Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

skolutveckling med stöd av inspektion105Var delaktig i analys och tolkningNära förknippat med ovanstående punkt är arbetet med analys och tolkning avobservation och granskning. ofsted-inspektionerna formulerar sin granskningsrapportutan personalens inblandning, förutom att rektor får möjlighet atträtta till sakfel. Inspektionsrapporten anger sedan vilka områden som inspektörernaanser att skolan måste prioritera (key issues). Det är högst troligt att om ennulägesbeskrivning skall stimulera till ett utvecklingsarbete så måste personaleninvolveras i analys och tolkningsarbetet. Att de får färdiga tolkningar presenteradeför sig kan lika gärna väcka försvar som vilja till förändring. Delaktighetenkan lösas på olika sätt. En modell är att inspektörer och representanter från skolanarbetar tillsammans med analys och tolkningar. Ett annat sätt är att personal ochinspektörer arbetar var för sig och sedan jämför sina tolkningar av utvecklingsbehov.Båda förfaringsätten kan innebära ett gemensamt lärande.Ta makten över utvecklingsplanernaDet engelska inspektionssystemet bygger på att rektor eller skolan skall presenterautvecklingsplaner vad avser de prioriterade områdena (key issues). Arbetetbygger på ett rationalistiskt synsätt där man anger ett slutmål och de åtgärder somskall vidtas för att nå dit. Det är naturligtvis viktigt att man har ett mål för sitt utvecklingsarbete.Men än viktigare är att man gör en plan för hur man skall startautvecklingsarbetet. En inspektionsrapport kan hjälpa skolan att bestämma startpunktoch starttid för förändringsarbetet. När detta väl kommit igång kommerdet att leva sitt eget liv. Beroende på vad som händer kan man mycket väl behövasätta upp nya och till och med andra mål, leta andra och nya vägar än vad som vartänkt från början. En professionell personalgrupp vågar vara pragmatisk för attkunna vara trogen uppdraget att erbjuda eleverna bästa tänkbara utbildning. Detinnebär att man måste bemäktiga sig själv att göra kloka och strategiska vägvaloch inte slaviskt följa anvisade rutter.Avsätt resurserMycket utvecklingsarbete kan bedrivas inom ramen för det reguljära yrkesutövandet.I själva verket sker det mesta av skolans utveckling på det sättet. Men villman åstadkomma en kollektiv och kollegial förändring måste personalen få tid tillsamtal, analyser, planeringar, utvärderingar etcetera. Detta sker inte bäst genomatt belöna ”övertidsarbete” i pengar. Det handlar snarare om att ge nytt utrymmeinom befintlig tjänstgöring. Detta kostar naturligtvis pengar. Tid är pengar. Således,genomför inte inspektioner och starta inte något omfattande utvecklingsarbeteom det inte går att skaffa tidsutrymme för att arbeta med att planera ochgenomföra åtgärder.

Similar magazines