1390285_havet_2012_121120

sindrelangaas

1390285_havet_2012_121120

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

miljögifter och deras effekter

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,08

0,08

0,08 DIOXINER I SILLGRISSLEÄGG 0,08

0,08

0,06

0,06

0,06 4

0,06

0,06

0,04forts.

Miljögifter 0,04 i biota 0,04 / organiska 0,04 miljögifter

0,04

3

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0

0

0

0

0

1990 2000 2010 1990 2000 2010 2 1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010

Gränsvärdet för dioxiner är satt för livs­ HCB I STRÖMMINGSMUSKEL

Resultaten skiljer sig något från de som DIOXINER I STRÖMMINGSMUSKEL

STRÖMMINGSMUSKEL

medel och det råder oenigheter inom EU presenteras 1 i föregående artikel. Det beror

DIOXINER I STRÖMMINGSMUSKEL

om ifall detta gränsvärde verkligen skyddar på att provtagningen inom miljöövervak­

10

10

10

10

den känsligaste Bottenviken arten i ekosystemet Bottenhavet som ningen 0sker

i referensområden, södra Eg. Östersjön det vill säga

Västerhavet

9

9

1970 9 1980 1990 2000 92010

8förmodligen

är en toppredator. 8 Koncen­ områden som inte 8 påverkas av lokala källor. 8

7trationerna

av dioxiner i strömming 7 ligger Dessutom kan 7det

vara så att faktorn som 7

6under

livsmedelsgränsvärdet 6 i både Öster­ används för att 6 räkna upp muskelvärdena 6

5sjön

och Västerhavet med 5 undantag för till värden som 5 representerar konsumtion 5

4

4

4

4

strömmingsmuskel från Gaviksfjärden µg/g i fettvikt, (alltså muskel även skinn och fettet inunder det)

3

3

3

3

> 20

norra Bottenhavet som ligger strax över möjligen är underskattad och då ger ett

2

2

10 – 20

2

2

1gränsvärdet.

< 10

1

lägre värde.

HBCDD

1

I SILLGRISSLEÄGG

1

0

0

0

0

1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010

1990 2000 2010

250

pg/g färskvikt, muskel

> 3

1,5 – 3

< 1,5

1990 2000 2010

koncentration (µg/g fettvikt

tvikt, muskel

0,3

15

koncentration (pg/g färskvikt)

koncentration (ng/g fettvikt)

koncentration (ng/g fettvikt)

200

BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL (BDE-47) I STRÖMMINGSMUSKEL

20

Bottenviken

20

15020

Bottenhavet norra Eg. Östersjön

20

södra Eg. Östersjön

20

Västerhavet

KSILVER

16

I STRÖMMINGSMUSKEL 16

100

KADMIUM I STRÖMMINGSLEVER 16

16 BLY I STRÖMMINGSLEVER

16

12

12

50

12

0

12

12

8

8

1970 8 1980 1990 2000 8 2010

8

koncentration (ng/g fettvikt)

kvikt, muskel

8

koncentration (ng/g färskvikt)

koncentration (µg/g torrvikt)

n (µg/g torrvikt)

4

0

2000 2005 2010

4

0

2000 2005 2010

µg/g torrvikt, lever

> 3,0

KVICKSILVER I STRÖMMINGSMUSKEL

1,5 – 3,0

bromerade flamskyddsmedel

100

100

< 1,5

PBDE (polybromerade Bottenviken difenyletrar) Bottenhavet är

80flamskyddsmedel

som används 80 i exempel­

BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL I < SILLGRISSLEÄGG

0,05

100

100

100

1500 norra Eg. Östersjön 300 södra Eg. Östersjön 150

BDE-47 BDE-99

80

80

80

Västerhavet

BDE-100

vis plaster och textilier. PBDE:er förekom­

60mer

i olika blandningar – penta­, 60 okta­ och

1000

60

200

60

100

60

deka­BDE. De är alla svårnedbrytbara,

40

40

men hur giftiga de är och hur snabbt de

500

40

100 40

50 40

20ackumuleras

varierar. Penta­ 20 och okta­

BDE har inom EU varit förbjudna över

20 0

20 0

20 0

1970 1980 1990 2000 2010 1970 1980 1990 2000 2010 1970 1980 1990 2000 2010

0en

viss halt i kemiska produkter 0 och varor

1970 1980 1990 2000 2010 1970 1980 1990 2000 2010

sedan 2004. År 2006 utökades förbudet

till att gälla också elektronik och i detta

0

0

1970 n BdE 1980minskar

1990 2000 i sillgrissleägg. 2010 1970 Notera 1980de

1990 olika 2000 skalorna.

2010

0

1970 1980 1990 2000 2010

förbud KADMIUM inkluderades I STRÖMMINGSLEVER

även deka­BDE. I fisk dubbelt så höga som i sill från Väster­ ett annat flamskyddsmedel. Det betraktas

5är

framför allt PBDE­kongenerna 5 BDE­47, havet. Allra 5 högst halter av BDE­47 5fanns

som svårnedbrytbart, 5 bioackumulerande,

Bottenviken Bottenhavet norra Eg. Östersjön södra Eg. Östersjön Västerhavet

BDE­99 och BDE­100 vanliga. Under 1970­ i vårfånga d strömming från södra Botten­ är mycket giftigt för vattenlevande organis­

4talet

ökade användningen 4av

PBDE och havet. Koncentrationerna 4

i Östersjön 4 av mer och kan orsaka 4 skadliga långtidseffek­

några år senare syntes tydligt att halterna

3

3

i miljön ökat.

de lågbromerade flamskyddsmedlen sjönk

3

3

nästan lika snabbt som de ökat, vilket syns

ter i vattenmiljön. HBCDD används fort­

3

farande, men finns med på EU:s lista över

2 Halterna av lågbromerade 2 flamskydds­ tydligt i sillgrissleäggen.

2

2 ämnen som bör begränsas 2 eller fasas ut.

medel, exempelvis BDE­47 och BDE­99, Trots den snabba minskningen överskri­ HBCDD minskar signifikant i ström­

1har

med några få undantag 1minskat

sedan der koncentrationen 1

av BDE­47 i ström­ 1 ming (se sidan 87) och 1 torsk från Västerha­

början av 1990­talet. Det visar mätninga r mingsmuskel från Östersjön det föreslagna vet, men i strömming från Östersjön syns

0

0

0

0

0

1980 i både 1990 sillgrissleägg, 2000 2010 1980 sill/strömming, 1990 2000 gränsvärdet. 2010 1980 Det 1990 föreslagna 2000 gränsvärdet 2010 1980 är 1990 inga 2000 trender. 2010 Tidsserierna 1980 1990 i sillgrissleägg 2000 2010

blåmussla och torsk från både Väster­ satt för summan av ett antal BDE kongener och torsk från Östersjön visar däremot

havet och Östersjön. Däremot var haltern a i både Östersjön och Västerhavet.

signifikant ökande trender över hela tidspe­

BLY I STRÖMMINGSLEVER

i strömming från Östersjön nästan Hexabromcyklododekan (HBCDD) är rioden (se sidan 87). Men för sillgrissleägg

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Bottenviken Bottenhavet norra Eg. Östersjön södra Eg. Östersjön Västerhavet

0,4

82

0,4

0,4

0,4

0,4

havet 2012

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

koncentration (ng/g fettvikt)

4

0

koncentration (pg/g färskvikt)

2000 2005 2010

4

0

2000 2005 2010

µg/g torrvikt, lever

> 0,10

0,05 – 0,10

4

0

2000 2005 2010