Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

skolutveckling med stöd av inspektion97ut. Den ursprungliga tanken med ofsted-inspektionerna var att varje enskildskola skulle inspekteras vart sjätte år. Senare har det visat sig att det var en alltföroptimistisk (och kostsam) plan, varför inspektörerna återkommer med störreintervall idag. Det rör sig dock om en obligatorisk och påbjuden inspektion.Under den tid länsskolnämnderna genomförde liknande lägesbedömningar iSverige förekom det att skolor fick ”beställa” en inspektion. Detta innebar att desjälva kunde infoga lägesbedömningen i sitt eget utvecklingsarbete och att dehade möjlighet att be inspektörerna specialgranska vissa delar av verksamheten.Denna ömsesidiga påverkan av inspektionernas innehåll saknas i England.Inspektionerna styrs där av omfattande instruktioner med anvisningar på merän 400 sidor. Orsaken till detta är att jämförbarheten mellan olika skolor vägertyngre än behovet av att skräddarsy en lägesbedömning för det lokala utvecklingsarbetet.Detta är viktigt att beakta om erfarenheterna skall översättas tillsvenska förhållanden.Inspektionens genomförandeEn normal inspektion innebär att ett inspektionsteam besöker en skola under envecka. Detta fältarbete består i korthet i följande punkter (ofsted, 1998):• Observationer av ett stort antal lektioner.• Inspektion av samtliga ämnen och klassrum.• Analyser av ett urval av elevernas arbeten.• Intervjuer med ett antal elever, personal, skolledare och föräldrar.• Inspektion av gemensamma samlingar.• Bedömning om skolan är kapabel att ge eleverna en acceptabel undervisning.• Förslag till åtgärder och förbättringsområden.• Ge rektor möjlighet att reagera på den preliminära rapporten för att korrigeraeventuella fel (men inte förhandla om innehållet).Efter inspektionsveckan drar sig inspektörerna tillbaka och skriver en rapportsom också innehåller en sammanfattning som skolan måste distribuera till samtligaföräldrar. När skolan fått rapporten har den 40 dagar på sig att ta fram enhandlingsplan som visar hur man tänker hantera de påpekanden som inspektörernagjort. Detta förfarande innebär att de externa granskarna, med på förvägfastslagna kriterier, talar om vilka brister skolan är behäftad med. Skolan är sedantvingad att själv ta fram åtgärdsförslag för var och en av punkterna. Om inspektörernafinner mycket allvarliga fel kan skolan betecknas som ”bristfällig” (failing).Har bristerna inte åtgärdats inom två år så stängs skolan. Så har också skett i verkligheten.

Similar magazines