Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

forskning om effektiva skolor39klassrummen har dokumenterats genom observationer, enkäter och skattningsformulärsom besvarats av elever, lärare och annan skolpersonal.I detta avsnitt presenteras en lista över nyckelfaktorer som karaktäriserar effektivaskolor. De elva huvudkaraktärsdrag som här redovisas är hämtade frånen mycket välrefererad brittisk forskningsöversikt (Sammons et al., 1995; se ävenSammons et al., 1997a). Utöver Sammons med kollegors forskningsöversikt grundarsig framställningen här också direkt på en rad europeiska studier (de Jong,Westerhof & Kruiter, 2004; Hofman, 1995; Mortimore et al., 1988; Muijs, Campbell,Kyriakides & Robinson, 2005; Opdenakker & Van Damme, 2000; Opdenakker,Van Damme, De Fraine, Van Landeghem & Onghena, 2002; Papanastasiou,2008; Rutter et al., 1979), samt andra forskningsöversikter genomförda av europeiskaforskare (Creemers, 1994a; Creemers & Kyriakides, 2008; Grosin, 2004;Mortimore, 1991, 1993; Reynolds, 1991; Sammons, 2007; Scheerens & Bosker,1997). Utöver kvantitativa studier har viss kvalitativ forskning i form av fallstudierav effektiva skolor och/eller lärare också genomförts (James, Connolly, Dunning& Elliott, 2006; McCallum, 1999), samt studier som kombinerat kvalitativa ochkvantitativa metoder (Sammons, Day, Kington, Gu, Stobart & Smees, 2007; Sammons,Thomas & Mortimore, 1997). De elva faktorer som här följer betraktas avforskarna som överlappande och ömsesidigt beroende av varandra (se till exempelSammons et al., 1997a).Professionellt ledarskapSkolledare eller rektorers ledarskap spelar en viktig roll för hur väl en skola fungeraroch presterar. Rektorer på effektiva skolor kännetecknas av att de har en”mission”. De drivs av ett engagemang, har mål och visioner. Detta inkluderaräven att arbeta för en medveten rekrytering och, om så behövs, omplacering avlärare för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att skolan ska kunnaefterleva målen och visionerna. En rektor behöver också vara tillräckligt stark ochfast för att kunna fungera som en buffert för skolpersonalen i relation till yttre ochsnabba förändringar. Ett annat särdrag som kännetecknar effektivt skolledarskapär att relatera och engagera medarbetarna i processen och göra dem delaktiga ibeslut. En rektor behöver vara väl införstådd med skolans behov och konsulteralärarna. Det är viktigt att alla lärare känner sig representerade och att deras synpunkteroch åsikter uppmärksammas och vägs in.Vidare pekar forskningen på betydelsen av att en rektor också har ett tydligtpedagogiskt ledarskap genom att aktivt engagera sig i målformuleringar kring undervisningeni skolan, arbeta för att befrämja ett positivt lärandeklimat, vara vältillgänglig och synlig, besöka klassrummen, vara engagerad i och ha kunskap omvad som sker i klassrummen, vara bollplank för lärare och mer allmänt ge uttryck

Similar magazines