Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

44 med ansiktet vänt mot europaframsteg. Sådana processer bidrar också till att undervisning och lärande hamnari fokus i skolans kultur och spelar ofta en betydelsefull roll i relation till attskapa höga förväntningar och positiva förstärkningar. I effektiva skolor är dessafortlöpande bedömningar inte endast avgränsade till elevernas ämnesmässigalärande eller färdigheter utan inkluderar också personlig och social utveckling.Dokumentation av bedömning och utvärdering är här centralt. Samtidigt visar endel studier att det finns skolor som slösar tid eller felriktar undervisning genom attbedöma och utvärdera för frekvent.Uppsikt, handledning, bedömning och utvärdering av elevers framsteg behöversåledes vara såväl systematiska som väl avpassade. Forskning visar vidare att bedömningav elevers prestationer och framsteg också behöver göras på skolnivå såatt bland annat skolledare eller rektor håller sig informerad om arbetet i skolan ochsom ett sätt för dem att kunna ge återkoppling till lärare och integrera dessa procedurermed utvärdering och målformulering för skolans verksamhet. Att inte minstgenom mätningar av elevers prestationer utvärdera program som implementeratsför att förbättra skolan lyfts också fram som särskilt viktigt. Genom att rutinmässigtsamla in information via fortlöpande bedömningar och utvärderingar erhållerskolan och dess personal viktiga underlag för olika beslut som ska fattas.Elevers rättigheter och ansvarFlera studier visar att positiva relationer mellan elever och lärare är en aspekt somhänger samman med effektiva skolor. Andra faktorer som har positiva effekterför elevers studieprestationer är att lärare förmedlar entusiasm till elever, visarintresse för elever som personer och delar aktiviteter med elever utanför klassrummen,att elever får en aktiv roll i skolan och i sitt lärande samt att de känner attde kan prata med eller rådfråga sina lärare även om personliga problem. Studier iStorbritannien har påvisat positiva effekter för både beteenden och provprestationerbland elever när de tilldelas mycket ansvar i skolsystemet, vilket uttryckerett förtroende för elevers förmågor och uppmuntrar ett moget uppträdande. Vissastudier pekar på ett positivt samband mellan att elever tilldelas en större kontrollöver sitt arbete och lärande i skolan och deras studieresultat. Även i de lägre åldrarnahar det visat sig att när elever uppmuntras till självständiga arbeten underkorta tidsperioder (till exempel under en lektion eller en eftermiddag) så har dettagynnsamma effekter på deras lärande.Samarbete mellan hem och skolaForskningen visar att samarbetet mellan hem och skola är viktigt även om vad somkännetecknar goda relationer i denna mening varierar mellan ålder och stadiumi skolan. Effektiva skolor kännetecknas av att föräldrar uppmuntras att engagera

Similar magazines