Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

46 med ansiktet vänt mot europa2007; Scheerens & Bosker, 1997; Van der Werf, 1997). För skolpolitiker såväl somför skolledare finns det därför anledning att på ett medvetet sätt reflektera överoch arbeta för att leda och organisera skolor på ett sådant sätt att bästa möjligaförutsättningar för effektivt lärarskap och effektiv undervisning i klassrummenkan utvecklas.Nedan presenteras en lista på aspekter eller kännetecken som enligt forskningkaraktäriserar effektiva lärare (det är samtidigt viktigt att påpeka att samtliga särdragnedan inte alltid är undersökta eller får stöd i alla studier, men att de ändå bildarett återkommande mönster i den samlade forskningen). Beskrivningen nedangrundar sig på brittiska forskningsöversikter (Sammons, DeLaMatre & Mujtaba,2002; Muijs & Reynolds, 2005; Reynolds & Muijs, 1999; se även Harris, 1998), andraeuropeiska forskningsöversikter (Creemers, 1994a; Creemers & Kyriakides,2008; Kyriakides, 2008; Kyriakides & Creemers, 2006; Muijs et al., 2005; Scheerens& Bosker, 1997) samt studier genomförda i Europa (Croll, 1988; De Jong etal., 2004; Den Brok, Brekelmans & Wubbels, 2004; Galton, 1987; Galton, Simon& Croll, 1980; Hay McBer, 2000; Kyriakides, 2005; Kyriakides & Creemers, 2008;Kyriakides, Creemers & Antoniou, 2009; Lipowsky, Rakoczy, Pauli, Drollinger-Vetter, Klieme & Reusser, in press; McCallum, 1999; Mortimore et al., 1988; Muijs& Reynolds, 2000, 2002a, 2002b; 2003; OFSTED, 1994; Reezigt, Guldemond &Creemers, 1999).Höga förväntningar på och hög tilltro till eleverEffektiva lärare har höga förväntningar på och hög tilltro till elevers ämneslärandeoch skolprestationer och förmår att förmedla detta till eleverna. Elever som lärareförväntar göra bra ifrån sig tenderar också att prestera bättre, medan elever somförväntas göra dåligt ifrån sig tenderar att uppfylla sina lärares låga förväntningar.Effektiva lärare visar att de tror att alla elever kan lära sig och bemästra ämnet ellerkunskapsinnehållet. Dessa lärare betonar vikten av att eleverna anstränger sig ochde hjälper elever att tillägna sig en känsla av egenkontroll (till skillnad från ”inlärdhjälplöshet”) genom att hela tiden påpeka betydelsen av det arbete eleverna utför.I klassrummet förmår de göra elever engagerade och alerta genom sitt sätt att undervisa,samtala och ställa frågor.Hög självtillit som lärareFramgångsrika lärare har inte bara en stor tilltro till sina elevers potential för lärandeutan har också en stark tilltro till sin egen kapacitet att som lärare kunna göraskillnad och verkligen hjälpa elever till goda skolprestationer. Lärare till eleversom lyckas sämre än vad man skulle kunna förvänta sig mot bakgrund av förkunskaperoch social bakgrund tror inte heller att de kan göra skillnad utan tenderar