Bokslutskommuniké 2012 C-RAD AB (publ)

c.rad.info

Bokslutskommuniké 2012 C-RAD AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012interface mot Philips och Siemensdatortomografer.Sentinelsystemet används bland annat för4DCT tillämpningar. Därvid övervakasandningsrörelserna vid datainsamling pådatortomografen.• C-RAD och Elekta har ingått avtalavseende C-RADs unika Catalystsystem.Catalyst kommer standardmässigt attoffereras till Elektas kunder vidandningsstyrd strålbehandling baserat på”fri andning”. Introduktion är planerad tillvåren 2013.• C-RAD har erhållit patent i USA för denunika interaktiva teknologin. Lägesfel kandirekt projiceras på patienten. Catalyst harsom första system utrustats med dennafunktionalitet.• C-RAD har startat egna dotterbolag ochförsäljningskontor i Berlin, Tyskland och iShanghai, Kina. Bolaget i Kina är underbildande.• Elekta i Kina har placerat order påsammanlagt fem Sentinelsystem. I ochmed att Sentinel har blivit godkänt enligtSFDA kommer Elekta att standardmässigtatt erbjuda Sentinel med sitt Axesssystem.Godkännandet beräknas föreligga till april2013. Via C-RADs dotterbolag i Shanghaihar två Catalystsystem beställts.• Herlev Hospital i Danmark har beställt åttaCatalyst och två Sentinelsystem. Detta ärC-RADs enskilt största order. Systemenkommer att installeras under 2012 och2013.Samtidigt har ett kliniskt samarbetsavtalundertecknats.• Hovrätten för Skåne/ Blekinge harfastställt domen i tingsrätten i tvistenmellan C-RAD och det tyska företaget LAP.LAP döms att förutom rättegångskostnaderatt betala skadestånd till C-RAD• Sammanlagt sex Sentinel ochCatalystsystem har beställts av tvåledande strålbehandlingskliniker iSydkorea.Väsentliga händelser efter perioden• C-RAD kommer att utveckla interface förkommunikation med General Electricsdatortomografer. Utveckling ochvalidering är planerat till andra kvartalet2013.• Ett avtal har undertecknats med detholländska företaget Cablon Medical. C-RAD kommer att på licensbasis säljaCablon Medicals programvara fördosimetritillämpningar. Samtidigt fårCablon Medical rätten att sälja GEMini tillkunder i Beneluxländerna.• Ett ramavtal för 2013 har träffats med detbelgiska företaget IBA. C-RAD kommer attunder året leverera detektorer till ettvärde på 6,1 MSEK.Finansiell utveckling under januari tilldecember 2012Koncernens omsättning uppgick till 25 776kSEK (14 910) under 2012. En kraftigförbättring med 73 % jämfört medföregående år.Rörelseresultatet för året uppgår till - 19050 kSEK (- 42 104) och resultatet föreavskrivningar, räntor och skatt uppgår till -13 635 (- 16 520) kSEK.Koncernens likvida medel uppgick per 31december 2012 till 7 961 (24 600) kSEK.Kassaflödet uppgick till -16 601 (5 224)kSEK. Den markanta skillnaden ikassaflöde mellan åren förklaras främst avatt bolaget genomförde en nyemissionunder sista kvartalet 2011.Bolaget har under rapportperioden gjortavskrivningar på aktiverad utveckling ikoncernen med 5 415 kSEK (7 047). Totaltför koncernen har 591 kSEK (5 825)aktiverats avseende arbete för egenutveckling under året. De totalainvesteringarna i balanserade utgifteruppgick till 13 492 kSEK (18 116) kSEK.


Bokslutskommuniké 2012Finansiell utveckling under fjärdekvartalet 2012Omsättningen för fjärde kvartalet 2012uppgick till 11 384 kSEK (3 660). Enförbättring jämfört med samma periodföregående år med 211 %.Rörelseresultatet för årets fjärde kvartaluppgick till - 1 475 kSEK (-24 768). Dågruppen i samband med 2011 års bokslutgjorde en nedskrivning av balanseradeutvecklingskostnader i dotterbolaget C-RAD Imaging AB med cirka 18 MSEK ärEBITDA en bättre jämförelse mellanperioderna. Resultatet före avskrivningar,räntekostnader och skatter uppgick förfjärde kvartalet till 650 kSEK (-4 802), enförbättring hänförlig främst till denglädjande omsättningsökningen underårets sista kvartal.Koncernens egna kapital uppgick per 31december 2012 till 16 262 kSEK (36 015)och soliditeten till 43 % (66). Kassaflödetför fjärde kvartalet 2012 uppgick till 2 536kSEK (22 239). C-RAD AB genomförde ennyemission sista kvartalet 2011 vilket tillstörsta del förklarar det positivakassaflödet under 2011.Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorerBolagets balanserade utgifter förutveckling och patent uppgår till 14 MSEK,där 13 MSEK avser Sentinel och Catalyst.Resterande 1 MSEK avserpatentkostnader i C-RAD Innovation AB.Skulle C-RADs marknadsplacering avSentinel och Catalyst misslyckas kanbolaget tvingas skriva ner delar av ellerhela andelen av aktiveradeutvecklingskostnader.PersonalAntalet anställda i koncernen uppgick per31 december 2012 till 22 (19) personer.Transaktion med närståendeC-RAD Positioning AB har tidigare beställtenstaka hårdvarudelar från ScandiFlash ABtill produkten C-RAD Sentinel TM . DåScandiFlash AB uppfyller ställdakvalitetskrav kommer de fortsättningsvisatt användas för serieleveranser av dessahårdvarudelar. Erik Hedlund, VD C-RADAB, äger 30 % i ScandiFlash AB.Förslag till vinstdispositionTill årsstämmans förfogande står följandefria medel i moderbolaget (SEK):Balanserad förlust: - 51 507 867Överkursfond: 109 085 327Årets resultat: - 9 642 163Totalt balanserad vinst: 47 935 97Styrelsen och verkställande direktörenföreslår att de balanserade vinstmedlenöverförs i ny räkning.


Bokslutskommuniké 2012Resultaträkningar koncernen(Belopp i kSEK) 2012201120122011okt-decokt-decjan-decjan-decRörelsens intäkterNettoomsättning 11 384 3 660 25 776 14 910Aktiverat arbete för egenräkning875 591 5 825Övriga rörelseintäkter 1 855 61 2 393 3Rörelsens kostnaderInköpta varor o tjänster -3 974 -1 598 -11 444 -8 042Övriga externa kostnader -3 707 -3 068 -13 196 -12 101Personalkostnader -4 908 -4 725 -17 622 -16 808Avskrivningar matr anl.tillg -2 125 -19 966 -5 415 -25 584Övriga rörelsekostnader 0 -7 -133 -307Rörelseresultat -1 475 -24 768 -19 050 -42 104Finansiella intäkter ochkostnader13 -153 -339 -503Resultat före skatt -1 462 -24 921 -19 389 -42 607Skatt på årets resultat - - - -PERIODENS RESULTAT -1 462 -24 921 -19 389 -42 607Övrigt totalresultat 0 0 0 0Periodens totalresultat -1 462 -24 921 -19 389 -42 607


Bokslutskommuniké 2012Balansräkningar koncernen(Belopp i kSEK) 201231 dec201131decTillgångarImmateriella tillgångar 13 492 18 116Materiella tillgångar 2 756 815Finansiella tillgångar 106 109Varulager 3 139 4 031Kortfristiga fordringar 10 670 6 532Likvida medel 7 961 24 600Summa tillgångar 38 124 54 203Eget kapital och skulderEget kapital 16 262 36 015Långfristiga skulder 9 295 9 859Kortfristiga skulder 12 567 8 329Summa eget kapital och skulder 38 124 54 203Nyckeltal 2012okt-dec2011okt-dec201231 dec201131 decAntal aktier 15 868 820 15 868 820 15 868 820 15 868 820Genomsnittligt antal aktier 15 868 820 15 868 820 15 868 820 15 868 820Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 17 473 028 16 986 428 17 473 028 16 986 428Antal utestående optioner 1 604 208 1 117 608 1 604 208 1 117 608Soliditet 43 % 66 % 43 % 66 %Resultat per aktie före utspädning -0,03 -2,03 - 1,22 - 2,68


Bokslutskommuniké 2012Resultat per aktie efter utspädning -0,02 -1,85 - 1,11 - 2,51Eget kapital per aktie före utspädning 1,07 2,27 1,02 2,27Eget kapital per aktie efter utspädning 0,97 2,12 0,93 2,12Rörelsemarginal Neg. Neg. Neg. Neg.Rapportering av segment – koncernenKoncernen har sedan 1 januari 2009 implementerat IFRS 8 Rörelsesegment. Koncernledningen har analyseratden interna rapporteringen och fastställt att koncernens verksamhet styrs och utvärderas baserat på följandesegment:- Positioning: Laserskanner för patientpositionering vid strålbehandling.- Imaging: Detektorplatta för identifikation av en cancertumörs läge innan strålbehandling.Dioddetektorer för användning inom dosimetri.- Innovation: System för extern strålbehandling.(Belopp i kSEK)okt-dec2012okt-dec2011 2012 2011Intäkter per segmentPositioning 8 406 1 379 18 970 8 067Imaging 2 978 2 281 6 806 6 509Innovation 0 0 0 33311 384 3 660 25 776 14 909Bruttoresultat persegmentPositioning 4 540 758 9 496 4 566Imaging 1 305 1 305 2 613 4 777Innovation 0 0 0 333Kundfordringarfördelade per segmentPositioning 5 107 1 851 5 107 1 851Imaging 1 759 2 210 1 759 2 210Innovation 0 0 0 0Intäkter fördelade pergeografisk marknadOmsättningSkandinavien 6 382 8 10 745 3 093Europa 4 045 4 051 13 051 9 086USA 957 0 1 154 2 461Asien 0 -399 826 26911 384 3 660 25 776 14 909


Bokslutskommuniké 2012Kassaflöden koncernen(Belopp i kSEK) 2012201120122011okt-decokt-decjan-decjan-decDen löpande verksamhetenRörelseresultat -1 476 -24 768 - 19 020 - 42 104Justering för poster som inte ingåri kassaflödet mm2 425 19 967 5 604 25 583Erhållen ränta 13 - - -Erlagd ränta - -153 -339 -503Kassaflöde löpande verksamhetföre förändring rörelsekapital993 -4 954 - 13 755 - 17 024Förändring i rörelsekapital 3 593 -470 691 -3 403Kassaflöde från löpandeverksamhetenKassaflödeinvesteringsverksamheten4 586 -5 424 -13 064 - 20 427-1 242 -394 -2 729 -6 078Kassaflödefinansieringsverksamheten-808 28 057 -808 31 729Periodens kassaflöde 2 536 22 239 -16 601 5 224Likvida medel periodens början 5 393 2 361 24 600 19 376Kursdifferens i likvida medel 32 -38Likvida medel periodens slut 7 961 24 600 7 961 24 600


Bokslutskommuniké 2012Förändring i eget kapital koncernen(Belopp i kSEK) 2012201120122011okt-decokt-decjan-decjan-decIngående balansårets början17 725 30 384 36 015 48 117Nyemission - 32 136 - 32 136Emissionsutgifter - -1 993 - -1 993Teckningsoptioner C-RAD ABEget kapitalkonvertibellån- 184 - 184-61 227 -244 87Periodens resultat -1 462 -24 921 -19 389 -42 606PeriodensomräkningsdifferensUtgående balans vidperiodens slut60 -2 -120 9016 262 36 015 16 262 36 015RedovisningsprinciperKoncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden frånInternational Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts EGkommissionenför tillämpning inom EU.Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering ochÅrsredovisningslagen.Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen2011.


Bokslutskommuniké 2012KalenderÅrsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.c-rad.com, från och medden 17 maj 2013.Delårsrapport för första kvartalet 2013 publiceras 29 maj 2013Årsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler 31 maj 2013Halvårsrapport 2013 publiceras 30 augusti 2013Delårsrapport för årets tre första kvartal publiceras 28 november 2013Bokslutskommunikén 2013 publiceras 27 februari 2014Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samtbeskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Rapporten har granskatsav bolagets revisor.Uppsala 26 februari 2013Börje BengtssonStyrelseordförandeErik HedlundVerkställande direktörStyrelseledamotMats ThorénStyrelseledamotAnders BrahmeStyrelseledamotBengt LindStyrelseledamotC-RAD AB (publ)Bredgränd 18753 20 UppsalaTelefon 018 - 66 69 30www.c-rad.comOrg. nr. 556663-9174

More magazines by this user
Similar magazines