Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ledning, styrning och elevers kunskapsbildning123tålmodiga och ödmjuka människor vilket man skulle kunna uppnå med extremkatederundervisning, hård disciplin och utantilläxor. Idag skall skolan utbildainitiativrika, kreativa och ansvarstagande samhällsmedborgare med god samarbetsförmåga.För att utvecklas i den riktningen behöver man som elev få andraerfarenheter i mötet med skolan än vad eleverna på 1800-talet fick. Olika uppdragkräver olika pedagogiska inriktningar.Internationella resultatundersökningarKvalitetsmätningar genomförs på internationell och nationell nivå när det gällerde olika skolsystemens kvalitet eller effektivitet. På nationell nivå mäter mankommuners, skolors och elevers prestationer vilka används som grund för jämförelser.Det viktiga förefaller i allt högre grad handla om att erövra höga positionerpå en rangordningslista där man helst ska vara bäst. Ett problem med detta äratt man inte ens behöver var bra för att vara bäst, det räcker med att de andra ärsämre. En högre ambitionsnivå skulle vara att sträva efter att bli allt bättre på attbidra till elevers lärande och utveckling oavsett hur bra man är. På den internationellaarenan har man inom OECD och i viss mån även EU ägnat sig åt jämförandestudier av olika länders skolsystem. Eftersom resultaten av dessa jämförelser påpolitisk nivå lyfts fram för att legitimera förändringar kan det ändå finnas skäl attsammanfatta resultat från dessa studier. En del av dem definierar kvalitet i vidaretermer medan andra har mer avgränsade definitioner såsom resultat på standardiseradeprov.OECD har i sin årliga Education Policy Analysis från år 2002 behandlat fråganom vilka kompetenser som kan anses väsentliga för att främja såväl ekonomisktillväxt som personligt och socialt välbefinnande. Åtskilliga ansträngningar hargjorts för att ”mäta” humankapitalet varvid man framför allt har fokuserat på detlätt mätbara i form av läsfärdighet och matematiskt kunnande. Dessa kompetenserhar dock visat sig ha svaga samband med såväl ett lands ekonomiska tillväxtsom individuell löneutveckling och individuellt välbefinnande. OECD har därförföreslagit en vidgad definition av begreppet humankapital till att också inkluderakompetenser som kritiskt tänkande, samarbetsförmåga, självständighet och problemlösningsförmåga– och att detta uppmärksammas mer i utbildningspolitiskplanering. I exempelvis Japan, Singapore och Frankrike har också initiativ tagits iriktning mot att ta utbildningspolitiska initiativ som främjar utvecklingen av andrakompetenser än ”baskunskaper”.Mellander och Håkansson (2006) har följt upp målet inom EU att blivärldsledande inom utbildningsområdet. Man preciserade 13 delmål inom trestrategiska målområden som skulle uppnås för att nå detta mål (se uppställningpå nästa sida):

Similar magazines