Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ledning, styrning och elevers kunskapsbildning121• samsyn om pedagogisk inriktning i kombination med ökad variation iarbetssätt,• medarbetares och skolledares trivsel,• samtalsklimat och lärande bland medarbetare samt• betydelsen av samtal med skolledare för medarbetares förståelse av uppdragetoch det egna arbetet med barnen.Grundtankarna i problembaserad skolutveckling tycks således vara till god hjälpnär det gäller skolutvecklingsarbetet på såväl kommunnivå som skolnivå. Genomatt inte lägga huvudfokus på elevernas betyg utan på att skapa allt bättre lämiljöersom uppmuntrar elever till djuplärande där lusten att lära ökar tycks man få resultatäven betygsmässigt.Fyra strategier för skolutvecklingDet går att urskilja åtminstone fyra huvudstrategier på kommunnivå och nationellnivå för förbättringar av kvaliteten i skolverksamheten:• kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar,• kontroller genom inspektioner och standardiserade test,• anmodade utvecklingsområden samt• pedagoger och skolledare som huvudaktörer i kunskapsbildningen om hurman på bästa sätt bidrar till barns/elevers lärande och utveckling.I vissa kommuner, och periodvis även på nationell nivå, satsas stora resurser påkurser och föreläsningar som ska möjliggöra för lärare och skolledare att ta del avden kunskap som utvecklats av andra. Genom att medarbetarna tar del av dennakunskapsbildning förväntas kvaliteten i undervisningen öka. Spridning av godaexempel är en viktig del i denna utvecklingsidé. En kraftig betoning av denna typav kompetensutveckling från ledningen innehåller även ett metabudskap om attman uppfattar medarbetarna som okunniga vilket riskerar att leda till en känslaav osäkerhet och hjälplöshet som i sin tur leder till att medarbetarna efterfrågarmer kompetensutveckling där experter, som vet hur man ska göra, ska informeradem som inte vet. En kraftig betoning av kontroll och inspektioner på såväl kommun-som nationell nivå uttrycker en bristande tilltro till medarbetarnas vilja attutveckla verksamheten. Uppifrån anmodade utvecklingsområden ger en signaltill medarbetarna att de inte själva klarar av att se vad som behöver prioriteras föratt förverkliga uppdraget.Sammantaget innebär detta att man ger budskapet till medarbetarna att de varkenkan eller vill utveckla verksamheten. Enligt Hersey & Blanchards (1969) teoriom situationsanpassat ledarskap kommer ett sådant förhållningssätt att leda till

Similar magazines