Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

skolutveckling utifrån ett lärande organisations-perspektiv87konstaterade Weick och Westly att det verkar finnas flera forskningsöversiktersom bygger på en genomgång av den samlade kunskapen om den lärande organisationenän det finns underlag att gå igenom i form av forskningsrapporter ellerforskningsartiklar. Det har visserligen gått nästan ett decennium sedan Weickoch Westly drog denna slutsats, men efter att ha gått igenom ett förhållandevisstort antal texter med relevans för fältet, kan jag konstatera att det har hänt endel, men att det fortfarande finns en del övrigt att önska när det gäller framför alltempiriskt grundad forskning med relevans för perspektivet.För det tredje, att teorin om den lärande organisationen ofta upplevs svår attöversätta i praktisk handling. Det här, menar Leithwood & Seashore-Louis (1998),är ett problem som hänger samman med bristen på forskning. Forskningen förutsätterpraktisk handling, samtidigt som avsaknaden av strategier som bygger påbeprövad erfarenhet gör det svårt för skolor att komma igång. Man vet helt enkeltinte hur man ska gå tillväga.Att etablera ett samarbete mellan forskare och praktiker där man hjälps åt atttillsammans, genom exempelvis aktionsforskning, bygga upp kunskap om hurskolan kan utvecklas till en lärande organisation, är ett sätt på vilket man kanskekunde komma till rätta med dessa problem. Först då blir det möjligt att också i mertraditionell bemärkelse studera dessa organisationer för att om möjligt säga någotom effekterna av att tillämpa ett lärande organisations-perspektiv inom ramen förskolans praktik.ReferenserAinscow, M., Muijs, D. & West, M (2006). Collaboration as a strategy for improving schoolsin challanging circumstances. Improving Schools, 9, 192–202.Argyris, C. & Schön, D.A. (1978). Organisational learning: A theory of action perspective.Reading, MA: Addison-Wesley.Barker, J. (1993). Tightening the iron cage: Concertive control in self-managing teams.Administrative Science Quarterly, 38, 408–437.Bascia, N. & Hargreaves, A. (Eds.) (2000). The sharp edge of educational change: Teaching,leading and the realities of reform. London: Routledge Falmer.Birzea, C. (1996). Educational reform and power struggles in Romania. European Journal ofEducation, 31, 97–107.Boisot, M. (1995). Preparing for turbulence: The changing relationship between strategyand management development in the learning organisation. I B. Garratt (Ed.), Developingstrategic thought: Rediscovering the art of direction-giving. London: MacGraw-Hill.Busher, H. (2005). The project of the other: developing inclusive learning communities inschools. Oxford Review of Education, 31, 459–477.

Similar magazines