Elektronisk auktion

upphandlingsstod.se

Elektronisk auktion

Vägledning elektronisk auktion1 IntroduktionEnligt EU:s klassiska direktiv och försörjningsdirektivet får medlemsstaterna tillåtaanvändning av elektroniska auktioner vid offentlig upphandling. Från och med den 15 juli2010 är denna möjlighet införlivad i svensk lag. I förslag till EU:s kommande klassiskadirektiv och försörjningsdirektivet föreslås nya regler vid användning av elektroniskaauktioner för implementering av medlemsstaterna. Dessa förslag kommer dock inte attberöras av vägledningen.1.1 Vad är en elektronisk auktion?Med elektronisk auktion avses en upprepad process med hjälp av elektroniska medel för attpresentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.”Elektronisk” i elektronisk auktion har två betydelser:De anbudsgivare som medverkar i auktionen kopplar upp sig mot en webbplats påInternet och kan, under fullständig sekretess gentemot andra deltagare, lämna nyaoch mer fördelaktiga anbud på de delar av det ursprungliga anbudet som ingår iauktionen.Auktionen genomförs elektroniskt, dvs. med fullständig automatik, utaningripanden från den upphandlande myndigheten. De nya buden utvärderas ochrangordnas enligt en i förväg fastställd matematisk formel och anbudsgivaren fårkontinuerligt information om sin plats i rangordningen. Auktionen avslutas medautomatik enligt de regler som fastställts och ”programmerats” innan auktionenpåbörjades. Resultatet av den elektroniska auktionen är helt avgörande för vilkeneller vilka anbudsgivare som ska tilldelas kontrakt.1.2 Varför infördes elektronisk auktion?Informations- och kommunikationstekniken har gjort det möjligt att med bibehållenupphandlingssekretess införliva auktioner i offentliga upphandlingar, som ett moment avytterligare konkurrens efter det att anbudsgivarna har lämnat sina anbud.Enligt de frivilliga delarna av såväl EU:s klassiska direktiv som försörjningsdirektivet från2004, fick medlemsstaterna tillåta användning av elektroniska auktioner vid upphandling. Ensådan möjlighet infördes också i flera medlemsländer med i huvudsak goda resultat.Elektroniska auktioner används vid upphandling inom den privata sektorn, och enlagreglering av möjligheten att använda elektroniska auktioner även i offentlig upphandlinghar efterfrågats av såväl företrädare för näringslivet som för offentlig sektor. Några lyckadeexempel på användning av elektroniska auktioner finns i Sverige. Enstaka exempel finnsockså på användning av elektroniska auktioner i offentliga upphandlingar även utanlagreglering före införlivandet den 15 juli 2010.4

More magazines by this user
Similar magazines