Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

skolors utveckling – ett kunskapsfält i vardande19Dalin, P. (1994). Utbildning för ett nytt århundrade. Stockholm: Liber Utbildning.Dalin, P. (1994). Skolutveckling: Teori. Stockholm: Liber Utbildning.Dalin, P. (1995). Skolutveckling: Praktik. Stockholm: Liber Utbildning.Duke, D. L. (1995). The School that refused to die: Continuity and change at Thomas JeffersonHigh School. Albany: State University of New York Press.Ekholm, M. (1976). Social utveckling i skolan: Studier och diskussion. Stockholm: AWE/Gebers.Ekholm, M., Fransson, A. & Lander, R. (1987). Skolreform och lokalt gensvar (Institutionenför pedagogik vid Göteborgs universitet, 1987:03). Göteborg: Göteborgs universitet.Ekholm, M. (1990). Utvecklingsarbete och elevstöd i vidaregående skolor i Norden (Nord1990:77). Köpenhamn: Nord.Ekholm, M. & Kull, M. (1996). School climate and educational change: Stability and changein nine Swedish schools. EERA Bullentin, 2 (2), 3–11.Ekholm, M. & Ploug-Olsen, T. (1991). Förbättringar av skolor. Köpenhamn: Nord.Fullan, M. G. & Stiegelbauer, S. (1991). The new meaning of educational change. New York:Teacher College Press.Gauffin, E. (1928). Karaktärsdaning genom social fostran: Studierön från Amerika. Stockholm:Natur och Kultur.George, W. L. & Beecher-Stove, L. (1922). Citizens made and remade. New York.Gordon, W.C. (1957). The social system of the high school: A study of the sociology of adolescence.Illinois.Grosin, L. (2003). Forskning om framgångsrika skolor som grund för skolutveckling. I Berg,G. och Scherp, H-Å.(red.), Skolutvecklingens många ansikten. Kalmar: Myndigheten förskolutveckling.Hargreaves, D. H. (1967). Social relations in a secondary school. London: Routledge andKegan Paul.Hargreaves, D. H. (1972). Interpersonal relations and education. London: Routledge andKegan Paul.Hargreaves, D. H. (2004). Learning for life: The foundations for lifelong learning. Bristol:Policy.Hargreaves, D.H. & Hopkins, D. (1991). The empowered school: The management and practiceof development planning. London: Cassell.Hargreaves, A., Lieberman, A., Fullan, M. & Hopkins, D. (1998). International handbook ofeducational change (Part 1 och Part 2). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.Huberman, M. A. & Miles, M. B. (1984). Innovation up close: How school improvement works.New York: Plenum Press.Kalling-Kant, L. (1948). Makarenko och hans metod: En sovjetpedagog bygger upp sitt uppfostringssystem.Lovisa: Almqvist och Wiksells psykologisk-pedagogiska bibliotek. HugoGebers förlag.

Similar magazines