Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

38 med ansiktet vänt mot europa4.Forskning om effektiva skolorRobert Thornbergett sätt att försöka utveckla och förbättra skolor på är att lära sig av de skolorsom visat sig vara framgångsrika och ta lärdom av hur de arbetar och fungerar.Med framgångsrik eller effektiv skola menas här en skola ”där elevernas prestationerväsentligt överstiger resultaten i skolor i allmänhet med motsvarande villkor,främst med avseende på elevernas socioekonomiska bakgrund” (Grosin, 2003, s.140). En effektiv skola kan också definieras som en skola där elever presterar bättreän vad som borde förväntas av dem utifrån deras socioekonomiska bakgrund ochkunskaper som de hade innan de började i skolan (Sammons, Hillman & Mortimore,1997). Klassiska brittiska studier visar att skolan faktiskt kan göra skillnadäven om elevers socioekonomiska bakgrund ger ett stort förklaringsvärde tillvarför elever klarar skolan olika bra (Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis & Ecob,1988; Rutter, Maugham, Mortimore & Ouston, 1979).Vad som kännetecknar effektiva skolorI Europa har forskning om framgångsrika eller effektiva skolor främst genomförtsi Storbritannien, Holland och Grekland (Cypern). Denna forskning har i huvudsakvarit kvantitativ, vilket innebär att man samlat in sådana data som innebär attman kan göra statistiska uträkningar och analyser. Forskarna undersöker vilkenbetydelse skolmiljön kan ha för elevers skolprestationer när man korrigerar förvariationer i socioekonomisk bakgrund och elevers förkunskaper. För att bättreha kontroll över i vilken utsträckning skolan kan ha påverkat eleverna med avseendepå deras skolprestationer har man därför oftast sett till att också samla inuppgifter om elevers socioekonomiska bakgrund samt förkunskaper som de hademed sig in i skolan. I en del studier har även mått på elevers intelligens inkluderats.En uppsättning kunskapstester har legat till grund för att samla in uppgifter omelevers skolprestationer, det vill säga hur väl de presterar i ett urval av olika skolämnen(ofta avgränsat till tester i språk och matematik). De studier som gjorts harvanligtvis fokuserat på elevernas ämnesmässiga lärande men i ett fåtal har manockså studerat hur väl skolor befrämjar elevernas psykiska hälsa och sociala lärande.Då har forskarna utöver kunskapstester också samlat in uppgifter om eleverspsykiska och sociala utveckling i skolan. Uppgifter om skeenden i skolan och i

Similar magazines