Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ledning, styrning och elevers kunskapsbildning115InifrånmotivationDrivkraften i lärprocessen har betydelse för kvaliteten i kunskaperna. Stanfordprofessorni psykologi Carol Dweck (1986) visar att elever har både prestationsochlärandemål. Prestationsmålen handlar om att få positiv återkoppling på sinaprestationer och att undvika negativa omdömen. Lärandemål handlar om att erövraeller tillägna sig nya kunskaper och kunna hantera nya uppgifter oberoendeav vad andra tycker om det. Om prestationsmålen dominerar är man mindre benägenatt ägna sig åt uppgifter som ligger utanför det man redan behärskar ochmer benägen att klandra sig själv om man misslyckas.De amerikanska motivationspsykologerna Edward Deci och Richard Ryan(1985) har tidigare visat att elever som främst lär för andra eller för betygen ochdärmed är utifrånmotiverade tappar sin egen inre motivation att lära. Utifrånmotivationoch prestationsinriktning tycks vara kopplade till ytlärande medan enlärandeinriktning är mer kopplad till djuplärande. ”Elevers inre motivation förväntasminska även om de erbjuds yttre belöningar på skoluppgifter som de finnerintressanta och som de redan tycker om. Forskning inom detta område visar attnär själva belöningen är borta kommer eleverna, som har varit motiverade att arbetamed olika uppgifter i skolan på grund av den, att tappa sin källa till motivationsamtidigt som deras inre motivation för att arbeta i skolan inte finns kvar. Dessaelever blir då passiva och har svårt att engagera sig i skolarbetet.” (s. 299)MedskapandeElevers medskapande inbegriper en dialog där lärare intresserar sig för de frågorsom eleverna har inom det kunskapsfält man valt att arbeta med. GöteborgsdocentenJoanna Giota (2003) hävdar utifrån en forskningsöversikt om eleversmotivation i skolan att den gynnas då man skapar en balans mellan elevernas egnasyften att lära och skolans kunskapsmål. Medskapande innefattar även att mansjälv är aktiv i kunskapsbildningen och sätter kunskaper från andra kunskapskällori relation till det egna tänkandet. Det utmanande mötet mellan den egnaföreställningsvärlden och andras lärdomar utgör en grundstomme i den medskapandelärprocessen.När vi undersökt gymnasieelevers föreställningar om hur en skola ska vara för attpå bästa sätt bidra till deras lärande ser vi uttryck för de två olika grundperspektiv pålärande och utbildning där olika synsätt dominerar på olika skolor. Vanliga utsagornär vi ber gymnasieelever att beskriva vad som kännetecknar en bra skola är:• ”Text med instuderingsfrågor och genomgång av svar med läraren är etteffektivt sätt att lära sig.”• ”Lektionerna bör vara strukturerade med en tydlig plan och angivna sidhänvisningar.”

Similar magazines