Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

42 med ansiktet vänt mot europalektionen efter att den har börjat, desto högre sannolikhet är det att de tappar uppmärksamhetpå klassen och därmed ökar risken för såväl stökiga och störande beteendensom förlust av lärtillfällen hos eleverna. En nyckelfaktor för effektiv undervisningär att lärare i början av lektionen tydligt förklarar målen för lektionenoch refererar till dessa under lektionen för att därigenom bibehålla fokus på dem.Dessa mål bör vara relaterade till tidigare studier som eleverna haft och till sådantsom är relevant för eleverna.Vilka metoder och strategier lärare använder sig av i undervisningen är ocksåav stor betydelse. En aspekt av detta är att lärare ställer många öppna frågor ochfrågar på ett sätt så att elevers uppmärksamhet på de huvudsakliga delarna av dettänkta lektionsinnehållet bibehålls. Det är viktigt att det finns gott om uppgifteratt göra för eleverna, att lärare skapar ett tydligt avgränsat fokus för varje genomgångoch att det finns tydligt definierade gränser inom vilka elever uppmuntrasatt ta ansvar för att på ett självständigt sätt arbeta med sina uppgifter. Effektiva lärarekännetecknas bland annat av att de förmedlar information och färdigheter tilleleverna på tydliga och inspirerande sätt, bibehåller uppmärksamheten under lektionernapå skolarbetet, skapar en avspänd undervisning, har höga förväntningarpå elevers prestationer samt bemöter och samspelar med eleverna på ett trivsamt,behagligt och tryggt sätt. Elever presterar dessutom bättre när lärare är sensitivaför elevers olika sätt att lära sig på och anpassar sin undervisning utifrån eleversolikheter och förutsättningar.Höga förväntningarFlera studier har påvisat en stark relation mellan lärares höga förväntningar påelever och elevers goda studieprestationer. Låga förväntningar hos lärare sammanhängermed en passiv lärarstil och en känsla av att inte kunna påverka eleverssvårigheter medan höga förväntningar hos lärare korresponderar med god självtilliti sin lärarutövning och med en mer aktiv lärarroll när det gäller att hjälpaelever att lära.Förväntningar på elever förmedlas bland annat genom de attityder som lärarekommunicerar till elever. Därför behöver lärare beakta och övervaka vilken tilltrode tillskriver var och en av sina elever och hur de beter sig i samspelet med sinaelever. Studier indikerar att lärarnas förväntningar har en tendens att fungera som”självuppfyllande profetior”. Papanastasious (2008) studie om elevers prestationeri matematik visar till exempel att ett av de särdrag som skiljer effektiva skolorfrån ineffektiva skolor är elevernas tilltro till sin kapacitet att förstå och klara avmatematik.När skolor har höga förväntningar på sina elever så är de också drivna i att bedrivaundervisning som är intellektuellt utmanande för alla elever i alla klasser. En

Similar magazines