningar. Därför är behovet av enkontinuerlig satsning på kompetensutveckling större idag än 1998, när nuvarandeomställningsavtal började gälla.• Vi vill rusta medlemmarna för dagens och framtidens arbetsliv. Kollektivavtal ären mer fl exibel och anpassningsbar lösning än lagstiftning, och det är arbetsmarknadensparter som har ansvar för att utforma och utveckla regelverket påsvensk arbetsmarknad.20EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


Frågor och svar21EN PLATTFORM FÖR EN KOMMUNIKATION PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING OCH BUDSKAP FÖRHANDLINGAR KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTALETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL FÖR PTK OCH DESS MEDLEMSFÖRBUND


Frågor från medlemmarFråga:Varför vill PTK förhandla om ett utökat omställningsavtal?Svar:Det nuvarande omställningsavtalet, som tecknades 1998, fungerar väl men kanbli bättre. Bland annat omfattas inte visstidsanställda eller de som blir uppsagdapå grund av ohälsa. PTK vill få till stånd ett modernt omställningsavtal där såmånga som möjligt omfattas och där möjligheterna till kompetensutveckling harstärkts.Fråga:När inleds förhandlingarna och när ska de vara avklarade?Svar:Förhandlingarna är planerade att starta i september. Exakt hur länge de kommeratt pågå är svårt att säga. Men den bortre tidsgränsen är satt till november, näravtalsrörelsen startar.22EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


Frågor från medlemmarFråga:När parterna tecknade en avsiktsförklaring i november 2011, sades attförhandlingarna om ett utökat omställningsavtal skulle inledas i april 2012.Vad beror förseningen på?Svar:Både PTK och Svenskt Näringsliv har velat göra ett gediget utrednings- ochanalysarbete inför förhandlingarna. I och med att vi i april var mitt uppe i avtalsförhandlingarvar det svårt att samtidigt inleda förhandlingar om omställningsavtalet.Fråga:Är PTK beredd att förhandla med Svenskt Näringsliv om att avskaffa turordningsreglernai LAS?Svar:Förhandlingarna handlar inte om att avskaffa turordningsreglerna i LAS. För detförsta så kan vi inte förhandla om LAS (Lag (1982:80) om anställningsskydd) menvi kan i kollektivavtal komma överens om hur vi ska hantera vissa frågor. Och för detandra ska turordningsreglerna även i framtiden uppfylla tjänstemännens berättigadekrav på trygghet, tydlighet och rättssäkerhet.EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL23


Frågor från medlemmarFråga:Varför inleder PTK förhandlingar utan LO?Svar:Därför att omställningsavtalet är ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK, inte etttrepartsavtal. Tjänstemännen har ett avtal som är anpassat för våra förutsättningaroch behov.Fråga:Vad händer om parterna inte kommer överens?Svar:Då fortsätter nuvarande omställningsavtal att gälla. Det är i grund och bottenett bra avtal, som vi genom förhandlingarna hoppas ska bli ännu bättre.24EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL


EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL25


26EN PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION OCH BUDSKAP KRING FÖRHANDLINGAROM ETT UTÖKAT OMSTÄLLNINGSAVTAL

More magazines by this user
Similar magazines