Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ledning, styrning och elevers kunskapsbildning125Finland (94 procent), Danmark (88 procent) och Nederländerna (75 procent).För att få en bild av skolutvecklingen i Sverige och Europa kan man även gå tillOECD som årligen presenterar en översikt, Education At a Glance (2006), därman jämför 30 länders utbildningar. Man undersöker områden som investeringar,lärarsituationen, studiedeltagande, befolkningens utbildningsnivå, elevernaskunskaper i skolan, utflödesfrekvensen av studerande från högskola och gymnasium,arbetsmarknadssituationen samt inkomsteffekter av utbildning. Studienomfattar 145 tabeller. Jämförelserna länderna emellan bygger i huvudsak på datafrån 2004. När man summerar läget får de nordiska länderna genomgående godaresultat. Sverige och Finland får sammantaget de bästa resultaten.Om man ser till mer avgränsade resultat på standardiserade internationellaprov som används inom PISA, TIMMS och PIRLS är huvudmönstret att svenskaelever presterar bättre än OECD-genomsnittet i läsförståelse. I naturvetenskapoch matematik presterar svenska femtonåringar i nivå med OECD-genomsnittet.• Svenska elever ligger i topp när det gäller demokrati, samarbete, kreativitetoch problemlösning.• Nationell statistik visar att meritvärdet (betygen) i den svenska skolanunder de senaste tio åren har förbättrats.ReferenserAlexandersson, M. (red.) (1999). Styrning på villovägar – perspektiv på skolans utvecklingunder 1990-talet. Lund: Studentlitteratur.BBC NEWS UK Education. (2008). Science exam standards ‘eroded’. Updated at 17:31GMT, Wednesday, 26 November 2008Beach, D. (1995). Making sense of the problems of change: An ethnographic study of a teacherseducation reform (Göteborg Studies in Educational Sciences). Göteborg: Göteborgsuniversitet.Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior.New York: Plenum.Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41,1040–1048.Ekholm, M. & Lindvall, K. (2007). Skolinspektioner i tid och otid. Karlstad: Avdelningenför utbildningsvetenskap, organisation och samhälle, Estetisk-filosofiska fakulteten.Karlstads universitet.Engeland, Ø., Langfeldt, G. & Roald, K. (2007). Room to move: How Norwegian municipalitieshandle accountability in education. Unpublished paper written as a part of theNorwegian research project ”Achieveing School Accountability in Practice (ASAP)financed by The Norwegian Research Council 2004–2007.

Similar magazines