Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

40 med ansiktet vänt mot europaför ”management genom att vandra omkring”. Rektorn är tillgänglig för personalenoch skapar flera utrymmen för informella samtal med de anställda. Ett sättatt förklara rektorers betydelse för elevers studieprestationer är att deras influenssnarare är indirekt än direkt genom att påverka skol- och personalkulturen, lärarnasattityder och beteenden, vilket i sin tur påverkar klassrumspraktiken ochkvaliteten i undervisning och lärande.Gemensamma visioner och målForskning har visat att goda studieresultat hos elever sammanhänger med att detbland skolpersonalen finns en konsensus kring vilka mål och värden som ska gällaför skolan (liksom för olika avdelningar eller arbetslag inom skolan). En enighetkring målen bland lärare, i synnerhet när detta är i kombination med en positiv attitydtill både elever och lärande, tycks vara en av mekanismerna bakom effektivaskolor. Att formulera gemensamma visioner, värden och mål som bara tecknasner på ett papper räcker emellertid inte. På effektiva skolor efterlever lärare dessaformuleringar på ett konsekvent sätt i praktiken och i samspelet med eleverna. Ettsådant förhållnings- och arbetssätt inkluderar realisering av såväl gemensammaformuleringar kring undervisning och bedömning som upprätthållande av regleroch policy kring belöningar och sanktioner.Genom att på ett konsekvent sätt efterleva de gemensamma målen och visionernai den dagliga praktiken utgör lärare positiva förebilder eller rollmodeller föreleverna i deras interaktioner med och relationer till eleverna och annan personalsamt i deras attityder till skolan. Dessutom pekar forskningen på att elever presterarbättre i skolor där alla lärare är delaktiga i besluten kring de gemensammavisionerna och målen och där alla lärare känner att deras uppfattningar verkligenär beaktade och representerade (se också ”Professionellt ledarskap” ovan). Att enstark så kallad ”sense of community”, det vill säga gemensamhetskänsla och anknytningtill skolan, utvecklas bland både lärare och elever är en viktig faktor.Sammons et al (1995, 1997a) konstaterar i sin forskningsöversikt att en stark ”senseof community” bland personal och elever, framsprungen ur ömsesidiga relationerpräglade av stöd och respekt, till viss del bidrar till elevernas skolprestationer.En lärande miljöÄven om lugn och ordning i klassrummet inte med automatik leder till att skolornablir mer effektiva pekar studier på att ett socialt klimat i klassrummen, sompräglas av ordning och arbetsro och som är uppgiftsorienterat, dock utgör en viktigförutsättning för att ett effektivt lärande ska kunna äga rum. Detta inkluderarbetydelsen av att utveckla och uppmuntra självkontroll hos eleverna som en källatill ett positivt lärandeklimat i klassrummet. Att stödja eleverna till att utveckla

Similar magazines