Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

24 med ansiktet vänt mot europa3. Vad är värt att utveckla i skolan– vem bestämmerKjell Granströmutvecklingsarbete innebär att man i verksamheten tar ansvar för att utformaoch genomföra åtgärder som antingen blivit påbjudna uppifrån eller sompersonalen själv har bestämt. I det senare fallet har man kanske först genomförten utvärdering, granskat resultaten och bestämt en strategi för att komma tillrättamed sådant som var otillfredsställande. Hur vanligt är det då att man i skolansvardag utvärderar verksamheten för att få ett avstamp för ett genomtänkt utvecklingsarbete?För att kunna svara på frågan måste man skilja mellan olika typer avutvärderingar. Vedung (1994) och Weiss (1979) konstaterar att utvärderingar kanha åtminstone tre olika syften i en organisation, vare sig det gäller en skolklass elleren hel kommun. De beskriver följande skäl till att genomföra en utvärdering ien organisation:• Instrumentella• Upplysande• InteraktivaInstrumentell användning av utvärdering bygger på ett logiskt synsätt. Enkelt uttrycktkan man säga att detta bruk av utvärdering utgår från att organisationenär ett instrument för att realisera vissa bestämda mål. Målet med instrumentellutvärdering är att få kunskap om hur organisatoriska eller pedagogiska lösningarfungerar. Denna kunskap bildar sedan grunden för beslut om förändringar ellerregelrätt utvecklingsarbete. Ett exempel på detta kan vara att man i ett par klasserprovat en ny typ av grupparbete. Försöket har slagit väl ut och därför vill maninföra metoden i fler klasser.Upplysande eller informativ utvärdering bygger också på beskrivningar av verksamheten.Avsikten är att få en djupare förståelse för personalens villkor, de förutsättningarunder vilka de arbetar och vilka resultat de uppnår. Sådan kunskapleder sällan till direkt utvecklingsarbete men tillsammans med annan informationkan den ändå på sikt påverka personal och verksamhetsansvariga i deras dagligaarbete. Ett exempel kan vara att skolans måltidsvakter noterat återkommandebråk i samband med skolluncherna. Detta har medfört en ökad bevakning av