1390285_havet_2012_121120

sindrelangaas

1390285_havet_2012_121120

koncentration (µg/g fettvikt)

koncentra

koncentration (ng/g fettvikt)

koncentration (ng/g färskvikt)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,2

0,4

0,2

0,08

0,4

0,06

0,2

0,04

0,4

0,2

0,08

0,06

0,04

0,08

0,08

0,4

0,06

0,06

miljögifter och deras effekter

0,2

0,04

0,04

0

1980 1990 2000 2010

0

1980

HCB I STRÖMMINGSMUSKEL

1990 2000 2010

0

1980 0,02 1990

0

1990

2000 2010

0

1980 0,02 1990 2000 2010

0

1980 0,02 1990 2000 2010 0,02

0

0

2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 miljö 0

2010 1990

2011

ÖVERVAKNING

0,16

CB–118

Bottenviken 0,16

I STRÖMMINGSMUSKEL

Bottenhavet 0,16

0,14

0,14

0,14

0,12

0,12

0,12

0,10

0,10

0,10

0,08

0,08

0,08

0,06

0,06

0,06

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

0,02

0

µg/g fettvikt, muskel 0

0

1990 2000 > 0,05 2010 1990 2000 2010

0,025 – 0,05

< 0,025

DIOXINER I STRÖMMINGSMUSKEL

HCB I STRÖMMINGSMUSKEL

norra DDE Eg. I STRÖMMINGSMUSKEL

Östersjön 0,16 södra Eg. Östersjön 0,16

Västerhavet

DIOXINER I STRÖMMINGSMUSKEL

0,14

0,14

10

10

10

10

Bottenviken Bottenhavet södra Eg. Östersjön

9

0,12 9

0,12 i Värdena

9

i figurerna är

9

8

0,10 8

0,10

uppräknade för att redovisa

8

8

exponering vid konsumtion

7

0,08 7

0,08 7

7

och TEQ 1998 har räknats om

6

0,06

6

0,06

6

6

till TEQ 2005. Observera att

5

5

5

5

0,04

0,04 gränsvärdet för dioxiner har

4

4

4

4

3

0,02 3

0,02 höjts från 0,23 till 3,5 pg/g.

3

3

Dioxinhalterna µg/g fettvikt, muskeli

figurerna är

2 µg/g fettvikt, muskel 0 2

0 2

2

> 20

1990 > 0,3 2000 2010 1990 2000 2010 1990 något lägre 2000 än den 2010 medel­

1

1

10 – 20

0,15 – 0,3

koncentration

1

som används

1

< 10

0 < 0,015

0

0

1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010

för strömming

1990

som fiskas

0

2000 2010

som matfisk i Östersjöns olika

1

10

9

8

7

10

Bottenviken 9 Bottenhavet

DDE I STRÖMMINGSMUSKEL

8

7

10

10

bassänger. Matfiskvärdena är

9 HCB södra I Eg. STRÖMMINGSMUSKEL

Östersjön

BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL 9

Västerhavet

(BDE-47) I STRÖMMINGSMUSKEL

uppräknade DIOXINER för I att STRÖMMINGSMUSKEL

represente­

208

20

8

ra exponering vid konsumtion.

20

20

7

Bottenviken 7 Bottenhavet Då äts norra ju, förutom Eg. Östersjön muskel, södra E

6

5

4

3

6

5

HBCDD I STRÖMMINGSMUSKEL

4

3

166

6

16

5

5

KVICKSILVER I STRÖMMINGSMUSKEL

124

4

12

3

3

även skinn och fett. Provfiskad

16

16

strömming är något yngre

än KADMIUM kommersiellt I STRÖMMINGSLEVER

fiskad vilket

12

12

påverkar halterna. Tidsserier­

2

2

82

2

na är från referenslokaler, som

8

8

8

1

1

1

1

är utvalda för att represen­

0

0

40

0

tera områden utan känd lokal

µg/g fettvikt, muskel

µg/g fettvikt, muskel

4

4 pg/g färskvikt, muskel

1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010

1990 2000 2010 1990 2000 2010 påverkan av miljögifter.

4

> 20

> 0,3

> 3

10 – 20

0,15 – 0,3

1,5 – 3

0 < 10

< 0,015

0

0 < 1,5

0

!

2000 2005 2010

BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL (BDE-47) I STRÖMMINGSMUSKEL

2000 2005 2010 2000 2005 2010

Dioxiner

sedan slutet av 1960-talet, och i ström-

20

20

20 Dioxiner ackumuleras i 20akvatiska

orgamingsmuskel 20 sedan slutet av 1980-talet.

HCB I STRÖMMINGSMUSKEL DIOXINER I STRÖMMINGSMUSKEL

16

2000

koncentration (pg/g färskvikt)

ng/g Bottenviken fettvikt, muskel

Bottenhavet norra ng/g Eg. färskvikt, Östersjön muskel

södra Eg. Östersjön Västerhavet

KVICKSILVER I STRÖMMINGSMUSKEL

µg/g torrvikt, lever

> 14

nismer > och 48 är ett av de giftigaste ämnena Halterna har minskat > 3,0 i sillgrissla sedan

7–14

16

16 100 24 – 48

16 100

16 100 1,5 – 3,0

100

< 7

vi känner < 24till.

Dioxiner Bottenviken kan orsaka cancer, Bottenhavet övervakningens början. norra Eg. Under Östersjön de senaste södra Eg

< 1,5

12

12

12 försämra

80

immunförsvaret 12 och

80

ge fortplantnings-

och utvecklingsstörningar.

20 åren 12 har den

80

totala dioxinhalten pend-

80

lat runt i stort sett samma medelvärde,

8 KVICKSILVER I STRÖMMINGSMUSKEL 8

8 Dioxiner 60 KADMIUM som finns I i STRÖMMINGSLEVER miljön 8 är 60 inte resul- med en 8mindre

60 BLY uppgång I STRÖMMINGSLEVER

från 1990 och 60

4

4

tatet av en medveten produktion utan

4 uppstår 40 oavsiktligt i flera 4olika

40processer,

nedgång under de sista 10 åren.

I tidsserien 4 40för

sillgrissla märks knappt 40

0

0

2000 µg/g 2005 fettvikt, muskel 2010 2000 2005

> 20

10 – 20

< 10

KVICKSILVER I STRÖMMINGSMUSKEL

2010

exempelvis som biprodukter vid vissa någon minskning när klorgasblekningen

0 20

0 20

0 20

20

industriella 2000 pg/g 2005 färskvikt, processer muskel 2010och

vid 2000 sopförbrän- 2005 upphörde 2010 2000 runt 1990. 2005 Däremot 2010 verkar

> 3

ning 0 med 1,5 för – 3 låg temperatur. De 0är

därför förbuden mot 0 fenoxisyror under 1970- 0

< 1,5

svårare 1970 att 1980 komma 1990 2000 tillrätta 2010med

1970 än 1980 DDT 1990 talet 2000 och 2010 högre 1970 temperatur 1980 1990 i förbrännings-

2000 2010 1970 1980 19

100

100

100 och PCB. För att man 100 ska kunna vidta anläggningar 100 haft effekt. I strömming syns

80

60

Bottenviken Bottenhavet norra Eg. Östersjön södra Eg. Östersjön Västerhavet

ng/g färskvikt, muskel

effektiva KADMIUM åtgärder µg/g torrvikt, lever I STRÖMMINGSLEVER

mot utsläppen krävs signifikant minskande µg/g torrvikt, trender lever på färsk-

> 48

80

80

> 3,0

> 0,10

ökad 24 – 48

5 kunskap om var källorna 80

5finns

och viktsbasis 80 enbart 5 i Bottenhavet sett över

1,5 – 3,0

0,05 – 0,10

5

< Så 24 läser du miljögiftsfigurerna:

Bottenviken Bottenhavet norra hur mycket < 1,5 de släpper ut.

< 0,05Eg.

Östersjön södra Eg

hela tidsperioden. De högsta koncentra-

Röd linje=signifikant trend 60 över hela tidsperioden 60

60

60

Livsmedelsverkets 4

kostråd 4 för fisk tionerna har uppmätts 4 i strömmingsmus- 4

Röd streckad linje=0,05 < p 3,0 av värden mellan 4 lever/muskel och helkropp 4

> 0,10

1,5 – 3,0

blev 0,5

4

undantaget 0,05 – 0,10

baseras på endast en studie och resultaten bör därför

permanent. Läs 0,5

4

mer om

0,5

0,5

Bottenviken Bottenhavet norra Eg. Östersjön södra Eg

< 1,5

< 0,05

tolkas med försiktighet 3innan

kvoten lever/muskel och 3 kostråden på sidan 74. 3

0 3

helkropp kan verifieras ytterligare.

1970 1980 1990 2000 2010

L 40 KADMIUM I STRÖMMINGSLEVER BLY I STRÖMMINGSLEVER

koncentration (µg/g torrvikt)

20

0

1970 1980

5

4

3

2

1

KADMIUM I STRÖMMINGSLEVER

0

1980

koncentration (µ

koncentration (pg/g färskvikt)

koncentration (ng/g fettvikt)

koncentration (pg/g färskvikt)

koncentration (ng/g färskvikt)

koncentration (µg/g torrvikt)

ncentration (µg/g torrvikt)

0,4

0,4

Dioxiner har övervakats i sillgrissleägg

0,4

2

2

0,3

2

0,3

2

0,3

havet 2012 1

1

0,2

1

0,2

1

0,2

1990 2000

0

2010 1980 1990 2000 2010

0

1980 0,1 1990 2000

0

2010 1980 0,11990

2000 2010

0

1980

0,1

1990 2000 2010

koncentration (ng/g fettvikt)

koncentration (pg/g färskvikt)

0,4

0,3

81

0,2

0,1

More magazines by this user
Similar magazines