1390285_havet_2012_121120

sindrelangaas

1390285_havet_2012_121120

tot-P (µmol/l)

tot-N (µmol/l)

fosfat ( µmol/l) fosfat ( µmol/l)

DIN (µmol/l) DIN (µmol/l)

t (µmol/l) silikat (µmol/l)

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Bottenviken

Bottenhavet

0

1970 1980 1990 2000 2010

30

25

20

15

10

0,6

0,2

TOTALFOSFOR

TOTALKVÄVE

5 Bottenviken

0

Bottenhavet

1970 1980 1990 2000 2010

0,4

0

1970

0,2

1980 1990 2000 2010

0

1970 1980 1990 2000 2010

havet 30 2012

10

norra Egentliga Östersjön

södra Egentliga Östersjön

1980 1990 2000 2010

norra Egentliga Östersjön

södra Egentliga Östersjön

1980 1990 2000 2010

liv och rörelse i fria vattnet

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

Skagerrak

0,2

Kattegatt

0

1980 1990 2000 2010

Skagerrak 5

Kattegatt

0

1980 1990 2000 2010

n Variationer i totalfosfor och totalkväve under året är liten. Under vintern består största delen av totalfosforhalterna och en betydande del

av totalkvävehalterna av oorganiska fraktioner. Vår och sommar domineras totalhalterna av organiskt material när de oorganiska fraktionerna

tas upp av planktonsamhället. Halterna av totalfosfor och totalkväve ökade signifikant i nästan alla havsområden fram till slutet av 1980-talet.

OORGANISKT Totalfosforhalterna FOSFOR minskade sedan under 1990-talet för att därefter öka igen under 2000-talet. Totalkvävehalterna har under den andra

1,0 mätperioden legat på samma nivå i Bottniska viken samt norra och centrala Egentliga Östersjön, men ökat i södra Egentliga Östersjön. I

Västerhavet Bottenviken har däremot en signifikant minskning skett under den senare mätperioden.

Bottenhavet

0,8

OORGANISKT FOSFOR

1,0

0,8

1,0

0,6 Bottenviken

1,0

0,6

0,8

0,4

Bottenhavet

0,8

0,4

OORGANISKT KVÄVE

15

Bottenviken

Bottenhavet

OORGANISKT KVÄVE

15 10

Bottenviken

Bottenhavet

10 5

1980 1990 2000 2010

norra Egentliga Östersjön

södra Egentliga Östersjön

1980 1990 2000 2010

norra Egentliga Östersjön

södra Egentliga Östersjön

30

25

20

15

10

Skagerrak

0,6

0,2

Kattegatt

0,4

0

1980

Skagerrak

Kattegatt

1990 2000 2010

0,2

0

1980 1990 2000 2010

5 0

Skagerrak

Kattegatt

5 0

1970 1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010

Skagerrak

n Halterna av fosfat ökade signifikant i södra Egentliga Östersjön och Skagerrak under den första mätperioden. I Egentliga Östersjön har

Kattegatt

0 sedan fosfathalterna minskat fram till 2000 för att under det sista årtiondet åter öka. Ökningen de sista åren beror troligen framför allt på interna 0

1970 processer, 1980 inte på belastningen 1990 2000 från land. 2010 Fosfor frigörs 1980 istället från 1990 sedimenten 2000 vid långvarig 2010 syrebrist. 1980 det finns en 1990 tendens 2000 till minskning 2010 de

KISEL senaste åren. I Bottenhavet har fosfathalterna ökat signifikant under den andra mätperioden, medan halterna i Bottenviken ligger på oförändrat

låga Bottenviken nivåer hela mätperioden. I Västerhavet har istället norra fosfathalterna Egentliga Östersjön minskat, i Kattegatt är minskningen Skagerrak signifikant under hela perioden.

40

40

Bottenhavet

södra Egentliga Östersjön

Kattegatt

n Halterna av oorganiskt kväve ökade signifikant i Egentliga Östersjön under den första mätperioden för att sedan minska signifikant under den

KISEL

30 andra mätperioden. I Västerhavet är årsvariationen större på grund av vattenutbytet med Nordsjön och inga trender kan ses. Inte heller Bott- 30

niska Bottenviken viken visar någon signifikant förändring i halten norra av oorganiskt Egentliga Östersjön kväve under den senare perioden.

Skagerrak

40

40

Bottenhavet

södra Egentliga Östersjön

Kattegatt

20

20

20

norra Egentliga Östersjön

södra Egentliga Östersjön

norra Egentliga Östersjön

södra Egentliga Östersjön

15

15 10

10 5

41 30

10

20

More magazines by this user
Similar magazines