Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

forskning om effektiva skolor41en självkontroll eller självreglering innebär att lärare måste arbeta sig bort från atthela tiden försöka styra elevers beteenden genom extern kontroll (bevakning ochmaktutövning). Istället behöver lärare mer medvetet hjälpa elever att se värdet iskolarbetet och vikten av att bidra till en god studiemiljö i klassrummet. Arbetetmed självreglering innebär också att lärare behöver hjälpa elever att tillägna sigfärdigheter i att sätta upp mål, planera sitt arbete, bli medvetna om hur man lär, användaeffektiva lärandestrategier, reflektera över sitt lärande och sina prestationersamt söka hjälp när man är i behov av detta etcetera. Detta förutsätter kompetenshos lärare beträffande såväl klassrumsledarskap som undervisningsskicklighet.Därutöver visar vissa studier även på betydelsen av skolans fysiska miljö och hurdenna kan påverka såväl attityder som prestationer hos elever. En attraktiv, stimulerandeoch inbjudande fysisk skolmiljö har en positiv inverkan till skillnad frånoattraktiva, smutsiga och nerslitna byggnader och lokaler.Fokus på undervisning och lärandeI effektiva skolor ägnar man den huvudsakliga tiden åt elevers lärande. En del studiervisar positiva samband mellan elevers skolprestationer å ena sidan och mängdentid som ägnas åt ämnesundervisning, mängden tid av lektioner som ägnasåt själva lärandet, hur stor proportion av lärares tid som används för att diskuteraarbetsinnehållet med eleverna i motsats till att ägna den åt rutinfrågor ochatt upprätthålla arbetsron, punktlighet när det gäller lektioner och i vilken gradlektionerna inte blir störda av saker utanför klassrummet å andra sidan. Utöveratt maximera tiden för lärande i skolan kännetecknas effektiva skolor av en tydligbetoning på kunskaper och skolarbete samt att lärares undervisning håller högkvalitet. En aspekt av detta är att lärare har goda ämneskunskaper, adekvata förden nivå de ska undervisa i. Det är inget tillräckligt villkor för effektiva undervisnings-och lärandeprocesser men en viktig förutsättning. Hur väl själva undervisningeni de olika skolämnena täcker in ämnena är också av betydelse. En annanaspekt som kännetecknar effektiva skolor är att elever regelbundet får läxor somlärare också följer upp och ger återkoppling på.Ändamålsenlig undervisningForskning visar att kvaliteten på den undervisning som sker i klassrummen är denviktigaste faktorn för elevers lärande som skolan kan bidra med. Rekrytering avkompetenta lärare är därför en angelägenhet för skolledare. Ändamålsenlig undervisningär en påfallande faktor hos effektiva skolor och innebär att undervisningenär välorganiserad och strukturerad, har ett tydligt syfte och en anpassadpedagogik. Detta förutsätter bland annat att lektionerna är väl förberedda ochplanerade av lärare. Ju mer tid lärare måste ägna åt att planera och organisera

Similar magazines