Säkerhetsdatablad (MSDS) (355.4 KB - pdf) - Jula

jula.se

Säkerhetsdatablad (MSDS) (355.4 KB - pdf) - Jula

STARTA Lampolja Sida 1 av 4SÄKERHETSDATABLADSTARTA Lampolja1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företagetUtgivningsdatum 10.04.2007Revisionsdatum 30.09.2010ProduktnamnSTARTA LampoljaArtikelnr. 1035-210GTIN-nr. 7331656210356AnvändningsområdeBränsle LösningsmedelFöretagets namnSTARTA ABPostadress Torpvägen 4Postnr. 466 31PostortSOLLEBRUNNLandSwedenTelefon 0322-83200E-postoljeservice@sollebrunn.comWebbadresshttp://www.sollebrunn.comOrg.nr. 556795-4739KontaktpersonLasse NilssonNödtelefonVid nödsituation, ring:1122. Farliga egenskaperKlassificering enligt 67/548/EEC eller1999/45/ECBeskrivning av riskXi; R65, R66Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hudeller hudsprickor.3. Sammansättning/information om beståndsdelarÄmne Identifiering Klassificering Innehålln-parafin CAS-nr.: 64771-72-8Xn; R65,R66 100 %EG-nr.: 265-233-4Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) =European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne =Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättasom det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb,ppm, vikt%, vol%FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi =Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F =Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.Ämneskommentarer Bensen < 0,1% Hela texten för alla R-fraser är redovisad i punkt 16.4. Åtgärder vid första hjälpenInandningHudkontaktÖgonkontaktFlytta genast den skadade till frisk luft. Personen skall vila i frisk luft underuppsyn. Vid obehag uppsök läkare och tag med säkerhetsdatabladet.Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tvätta hudenmed tvål och vatten.Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. AvlägsnaRevisionsdatum 30.09.2010


STARTA Lampolja Sida 2 av 4Förtäring5. BrandbekämpningsåtgärderLämpliga släckmedelOlämpliga brandsläckningsmedelBrand- och explosionsriskerBrandsläckningsmetoder6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläppPersonliga skyddsåtgärderMiljöskyddsåtgärderMetoder för rengöringeventuella kontaktlinser före sköljning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.FRAMKALLA EJ KRÄKNING om den skadade har svalt en petroleumbaseradprodukt. Risk för aspiration och kemisk lunginflammation. Om kräkning uppstårhålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. Sköljmunnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadadeinte är medvetslös. Kontakta läkare.Använd: Skum. Pulver. Koldioxid (CO2). Vattenspray eller dimma.Använd inte vatten om det kan undvikas.Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Ångorna kanantändas av en gnista, en varm yta eller glöd.Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Bekämpautbredd eller omfattande brand från säkert och skyddat läge. Om läckage ellerspill ej har antänts, använd vattensprej för att slå ner ångor och skyddainsatspersonal.Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet.Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö. Vid större utsläpp tillavlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbartmaterial. Absorbera inte i sågspån eller andra brännbara material. Spill samlasupp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokalaföreskrifter.7. Hantering och lagringHanteringLagringRökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Förhindragnistbildning till följd av statisk elektricitet. Undvik kraftig värme.Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras svalt på väl ventilerad plats. Får inteförvaras nära värmekällor eller utsättas för höga temperaturer.8. Begränsning av exponeringen/personligt skyddExponeringskontrollBegränsning av exponeringen påarbetsplatsenAndningsskyddHandskyddÖgonskyddHudskydd (av annat än händerna)9. Fysikaliska och kemiska egenskaperAll hantering skall ske i väl ventilerat utrymme.Ved normala användningsbetingelser skulle andningsskydd inte behövas. Vidotillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av ångor: Använd lämpligtandningsskydd med kombinationsfilter (typ A2/P2).Handskar rekommenderas vid långvarig användning. Gummihandskarrekommenderas.Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.Vid stänkrisk skall förkläde eller speciella arbetskläder användas.Fysisk formVätska.LuktIngen.FärgFärglöst.Beskrivning av lösningsförmåga Lösligt i: Aceton. Aromatiska lösningsmedel. Kolväten.Löslighet i vattenOlösligRelativ densitetVärde: ~ 0,75 kg/dm3Kommentarer, Relativ densitet Vid 15 grader C.Revisionsdatum 30.09.2010


STARTA Lampolja Sida 3 av 4Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 185-250 °CFlampunkt Värde: > 65 °CTestmetod: DIN 51755Termisk tändtemperatur Värde: ~ 240 °CFördelningskoefficient: n-oktanol/vattenÅngtryckViskositetKommentarer, Viskositet10. Stabilitet och reaktivitetFörhållanden som skall undvikasMaterial som skall undvikasStabilitet11. Toxikologisk informationToxikologiska data från ämnenÖvriga upplysningar om hälsofaraInandningHudkontaktÖgonkontaktFörtäring12. Ekologisk informationToxikologiska data från ämnenÖvriga miljöupplysningarEkotoxicitetRörlighetPersistens och nedbrytbarhetBioackumuleringsförmågaVärde: > 3Testmetod: log PowVärde: 2,26 h PaVärde: < 1,9 mm2/sVid 40 grader C (vatten = 0,6 mm2/s).Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.Starka oxidationsmedel.Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.Inte aktuell vid vanlig arbetstemperatur. Vid uppvärmning kan irriterande ångorbildas. I höga koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan gehuvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.Upprepad eller långvarig kontakt leder till uttorkning.Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Kemisk lunginflammation kan uppstånär kräkningar resulterar i att lösningsmedel kommer ner i lungorna.Produkten förväntas inte vara giftigt för vattenlevande organismer.Produkten är olöslig i vatten och sprids på vattenytor.Produkten är lätt bionedbrytbar.Produkten är inte bioackumulerande.13. AvfallshanteringEWC-kodProdukten är klassificerad somfarligt avfallFörpackningen är klassificerad somfarligt avfallSpecificera lämpliga metoder föravfallshanteringAndra upplysningarEWC: 14 06 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningarJaNejSamlas i märkt behållare och lämnas för deponering på godkändförvaringsplats.Avfall är lämpligt för förbränning. Avfallet är klassificerat som farligt avfall. Vidhantering av avfall ska det tas hänsyn till de säkerhetsåtgärder som gäller förhantering av produkten. Trasor och liknande, som är fuktade med brandfarligavätskor, skall kastas bort i särskilda brandsäkra kärl. Förpackningen börsamlas upp för återanvändning. Förpackningen skall vara tom (droppfri).14. TransportinformationFarligt gods ADRStatus: NejFarligt gods RIDStatus: NejRevisionsdatum 30.09.2010


STARTA Lampolja Sida 4 av 4Farligt gods IMDGFarligt gods ICAO/IATAStatus: NejStatus: Nej15. Gällande föreskrifterFarosymbolSammansättning på etiketten n-parafin: 100 %R-fraserR65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan getorr hud eller hudsprickor.S-fraserS2 Förvaras oåtkomligt för barn. S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning.Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.16. Annan informationFörteckning över relevanta R-fraser(avsnitt 2 och 3),Upplysningar som har lagts till,raderats eller revideratsLeverantörens anmärkningarAnsvarig för säkerhetsdatabladR65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.Ändring i följande rubriker: 1-16Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vikänt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de hargetts under förutsättningen att produkten används under de angivnaförhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt somspecificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annananvändning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter ellerprocesser, sker på användarens eget ansvar.STARTA ABRevisionsdatum 30.09.2010

More magazines by this user
Similar magazines