Ladda ner rapporten - Konjunkturinstitutet

konj.se
  • No tags were found...

Ladda ner rapporten - Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoseranvänds som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserarockså den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, samt forskar inomnationalekonomi.I Konjunkturbarometern publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushållenssyn på den ekonomiska utvecklingen. Undersökningar liknande Konjunkturbarometerngörs i alla EU-länder. Europeiska kommissionen delfinansierar medlemsländernasbarometerundersökningar.Rapporten Konjunkturläget är främst en prognos för svensk och internationell ekonomi,men innehåller också djupare analyser av aktuella makroekonomiska frågor. Konjunkturlägetpubliceras fyra gånger per år. The Swedish Economy är en engelsk sammanfattningav rapporten.I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarnaför lönebildningen.Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpolitikenssamhällsekonomiska aspekter.Vi publicerar också resultat av utredningar, uppdrag och forskning, i specialstudier,working paper, remissvar och PM.Du kan ladda ner samtliga rapporter från vår webbplats, www.konj.se. Den senaste statistikenhittar du under www.konj.se/statistik.KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12-14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLMTEL: 08-453 59 00 FAX: 08-453 59 80E-POST: KI@KONJ.SE WEBB: KONJ.SEISSN 1650-996X

More magazines by this user
Similar magazines