Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

96 med ansiktet vänt mot europahar sneglat åt olika håll i världen för att få förebilder för sin verksamhet. Ett av deländer som man tagit starka intryck av är England. Där finns det skolsystem somhar den längsta och mest utvecklade traditionen inom skolinspektionsområdet.Her Majesty’s Inspectorate (HMI) inrättades redan 1839. Syftet var då dubbelt,dels ville man ge stöd till att bygga upp skolsystemet, dels fanns ett behov av attkontrollera att statsbidrag användes på rätt sätt. Den moderna inspektion av skolorsom utförs i England idag sker i ett sammanhang som är förändrat. I Sverigelikaväl som i England har ansvar för att använda resurser och tillämpa regelverki hög grad förts ut till de lokala skolanordnarna och till skolorna själva. Genomkonkurrens om föräldrarnas önskemål och elevernas val ger man marknadskrafternaett större utrymme.När staten avhänt sig ett stort ansvar för verksamhetens genomförande uppstårsamtidigt ett behov av uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detta kantolkas som kontroll och ett uttryck för misstro. Det som verkligen satte fart på denstatliga skolinspektionen i England var landets dåliga resultat vid internationellakunskapsjämförelser. Dåvarande premiärminister Thatchers regering bestämdeatt det engelska skolväsendet behövde en kraftig uppryckning. Detta skulle åstadkommasmed hjälp av omfattande skolinspektioner. Inrättandet av ofsted hadesåledes ett tvåfaldigt syfte; ökad kontroll och styrning samtidigt som inspektionenförväntades bidra med en uppryckning och utveckling av skolans verksamhet.Detta fick kosta pengar! 1996 satsade den engelska staten en bra bit över 100miljoner pund (totalt 3,3 procent av budgeten för det offentliga skolväsendet) påskolinspektion (Wilson, 1996).Samtidigt som den brittiska regeringen ville få till stånd lokal skolutvecklingville man hålla de lokala politikerna borta från skolans styrning, eftersom deansågs störa föräldrarnas och elevernas fria val. Man menade att skolorna skullekonkurrera med varandra, men för att det hela inte skulle spåra ur ville man attskolinspektionen skulle se till att man uppehöll en god standard. Det var underdenna tid som staten började publicera ligatabeller med resultat från nationellaprov och betyg. Detta var en företeelse som också började dyka upp i Sverige undersamma tid, dock genom kvällstidningarnas försorg. Man kan således spåratvå sidor, eller ideologier, bakom det brittiska inspektionssystemet. Dels ville manuppmuntra skolutveckling och god kvalitet, dels ville man kontrollera och standardiseraskolans verksamhet. Det var också denna dubbelhet i budskapet sommånga skolledare uppfattade och vände sig emot.Inspektioner utformade som stöd för skolutvecklingEftersom man inom den svenska skolinspektionen stimuleras av sina engelskakollegor finner vi det värt att ge en bild av hur en engelsk ”full inspection” kan se

Similar magazines