Årsredovisning 2010 (PDF-fil, 7,6 MB) - Vellinge kommun

vellinge.se

Årsredovisning 2010 (PDF-fil, 7,6 MB) - Vellinge kommun

Årsredovisning 2010


Innehåll3-4 INLEDNING3 Kommunalrådet har ordet4 Fem år i sammandrag5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN6 Organisation6 Kommunens samlade verksamhet6 Ny kommunal organisation 20118 Befolkning m m8 Samhällsekonomisk utveckling8 Skatteunderlagsutveckling8 Befolkningsutveckling9 Infrastruktur10 Bostadsbyggande10 Näringsliv11 Arbetsmarknad11 Pendling12 Styrning och kontroll12 God ekonomisk hushållning12 Kommunens styrning13 Kommunövergripande styrkort 201019 Intern kontroll20 Lokala miljömål25-48 MEDBORGARSERVICE26 Så använde vi skattepengarna27 Politisk verksamhet29 Infrastruktur, skydd m m34 Fritid och kultur36 Pedagogisk verksamhet39 Vård och omsorg42 Individ- och familjeomsorg45 Gemensam verksamhet47 Affärsverksamhet49-58 EKONOMI50 Ekonomisk analys57 Personal59-64 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING65-81 ÅRET I SIFFROR66 Resultaträkning66 Kassaflödessanalys67 Balansräkning68 Driftredovisning per nämnd/verksamhet69 Investeringsredovisning71 Balansräkningsenheter75 Noter80 Redovisningsprinciper81 Ordförklaringar82 REVISIONSBERÄTTELSE2 Innehållsförteckning


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010En kommun som växerKommunalrådet har ordetResultatet för 2010 är mycket bra! Jag vill tacka alla dedugliga medarbetare, både hos oss och hos våra entreprenörer,som gjort detta möjligt.Vellinge kommuns ekonomi står stark och med åretsresultat förstärks den ytterligare. Detta är en nödvändigförutsättning för att vi ska kunna genomföra det ambitiösautbyggnadsprogram vi nu är inne i.Månstorps Ängar, vårt nya vårdboende i V Ingelstad är nufärdigt i så motto att de boende har flyttat in. Lite återstår,utemiljön görs vid under våren, men redan nu kan jagkonstatera att vi fått ännu en juvel att vårda i kommunen.Det är en fantastiskt fin anläggning som många kommeratt ha stor nytta och glädje av under många år.Byggandet av Stora Hammar skola fortgår enligt planernaoch vi ser alla fram mot den dagen då den kan tas i bruk.Samtidigt påbörjas nu planeringen av gamla StoraHammar skola. Vad ska vi göra med detta stora område?Att Kronodalsgården ska byggas ut är givet, men till dettabehövs bara en del av tomten. Vad ska ske med resten?Till detta kommer vi att återkomma under 2011.I Skanör fortsätter arbetet på Skanörs vångar. Vintern harvarit besvärlig men jag räknar fortfarande med att deförsta husen börjar byggas sent i höst.I Skanörs centrum har Formtoppen etablerat sig och nupågår projektering av nytt bibliotek samt att läkarna ska fåstörre lokaler. Det börjar hända saker!I öster påskyndas nu arbetet för att bygga ut med Pågatågstrafikoch den nya motorvägen till Trelleborg ska ståfärdig i höst.Det är lätt att inse att vi bor i en kommun där mycketpositivt händer. Stora projekt förverkligas. Samtidigt får vialdrig glömma bort arbetet i vardagen och att ta väl handom det som redan finns. Alla vi som dagligen möterkommunens invånare vet att det är där, i detta möte, somdet avgörs om vår verksamhet är bra eller dålig. Storaprojekt är på ett sätt pricken över i, men det är i vardagende verkliga stordåden utförs.För detta vill jag än en gång säga ett stort tack till er alla!Lars-Ingvar LjungmanKommunstyrelsens ordförandeKommunalrådet har ordet3


FEM ÅR I SAMMANDRAG2006 2007 2008 2009 2010Antal invånare 31/12 32 270 32 565 32 843 33 162 33 303Skattesats kommunen 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50Skattesats landstinget 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39Begravningsavgift/total begravnings- och kyrkoavgift:– Vellinge–Månstorp 0,29/1,33 0,28/1,33 0,28/1,33 0,24/1,33 0,22/1,33– Höllviken 0,11/0,82 0,11/0,82 0,11/0,82 0,11/0,87 0,11/0,87– Skanör–Falsterbo 0,19/1,12 0,19/1,12 0,19/1,18 0,19/1,18 0,21/1,20RESULTATRÄKNINGResultat före extraordinära poster, mkr 106,1 40,9 -48,9 69,3 70,0– i % av skatteintäkter netto 10,3 3,7 -4,2 5,8 5,5Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar– i mkr 973,5 1 076,7 1 173,6 1 181,0 1 211,1– i % från föregående år 3,7 10,6 9,0 0,6 2,5Skatteintäkter, netto– i mkr 1 026,5 1 108,0 1 162,9 1 199,4 1 280,1– i % från föregående år 2,6 7,8 5,0 3,1 6,7Finansnetto, mkr 52,0 9,7 -38,2 50,9 1,0BALANSRÄKNINGAnläggningstillgångar, kr/invånare 41 443 44 348 42 928 45 730 47 918Låneskuld, kr/invånare 4 398 7 843 7 216 8 284 11 026Eget kapital– kr/invånare 34 300 35 246 33 460 34 576 34 429– kommunen, mkr 1 106,9 1 147,8 1 098,9 1 146,6 1 146,6– koncernen, mkr 1 028,7 1 072,3 1 026,8 1 071,5 1 071,9Soliditet (eget kapital i % av totalt kapital) 73 67 66 64 58– med full skuldföring av pensionsåtagande 41 36 34 34 32– koncernen (redovisad) 54 53 49 47 44Borgensåtagande, kr/invånare 14 133 13 751 16 457 17 794 17 425KASSAFLÖDESANALYSNettoinvesteringar, mkr 113 149 166 142 142Nyupplåning, mkr 0 152 70 50 100PERSONALPersonalkostnader, mkr 529 556 551 489 4734Fem år i sammandrag


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010 | FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEVellinge och omvärlden


VELLINGE OCH OMVÄRLDENORGANISATIONKOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHETMed undantag för den politiska verksamheten bedrivs allverksamhet i Vellinge kommun till 44 procent av uppdragsföretag,friskolor inräknat samt 30 procent ”egenregi-företag”, d v s egen verksamhet som finansieras via”pengsystem”. Knappt en halv procent finansieras medkommunala bidrag och 26 procent utgör ”övrig kommunalverksamhet”, som inkluderar såväl verksamhet sombedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet frånannan kommun.Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhetkommunen bedriver i kommunkoncernen och iuppdragsföretag.Den kommunala koncernen utgörs av den kommunalaförvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilkenkommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19överlämnat ”vården” av en kommunal angelägenhet.Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lagom offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem ellerpå annat sätt.Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader,dvs. företag som helt ägs av annan juridisk personän kommunen. För att en kommunal entreprenad skaföreligga gäller att:• Avtal upprättats mellan kommunen och producenten.• Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjudskommunmedborgarna.• Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhetsom köps av annan kommun. Detsamma gäller friskolor,eftersom de tillkommer genom avtal med staten.I organisationsbilden här visas kommunens samladeverksamhet med den andel av verksamheten underrespektive förvaltning och balansräkningsenhet (BR) somutförs av uppdragsföretag inklusive friskolor.NY KOMMUNAL ORGANISATION 2011Vellinge kommun har till sina huvuddrag haft nuvarandeorganisation sedan den 1 januari 1992. När den infördesvar den en av de mest framsynta och ändamålsenligaorganisationerna bland svenska kommuner. Kommunstyrelsenbeslutade hösten 2009 att det skulle genomföras entotal översyn av kommunens organisation, såväl denpolitiska som förvaltningsorganisationen.Beslutet föranleddes av en insikt om att den organisationOrganisationsöversikt 2010ValberedningKOMMUNFULLMÄKTIGERevisionVellinge Koncern ABValnämndÖverförmyndarnämndVellingebostäder ABVellinge Exploaterings ABKommunstyrelseMiljö- och ByggnadsnämndTeknisk nämndM-nämndBRMark &ExploateringBRFastighetMiljö &StadsbyggnadsförvaltningKommunstyrelseförvaltningBRVatten &AvloppBRAvfallTekniskförvaltningM-förvaltningUppdragsföretag15%Uppdragsföretag98%Uppdragsföretag40%Uppdragsföretag20%Uppdragsföretag93%Uppdragsföretag98%Uppdragsföretag66%Uppdragsföretag37%6 Organisation


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010som varit så framgångsrik under 90-talet och 00-talet medall sannolikhet måste utformas på ett annat sätt för attkunna möta de utmaningar som framtiden under 2010-taletkommer att innebära.Det stora målet med den nya organisationen är att skapabättre och utökad medborgarservice genom att skilja depolitiska nämnderna från produktionen.Principbeslut om ny förvaltningsorganisation togs avKommunstyrelsen 2010-06-15, § 82 och ny politiskorganisation av Kommunfullmäktige 2010-08-25, § 48.Vad gäller förvaltningsorganisationen, så har tillskapatsen sammanhållen förvaltningsorganisation med enkommundirektör som högste tjänsteman. Kommunstyrelsenblir anställningsmyndighet för all personal inomkommunorganisationen. Förvaltningen ska under Kommunstyrelsensproduktionsutskott sköta produktionen.Politikerna ska svara för medborgardialog, visionsutveckling,målformulering, upphandling, utvärderingoch uppföljning. Följande nämnder finns fr o m 2011:• Kommunstyrelse med två utskott under sig, ett Arbetsutskottsom bland annat ska ha hand om tillväxtfrågoroch ett Produktionsutskott, som i princip ska svaraför all ”produktion” (drift av grundskolor, förskolor,gymnasium, bibliotek, konsthall, turistbyrå, badhus, fritidsgårdar,elevhälsa, sjuksköterskor, arbetsterapeuter,sjukgymnaster).• Nämnd för gemensam medborgarservice som ska hahand om alla typer av gemensam service (gator, vattenoch avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst,kollektivtrafik, färdtjänst).• Miljö- och Byggnadsnämnd som ska ha hand om miljötillsynoch bygglovshantering.• Omsorgsnämnd som ska svara för vård- och omsorgsfrågorutom själva driften av verksamheten samtindivid- och familjeomsorg.• Utbildningsnämnd som ska svara för all pedagogiskverksamhet utom själva driften av verksamheten.Organisationsöversikt fr o m 2011KOMMUNFULLMÄKTIGERevisionVell Konc ABVell bost ABVell Expl ABValnämndUtbildningsnämndKommunstyrelseNämnd förgemensammedborgarserviceMiljö- ochByggnadsnämndÖverförmyndareOmsorgsnämndBeredning förfysisk planeringProduktionsutskottArbetsutskottbl.a. tillväxtfrågorKommundirektör (tillväxtfrågor)ExternproduktionProduktion(Intraprenad)Service ochstödIndividuellmedborgarserviceGemensammedborgarserviceTillväxt ochsamhällsbyggnadLedningsstabIndividuellmyndighetsutövningKunddialogMedborgareMedborgardialogOrganisation7


BEFOLKNING M MSAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLINGSveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning avden samhällsekonomiska utvecklingen sammanfattas icirkulär 2011:07 från februari 2011.”Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- ochrekordartad 2010. Aldrig tidigare, i modern tid, harefterfrågan ökat så mycket, vilket naturligtvis delvis förklarasav motsvarande fall 2009. Sverige har dock, av olikaskäl, klarat sig bättre än många andra länder. En ljusareinternationell bild samt företagens och hushållens positivaförväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomiförväntas växa snabbt även i år. BNP beräknas öka med4,3 procent samtidigt som sysselsättningen (antal arbetadetimmar) stiger med 1,8 procent. Även 2012-2014beräknas BNP-tillväxten bli hög, drygt 3 procent.Utvecklingen har varit stark över hela linjen. Återhämtningeni världshandeln har inneburit att den svenskaexporten har ökat mycket kraftigt. Normaliserade förhållandenpå de finansiella marknaderna och en ökadtillgång på krediter har bidragit till en liknande uppåtriktadrekyl för investeringarna. Inte minst bostadsinvesteringarnahar under det senaste året ökat kraftigt.Till exportens och investeringarnas starka tillväxt skaläggas att också hushållens konsumtionsutgifter harutvecklats förhållandevis väl. Trots att hushållens realainkomster endast ökade med knappt 1 procent i fjol komhushållens konsumtionsutgifter att växa med över3 procent.Arbetsmarknaden förbättras nu snabbt tack vare denväxande efterfrågan. Antalet arbetade timmar är nu uppei nivå med den föregående toppen andra kvartalet 2008.Antalet sysselsatta är dock fortfarande något färre än dentidigare toppen, det saknas fortfarande drygt 20 000sysselsatta. Vi räknar med att produktionen växer betydligtstarkare under 2011 än antalet arbetade timmar. Detinnebär att en del av den produktivitetsminskning somskett hämtas in igen. Den öppna arbetslösheten beräknasligga på 7,8 procent 2011, för att sedan sjunka till6,6 procent 2014.Nya, mer positiva, skatteunderlagsprognoser innebärförbättrade förutsättningar för kommunsektorn. Givetsamma volymökningar som i SKL:s decemberprognos blirden totala resultateffekten 2011 år plus 2,3 miljarder förkommunerna och plus 1,1 miljarder kronor för landstingen.Nästa år beräknas den dock bli den betydligt mindre.Trots förstärkningen av resultaten kvarstår det merlångsiktiga problemet att intäkterna normalt knappasttäcker de behov av verksamhet som demografi och kravpå förbättringar ställer. Kommuner och landsting stårfortfarande inför stora omprövningar.”SKATTEUNDERLAGSUTVECKLINGSkatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiskabild som sammanfattats ovan. Fler arbetade timmaroch högre löneökningstakt leder till en ökning av dentotala lönesumman och därmed också av skatte underlaget.SKL bedömer i februari 2011 att skatteunderlaget år 2010i riket som helhet har ökat med 1,8 procent och för 2011beräknas ökningen till 2,3 procent. Jämfört med densenaste prognosen i december 2010 har en upprevideringgjorts med 0,1 procent för 2010 och med 0,7 procent för2011. Den oväntat snabba ökningen av arbetade timmarunder slutet av förra året innebär att sysselsättningsnivån2011 nu beräknas att bli betydligt högre än i decemberprognosen.Siffrorna för 2012 och 2014 ligger kvar påungefär oförändrad nivåPrognosen för skatteunderlagsutvecklingen i riket 2010 –2014 visas i tabell nedan.%-förändring 2010 2011 2012 2013 2014SKL feb 2011 1,8 2,3 4,1 4,1 4,0Källa: SKL:s cirkulär 11:07BEFOLKNINGSUTVECKLINGUnder 2010 ökar Vellinge kommuns befolkning med 141personer och uppgår vid årets slut till 33 303 invånare.Vellinge kommun har under många år visat en stabilbefolkningstillväxt; de senaste 15 åren har befolkningenökat med nära 3 700 personer.Kommunen har som mål i det kommunövergripandestyrkortet att ha ”En positiv befolkningsökning på maximalt1 procent sett över tiden (5 år)”. De senaste fem årenökar befolkningen med 1 581 personer från 31 722 till33 303. Befolkningsökningen är totalt 5,0 procent eller igenomsnitt 1,0 procent årligen.8 Befolkning


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR2009 2010 FörändringInflyttade 1 740 1 637 -103Utflyttade 1 494 1 524 30Flyttningsöverskott 246 113 -133Födda 325 301 -24Döda 252 273 21Födelseöverskott 73 28 -45Årets befolkningsökning består av ett födelseöverskott på28 (73) personer och ett flyttningsöverskott på 113 (246)personer. Flyttningsöverskottet gentemot utlandet var+47 (+143), medan flyttningsöverskottet gentemot övrigakommuner i Sverige var +66 (+104).ÅLDERSSTRUKTURBefolkning i olika åldersgrupper 2009 2010 Förändring0 år 344 318 -261–5 år 2 149 2 141 -86–12 år 3 061 3 089 2813–15 år 1 434 1 384 -5016–18 år 1 464 1 479 1519–24 år 1 857 1 902 4525–44 år 7 670 7 463 -20745–64 år 8 888 8 904 1665–79 år 4 852 5 187 33580– år 1 443 1 436 -7Totalt 33 162 33 303 141FRAMTIDFolkmängden i Öresundsregionen förväntas öka från drygt3,7 miljoner invånare idag till över 4 miljoner år 2030.Prognoserna pekar på en utveckling där folkmängdenökar mycket kraftigare i Skåne än övriga regioner. Destörsta ökningarna antas ske inom de närmaste fem åren.Den närmaste 15-årsperioden beräknas kommunensbefolkning öka med ungefär 7 800 personer. Dengenomsnittliga årliga ökningen blir 520 personer. Befolkningsprognosenbygger till stor del på antaganden ombostadsbyggandet i kommunen, men även på antagandenom födelsetal samt inflyttning och utflyttning. Denförväntade befolkningsutvecklingen är starkt beroendeav att prognosen över bostadsbyggandet förverkligas.INFRASTRUKTURMed en stigande befolkning ökar anspråken på såvälkommunal som kommersiell service. Utbyggnad avvård- och omsorgsboende i V Ingelstad och ny skola iStora Hammar blir färdiga 2011. Utredningar för utvecklingav centrum i Skanör och Vellinge pågår.Även den tekniska infrastrukturen behöver kompletterasoch förstärkas för att klara försörjningen av alltflerAndelen barn och ungdomar (0–18 år) är drygt 25procent av befolkningen. Vellinge kommun har en högandel 0–18-åringar vid jämförelser med Skåne och riket,där åldersgruppen utgör 22 procent.Åldersgruppen 19–24 år utgör 6 procent av befolkningenvilket är något lägre än genomsnittet. Både i Skåne ochriket utgör den 8 procent av befolkningen.Andelen i åldersgruppen 25–64 år är 49 procent avbefolkningen. Den är något högre, 52 procent i bådeSkåne och riket.Pensionärerna (65 år och äldre) utgör 20 procent avbefolkningen vilket ska jämföras med 18 procent i Skåneoch riket.Befolkning9


invånare. 2009 har utbyggnaden av E6 Vellinge–Trelleborg påbörjats. Avtal har träffats om kommunalmedfinansiering och förskottering av utbyggnad avTrelleborgsbanan för persontågstrafik. Detta för attmöjliggöra en snar byggstart. Planläggning av spårtrafikfrån Hyllie till Falsterbonäset har påbörjats. Kompletteringav vägnätet erfordras på många platser. För att möjliggöraolika trafikutbyggnader krävs samverkan med andrakommuner och Region Skåne/ Skånetrafiken.Till följd av klimatförändringar bedöms vattenståndet ihavet komma att stiga. För att möta detta upprättas enhandlingsplan för utbyggnad av skyddsvallar med enklakortsiktiga åtgärder på 5 års sikt, åtgärder som krävs inom20–40 år och långsiktiga åtgärder. Utkast till handlingsplanföreligger för Skanör-Falsterbo och Ljunghusen, ochutreds för Höllviken. Dessa planer måste kontinuerligtuppdateras med ny kunskap om klimatförändringarnasförlopp samt erfarenheter av utförda skydd.BOSTADSBYGGANDEEnligt preliminär statistik har det under året färdigställts47 småhus och 20 lägenheter. Byggnation av 90 småhusoch 32 lägenheter har påbörjats.Sedan kommunsammanslagningen 1974 har befolkningenökat från drygt 18 000 invånare till drygt 33 000invånare, dvs. med mer än 400 personer om året.Huvuddelen av ökningen har skett på Falsterbonäset.Med hänsyn till den ökade konkurrensen om marken påNäset samt för att kunna bibehålla en god boendemiljöoch upprätthålla bra kommunal service, bedöms att iframtiden måste en större andel av befolkningstillväxtenske i Vellinge-Hököpinge och i de östra kommundelarna.För att stödja detta erfordras infrastrukturutbyggnader bl ai form av persontågsstrafik på Trelleborgsbanan.Det framtida förväntade bostadsbyggandet har en starkkoncentration under åren 2012–2016. Osäkerhetsfaktorernai prognosberäkningarna ökar med tiden. Underåren 2011–2013 planeras en byggnation av 815 nyabostäder i kommunen (i medeltal 272 per år) fördelade påkommundelarna enligt följande:KommundelAntalVellinge 252Månstorp 125Höllviken 248Skanör-Falsterbo 190NÄRINGSLIVI Vellinge kommun finns ca 4 000 registrerade företag.Av dessa har ca 2 900 ingen anställd. Den dominerandeföretagskategorin är serviceföretag med 1 351 företag,framförallt inom fastighets- och företagstjänster.10 Befolkning


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010Handelsbranschen med 718 företag är också välrepresenteradi form av agentur- och import/exportföretag. Ävenjordbruks- (335) och byggföretag (288) är stora branscher.Besöksnäringen omsätter 274 mkr per år och skaparca 236 heltidsarbeten (2009 års statistik).Näringslivet är organiserat i tre företagarföreningar:Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp, GRID –”Nätverkför kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellingekommun” samt Företagarna Vellinge. Dessutom finns ettantal nätverk som verkar för gemensamma intressen.Kommunen har som mål i det kommunövergripandestyrkortet att ”Tillhöra de 10 bästa kommunerna i SvensktNäringslivs kommunranking”. Vellinge kommun blevnummer två i 2010 års ranking.ARBETSMARKNADTotalt i åldersgruppen 16–64 år var 413 personer arbetslösai december 2010. Jämfört med december 2009 ärdetta en minskning med 81 personer eller 16,4 procent.Andelen arbetslösa uppgår till 2,1 procent, vilket är enminskning med 0,4 procent.Totalt 325 personer i åldern 16–64 år deltar i arbetsmarknadspolitiskaprogram. Jämfört med föregående år är dettaen ökning med 59 personer. Andelen personer i arbetsmarknadspolitiskaprogram uppgår till 1,6 procent, enökning med 0,3 procent.Det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösaoch som ingår i arbetsmarknadspolitiska program)uppgår till 3,7 procent.Bland ungdomar i åldern 18–24 år var 55 personerarbetslösa i december 2010. Jämfört med 2009 är dettaen minskning med 11 personer eller 16,7 procent.Andelen arbetslösa uppgår till 2,4 procent, vilket är enminskning med 0,6 procent.Totalt medverkar 106 ungdomar i arbetsmarknadspolitiskaprogram. Jämfört med föregående år är detta en ökningmed 24 ungdomar eller 29,3 procent. Andelen ungdomari arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 4,6 procent,en ökning med 0,9 procent.StatistikDec 2010Arbetslösa I program Obalanstotalt16-64 år 2,1 % 1,6 % 3,7 %Ungdomar 18-24 år 2,4 % 4,6 % 7,0 %Allt fler lediga jobb finns och allt fler arbetslösa får arbete,men många finns fortfarande kvar i arbetsmarknadspolitiskaprogram. Fler lediga jobb innebär fler ingångar påarbetsmarknaden, men många arbetssökande behöverextra stöd för att kunna konkurrera om de lediga jobben.PENDLINGMånga i Vellinge kommun arbetspendlar och då främst tillMalmö, Lund och Trelleborg.Till kommunAntal(2008)Malmö 7 371Lund 788Trelleborg 679Burlöv 238Svedala 229Helsingborg 117Övriga 1 288Totalt 10 710Statistiken omfattar i princip endast pendling inom landeteftersom den bygger på uppgifter om var en person ärfolkbokförd (= svenska kommuner) och var denna personarbetar (= svenska företag/ arbetsplatser). För Vellingesbefolkning är utpendlingen till Danmark stor, men är inteinräknad i statistiken ovan.Inpendlingen till kommunen 2008 var 3 264 personer.Detta ger en nettopendling på -7 446 personer.Inpendlarna kommer från orter enligt följande tabell:Från kommunAntal(2008)Malmö 1 511Trelleborg 816Svedala 164Lund 159Lomma 66Övriga 548Totalt 3 264Det totala obalanstalet för ungdomar 18–24 år är 7,0procent.Befolkning11


STYRNING OCH KONTROLLGOD EKONOMISK HUSHÅLLNINGDen kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagenbedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ettkort- som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna skadärför ange finansiella mål och mål för verksamheten somhar betydelse för god ekonomisk hushållning.Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunensfinansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt äratt varje generation själv måste bära kostnaderna för denservice som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att delöpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna ochatt resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskotti ett årsbokslut ska återställas under de tre närmastföljande räkenskapsåren.Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är attjämföra kommunens verksamhetskostnader med andrakommuner. I skriften ”Vad kostar verksamheten i dinkommun”, utgiven av Sveriges Kommuner och Landstingtillsammans med Statistiska Centralbyrån, framgår attVellinges verksamhetskostnader för år 2009 var 21,7procent lägre än genomsnittet för riket och 12,6 procentlägre än genomsnittet för länet. Av kostnaderna för niojämförda verksamhetsblock, så är kostnaden i Vellingelägre än det ovägda medelvärdet i riket och i länet för sexav dessa.Jämförelse andra kommuner 2009 (kr/inv)Verksamhetsområde Vellinge Riket *) LänetPolitisk verksamhet 493 755 618Infrastruktur och skydd 2 970 3 839 3 569Fritidsverksamhet 1 961 1 301 1 204Kulturverksamhet 779 1 027 1 015Förskoleverksamhet ochskolbarnomsorg8 031 6 423 6 755Utbildning 14 978 15 718 14 790Äldre och funktionshindrade 9 544 17 838 14 297Individ- och familjeomsorg 928 2 867 2 758Särskilt riktade insatser 263 1 255 716Summa egentlig verksamhet 39 946 51 026 45 721*) Ovägt medelvärdeVerksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmågaatt bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt ochändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydligaoch mätbara och målen ska anges med utgångspunkt frånbefintliga ekonomiska resurser.Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop föratt god ekonomisk hushållning skall uppnås.I lagen anges inte hur kommunerna skall utforma godekonomisk hushållning. Varje kommun förväntas medutgångspunkt från sina förutsättningar finna formerna förhur lagens ramverk skall tillämpas. I årsredovisningensförvaltningsberättelse skall finnas en utvärdering av ommålen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts.Vellinge har beslutat att balanserad styrning är denstyrmodell som skall användas i kommunen för attbeskriva god ekonomisk hushållning.KOMMUNENS STYRNINGStyrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via fleraolika komponenter där kommunens vision och övrigapolitiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifikamåldokument utgör grunden för styrningen.Det kommunövergripande styrkortet är Kommunstyrelsensverktyg för att på en övergripande nivå ledaoch styra verksamheten. I styrkortet har, med utgångspunktfrån bestämda perspektiv (fokusområden) ochframgångsfaktorer, valts ut ett antal mått och mål som ärviktiga och väsentliga att följa upp. Detta för att på enövergripande nivå kunna bedöma kommunens totalaresultat. Ett gott resultat uppnås då en hög grad avmåluppfyllelse föreligger inom samtliga perspektiv ochdetta är också en indikation på god ekonomisk hushållning.Den direkta styrningen av kommunens verksamhetfrån Kommunstyrelse till nämnder, förvaltningar ochkommunala bolag har skett genom ett antal konkretauppdrag kopplade till målen i styrkortet. Uppdragen harföljts upp löpande under året och rapportering av arbetslägethar gjorts vid tertial-/delårsuppföljningarna.Det Kommunövergripande styrkortet styr tillsammansmed uppdragen arbetet med att ta fram styrkort förkommunens nämnder och bolag. Styrande för arbetetmed nämndernas styrkort är också de måldokument somfinns på olika nivåer i verksamheten. Måluppfyllelsen förde verksamhetsmål i nämndernas styrkort som syftar tillbättre service för kommuninvånarna, redovisas ochkommenteras i avsnittet ”Medborgarservice”.12 Styrning och kontroll


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010KOMMUNÖVERGRIPANDE STYRKORT 2010Nedan redovisas resultaten för målen i det kommunövergripande styrkortet. Målen är sorterade efter beslutade perspektivoch framgångsfaktorer.= uppnått mål = ej uppnått målPerspektiv Framgångsfaktor Mål 2010Vellingeiten Frihet 1. Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman än Vellinge kommun.2. Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Sverige enligt Svenskt Näringslivs kommunranking.God boendeochlivsmiljö3. En positiv befolkningsökning på maximalt 1 % sett över tiden (5 år) exklusiveexploatering av Skanörs Vångar.Öka invånarnas upplevda trygghet.4. Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar.5. Lägst antal anmälda brott/1 000 inv i Skåne.6. Genomföra adekvata delar av handlingsprogrammet 2008–2010 för Vellinge kommunenligt ”Lagen mot skydd mot olyckor”.7. Ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa Medborgarundersökning 2010, särskilt förfaktorerna ”Bostäder”, ”Kommunikationer” och ”Kommersiellt utbud”.Hög kvalitet 8. Ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa Medborgarundersökning 2010,särskilt för verksamheterna ”Äldreomsorg” och ”Gator”.MedarbetareAttraktiv arbetsgivare 9. Ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid Medarbetarundersökningen 2010.10. Den totala sjukfrånvaron ska minska.Utvecklingsområden201011. Sådan personalomsättning som är negativ ur ett arbetsgivarperspektiv ska minska.Tillgänglighet 12. Uppnå ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index nästa Medborgarundersökning 2010 , särskiltför faktorn ”Information”.God boende- ochlivsmiljö13. Färdigställa översiktsplanen enligt framtagen tidplan.Ekonomi Kostnadseffektivitet 14. Nettokostnaderna för verksamheten får procentuellt sett över tiden (5 år) maximalt ökalika mycket som skatteintäkterna (netto).15. Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr år 2010.God ekonomi 16.17.18.Resultatet ska uppgå till minst 3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år).Soliditeten skall uppgå till minst 62 %.Lån ska ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader.Kommunstyrelsen anser, att då måluppfyllelsegraden församtliga verksamhets- och finansiella mål i det kommunövergripandestyrkortet uppgår till 72 procent, så har godekonomisk hushållning uppnåtts.På följande sidor kommenteras måluppfyllelsen ochrapporteras de uppdrag som är kopplade till respektivemål. Kommentarerna bygger på uppgifter som lämnatsfrån nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.VELLINGEITENMÅL: Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudmanän Vellinge kommun.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Av kommunens totala bruttokostnader så avser 41,2procent, verksamhet som utförs av annan huvudman änkommunen. Motsvarande siffra 2009 var 38,0 procent.Styrning och kontroll13


Rapportering av uppdrag nr 1Inom pedagogisk verksamhet ökar barn-/elevantalet med318 stycken för verksamhet utförd i annan regi. Störstökning sker inom förskolan med 198 barn. Antal barn/elever i annan regi ökar mellan 2009 och 2010 från 28 %till 31 %.Inom vård och omsorg infördes den 1 januari valfrihetssystemi hemtjänst och delegerad hemsjukvård samt den1 september inom ledsagning, avlösarservice och personligassistans enligt LSS. Dessutom ges från 1 januari 2011möjligheten till att välja vård- och omsorgsboende.Under hösten initierades en utredning om att bytadriftsform på daglig verksamhet enligt LSS.Kommunen har under året tecknat ett 3-årigt avtal medCarema Äldreomsorg AB gällande driften av Månstorpsängar vilket står klart för inflyttning under januari 2011.Tekniska nämnden rapporterar att förvaltningens verksamhetbedrivs på entreprenad så långt som det är möjligt.Miljö- och Byggnadsnämnden prövar frågan kontinuerligt.Då nämnden i huvudsak ägnar sig åt myndighetsutövning,finns en begränsning i vilka delar av verksamhetensom kan bedrivas i annan regi.MÅL: Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Sverige enligtSvenskt Näringslivs kommunranking.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Vellinge kom på andra plats i den mätning som SvensktNäringsliv genomförde 2010.Rapportering av uppdrag nr 2Enheten för näringsliv har genomfört ett handlingsprogramför förbättring av den kommunala servicen tillkommunens företagare.Tillgången på ledig industrimark för tilldelning åt företagsom vill etablera sig i kommunen har säkerställts.MÅL: Vellinge skall ha en positiv befolkningsökning påmaximalt 1 procent sett över tiden (5 år) exklusiveSkanörs Vångar.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Under perioden 2006–2010 har Vellinges befolkning ökatfrån 31 722 invånare till 33 303. Det har varit en positivbefolkningsökning på totalt 1 581 personer eller ca 316personer per år. I procent har befolkningsökningen förhela perioden varit 5,0 procent och i genomsnitt/år ca1 procent.Rapportering av uppdrag nr 3Detaljplaner upprättas enligt direktiv och prioritering avledningsgruppen för fysisk planering.MÅL: Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökningar.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Polisens Trygghetsundersökning som mäter 33 olikatrygghetsindikatorer genomförs varje år. Deltagarna fårbetygsätta från 0 (närmast obefintligt problem) till 6(alarmerande påtagligt problem). Resultatet av mätningen14 Styrning och kontroll


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 20102010 visade totalt på en förbättring jämfört med 2009, enminskning från 1,73 till 1,39. Bland de åtta s kSöderslättskommunerna, är Vellinge den kommun somförbättrat sitt index mest.Rapportering av uppdrag nr 4Som ett led i Vellinge kommuns satsning på en tryggarekommun, har bl a trygghetsvandringar i och kring Vellingeägt rum under året. Satsningar på förändrad vegetationoch ljuskällor samt diverse ungdomssatsningar har ocksågenomförts med syfte att skapa en säkrare miljö.Inom vård och omsorg har bl a kommunens säkerhetschefvarit och föreläst inför Pensionärsrådet, en säkerhetsdagför äldre har arrangerats och ett nytt låssystem, vilketersätter den traditionella nyckelhanteringen, är på väg attinföras inom hemtjänsten.Individ- och familjeomsorgen har bl.a. arrangerat hot ochvåldsutbildning, bedrivit tillsynsarbete, anordnat samverkansmötemed polisen, utformat lokala ÖPP (Örebropreventionsprogram)-projektplaner, installerat brandlarmpå Lillgården och arbetat med säkerhetsplanering medrutiner och utveckling av anhörigstöd.För att få ner otrygghetstalen för buskörning, skadegörelseoch bostadsinbrott, arbetar kommunen aktivt tillsammansmed Polisen.Arbetet med projektet ”Ta det piano” har fortsatt medsyfte att minska hållna hastigheter på vägarna inomkommunen.Miljö- och byggnadsnämnden har bl a medverkat vidtrygghetsvandring för att kartlägga otrygga platser. Ett ökatfokus har riktats på utformningen av offentliga platser.MÅL: Vellinge ska ha lägst antal anmälda brott per 1 000invånare i Skåne.KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT!Vellinge är den kommun i Skåne som enligt preliminärstatistik från brottsförebyggande rådet har näst lägst antalanmälda brott per 1 000 invånare. Under 2010 anmäldes75,6 brott per 1000 invånare, vilket är en minskning med5,92 brott sedan 2009. Lomma är den kommun som harlägst antal anmälda brott med 63,1 per 1 000 invånare.Antalet anmälda brott 2010 i Vellinge är markant lägre ändet genomsnittliga antalet anmälda brott för länetskommuner, 205,4 brott per 1 000 invånare.Rapportering av uppdrag nr 5Det totala antalet brott i kommunen har minskat från2701 (2009) till 2513 (2010, preliminärt). De brottskategoriersom har fått en ökning är vapen-, vålds-, stöld-,rån- och häleribrott.I samverkan med Polisen arbetar kommunen aktivt medatt få ned otrygghetstalen vad gäller skadegörelse,buskörning och bostadsinbrott. Under året har ett flertalvälbesökta informationsmöten hållits både med föräldrar,ungdomar, idrottsföreningar och invånare för att minskaskadegörelse, alkoholkonsumtion och antalet bostadsinbrott.MÅL: Genomföra adekvata delar av handlingsprogrammet2008–2010 för Vellinge kommun enligt ”Lagen om skyddav olyckor”KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Handlingsprogrammet har genomförts under aktuellperiod.Rapportering av uppdrag nr 6Handlingsprogrammet riktar sig till räddningstjänstrespektive förebyggandesidan och syftar till att minskaantalet olyckor i kommunen. Exempel på mål i handlingsprogrammetär 97 % simkunnighet i kommunen blandvåra elever i femte klass, minska antalet höftledsfrakturerbland kommunens seniorer och att 75 % av alla ”enkeltavhjälpta hinder” ska ha åtgärdats i lokaler dit allmänhetenhar tillträde och på allmän platsmark. Vidare skaantalet singelolyckor med gående, som leder till sjukhusbesök,ha minskat från 5 svårt skadade/år till 3 och från17 lindrigt skadade/år till 10.En full utvärdering kommer emellertid ej att kunnafärdigställas tidigare än andra kvartalet 2011 beroende påexterna parters eftersläpning av statistikredovisning. Under2011 kommer ett nytt handlingsprogram att framställas.MÅL: Ett förbättrat Nöjd-Region-Index (NRI) vid nästaMedborgarundersökning 2010, särskilt för faktorerna”Bostäder”, ”Kommunikationer” och ”Kommersiellt utbud”.Styrning och kontroll15


KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Resultatet från höstens undersökning avseende faktorn”kommunikationer” visar på en förbättring med 6 punktertill 70 (skala 1-100) jämfört med föregående Medborgarundersökning.Faktorns status har ändrats från ”prioritera”till ”bevara” vilket är ett tydligt framsteg. En klar förbättringses också för faktorn ”bostäder” med 7 punkter till60. För ”kommersiellt utbud” redovisas däremot ettoförändrat indexvärde 66 jämfört med föregåendeundersökning.Rapportering av uppdrag nr 7Beslut har fattats om en utbyggnad av Trelleborgsbananvilket möjliggör pågatågstrafik till och från Vellingekommun. Citytunnelns färdigställande har genererat ettökat antal busslinjer som trafikerar kommunen viaVellinge ängar.Tekniska nämnden har fortsatt arbetet med att ökatillgängligheten för funktionshindrade och åtgärda enkeltavhjälpta hinder på allmän platsmark. De sista busshållsplatsernapå kommunala vägar har anpassats. En översynav befintliga busslinjesträckningar har genomförts.Avtalstecknande, projektering och upphandling aventreprenad för Skanörs vångar har genomförts. Utifrån2007 års undersökning har åtgärder genomförts vidupprättandet av detaljplaner m m.En handelsutredning har under året framtagits.Vellingebostäder AB har bidragit till måluppfyllelsegenom att ha färdigställt fyra ungdomsbostäder påPolisvägen i Höllviken. På kv Svalan i Vellinge och påSkanörs Vångar projekteras 12 respektive 32 hyresbostäder.Planerad byggstart beräknas till i slutet av 2011.Vellinge Exploaterings AB har bidragit till måluppfyllelsegenom att vård- och omsorgsboendet Månstorps ängarplanenligt färdigställts i slutet av 2010. Projektering avom- och tillbyggnad av biblioteket, Näsets Läkargrupp(planerad byggstart hösten 2011) i Skanör, om- ochtillbyggnad av Swedbanks lokaler i Vellinge samt utredningoch projektering av lokalerna i Kommunhuset iVellinge pågår.MÅL: Ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index (NMI) vid nästaMedborgarundersökning 2010, särskilt för verksamheterna”Äldreomsorg” och ”Gator”.KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT!Värdet för faktorn ”Äldreomsorg” har minskat med4 punkter till 58 (skala 1-100), medan faktorn ”Gator”ligger kvar på ett oförändrat indexvärde 57 jämfört medföregående undersökning.Rapportering av uppdrag nr 8M-nämnden har avslutat de åtgärder som påbörjadesunder 2009:• Kundvalssystem har införts inom hemtjänst.• Handlingsplaner över förbättringsåtgärder för att ökade boendes rätt att påverka sin vardag på särskildaboenden, vilka begärdes in från utförarna under 2009,har inkommit och delgetts M-nämnden.Tekniska nämnden ser vissa problem med detta uppdragdå huvudmannaskapet för vägarna i kommunen till stordel sköts av Trafikverket och enskilda. Kommunens egetvägnät bedöms däremot efter revision 2008/2009 vara aven bra standard.MEDARBETAREMÅL: Ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid Medarbetarundersökningen2010.KOMMENTAR: MÅLER ÄR EJ UPPNÅTT!Vellinge kommun når ett NMI-värde på 3,64 i 2010 årsmedarbetarundersökning, vilket är en försämring jämförtmed 3,73 i föregående undersökning 2008.Rapportering av uppdrag nr 9Under året har all aktuell information angående anställningoch arbetsgivarpolitik överförts till PA-sidorna påintranätet, vilket har gjort det mer lättillgängligt för cheferoch medarbetare. Ett introduktionsmaterial för nyanställdaska också finnas på intranätet.Inom M-förvaltningen har arbetsgrupper inom varjeplatschefsområde engagerats vid framtagande av åtgärdsförslagutifrån resultatet för årets medarbetarundersökning.Handlingsplaner med konkreta åtgärder till förbättringarför genomförande och uppföljning har upprättats.Åtgärderna ska genomföras 2011.16 Styrning och kontroll


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010Inom Teknisk nämnd har ett flertal åtgärder genomförts föratt öka medelvärdet för rimlig arbetsbelastning till detgenomsnittliga för kommunen. Efter att ha arbetat medfrågan individuellt istället för i grupp är det i dagslägetingen anställd som uppger detta vara ett problem.MÅL: Sjukfrånvaron ska minska• Den totala sjukfrånvaron ska minska• Andelen långtidssjukskrivna som återgår i arbete inomkommunen skall öka.• Den totala korttidsfrånvaron skall minska• Antalet sjukfrånvarotillfällen 1–14 dagar skall minska.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Den totala sjukfrånvaron (andel sjukfrånvaro I förhållandetill bruttoarbetstiden) minskar under året från 4,31 till4,09 procent. Sjukfrånvaron är totalt 90 237 timmarjämfört med 103 629 timmar föregående år. För perioden2006-2010 är sjukfrånvaron nästan halverad från 7,9 till4,1 procent.Andelen långtidssjukskrivna av den totala sjukfrånvaronminskar under året från 46,66 procent till 40,13 procent.För perioden 2006-2010 har långtidssjukfrånvarons andelminskat från 73,8 till 40,1 procent.Korttidsfrånvaron ökar under året från 54 029 timmar till55 272 timmar.Statistik för antalet sjukfrånvarotillfällen är vid upprättandeav årsredovisning ej tillgängliga.Inom övriga förvaltningar är sjukfrånvaron låg.MÅL: Sådan personalomsättning som är negativ ur ettarbetsgivarperspektiv skall minska.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Personalomsättningen av tillsvidareanställda, exklusivepensionsavgångar och verksamhetsöverföringar har under2010 minskat till 4,9 % jämfört med 6,5 % för 2009.Rapportering av uppdrag nr 11För att tillförsäkra att personalomsättningen inte har ennegativ inverkan på verksamheten, har samtliga verksamheterinom M-förvaltningen under året analyserat personalomsättningenvid det egna platschefsområdet. Personalomsättningenkan till största delen förklaras med ettminskat elevunderlag. Verksamheterna har varit tvungnaatt anpassa personalstyrkan efter ett svikande elevunderlag.Totalt sett har dock personalomsättningen varit låg,varför inga extra åtgärder bedöms vara aktuella att vidta.Inom övriga förvaltningar är personalomsättningen också låg.UTVECKLINGSOMRÅDEN 2010MÅL: Ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid nästaMed borgarundersökning 2010, särskilt för faktorn”Information”.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Värdet för faktorn ”Information” har ökat med 3 punkter till64 (skala 1-100) jämfört med föregående undersökning.Rapportering av uppdrag nr 10Verksamheterna har arbetat aktivt med analyser, handlingsplaneroch rehabiliteringsåtgärder för att få ned framföralltlångtidssjukfrånvaron. Ett strukturerat arbete kring rehabiliteringsprocessen,i nära samarbete med företagshälsovården,har gett positiva effekter på sjukfrånvaron.Mellan platschefsområdena inom M-förvaltningen varierarsjukfrånvaron från 2,5 % - 9,4 %. För de verksamheter varssjukfrånvaro överstiger 5 % har arbetet med att upprättahandlingsplaner inletts. Övriga verksamheter gör ocksåanalyser för att kunna sänka sin sjukfrånvaron ytterliggare.M-förvaltningens totala sjukfrånvaro är för 2010 4,19 %vilket med god marginal understiger målet för 2010 om ensjukfrånvaro under 5 %.Rapportering av uppdrag nr 12Under året har ett antal åtgärder genomförts i syfte attförbättra informationen och därigenom medborgarservicen.Vellinge Direkt, vars huvudsakliga uppgift är att ge bättreoch snabbare service samt att avlasta handläggare påförvaltningarna, gjorde i februari månad en nystart medny och internrekryterad personal med bred kunskap omkommunens verksamheter.En utökning av Medborgarundersökningen har skettinnehållande frågor om kommunens information i trycktoch virtuell form, införandet av Vellinge Direkt samt ivilken form medborgarna föredrar dialog med de förtroendevalda.Styrning och kontroll17


Inom M-förvaltningen har samtliga verksamheter sett överoch (vid behov) förbättrat sin tryckta information, settöver sin information på vellinge.se och (vid behov)förbättrat denna samt reviderat verksamhetens uppgiftertill Vellinge Direkt.Samtliga fristående verksamheter inom den pedagogiskaverksamheten, även fristående, presenteras nu påvellinge.se.Inom fritid- och kulturområdet har informationen viavellinge.se analyserats och utökats samtidigt som fritidsgårdarnas,bibliotekens och Vanningens hemsidor haruppdaterats samt förbättrats med diverse interaktiva tjänster.Inom Individ- och familjeomsorg har informationsbladom hälsosamtal delats ut och ny information på vellinge.se har lagts upp samtidigt som befintlig information haruppdaterats.Miljö- och byggnadsnämnden har kortat sina svarstideroch förbättrat sin information via vellinge.se, trycksakersamt utvecklat sin telefonservice.Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har genomVellinge kommuniké publicerat ett specialnummer omden nya översiktsplanen samt gett ut ett fyrsidigt informationsbladom höjda havsnivåer.Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att utökaantalet webbaserade tjänster.MÅL: Färdigställa översiktsplanen enligt framtagen tidplan.KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT!Översiktsplanen är ej antagen i Kommunfullmäktigeenligt framtagen tidplan.Rapportering av uppdrag nr 13Arbetet med ”Vellinge översiktsplan 2010 – med utblickmot 2050” tar vid efter den tidigare ”Översiktsplan 2000”från 2002. Under våren 2010 har kommunens invånarebjudits in till samrådsmöten för att vara med och diskuteraoch forma planens innehåll och målformuleringar.En programsamrådsversion av översiktsplanen harfärdigställts och utställning kommer att ske under våren2011. För några kommundelar har en mer detaljeradredovisning framarbetats, en s.k. detaljerad översiktsplan.EKONOMIMÅL: Nettokostnaderna för verksamheten får procentuelltsett över tiden maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna(netto).KOMMENTAR: MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT!Under perioden 2006–2010 ökar nettokostnaderna förverksamheten med 29,0 % medan skatteintäkterna ökarmed 27,9 %.Rapportering av uppdrag nr 14M-nämnden har bl a genomfört följande åtgärder för atteffektivisera verksamhetenFritid och Kultur: Översyn har gjorts av fritidsledarorganisationen.Pedagogisk verksamhet. Nytt datorstöd har effektiviseratadministrationen kring elevhantering av gymnasieelever.Arbete med att se över och pröva nuvarande arbetssätt isyfte att förbilliga verksamheten sker löpande i flera avkommunens övriga verksamheter.MÅL: Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektiviseringenmed 8 mkr år 2010.KOMMENTAR: Målet har utgått.Rapportering av uppdrag nr 15Åtgärdsplanen har ej genomförts, då ekonomin utvecklatspositivt under året. Bl a har kommunen erhållit 32 mkr ikonjunkturstöd från staten.MÅL: Resultatet ska uppgå till minst 3 % av skatteintäkternanetto, sett över tiden.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Sett över perioden 2006-2010 är resultatet sammanlagt4,1 procent av skatteintäkterna.MÅL: Soliditeten ska uppgå till minst 62 procent.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Soliditeten är 58 procent. Exklusive extraordinära kostnader70 mkr uppgår soliditeten till 62 procent. Dettamotsvarar budgeterad nivå 2010.MÅL: Lån ska ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader.KOMMENTAR: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Inga lån har under året tagits upp för att täcka löpandedriftkostnader.18 Styrning och kontroll


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010INTERN KONTROLLKommunstyrelsen har enligt kommunallagen det samladeoch övergripande ansvaret för den interna kontrollen ikommunen. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaretför intern kontroll inom sina verksamhetsområden.Vid tertialuppföljningen per 30 april, i delårsrapportenper 31 augusti och i årsredovisningen har styrkort,verksamhet och ekonomi följts upp. Dessutom harinterna kontrollplaner för Kommunstyrelsen (både enkommunövergripande plan och en plan för Kommunstyrelsensverksamhetsområde) och nämnderna beslutatsunder året.Inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde har följandegranskningar gjorts under året:• Kontroll av att konst och inventarier är förtecknade ienlighet med utfärdade anvisningar, speciellt vid verksamhetsövergångar.• Inom Ljungens platschefs område och Individ- ochfamiljeomsorgen inklusive Socialpsykiatrin, har deninterna kontrollen granskats med inriktning på delsfakturahantering, representation, kontanthantering,inventarieförteckningar och personalredovisning, delsbalanserad styrning.• Inom Sundsgymnasiets platschefsområde har efterlevnadenav upphandlingsavtal följts upp vad gällerläromedel och kontorsmaterial.• En kontroll har gjorts av att ett representativt antal leverantörerinte är restnoterade för skatter och avgifterhos Skattemyndigheten.• En granskning har gjorts av om anställda som slutar sinanställning avregistreras från sin behörighet i olika ITsystem.Två planerade granskningar, ”IT-verksamheten ur ettövergripande, effektivitets- och tillgänglighetsperspektiv”och ”Kontroll av att samtliga kommunens avtal är registreradei avtalsregistret e-avrop” har ej genomförts underåret, utan föreslås istället genomföras under 2011.Inom M-nämndens verksamhetsområde har följandegranskningar gjorts under året:• Övergripande verksamhet – Rapportering av delegationsbeslutfrån platschefsområdena till M-nämnden.• Fritid – Uppföljning av lokaluthyrning i idrottslokalerna.• Kultur – Uppföljning ”Boken kommer”.• Vård och omsorg – Kvalitetssäkring av biståndsbedömninginom äldreomsorgen.• Individ- och familjeomsorg – Anmälningar som leder tillutredning.Inom området pedagogisk verksamhet är en granskningav ”Kunskapsutveckling hos särskoleelever” ännu ejslutrapporterad.Inom Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde harföljande fyra områden granskats:• Bygglov – Kvalitetssäkring av rutiner i bygglovsärendenoch debitering av avgifter enligt taxa.• Miljötillsyn – Uppföljning av att tillsyn sker enligt planinom miljöområdet.• Miljömålsarbetet – Uppföljning av åtgärdsprogram• Bostadsanpassningsbidrag – HandläggningstiderTekniska nämnden har löpande följt ekonomi ochverksamhet, dels av varje avdelningschef, dels totalt förnämnden. Detta har redovisats vid varje sammanträde tillTekniska nämnden och protokollförtsRedovisade granskningar har under året avrapporterats tillrespektive nämnd. Vad gäller redovisningen till M-nämndenpåtalas där att ”redovisningen av intern kontrollbehöver kompletteras avseende rapportering av delegeringsbeslutsamt tillgänglighet och utredningstider inomUtredningsenheten för Social- och Medicinsk omsorg”.Granskningarna har delgivits berörda och ett arbete pågårmed att åtgärda de noterade brister som framkommit igranskningarna.En samlad rapport över intern kontrollarbetet 2010 ikommunen har lämnats från ekonomidirektören tillKommunstyrelsen den 15 februari 2011. Den samladebedömningen är att den interna kontrollen i kommunensverksamhet är tillräcklig. Dock bör de riskbedömningarsom ligger till grund för den kommunövergripandeplanen, Kommunstyrelsens och nämndernas planer förintern kontroll, i framtiden genomföras på ett mersystematiskt sätt. Utbildningsinsatser bör därför genomföras2011 i metodiken att välja granskningsområden medhjälp av riskanalyser.Intern kontroll19


LOKALA MILJÖMÅL”Det blir då en viktig uppgift för oss att värnadet unika i vår natur så att även kommandegenerationer får möjlighet att ta del av den.”Ur ”Vision för Vellinge kommunVellinge kommun vill medverka till en långsiktigt hållbarutveckling, vilket innebär att nuvarande och kommandegenerationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö.En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ettskyddsvärde, och att människans sätt att förändra ochbruka naturen är förenat med ett ansvar.Sveriges kommuner har på lokal nivå ett ansvar för attverka för en god livsmiljö för människor, djur och natur.Kommunen ska i egenskap av tillsynsmyndighet tahuvudansvar för miljön inom sitt geografiska område. Deflesta kommuner arbetar aktivt med miljöåtgärder utifrånde nationellt formulerade målen, likaså Vellinge kommun.Grunden för Vellinge kommuns miljöarbete är de lokalamiljömålen, framställda av Miljö- och byggnadsnämndenoch fastställda av Kommunfullmäktige den 23 april 2008.Miljömålen är baserade på nationella och regionalamiljökvalitetsmål men är översatta och anpassade till delokala förutsättningar som råder i Vellinge kommun. AvRiksdagens 16 miljökvalitetsmål har 15 av dessa bearbetatslokalt och utgör Vellinges kommuns miljömål(”storslagen fjällmiljö” är undantaget). Målen syftar bl.a.till att gynna människors hälsa, bibehålla naturensmångfald, främja hushållning med naturresurser samt attvärna om ekosystemets produktionsförmåga.Den 4 april 2009 antogs ett åtgärdsprogram för 14 avkommunens 15 miljömålsområden innehållande sammanlagt100 åtgärdspunkter. Med åtgärdsprogrammetavses att specificera ansvaret för åtgärder inom respektiveverksamhetsområde samt att tidsbestämma ifrågakommandeåtgärder. Programmet har följts upp och utvärderatsunder andra kvartalet 2010.I kommande avsnitt redovisas inom respektive miljömålgraden av måluppfyllelse för 91 miljömålsåtgärder. Av deursprungliga 100 åtgärderna är 8 ej längre aktuella.Dessutom har två åtgärder slagits ihop till en. Graden avgenomförande har klassats i en fyrgradig skala enligtföljande:G Åtgärden är helt eller i huvudsak genomförd alt. pågårkontinuerligt.H Åtgärden är genomförd till hälften eller merP Åtgärden är påbörjad men ännu ej genomförd till hälftenE Åtgärden är inte påbörjadDet totala resultatet visas i diagrammet här:13%Andel intäkter i % av totala intäkter18%40%21%8%Mål: Begränsad klimatpåverkanNationellt miljökvalitetsmål”Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:sramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå sominnebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig… Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att detglobala målet kan uppnås.”Situationen i VellingeI Vellinge kommun bedöms trafiken utgöra den enskiltstörsta utsläppskällan av såväl växthusgaser som andraföroreningar.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 6Åtgärdsuppfyllelse: 100 %H: 50 % (3)P: 50 % (3)Genomförd helt/i huvudsakeller pågår kontinuerligtGenomförd till hälften eller merPåbörjad men ej genomfördmer än till hälftenEj påbörjadEj längre relevantKommentarBeslut har fattats om en utbyggnad av Trelleborgsbananvilket möjliggör Pågatågstrafik till och från Vellingekommun. En energi- och klimatstrategi kommer attbehandlas i kommunfullmäktige under 2011.20 Lokala miljömål


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010Mål: Frisk luftNationellt miljökvalitetsmålLuften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter ochkulturvärden inte skadas. Halterna av luftföroreningar överskrider interiktvärdena för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar ellerpåverkan på växter, djur…Riktvärdena sätts med hänsyn till personermed överkänslighet och astma.”Situationen i VellingeTrafiken på de tungt trafikerade vägarna E6 och väg 100utgör tillsammans med påverkan från Malmö ochKöpenhamn den största källan till luftföroreningar.Kommunen saknar industrier med större utsläpp.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 4Åtgärdsuppfyllelse: 100 %G: 50 % (2)H: 25 % (1)P: 25 % (1)KommentarEn luftkvalitetskartläggning har genomförts i kommunen.Mål: Bara naturlig försurningNationellt miljökvalitetsmål”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skallunderskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet avförsurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten itekniskt material eller kulturföremål och byggnader.”Situationen i VellingeKommunen saknar större skogsområden varför försurningenav vattendrag är mest aktuell.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 1Åtgärdsuppfyllelse: 100 %G: 100 % (1)KommentarLövskogsplantering har i möjlig mån föreskrivits ochuppmuntrats i detaljplan på allmän platsmark.Mål: Giftfri miljöNationellt miljökvalitetsmål”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i ellerutvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller denbiologiska mångfalden. Det innebär för Skåne bland annat att år 2020är halterna av särskilt farliga ämnen…så låga i Skånes naturmiljö attnegativa effekter på människors hälsa, ekosystem eller arter inteförekommer:”Situationen i VellingeI relation till övriga Skåne saknar Vellinge större mängdermarkföroreningskällor. Rester av bekämpningsmedel harpåträffats i grundvattnet.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 14Åtgärdsuppfyllelse: 71 %G: 57 % (8)H: 7 % (1)P: 7 % (1)E: 29 % (4)KommentarEn ny avfallsplan har framtagits för perioden 2011-2015 ivilken information finns om farligt avfall, produktval ochåtervinning. Ekologiutbildningen i skolorna har utvecklatsoch fått ökat utrymme.Ett kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester igrundvattnet har upprättats och genomförts.Mål: Skyddande ozonskiktNationellt miljökvalitetsmål”Ozonskitet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd motskadlig UV-strålning. Det innebär för Skånes del, att användningen avozonnedbrytande ämnen är avvecklad inom loppet av en generation”Situationen i VellingeAvvecklingen av ozonnedbrytande ämnen pågår enligtden nationella planen.Lokala miljömål21


MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 2Åtgärdsuppfyllelse: 50 %G: 50 % (1)E: 50 % (1)KommentarInsamling av föremål innehållande ozonnedbrytandeämnen har skett via SYSAV.Mål: Säker strålmiljöNationellt miljökvalitetsmål”Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas motskadliga effekter av strålning i den yttre miljön.”Situationen i VellingeI ett fåtal fastigheter förekommer joniserande strålning.Då högspänningsledningar och transformatorstationerbidrar till strålning arbetar kommunen för att sådanaledningar skall vara nedgrävda.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 4Åtgärdsuppfyllelse: 50 %G: 25 % (1)P: 25 % (1)E: 50 % (2)KommentarNedgrävning av kraftledningar har skett i viss utsträckning.Radonmätningar i alla kommunala verksamhetergenomförs under vinterhalvåret 2010/2011.Mål: Ingen övergödningNationellt miljökvalitetsmål”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någonnegativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologiskmångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark ochvatten. För Skånes del innebär miljökvalitetsmålet… en minskning avutsläppen från främst trafik och jordbruk med cirka 75 procent.”Situationen i VellingeKommunen avser att minimera antalet enskilda avloppgenom utbyggnad av det kommunala avloppsnätet.Ansträngningar görs för att minska läckage av närsalterinom lantbruksnäringen.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 9Åtgärdsuppfyllelse: 78 %G: 56 % (5)P: 22 % (2)E: 22 % (2)KommentarEn vattenplan har upprättats i samband med den nyaöversiktsplanen.Fortsatt kartläggning har gjorts av otillräckligt renatavloppsvatten från enskilda hushåll, vilket bl a lett tillutbyte av anläggningar.Mål: Levande sjöar och vattendragNationellt miljökvalitetsmål”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och derasvariationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga,biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiskaoch vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt somförutsättningar för friluftsliv värnas.”Situationen i VellingeI kommunen finns fem mindre bäckar varav samtligaregelbundet övervakas genom provtagning. Samtligabäckar är övergödda men skonade från försurning.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 5Åtgärdsuppfyllelse: 60 %G: 40 % (2)P: 20 % (1)E: 40 % (2)KommentarKontinuerlig miljöövervakning och provtagning sker iVellingebäckarna. Ett nytt strandskydd är under utredning.Mål: Grundvatten av god kvalitetNationellt miljökvalitetsmål”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjningsamt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar ochvattendrag.”22 Lokala miljömål


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010Situationen i VellingeFöroreningar kan tränga ned i grundvattnet och göra detotjänligt. De grävda brunnar som finns ute på landsbygdenär i högre grad utsatta för risk för förorening änborrade brunnar.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 6Åtgärdsuppfyllelse: 83 %G: 68 % (4)P: 17 % (1)E: 17 % (1)KommentarGrundvattentäkter för uttag av dricksvatten har identifierats.Likaså har hot och brister rörande den lokalavattenförsörjningen kartlagts.Mål: Hav i balans samt levande kustNationellt miljökvalitetsmål”Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbarproduktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras.Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald,upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreationoch annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att enhållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddasmot ingrepp och andra störningar.”Situationen i VellingeHavs- och kustområden är dominerande inslag ikommunen.Djur- och växtarter kring och längs den 75 km långakuststräckan berörs genom överfiske, miljögifter ochförstörda livsmiljöer.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 4Åtgärdsuppfyllelse: 75 %G: 25 % (1)H: 25 % (1)P: 25 % (1)E: 25 % (1)KommentarVellinge kommun deltager i Sydkustens och Öresundsvattenvårdsförbund.Mål: Myllrande våtmarkerNationellt miljökvalitetsmål”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapetskall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”Situationen i VellingeVåtmarksområden återfinns i första hand kring Öresundskustenvilka utgör värdefulla rast- och häckningsområdenför ett större antal fågelarter.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 5Åtgärdsuppfyllelse: 80 %G: 60 % (3)P: 20 % (1)E: 20 % (1)KommentarInom lantbrukstillsynen har informationsinsatserna riktadetill lantbrukare utökats gällande våtmarksanläggning.Hydrologiska effekter vägs in vid detaljplaneläggning såatt hydrologiska och miljömässiga skador undviks.Mål: Levande skogarNationellt miljökvalitetsmål”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skallskyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samtkulturmiljövärden och sociala värden värnas.”Situationen i VellingeSkogsområden utgör endast en liten del av kommunenstotala yta.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 2Åtgärdsuppfyllelse: 100 %G: 50 % (1)H: 50 % (1)Mål: Ett rikt odlingslandskapNationellt miljökvalitetsmål”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologiskproduktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som denbiologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”Lokala miljömål23


Situationen i VellingeOdlingsmark utgör c:a 70 % av kommunens yta. Ettmiljöanpassat jordbruk ger bättre möjligheter till atttillvara landsbygdens viktiga natur- och kulturvärden.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 2Åtgärdsuppfyllelse: 100 %G: 50 % (1)P: 50 % (1)KommentarÅtgärder har vidtagits för att bromsa och skydda nedläggningenav jordbruksmark i områden med höga natur- ochkulturvärden.Mål: God bebyggd miljöNationellt miljökvalitetsmål”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god ochhälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnaderoch anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassatsätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten ochandra resurser främjas.”Situationen i VellingeDe stora trafikmängderna på E6:an och väg 100 medbetydande andel tung trafik genererar bullerproblematikoch nedsatt luftkvalitet vid Vellinge tätort.MiljömålsåtgärderAntal åtgärder: 27Åtgärdsuppfyllelse: 85 %G: 41 % (11)H: 22 % (6)P: 22 % (6)E: 15 % (4)KommentarDetaljplaner innehåller numera en specifik bullerbedömningför områden i anslutning till väg- och/eller tågtrafik.Cykeltrafik och parkering har prioriterats vid planeringinom tätbebyggda områden.Grönstruktur ska redovisas i ny översiktsplan.Fastighetsägare har uppmanats att utbilda fastighetsskötareoch hyresgäster i bl a energianvändning,Arbetet med miljömålen och att till dessa knyta åtgärder,är för Vellinge kommun en viktig process för att bidragatill att kunna lösa de miljöproblem vi står inför idag ochdärmed bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Arbetetmed miljömål och miljömålsåtgärder kommer att fortsätta,men troligtvis reduceras antalet delmål till förmånför fler utvecklade delmål.24 Lokala miljömålLokala miljömål


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010 | FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEMedborgarservice


EN KOMMUN MED KÄNSLA FÖR EKONOMISÅ ANVÄNDE VI SKATTEPENGARNASÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGARAndel intäkter i % av totala intäkterAndel intäkter i % av totala intäkter161SkattÖvriga intäkterFinansiella intäkter83100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNENANVÄNDES UNDER 2010 SÅ HÄR:52:64 kr Pedagogisk verksamhet19:35 kr Vård och omsorg9:26 kr Gemensam verksamhet*6:25 kr Infrastruktur, skydd m.m.**6:56 kr Fritid och kultur4:72 kr Individ- och familjeomsorg***1:23 kr Politisk verksamhet*kommunens centrala stabs-, kansli-, ekonomi-, personal-, informationsochIT-funktioner, M-förvaltningen, platschefsområdenas administration,driften av kommunhuset, kontorsvaktmästeriet samt riskhantering ochförvaltning av kommunens bebyggda verksamhetsfastigheter (skolor,daghem m.m.)**plan-, bygg och fastighetsfrågor, skötsel av gator, vägar, parker ochstränder, näringslivs- och turismfrågor samt samhällelig krishantering ochräddningstjänst*** inklusive särskilt riktade insatser och socialpsykiatri26 Så använde vi skattepengarna


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010En kommun med stabilitet och visionerPOLITISK VERKSAMHET”Alla ska känna att friheten är större i Vellinge, attvi bor i ett tillåtande samhälle. Detta ger också ettansvar till den enskilde – min frihet får aldrig blinågon annans ofrihet.””Genom att bejaka alternativ, skapar vi konkurrensoch ökad valfrihet. Detta ger både bättre ochbilligare lösningar.”Ur ”Vision för Vellinge kommun”Årets händelser• Den 19 september hölls allmänna val till riksdagen samtlandstings- och kommunfullmäktige.• Kommunfullmäktige har i februari beslutat att utöka antaletledamöter i Kommunfullmäktige med två till 51 fr o m2011. Detta p g a antalet röstberättigade i kommunenöverskridit 24 000.• Kommunfullmäktige har i augusti beslutat om ny politiskorganisation för kommunen att gälla fr o m 1 januari 2011.• Under våren har ett ett-årigt avtal tecknats med Migrationsverketom att ta emot 5-8 ensamkommande barn ochungdomar.• En projektsatsning på 10 mkr till infrastrukturåtgärder avengångskaraktär har beslutats av Kommunfullmäktige.Projekten är1. Förbättring av utemiljö Strandbaden,2. Utsmyckning av Hagarondellen,3. Förbättringsåtgärder entrén Vellinge idrottsplats,4. Trygghetsåtgärder Vellinge ängar,5. Vellinge centrum P-platsförbindelser,6. Gång-, cykel- och ridväg till ridhuset Skanör samt7. Infart och parkeringsplatser, Vellingeblomman.Verksamhetens innehållPolitisk verksamhet innefattar den verksamhet sombedrivs i Kommunfullmäktige, kommunens styrelser/nämnder/utskott och hos överförmyndaren.Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutandeorgan, består av 49 (51 fr o m 2011) ledamöter som utsesvid allmänna val vart fjärde år.Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och leder ochsamordnar förvaltningen av kommunens angelägenhetersamt har uppsikt över nämndernas verksamhet.Valnämnden är lokal valmyndighet och ska fullgörauppgifter enligt Vallagen och Folkomröstningslagen.Revisionen prövar om verksamheten utövas på ettändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställandesätt. Vidare prövas om räkenskaperna är rättvisandeoch om den kontroll som utövas inom nämnderna ärtillräcklig.Överförmyndarverksamheten ska utöva en god tillsynöver legala förmyndares (föräldrar) och förordnade godemäns och förvaltares förvaltning av underårigas respektivemyndlingars egendom.Miljö- och byggnadsnämnden handlägger ärenden somrör miljö- och hälsoskydd, plan- och byggärenden samtbygglov.Politisk verksamhet27


Tekniska nämnden har hand om frågor inom renhållningoch avfallshantering, vatten och avlopp, kommunensgator och vägar, beredskap och säkerhet samt räddningstjänst.M-nämnden har hand om frågor inom fritid och kultur,skola, förskola och fritidshem, vård och omsorg samtindivid- och familjeomsorg.Mål och måluppfyllelseKommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kommunövergripandemål anges i det kommunöver gripandestyrkortet. Måluppfyllelsen för kommunstyrelsens egetstyrkort presenteras under ”Gemensam verksamhet”.Valnämndens mål är att i genomförandet av val ochfolkomröstningar ge god service.Revisionen ska genom en effektiv revision samtdeltagande i förändrings- och utvecklingsarbetetmedverka till en effektiv kommunal verksamhet.Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånaresom är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelseroch uppkommen praxis ska följas.Miljö- och byggnadsnämndens, tekniska nämndens ochM-nämndens mål beslutas i respektive nämnd. De målsom är riktade mot kommunens medborgare presenterasunder respektive verksamhet.FramtidNästa gång allmänna val hålls till riksdagen, landstingsochkommunfullmäktige är år 2014. Detta år ska ävengenomföras val till EU-parlamentet.EkonomiMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Intäkter 0,1 0,4 1,2 0,4Kostnader 15,1 15,9 16,4 19,6Driftnetto 15,0 15,5 15,2 19,2Kostn/inv (kr) 457 467 456 577Investeringar 1,0 0,3 0,0 4,4Överskottet på 4,0 mkr beror till största delen på attKommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov ej ärutnyttjat fullt ut.28 Politisk verksamhet


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010EN VACKER OCH TRYGG KOMMUNINFRASTRUKTUR, SKYDD M M”Med en noggrann och genomtänkt samhällsplaneringmöjliggörs en fortsatt utbyggnad samtidigtsom vi bevarar det värdefulla i vår miljö.Självklart är det också viktigt att skapa goda förutsättningarför ett vitalt näringsliv i kommunen.”Ur ”Vision för Vellinge kommun”MILJÖ OCH STADSBYGGNADÅrets händelser• Byggnation har påbörjats av motorväg mellan Vellinge ochTrelleborg.• Avtal har tecknats med Trafikverket angående utbyggnad avTrelleborgsbanan för pågatågstrafik.• Översyn och utveckling av den kommuntäckande översiktsplanen.• Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för attskydda boende- och livsmiljöer mot höjda havsnivåer.• Fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken.• Detaljplaner för bostäder i Skanörs vångar, Höllviken,Hököpinge och Vellinge.• Detaljplaner för bostäder och pågatågsstationer i VästraIngelstad och Östra Grevie.• Utredningar och planer för centrumområdena i Skanör,Vellinge och Höllviken.• Genomförande av åtgärder enligt miljömålsprogrammet.Verksamhetens innehållMyndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen (PBL) ochMiljöbalken (för den enskilde oftast liktydigt med beslutom bygglov eller anmälan av verksamhet).Medverka till att fortlöpande utveckla ett långsiktigthållbart samhälle genom framsynt planering och genomarbetadtillståndsgivning.Främja en god byggnadskultur och boendemiljö i befintligaoch nytillkomna områden med god tillgänglighetsåväl i det offentliga rummet som i den enskilda bostaden.Upprätta nybyggnadskartor, göra utstakningar ochkontrollmätningar för att stödja byggandet samt utvecklaGIS-funktioner (Geografiskt Informationssystem) bl.a. föröversiktsplan.Upprätta översikts- och detaljplaner, utredningar ochprogram för utveckling av bostäder, service, verksamheter,rekreationsområden, infrastruktur, handlingsplan förskydd mot stigande havsnivå m.m. i samspel mednatur- och kulturmiljöer så att en attraktiv och konkurrenskraftigmiljö uppnås.KvalitetKvalitetsnivån i verksamheten mäts främst genom attuppfylla mål om genomförande av tillsynsplaner, handläggningstideroch rättssäkerhet/överprövning.Under året har utveckling av handläggningsrutiner medtjänsteyttranden i alla ärenden, tydligare beslutsmotiveringarm m skett.Mål och måluppfyllelseStyrkorten för Miljö och stadsbyggnad anger fem verksamhetsmål:MÅL: Tillsyn ska genomföras enligt beslutade tillsynsplanerinom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdena.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Tillsyn är genomförd enligt tillsynsplaner.MÅL: Genomsnittlig handläggningstid för ett beslutatbygglov (vid kompletta handlingar) ska vara max 8veckor.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Särstudier 2009 visade att hälften av de inkomna ansökningarfår bygglov inom fyra veckor. Samma relationbedöms uppstå för 2010.MÅL: Minst 80 % av överklagade beslut inom miljöoch bygg ska fastställas i 1:a överklagningsinstans(rättssäkerhet).Måluppfyllelse: MÅLET EJ UPPNÅTT!I 38 av 56 överklagade beslut i Länsstyrelsen harnämndens beslut fastställts, d v s ca 68 %. Under enfemårs period har ca 75 % av överklagade beslut ibygglovs ärenden fastställts i 1:a instans.MÅL: 80 % av åtagandena enligt miljömålsprogrammetska vara påbörjade.Infrastruktur, skydd m mInfrastruktur, skydd m m29


Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!För att genomföra lokala miljömålsåtgärder enligtåtgärdskatalog krävs särskilda insatser. Arbetet ska ske isamverkan med externa intressenter. Ca 80 % avnämndens åtgärder är påbörjade eller genomförda.MÅL: Ta fram handlingsplan för att skydda boende- ochlivsmiljöer mot stigande havsnivåer.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Utredning för området väster om Falsterbokanalen ärframtagen. Arbete pågår för området öster om kanalen.Åtgärdsplan i tre tidshorisonter upprättas. Visst genomförandei samband med andra arbeten. Informationlämnad till alla invånare.FramtidDen höga befolkningstillväxten som förväntas iÖresundsregionen fram till mitten av 2000-talet, förväntasleda till ett fortsatt högt bebyggelsetryck i Vellingekommun. Detta kommer att ställa stora krav på planeringo.dyl för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling, såatt kommunens attraktivitet och konkurrenskraft somboendemiljö bevaras. För att möjliggöra ytterligareutbyggnader och möta effekter av klimatförändringarkrävs fokus på planering för utbyggnad av kommunalservice, spårtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd motbl a en stigande havsnivå.Efterfrågan på bostäder inom kommunen förväntas bestå.Intresset för de östra kommundelarna ökar på sikt medpågatågstrafik.Ändring av Plan- och Bygglagen (PBL) 2011 samtBoverkets byggregler innebär bl a ökade krav på inspektioner,planbesked m m samt ökade krav på miljöbedömningaroch dylikt i planärenden. Dessutom krävs ändringav handläggningstider och beslutsordning i bygglovsärenden.Programrådsversionen av översiktsplanen har färdigställts.Den ska 2011 göras i en nätanvändarvänligversion.Förbättrad information på hemsidan och i tryckt materialska utvecklas. Införande av e-tjänster utreds.StatistikAntalBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Antagna detaljplaner 6 11 10 10Lagakraftvunna7 8 10detaljplanerPlanaktiviteter 48 46 43Inkommande1 397 928 899 1 200miljöärendenDelegationsbeslut miljö 414 293 294Inspektioner ,214 118 157provtagningInkomna bygglov 862 988 985 1 050Bygglov delegation 758 741 704 750Byggsamråd 157 119 133 150Nybyggnadskartor 175 155 159 125Överklagade ärenden 54 56 53Samråd fastighetsbildning 88 71 84Mätningar har visat att Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningeni genomsnitt har 130 besök och telefonsamtaldagligen under mottagningstiderna. Antal ärenden ärcirka 1 500 byggärenden, 500 MBK-ärenden och 1 000miljöärenden per år. Verksamheten är starkt omvärldsberoende.Antalet ärenden på miljösidan har minskat något, ävenexklusive särskilda tillsynsprojekt. Byggärendena har efternedgången 2008 ökat och ligger nu bara något undertoppnivån 2007.MARK OCH EXPLOATERINGÅrets händelser• Skanörs Vångar, avtalstecknande, projektering samtuphandling av entreprenad.• Utbyggnad av infrastruktur för nya Stora Hammars skolaoch nya Månstorpshemmet.• Färdigställande av infrastruktur för Företagspark SV etapp II iVellinge.• Exploateringsavtal för Påfågeln i Vellinge.Verksamhetens innehållBalansräkningsenhet Mark- och Exploatering innehållertvå verksamhetsgrenar:Förvaltning av markFörvaltningen har två delar; arealmässigt består denhuvudsakligen av mark för bestående verksamheter som30 Infrastruktur, skydd m m


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010golfklubbar, föreningar, förordnandeområden etc. Denmindre, men viktigaste delen, utgörs av förvaltning avmarkreserven. Denna äger kommunen för att utveckla tillannan verksamhet som bostäder, företagande etc.ExploateringsverksamhetSyftet med exploateringsverksamheten är att utvecklakommunägd mark för bostäder, företagande etc. För dettagenomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningarmm. Till stor del handlar exploateringsverksamheten omatt styra exploatering på privat mark inom kommunen,företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunenoch privata aktörer.Mål och måluppfyllelseStyrkortet för Mark och Exploatering anger två verksamhetsmål:MÅL: Sett över tiden ska industrimark alltid finnas atterbjudas intressenter.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Kommunen har mark för tilldelning för företag inomFöretagspark SV etapp II. Arbetet med att ta fram framtidamark för företagare är dock strategiskt viktigt.MÅL: För att säkerställa kvaliteten inom utbyggnadsområden,ska riktlinjer och mallar tas fram för exploateringsavtalen.Måluppfyllelse: MÅLET EJ UPPNÅTT!För att uppnå en större kvalitet och förvaltningsövergripandeenighet kring utbyggnadsområden skall riktlinjerför utförandet av allmänna anläggningar såsom belysning,beläggning, parkanläggningar etc tas fram och säkerställasvid upprättandet av nya exploateringsavtal. Arbetet meddetta pågår.StatistikMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Förköp 98 94 38* 120Arrenden 80 80 77 80Exploateringsavtal 3 3 17** 4Mark, förvaltning, ha 467 467 467 467Markreserv, ha 157 157 157 157*) Förköpslagen upphörde fr o m maj 2010.**) Av 17 tecknade exploateringsavtal hänför sig 16 till Skanörs Vångar(åtta ram- och åtta exploateringsavtal).Antalet arrenden kommer att minska i och med utbyggnadenav Skanörs Vångar.TEKNISK VERKSAMHETOCH RÄDDNINGSTJÄNSTÅrets händelser• Ny skötselentreprenad (NCC) för vägar och grönområdeni kommunen har startat 1 april.• Ny entreprenad (PEAB) för asfaltering.• År 2010 utmärkte sig genom att Vellinge hade fem vintermånadermed snö.• Arbetet har fortsatt med att minska hastigheten på vägarnagenom projektet ”Ta det piano”.• Arbetet har fortsatt med att öka tillgängligheten förfunktionshindrade och åtgärda enkelt avhjälpta hinder påallmän platsmark. De sista busshållplatserna på kommunalavägar har anpassast under året.Verksamhetens innehållHuvuduppgiften är att förvalta allmän platsmark: gator,vägar, gång- och cykelvägar, stränder, lekplatser, torg,parker och övriga grönområden. Ansvar för kollektivtrafiken,Skanörs hamn och räddningstjänsten ingårockså.FramtidRelativt stora exploateringar på kommunal mark hargenomförts 2009-2010. Utbyggnaden av Skanörs vångarkommer att ta stora resurser i anspråk kommande år.Generellt blir kommunens roll som motor i samhällsbyggnadsprocessenallt tydligare.KvalitetI SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) undersökning”Kritik på Teknik” fick kommunen överlag bra betygav invånarna i jämförelse med övriga kommuner. Förvissa områden, exempelvis vägar och asfaltering, harkommunen de mest nöjda invånarna av deltagandekommuner. I undersökningen ingick ett 90-tal kommuner.Infrastruktur, skydd m m31


Mål och måluppfyllelseI Tekniska nämndens styrkort anges fyra mål för tekniskverksamhet och räddningstjänst:MÅL: Av svarande ska minst 65 procent inom verksamhetsområdetgator och vägar, och minst 75 procent inomparkskötsel, vara mycket eller ganska nöjda i Kommunförbundetsenkät ”Kritik på teknik”.Måluppfyllelse: MÅLET EJ UPPNÅTT!Årets mätning gav resultatet 62 % för gator och 71 % förparker. Resultatet påverkades antagligen negativt av denhårda vintern med medföljande snöröjningsproblem.Noterbart är att resultatet för vägar var det högsta fördeltagande kommuner. Glädjande är att antalet missnöjdaligger kvar på tidigare låga nivåer.MÅL: Vid alla av räddningstjänstens utryckningar ska, vidicke pågående larm, en första styrka vara på plats inomtio minuter i kommunens tätorter samt påbörja tvåstationsinsatsi hela kommunen inom tjugo minuter.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Målet har uppnåtts vid samtliga larm.MÅL: Utföra 100 procent av planlagda tillsyner (brandsyner)av offentliga nöjes- och affärslokaler.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Alla planlagda tillsyner har genomförts.MÅL: Utföra 100 procent av planlagd information ochutbildning till kommunens invånare om räddnings tjänstensmöjligheter att hjälpa till vid olyckor.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Alla planlagda tillfällen har genomförts.FramtidNöjdheten bland kommuninvånarna över kommunen ochdess entreprenörers arbete är fortsatt stor, och ingentingger anledning att tro att det ska förändras.StatistikTeknisk verksamhetYta, tusen kvmBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Klippt gräs 667 680 686 685Buskage 239 241 239 240Asfaltvägar 810 822 816 820Grusvägar 54 55 56 60GC-väg asfalt 75 78 76 77GC-väg grus 9 10 11 10Summa 1 854 1 886 1 884 1 892RäddningstjänstPrestation, antalBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Brandutryckningar 69 83 44 85Trafikolyckor 47 58 61 55Sjukvårdslarm 51 54 51 50Övriga insatser 107 101 134 100Tillsyner 52 59 64 60Övrig infrastrukturTurism, näringslivs- och EU-verksamhet samt krisberedskap/säkerhet.Årets händelser• Genomförande av handlingsprogram för förbättring av denkommunala servicen till näringslivet.32 Infrastruktur, skydd m m


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010• Genomförande av EU:s landsbygdsutvecklingsprogramenligt LEADER-metoden i samarbete med Söderslättskommunerna,vilket bl a bidragit till Falsterbo Bird Show3-5 september.• I december 2010 avslutades arbetet med kommunensförsta handlingsprogram inom ramen för Lag om skyddmot olyckor.Verksamhetens innehållNäringslivs- och turismutveckling, turistbyråverksamhet,EU-samordning samt internationella kontakter.Ansvar för hanteringen av samhälleliga krissituationer,övning och kompetensutveckling av kommunens krisledningsorganisationsamt frivillig resursgrupp (FRG).I verksamheten ingår också tillståndsprövning, tillsyn,rådgivning, information och service till allmänheten,övriga nämnder och verksamheter.Mål- och måluppfyllelseI Kommunledningskontorets styrkort anges fyra verksamhetsmål:MÅL: 75 producenter från Vellinge ska vara Söderslättsmärktaden siste december 2010.Måluppfyllelse: MÅLET EJ UPPNÅTT!Det pågående Leader-projektet Söderslättsmärkt haridentifierat nya producenter från Vellinge som har intresseoch möjlighet att bli medlemmar i märkesordningen.MÅL: Initiering av minst tre utvecklingsprojekt enligtLeadermetoden inom EU’s landsbygdsutvecklings program(2007-2013).Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Projekten är Falsterbo Bird Show, Blickpunkt 2020 ochSöderslätts Museinätverk.MÅL: Genomförande av minst tre åtgärder enligt upprättathandlingsprogram för förbättring av den kommunalaservicen till näringslivet.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Genom Leaderprojektet Blickpunkt 2020 har nätverkssamarbetetmellan kommun och näringslivet stärkts. Enb2b handelsplats för försäljning av företag kallad”Bolagsplatsen” har lanserats. Ett nytt företagsregister”web Select” har införskaffats.MÅL: Att tillsammans med polis, frivillig resursgrupp (FRG),räddningstjänst, Östra Grevie folkhögskola och Sundsgymnasietgenomföra en krisledningsövning för att stärka denkommunala beredskapen inför en extraordinär händelse.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Övningen har ägt rum den 27 maj 2010 och totaltmedverkade flera hundra personer från de olikaorganisationerna.FramtidSamarbetet bör fördjupas med företagsnätverken medsyfte att ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet.Söderslättssamarbetet bör utvecklas för att stimulera enökad produktion och konsumtion av lokala tjänster ochvaror.Utvärdering under 2011 av kommunens handlingsprograminom ramen för Lag om skydd mot olyckor, medavseende på måluppfyllelse. Parallellt med detta arbetekommer ett nytt handlingsprogram att påbörjas.Fortsatt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.Ekonomi – totalt InfrastrukturMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Intäkter 43,0 52,6 37,4 34,8Kostnader 105,7 113,1 115,5 117,6Driftnetto 62,7 60,5 78,1 82,8Kostn/inv (kr) 1 909 1 824 2 345 2 490Investeringar 11,2 3,5 11,2 17,6Verksamhet infrastruktur visar totalt ett överskott motbudget på 4,7 mkr.Av tilläggsanslaget till infrastrukturåtgärder av engångskaraktärpå 10,0 mkr har ej under året utnyttjats 4,5 mkr.Av dessa ombudgeteras 3,2 mkr till 2011 för att projektenska kunna slutföras under våren.Investeringsverksamheten har ett överskott mot budget på5,4 mkr. Överskottet hänför sig främst till investeringar,vilka ej genomförts under året, inom teknisk verksamhetmed 5,6 mkr. Den största investeringsutgiften under åretavser markinköp med 8,1 mkr.Infrastruktur, skydd m m33


En kommun med aktiv fritidFRITID OCH KULTUR”Våra barn och ungdomar behöver en aktiv fritid.Goda levnadsvanor grundläggs i tidig ålder.Engagerade föräldrar och aktiva föreningar har härstor betydelse.”Ur ”Vision för Vellinge kommun””Kulturutbudet ska ge möjlighet till upplevelsersom gör barn och ungdomar medvetna om värdetav kvalitet inom litteratur, musik, konst, film ochteater.”Ur ”Översiktsplan 2010”Årets händelser• Ny omklädningsbyggnad på Höllvikens idrottsplats.• Nytt konstgräs på befintlig grusyta på Tångvallaplanen.• Ungdomssatsningar i form av skateparker, beachvolleyplanoch extra satsningar på fritidsgårdar och Vanningen.• Ny fritidsledarorganisation fr.o.m. 1 maj 2010.• Invigning av nya lokaler för Vellinge fritidsgård.• Mätning av självbetjäningsgraden med hjälp av RFID-teknik(Radio Frequency Identification) har införts på Skanörs ochV Ingelstads bibliotek. RFID kan därmed mätas på samtligabibliotek.Verksamhetens innehållKommunens idrottsanläggningar används flitigt av detideella föreningslivet. Vanningen är öppet för allmänhetenoch hemvist för simklubben. Badet har en tydlig friskvårdssatsningmed bad, massage, sjukgymnastik ochstyrketräning. För ungdomar fungerar fritidsgårdarna sommötesplatser och erbjuder aktiviteter. Under kvällar ochnätter finns en aktiv fältgrupp i kommunen.Kontantbidrag ges till föreningar i form av lokalt aktivitetsstödoch administrations- och instruktörsbidrag. Ävenandra organisationer som t.ex. Falsterbo Horse Show,Fotevikens Maritima Centrum och FalsterbonäsetsMuseiförening får bidrag till sina verksamheter.Folkbiblioteken i kommunen är en viktig mötesplats ocherbjuder sina besökare information och medieförsörjning.Något som upplevs som en stor tillgång på samtligakommunala grundskolor är de fackutbildade skolbibliotekarierna.Falsterbo Konsthall visar årligen tio utställningar somsamordnas av två konstpedagoger. De bedriver även enunik uppsökande verksamhet i förskolan och vård- ochomsorgsboenden. En årlig kulturgaranti finns för 3-, 6-,9-, 12- och 15-åringar. Ett rikt utbud av kultur aktiviteterför alla åldrar arrangeras under året både av föreningar,entreprenörer och kommunen. För äldre på vård- ochomsorgsboenden genomförs särskilda ”kultur i vården”aktiviteter.KvalitetFör att öka kvaliteten i verksamheten så genomfördes enbrukarundersökning inom fritids- och kulturutbudet föråldern 7–13 år. Resultatet av undersökningen utvärderasoch ligger till grund för de verksamhetsförändringar somkommer att göras under år 2011.Mål och måluppfyllelseI M-nämndens styrkort anges tre verksamhetsmål för Fritidoch Kultur:MÅL: För att öka brukarinflytandet inom fritid- ochkulturutbud för åldern 7–13 år genomföra en brukarundersökningsamt utvärdera resultatet och vidta åtgärder.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Undersökningen är genomförd under hösten.MÅL: Öka självbetjäningsgraden genom införande avRFID-teknik på Vellinge och Höllvikens bibliotek.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Självbetjäningsgraden har följts på Vellinge ochHöllvikens folkbibliotek, och visar en ökning efterinförande av den nya utlåningstekniken.MÅL: Genomföra och utvärdera ny inriktning på fritidsgårdsverksamheten.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Under året har det införts en ny organisation för fritidsledare.Förändringen har inneburit samordningsvinster, likavillkor samt stärkt det kommunala övergripande arbetet.34 Fritid och kultur


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010FramtidVid årsskiftet 2010/11 startar en ny badenhet i det nyavård- och omsorgsboendet Månstorps ängar.En ny integrerad sporthall uppförs i samband med att nyaSt Hammars skola byggs. I projektet ingår även en mindrekonstgräsyta för skola och föreningsliv.En ny fritids- och kulturplan bör utarbetas.StatistikPrestation (tusental)Bokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Besökare Vanningen 107 103 104 110Besökare bibliotek 331 323 370 331Utlån 213 230 251 213Besök på webben 24 30 33 35Besök på konsthall 13 16 15 14Guidade visningar63 82 101 67konsthall, antalMusikskolan, antal elever 645 668 615 650Antal besökare på biblioteken är högre än planerat ochjämfört med tidigare år. Detta p g a att Vellinge folkbibliotekunder 2009 har integrerats med Sundsgymnasietsskolbibliotek. Jämförelsen med tidigare års statistik ärdärför inte helt relevant.Antal utlån är högre än planerat och detta beror framföralltpå attraktionskraften på de nya folkbiblioteken iHöllviken och Vellinge, samt den nya självbetjäningsteknikenRFID.Antal elever i Musikskolan har under hösten ökat till 660elever mot vårens 570. Förändringen beror mest på attutbudet har blivit bredare på den populära musikallinjenmed tre nya åldersfördelade grupper mot tidigare en.Dessutom har Musikskolan marknadsförts på ett merstrategiskt sätt.EkonomiMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Intäkter 5,5 6,4 9,0 8,3Kostnader 70,1 77,8 90,1 89,1Driftnetto 64,6 71,4 81,1 80,8Kostn/inv (kr) 1 967 2 153 2 435 2 430Investeringar 44,7 61,2 16,4 15,3Fritid- och kulturverksamhetens årsutfall på 81,1 mkr,ligger i stort sett i linje med tilldelad budgetresurs.Årets investeringsutgift uppgår till 16,4 mkr. Investeringarnaavser bl a nya konstgräsplaner på Tångvallaplanenoch Höllvikens idrottsplats, ny- och tillbyggnation avomklädningsrum på Höllvikens idrottsplats, strukturbesprutningav löparbanorna på Vellinge idrottsplats samtombyggnad av Lindesgården till fritidsgård. Vidare harbiblioteken i Skanör och V Ingelstad utrustats medRFID-teknik.Fritid och kultur35


En kommun med fokus på kunskap och valfrihetPEDAGOGISK VERKSAMHET”Vi vet att högklassiga skolor, god vård ochomsorg och bra barnomsorg är kärnfrågor för deflesta. Därför ska vi erbjuda det bästa inom dessaområden.”Ur ”Vision för Vellinge kommun””Det yttersta målet med verksamheten är att gevåra barn och ungdomar grundläggande ochbestående kunskaper och färdigheter – en godutbildning.”Ur ”Plan för den pedagogiska verksamheten”Årets händelser• Införande av ”barnomsorgspeng” för förskola ochfritidshem har ökat valfriheten för vårdnadshavarna.Kommunernas möjlighet att reglera antalet platser ienskilda verksamheter upphör.• Allmän förskola även för 3-åringar har införts på sammavillkor som för 4-5 åringar.• Kompetensutveckling för förskollärare, Förskolelyftet, ärinförd med statligt bidrag.• Implementering av förskolans nya läroplan startade underhösten.• Grundskolans pedagoger har förberett sig för de nyaläroplaner och kursplaner som skall gälla från 2011.• Förberedelser har gjorts för att genomföra gymnasiereformen.• Uppförande av Stora Hammars nya skola och förskolafortskrider.• Ängdala friskolor AB har under hösten utökat verksamheten.• Höstterminen 2010 har projektet ”En till en” startat påSundsgymnasiet. Detta innebär möjligheter för ett ändratpedagogiskt arbetssätt då elever i årskurs 1 får tillgångtill personlig bärbar dator.• Implementeringen av den nya lärportalen Rexnet har tagitfart under ledning av IKT-pedagog (Information-Kommunikation-Teknik).Verksamhetens innehållBarnomsorgen omfattar förskola 1–5 år, familjedaghem1–5 år och allmän förskola 3–5 år. I verksamheten ingåräven skolbarnsomsorg i form av fritidshem 6-12 år.Kommunen har totalt 25 förskolor varav 17 drivs i enskildregi. Syftet med verksamheten är att erbjuda en pedagogiskverksamhet som stimulerar och uppmuntrar barnetsutveckling och lärande.Kommunen har tolv grundskolor, varav nio i kommunalregi. Förskoleklass för sexåringar och fritidshem 6–12 årär integrerade i samtliga grundskolor. Merparten skolorhar en organisation som erbjuder skolgång på sammaskola för åldrarna 6–16 år. En integrering som har flerapedagogiska fördelar.Kommunen har även särskoleverksamhet med träningsskolaoch grundsärskola.Gymnasiestudier kan ske antingen vid kommunens egengymnasieskola, Sundsgymnasiet, eller andra gymnasieskolori Skåne, såväl kommunala som fristående. Sundsgymnasiethar för närvarande cirka 825 elever. Elever isärskola har möjlighet till gymnasiestudier i kommunalaeller fristående skolor utanför kommunen.Vuxenutbildning erbjuder studier på såväl grundskolesomgymnasienivå samt möjligheter att delta i kurser iandra kommuner. Inom vuxenutbildningen i Vellingefinns även Svenska för invandrare (Sfi) och Särvux.KvalitetUnder året har kvalitetsarbete utförts inom olikaområden. Styrkorten har utgjort en del av kvalitetssäkringenoch de uppsatta målen i dessa är till alla delaruppfyllda.Tillsyn av de fristående förskolorna inom kommunen hargjorts med speciell inriktning mot ”barn i behov avsärskilt stöd” och ”plan mot kränkande behandling”. Ingaanmärkningar riktades mot dessa förskolor.Enkätundersökningar har genomförts för föräldrar medbarn i förskolan och elever i grundskolan. Resultatetpubliceras under våren 2011. Vidare har kunskapsutvecklingenhos elever i grundskolan och gymnasieskolanredovisats vid olika tillfällen för M-nämnden. Såvälbetygsnivåer som meritvärde och andelen elever behörigatill gymnasieskola har med hjälp av Skolverkets verktygredovisats och diskuterats.Vid kontinuerliga möten mellan företrädare för såvälfristående som kommunala pedagogiska verksamheter harkvalitets- och uppföljningsfrågor diskuterats.36 PEDAGOGISK VERKSAMHET


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010Mål och måluppfyllelseI M-nämndens styrkort anges två verksamhetsmål förpedagogisk verksamhet:MÅL: Upprätta handlingsplaner för kränkande särbehandlingoch likabehandling enligt ny lagstiftning.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Vid tillsyn i de enskilda verksamheterna har detta områdegranskats.MÅL: Kartlägga behovet av kompetensutveckling iförskolan inom genuskunskap samt genomföra insatserinom området.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Samtlig personal inom förskolan i kommunal regi harerbjudits kompetensutveckling samt uppföljningar inomområdet. Under hösten slutfördes kompetensutvecklingen.FramtidNy skollag träder i kraft 1 juli 2011. Bland annat kommerdetta att innebära förändrade roller mellan stat ochkommun och att rektorerna kommer att få besluta omorganisationen inom enheten.Ny betygsskala i sex steg införs i grundskola och gymnasieskolafrån och med hösten 2012. Beslut om betyg frånårskurs 6 förväntas också komma.Nya behörighetsregler och kompetenskrav för lärare samtett införande av en lärarlegitimation. Reglerna är ännuinte fastställda och därför kan inte konsekvensernaöverblickas. Reglerna kommer att vara anpassade till dennya lärarutbildning som startar hösten 2012.Fortsatt satsning på Information-Kommunikation-Teknikarbetetinom pedagogisk verksamhet för att möjliggöra ettmodernt pedagogiskt arbetssätt, och för att förmedlakommunikation mellan hem och skola.Hösten 2011 kommer en ny reformerad gymnasieskola attinföras. Förberedelsearbete för detta pågår såväl nationelltsom lokalt.På nationell nivå har påbörjats ett omfattande arbete mednya läro- och kursplaner för de olika skolformerna. Framtill 2011, när arbetet ska vara klart, kommer Skolverket attarrangera seminarier för information och diskussion.Byggnationen av Stora Hammars nya förskola och skolaberäknas vara klar under senare delen av 2011. Skolansverksamhet kommer att omfatta åldrarna 6-16 år.Ängdala skolor AB kommer ytterligare att utöka sinverksamhet och en tillbyggnad kommer att stå klar underhösten 2011.Projektering av ny förskola i norra kommundelarnakommer att inledas under 2011, för att möta den förväntadeökningen av antalet barn när kommundelen fårtågförbindelse.Den politiska ambitionen i kommunen fortsätter att varaatt andelen fristående verksamhet inom det pedagogiskaområdet ska öka.StatistikPrestationBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Förskola 1 907 1 940 1 950 1 908Pedagogisk omsorg/78 65 50 72FamiljedaghemFritidshem 1 702 1 708 1 781 1 741Förskoleklass 432 452 453 451Grundskola 4 031 3 971 3 973 3 911Grundsärskola 34 33 31 34Gymnasieskola 1 425 1 507 1 477 1 519Gymnasiesärskola 23 22 21 30Vuxenutbildning 167 202 209 195TOTALT 9 799 9 900 9 945 9 861Egen regi 7 509 7 109 6 836 6 844andel i % 77 72 69 69Annan regi 2 290 2 791 3 109 3 017andel i % 23 28 31 31Vårdnadsbidrag 11 9 25PEDAGOGISK VERKSAMHET37


Jämfört 2009 ökar antalet barn/elever med totalt 45.Barn/elever i egen kommunal regi minskar med 273(- 3 %), medan barn/elever i annan regi ökar med 318(+ 3 %).EkonomiMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Intäkter 79,7 82,6 80,8 77,8Kostnader 699,1 725,7 731,4 736,0Driftnetto 619,4 643,1 650,6 658,2Kostn/inv (kr) 18 859 19 393 19 536 19 793Investeringar 94,8 62,7 97,3 129,3Det redovisade överskottet jämfört mot budget uppgår till7,6 mkr vilket motsvarar ca 1,2 % av budgeten. Anledningentill att det blir ett överskott, trots att antalet barn/elever ökat med 84, förklaras till största delen av en lägrekostnad för produktionen i den egna verksamheten påsammanlagt 6,1 mkr. Detta överskott kommer verksamhetenatt ta med sig till år 2011, enligt särskilt beslut iKommunfullmäktige om över-/underskott.Årets investeringsutgift uppgår till 97,3 mkr. Satsningarnaavser till största delen nyproduktion av Stora Hammarsnya skola med 80,5 mkr. Årets utfall på denna investeringblev 32,4 mkr lägre än budgeterat. Det beror på attutbetalningsplanen ligger senare i tid.Under året har även gjorts tillbyggnad av Ängdala skolamed 10,4 mkr och förbättringar i utemiljön på Sandeplanskolanmed 2,5 mkr.38 PEDAGOGISK VERKSAMHET


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010EN KOMMUN MED OMSORGVÅRD OCH OMSORG”Vi vet att högklassiga skolor, god vård ochomsorg och bra barnomsorg är kärnfrågor för deflesta. Därför ska vi erbjuda det bästa inom dessaområden.”Ur ”Vision för Vellinge kommun””Utifrån dina behov och val ska det vara tryggt attåldras i Vellinge kommun.”Ur ”Äldreomsorgsplan”Årets händelser• Valfrihetssystem i hemtjänst och delegerad hemsjukvård harinförts 2010-01-01.• Valfrihetssystem inom ledsagning, avlösarservice och personligassistans enligt LSS har införts 2010-09-01.• Arbete har genomförts för möjlighet att välja vård ochomsorgsboende fr o m 2011-01-01.• Treårigt avtal har tecknats med Carema äldreomsorg ABom att driva Månstorps ängar som är klart för inflyttning ijanuari 2011.• Ett samlat anhörigstöd har utvecklats under året och enanhörigkoordinator har anställts.Verksamhetens innehållVård- och omsorgsverksamheten består av äldreomsorgoch LSS-verksamhet. Inom äldreomsorgen erbjudshjälpinsatser i det ordinära hemmet, vård- och omsorgsboendeför dem som inte längre kan bo hemma, stöd i formav avlösning på korttidsplats eller i hemmet, dagverksamhet,hemsjukvård och rehabiliteringsinsatser samt hjälpmedel.Kommunen har sex vård- och omsorgsboendenmed totalt 190 platser, varav 20 korttidsplatser. Ca 750personer får insatser i hemmet, allt från serviceinsatser ochtrygghetslarm till omfattande omvårdnad och vård i livetsslutskede.Inom LSS-verksamheten erbjuder kommunen bostad medsärskild service för vuxna, daglig verksamhet, korttids- ochfritidsverksamhet för barn, personlig assistans, ledsagare,avlösning med mera. Kommunen har tre LSS-boendenmed totalt 17 platser samt en korttidsplats.Vård- och omsorgsverksamheten bedrivs till stor del påentreprenad. All äldreomsorg, d v s alla insatser i hemmetsamt alla vård- och omsorgsboenden, drivs i annan regi.Inom LSS-verksamheten drivs alla bostäder med särskildservice för vuxna på entreprenad. Övrig LSS-verksamhetdrivs i kommunal regi.Valfrihetssystem infördes i januari 2010 inom hemtjänstoch delegerad hemsjukvård och inom LSS-insatsernaledsagning, avlösning och personlig assistans from2010-09-01.Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade i nybebyggelseoch offentliga miljöer sker bl a genom snabbbostadsanpassning enligt enskilda behovsbedömningar.Kommunen ansvarar också för att transporter för personermed funktionshinder, d v s färdtjänst, erbjuds kommuninvånarna.KvalitetRutiner för kvalitetsuppföljning av verksamheten ärpolitiskt beslutade. Ett nytt ledningssystem för äldre- ochhandikappomsorgen antogs under 2010. En heltäckandebrukarundersökning i äldreomsorgen genomfördes av SCBunder våren 2010. Sammanfattningsvis hade NKI (Nöjd-Kund-Index) förbättrats något, hemtjänst visade bättreresultat än 2008, medan resultatet i vård- och omsorgsboendehade försämrats något. Man kan anta att införandetav valfrihetssystem varit en bidragande faktor till förbättradnöjdhet i hemtjänsten.Under 2010 har verksamhetsuppföljningar gjorts i allverksamhet som drivs i extern regi. Utgångspunkten varresultaten i brukarundersökningen och åtgärdsplaner för2011 begärdes in av kommunen. Mot bakgrund av nyanationella riktlinjerna som antogs under 2010 genomfördesen fördjupad uppföljning inom demensområdet.Syftet var att följa upp dagverksamheten och livskvalitetenför personer med demenssjukdom i vård- och omsorgsboende.Verksamhetsuppföljningar inom LSS verksamhetenhar gjorts med goda resultat. Ambitionen inför 2011är att även följa upp den egna regin.Mål och måluppfyllelseI M-nämndens styrkort anges två verksamhetsmål förvård- och omsorg:MÅL: Anpassa interna arbetsmetoder och verksamhetssystemför att kunna lämna data till Socialstyrelsens nyaVård och omsorg39


mätning ”Kvalitetsindikatorer inom vård och omsorg”2010.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Uppgifterna kan tas fram manuellt. Nästa steg är att deska kunna tas ut via verksamhetssystem såsom Palliativaregistret och Senior Alert av Socialstyrelsen.MÅL: Utvärdera införandet av Intraphone uppföljningsochdokumentationssystem.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Statistikunderlag tas fortlöpande fram från systemet.Analys och utvärdering har gjorts under hösten.FramtidNationellt perspektivSocialstyrelsen presenterade inför 2010 nya ”Nationellakvalitetsindikatorer inom vården och omsorgen omäldre”. Arbetet är en del av regeringsuppdraget somhandlar om att utveckla ett nationellt system för kvalitetsjämförelser.Det kommer att krävas allt större resurser avkommunerna att kunna leverera uppgifter och statistik,hantera olika register, samt anpassa verksamhetssystementill både lokal och nationell uppföljning.Kommunerna står inför uppgiften att öka medborgarnasmöjligheter till insyn i verksamheten och få informationom service och olika valmöjligheter. ”Den NationellaIT-strategin för vård och omsorg” som antagits av flertaletkommuner, däribland Vellinge, säger att e-förvaltning skainföras i all offentlig förvaltning.”Nationella riktlinjer för god vård och omsorg viddemenssjukdom” antogs i juni 2010. Dessa är intetvingande, men utgör rekommendationer för hur omsorgenvid demenssjukdom bör utformas. Särskilt betonasvikten av bra dagverksamhet, dagliga aktiviteter, småskaligaboendeformer, ett teambaserat arbetssätt och behovav kompetensutvecklingsinsatser. En successiv anpassningav verksamheten utifrån de nationella rekommendationernakommer att behöva göras kommande år. Endemenskoordinator kommer att anställas från 1 mars2011 under ett år för att utveckla samverkan medprimärvården och arbeta med de nationella riktlinjerna.Regeringen har gett fyra uppdrag för att förbättra insatserför äldre inför 2011 och kommande år. Kommunerna fårmed vägledning av Socialstyrelsen uppmaning attutarbeta lokala värdighetsgarantier samt följa upp ochoffentliggöra hur man lever upp till dessa. Socialstyrelsenfår också uppdrag att ta fram ett system för värdegrundsmärkningav omsorgen samt utarbeta ett nationelltinstrument för behovsbedömning. Särskilt fokus skaläggas på psykisk ohälsa bland äldre. Prestationsbaseradestimulansmedel kommer att utgå till kommunerna inomvissa av dessa områden under 2011.Den så kallade ”LSS-utredningen” som gjort en översynav hela LSS lagstiftningen blev klar 2010 och innebär inga40 Vård och omsorg


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010större förändringar, inte heller gällande ansvarsfördelningmellan stat och kommun.Lokalt perspektivRegeringen är angelägen om att kommunerna införvalfrihetssystem (LOV) inom socialtjänstens område, isynnerhet inom äldreomsorgen. 153 kommuner harbeslutat att införa valfrihetssystem hittills och 68 kommunerhar LOV i drift. Vellinge har under 2010 infört LOV ihemtjänst och delegerad hemsjukvård samt valfrihetssysteminom ledsagarservice, avlösarservice och personligassistans, enligt LSS. Möjlighet att kunna välja vård- ochomsorgsboende införs 2011.Parallellt med färdigställandet av nya Stora Hammarsskola, ska det börja planeras och projekteras för enutbyggnad på markområdet Kronodalsgården i form avbåde trygghetslägenheter, bostäder anpassade till LSSmålgrupper och vård- och omsorgsboende.Det är i Höllviken samt Skanör/Falsterbo som vi ser denstörsta ökningen av antalet 80 år och äldre under kommandetioårsperiod. Totalt beräknas en ökning med 400personer, varav 300 i Höllviken och 100 i Skanör/Falsterbo.StatistikPrestationBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Andel vht på annan huvudman än kommunen– vård- och67 % 100 % 100 % 92 %omsorgsboende– hemtjänst 100 % 100 % 100 % 100 %Antal köpta dygn i vård- 3 159 3 252 3 060 3 663och omsorgsboende,utanför kommunenAntal byggstenstimmar 168 364 171 077 162 144 190 000Ansökningarbostadsanpassningsbidrag144 158 177 200Köpta dygn i vård- och omsorgsboenden i annan kommun,3 060 dygn, motsvarar 8 brukare.Hemtjänstvolymen har minskat med 5,2 % mellan 2009och 2010. En kraftig minskning av hemtjänsttimmarnaskedde sista kvartalet 2009, och denna låga nivå har legatkvar till det sista tertialet 2010, då timmarna ökat igen. Enförklaring till minskningen är införandet av LOV. Dettahar fått till följd att kommunen nu utbetalar serviceinsatsernautifrån den utförda tiden som har registrerats viaintraphone, och inte som tidigare utifrån beviljad tid.Bostadsanpassningsärenden har ökat med 10 respektive20 % jämfört med 2009 och 2008.EkonomiMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Intäkter 43,3 51,5 40,0 40,4Kostnader 289,3 287,4 279,2 296,4Driftnetto 246,0 235,9 239,2 256,0Kostn/inv (kr) 7 490 7 114 7 183 7 698Investeringar 0,0 0,4 4,3 8,3Vård- och omsorgsverksamheten beräknas ge ett överskottpå 16,8 mkr. En stor del av överskottet kan förklaras avlägre prestationer inom hemtjänst med 7,6 mkr. Denberäknade volymökningen 2010 har inte inträffat.LSS-verksamheten genererar ett överskott på 3,1 mkr, därledsagarservice står för den största delen av överskottet.Intäktssidan visar på ett överskott med 1,9 mkr vilketberor på ökade omvårdnadsavgifter.Resterande överskott beror bl a på rekryteringsproblemvid vakanser på personalsidan inom Utredningsenhetenför social och medicinsk omsorg.Under året har det införskaffats inventarier för 2,4 mkr tilldet nya vårdboendet i V Ingelstad och inköpts trygghetslarm/passageutrustningför 1,9 mkr.Vård och omsorg41


En kommun med barnens behov i centrumINDIVID- OCH FAMILJEOMSORG”Vi får heller aldrig glömma att vi alla är individer,vi alla är olika. Vad som är bäst för en, är baranäst bäst för en annan. Det finns inga standardlösningarsom passar alla.”Ur ”Vision för Vellinge kommun”Årets händelser• Förändrat socialförsäkringssystem, arbetslöshet och hemlöshethar gett ökat behov av försörjningsstöd.• Fortsatt högt antal sociala barnavårdsutredningar.• Kommunen har tecknat avtal om mottagande av fem tillåtta ensamkommande flyktingbarn. Under året har fyrabarn tagits emot enligt avtal och ett utanför avtal.• Drogförebyggande projekt i samverkan med FMN (FöräldrarMot Narkotika).Verksamhetens innehållIndivid- och familjeomsorgen (IFO) består av traditionellaIFO, socialpsykiatrin och Arbetsmarknad Enheten Rehab(AMER).”Traditionella” IFO är central stödresurs till M-förvaltningensorganisation, ger och förmedlar stöd vård ochbehandling samt bedriver skolhälsovård. Försörjningsstöd,hushållsekonomisk rådgivning samt tillsyn och handläggningav ärenden enligt alkohollagen ingår också iarbetsuppgifterna.Inom socialpsykiatrin erbjuds arbete med stöd samtdaglig sysselsättning och social rehabilitering för personermed psykisk funktionsnedsättning. Det bedrivs ävenanhörigstöd. Lillgården driver boende för personer medpsykisk funktionsnedsättning samt utför boendestöd tillpersoner i ordinärt boende.AMER genomför bland annat arbetsmarknadsprogram förpersoner som är långtidsarbetslösa och/eller har speciellabehov och som står utanför arbetsmarknaden.KvalitetTraditionella IFO har under ett par år drivit ett projektsom syftat till att fullt ut införa BBIC (Barnens Behov ICentrum) som utredningssystem för att utveckla ochkvalitetssäkra barnavårdsutredningar och uppföljning avinsatser. BBIC-systemet syftar även till att göra barnen ochderas familjer mer delaktiga i utredningar och insatser.Under 2010 har ansökan om ordinarie BBIC-licensgodkänts av Socialstyrelsen, vilket är ett kvitto på attkvalitetsutvecklingen inom barnavårdsutredningarna tagitett stort kliv framåt.42 Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010Av de totalt 88 hushåll som någon gång under 2008erhöll försörjningsstöd, var 59 ej aktuella under 2010.Detta ger en måluppfyllelse på 67 %. En historiskt sett lågsiffra, men ändå ett mått på att de flesta av försörjningsstödstagarna,trots förändringarna i socialförsäkringen ochen svår arbetsmarknad, är möjliga att hjälpa till att blisjälvförsörjande.Under våren genomfördes en brukarundersökning blandbesökande försörjningsstödstagare. Undersökningen gavett mycket gott resultat. Samtliga besökare under denperiod som undersökningen pågick var nöjda med sittbesök.Socialstyrelsen har under 2010 gjort tillsyn enligt 13 kap1 § SoL av dokumentation och handläggning av utredningarav vuxna med missbruksproblem. De krav somSocialstyrelsen ställer på handläggningen uppfylls endastdelvis. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att höjakvalitetsnivån på myndighetsutövningen. Framförallthandlar det om att säkerställa rättsäkerheten för denenskilde.Socialpsykiatrin har under året analyserat brukarundersökningarpå Kornet, Lillgården och Arbete med stöd.Undersökningarna visar att brukarna känner förtroendeför personalen och delaktighet i de insatser som erhålls.Brukarna känner sig trygga och tycker att de blir bemöttamed respekt. Tillgängligheten upplevs som god. Brukarnaär överlag nöjda med de insatser som erhålls, och detycker att de ökar den egna förmågan och möjligheten tillett självständigt liv framöver.Mål och måluppfyllelseI M-nämndens styrkort anges två verksamhetsmål förindivid- och familjeomsorg:MÅL: Andelen återaktualiseringar vid struktureradeöppenvårdsinsatser för barn och ungdom ska vara högst25 % med samma förändringsbehov som påbörjats undersenaste året.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Uppnått genom en hög nivå i utredningsarbetet innaninsats beviljas, samt genom att BBIC använts i samtligautredningar.MÅL: Erhålla godkännande från Socialstyrelsen omordinarie BBIC-licensMåluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Alla utredningar genomförs nu enligt BBIC och alla gamlaärenden är konverterade. Socialstyrelsen har beviljatordinarie licens.FramtidLågkonjunkturens efterverkningar kommer att innebärafortsatt stora konsekvenser för individ- och familjeomsorgensverksamhet. Förändrat socialförsäkringssystem,arbetslöshet och hemlöshet slår hårt mot familjer ochenskilda. Antalet besök på familjerådgivningen har ökatmed 46 % mellan åren 2009 och 2010. Behovet avförsörjningsstöd är fortsatt stort och det är svårt att få utklienter i självförsörjning. Den genomsnittliga hjälptidenför en familj med försörjningsstöd har ökat med 44 %mellan åren 2008 (snitt 4,3 månader) och 2010 (snitt 6,2månader). Utbudet av billiga bostäder är litet och allt flerhemlösa hänvisas till dyra tillfälliga boenden.Antalet öppnade barn- och ungdomsutredningar ökadekraftigt under slutet av 2009 och innebar att totalt 100utredningar öppnades under året, en fördubbling jämförtmed 2008. År 2010 visar en fortsatt hög nivå med 98öppnade utredningar. Samtidigt ökar kvalitetskraven frånlagstiftare och tillsynsmyndighet. Kraven kan mötas medkvalitetssäkring genom utredningssystemet BBIC. Under2010 har ordinarie licens erhållits, och arbetet går nuvidare med att försöka bibehålla den höga kvalitetsnivåsom behövs för att kunna behålla licensen.Fr om januari 2011 införs en ny organisation med enspecialisering av myndighetsutövningen och en förstärkningav socialsekreterarresursen. Detta bör ge godaförutsättningar inför framtiden för ett framgångsrikt arbete.Inom socialpsykiatrin ökar behovet av boendestöd ochdaglig verksamhet. Det ökande behovet av boendestödser ut att vara en längre pågående trend. Inom dagligverksamhet är det framförallt arbete med stöd som ståttför ökningen under 2010. Unga kvinnor med självskadebeteendehar stort behov av stöd och denna målgrupp serut att öka framöver.Individ- och familjeomsorgIndivid- och familjeomsorg43


StatistikPrestationBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Försörjningsstöd antal 88 105 111 100hushållBarn- och ungdomsvårdHVB, dagar 489 1 358 1 075 230Familjehem, dagar 6 725 4 942 5 991 6 010Strukturerad öppenvård, 11 987 7 349 7 782 10 100dagarVuxenvårdHVB, dagar 2 800 1 534 2 896 1 650Öppenvård, dagar 950 984 1 149 1 750SocialpsykiatriAntal i särskilt boende 16 15 15 16Antal i ordinärt boende 9 12 15 11Antal i daglig verksamhet 49 36 52 50Antalet HVB (Hem för vård och boendeplaceringar) dagarför barn och ungdom är fortsatt högt och familjehemsdagarnastiger. Den nedåtgående trenden inom öppenvårdenför barn och ungdom verkar nu ha vänt, och antaletöppenvårdsdagar ökar jämfört med 2009.Inom vuxenvården håller tendensen med tyngre problematiki sig med fler HVB dagar och färre öppenvårdsdagarän beräknat. Antalet tunga missbruksärenden harökat, vilket under året resulterat i flera placeringar medstort vårdbehov, bl a tre placeringar i tvångsvård enligtLVM (Lagen om vård av missbrukare).Boendestödet fortsätter att öka och 15 personer är nubeviljade boendestöd. En utvärdering av verksamhetenhar genomförts och identifierade utvecklingsområdenkommer att följas upp under 2011.Ökningen inom daglig verksamhet beror på att en nyverksamhet, Arbete med stöd, har startats upp under året,men också på att antalet inskrivna ökat under året.EkonomiMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Intäkter 6,4 6,3 7,4 5,9Kostnader 58,2 57,5 65,7 60,2Driftnetto 51,8 51,2 58,3 54,3Kostn/inv (kr) 1 577 1 544 1 751 1 633Investeringar 0,0 0,2 0,0 0,0Resultatet för individ- och familjeomsorg visar ett underskottpå 4,0 mkr.Underskottet beror till största delen på ökade kostnaderför försörjningsstöd med 1,9 mkr. Även några tyngremissbruksärenden, som genererat kostsamma LVM-placeringar,har bidragit till det negativa resultatet.44 Individ- och familjeomsorg Gemensam verksamhet


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010En effektiv kommunGEMENSAM VERKSAMHET”Viktigt för den enskildes frihet är en låg skatt. Attvar och en får behålla mer av sin lön borde varaen självklarhet. Med en kostnadseffektiv verksamhetblir detta möjligt.”Ur ”Vision för Vellinge kommun”KOMMUNÖVERGRIPANDEVERKSAMHETÅrets händelser• Beslut om ny förvaltningsorganisation att gälla fr o m1 januari 2011 har fattats vid Kommunstyrelsens sammanträdei juni 2010.• Arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi ochgrafisk profil har påbörjats.• Statistiska Centralbyråns ”Medborgarundersökning” hargenomförts under hösten.• Möjlighet för ”Vellingeiten” att via internet följa sina ärendeni dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3 inleddesunder sommaren med Kommunstyrelsens inkomna,registrerade ärenden.• Ett nytt samverkansavtal mellan kommunen och polismyndighetenhar tecknats. Fokus på samverkan ligger påskadegörelse, buskörning, bostadsinbrott och narkotikabrottbland ungdomar.Verksamhetens innehållDen kommungemensamma verksamheten består i stort avde centrala stabs-, kansli-, ekonomi-, personal-, informations-och IT-funktionerna. Även Vellinge Direkt (detdirekta informationsarbetet mot kommuninvånarna),driften av Kommunhuset och kontorsvaktmästeriet,kommunens riskhantering samt den verksamhet sombedrivs inom den centrala M-förvaltningens och platschefsområdenasadministration ingår.Uppgifterna fullgörs till vissa delar genom inköp avexterna administrativa tjänster.KvalitetVellinge kommun genomför med 2–3 års mellanrum en”Medborgarundersökning” med hjälp av Statistiskacentralbyrån (SCB). Undersökningen riktar sig till ca1 000 kommuninvånare. Under hösten 2010 deltogVellinge kommun för tredje gången (tidigare hösten 2005och hösten 2007) i undersökningen.Medborgarundersökningen består av tre delar med var sitthelhetsbetyg:• Nöjd-Region-Index (NRI) – mäter kommunen som enplats att leva och bo på.• Nöjd-Medborgar-Index (NMI) – mäter uppfattningenom kommunens verksamheter.• Nöjd-Inflytande-Index (NII) – mäter kommuninvånarnasinflytande på kommunala beslut och verksamheterResultatet (som redovisas som betygsindex mellan 0 och100) blev för 2010 års undersökning något sämre än vidtidigare års undersökningar. Jämfört med andra deltagandekommuner, så är dock Vellinges resultat högre änrikssnittet för de totalt 64 kommuner som deltog i åretsundersökning. Kommunens Nöjd-Region-Index på 72 var10 punkter över rikssnittet, Nöjd-Medborgar-Index på 60var 3 punkter över rikssnittet och Nöjd-Inflytande-Indexpå 44 var 2 punkter över rikssnittet.Undersökningsresultatet, vilket bl a ligger till grund förmål i styrkorten, ska analyseras under 2011.Mål och måluppfyllelseI Kommunstyrelseförvaltningens styrkort anges tvåverksamhetsmål:MÅL: Införa ”Search port”-funktionen på www.vellinge.se,vilken innebär att Vellingeiten själv skall kunna sökabland kommunens ärenden och i framtiden följa upp sinaegna ärenden.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Sedan sommaren 2010 kan allmänheten ta del av allainkomna, registrerade ärenden till Kommunstyrelsen viakommunens hemsida. På sikt ska allmänheten kunna följasina ärenden inom samtliga förvaltningar, men dettakommer att dröja ännu något år.MÅL: Påbörja arbetet med ett första förslag till kommunikationsstrategioch grafisk profil.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Arbetet är påbörjat men har inte kunnat avslutas p g ainförandet av ny nämnds- och förvaltningsorganisation.FramtidDet är viktigt att fortsätta arbetet med att ge allmänhetenGemensam verksamhetGemensam verksamhet45


möjlighet att via internet följa sina egna ärenden inomkommunens förvaltningar och arbetet med kommunikationsstrategioch grafisk profil. Detta för att synliggöra denkommunala verksamheten och verka för en högre grad avservice och inflytande för medborgarna.Fortsatt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, samverkanmed Brottsförebyggande rådet, Uppsikt Vellinge ochkommunens lokala krishanteringsråd bestående avexterna aktörer från kommunens geografiska områden.Analys av resultatet av 2010 års ”Medborgarundersökning”för att ta fram åtgärder och uppnå ett förbättratresultat vid kommande undersökningar.Att anpassa den nya förvaltningsorganisationen till nya kravoch behov från kommuninvånarna och skapa nya arbetsprocesserhärför, måste vara en ständigt pågående process.Verksamheten FASTIGHETÅrets händelser• Under året har ombyggnation av Höllvikens Idrottsplatsoch Lindesgården till fritidsgård färdigställts.• Provisoriska paviljonger till Ängdala skola är på plats.• Beslut om genomförande av energisparetappen 3 (Skanöroch Falsterbo) har fattats efter det att budgeten antagits. Idenna etapp ingår Gya förskola, Ängdala förskola, Vikenstugan,Skanörsgården, Skanörs förskola, Tångvalla förskola,Tångvallagården, Falsterbohallen samt Montessori förskola.Arbetet med samtliga anläggningar är påbörjade. Kostnadenför detta har uppgått till 10 mkr.• Sträng vinter har påverkat energi- och halkbekämpningskostnaden.Verksamhetens innehållFörvalta kommunens bebyggda verksamhetsfastigheteroch driva om-, till- och nybyggnadsprojekt.Mål och måluppfyllelseI Balansräkningsenhet Fastighets styrkort anges ettverksamhetsmål:MÅL: Minska energiförbrukningen med minst 20 % iförhållande till förbrukningen år 2006 för samtligakommunens fastigheter.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Energisparprojektet har slutförts på kommunens samtligalokaler.FramtidNybyggnation av St Hammars skola och projektering aven tillbyggnad av Ängdala skola pågår.Kommunstyrelsen har beslutat att ansluta anläggningar påNäset till gas. Balansräkningsenhet Fastighets anslutningsochombyggnadskostnader budgeteras till 18,7 mkr.StatistikPrestationBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Yta, tusen kvm 147 154 154 154Intäkter, kr/kvm 945 1 006 1 026 1 028Kostnader, kr/kvm 971 936 947 899Ekonomi – totalt GemensamverksamhetMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Intäkter 194,0 156,3 162,2 161,0Kostnader 317,5 268,8 274,6 259,0Driftnetto 123,5 112,5 112,4 98,0Kostn/inv (kr) 3 760 3 392 3 375 2 947Investeringar 4,9 4,0 3,4 4,3Gemensam verksamhet visar totalt ett underskott motbudget på 14,4 mkr.Balansräkningsenhet Fastighet redovisar ett underskott på17,8 mkr. En kall snörik vinter med höga uppvärmningsochhalkbekämpningskostnader, samt en rad oplaneradehändelser, såsom översvämning och onormalt mycketreparationer, svarar för ca 7 mkr av underskottet. Resterandedel, ca 10 mkr, hänför sig till den sista etappen avenergisparprojektet och gjorda förbättringar i Skanör ochFalsterbo.Kostnaderna för avgångsvederlag med 5,6 mkr inomKommunövergripande verksamhet genererar också ettunderskott. Detta kompenseras dock av överskott inomM-nämndens medel tillförfogande på 1,8 mkr samt attendast 3,1 mkr av tilläggsanslaget på 5,0 mkr för extrabarn- och ungdomssatsningar utnyttjats (1,9 mkr ombudgeterastill 2011). Dessutom blev förändringen avsemesterlöneskulden lägre än budgeterat. Vissa andracentrala anslag visar också överskott.Under året har investeringar i bl a IT-utrustning gjorts med3,1 mkr.46 Gemensam verksamhet Affärsverksamhet


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010En ren kommun med mycket vattenAffärsverksamhet”Viktigt för den enskildes frihet är en låg skatt. Attvar och en får behålla mer av sin lön borde varaen självklarhet. Med en kostnadseffektiv verksamhetblir detta möjligt.”Ur ”Vision för Vellinge kommun”VATTEN OCH AVLOPPÅrets händelser• Taxehöjning fr o m den 1 januari 2010.• Exploatering av Ö Höllviken, Skanörs Vångar och V Ingelstadpågår.• Komplettering av avloppsnät Skanör-Höllviken börjar taform, projekteras 2011.• Förstärkning spillvatten Månstorp-Vellinge pågår, bådeledningsarbete och bortkoppling av enskilda fastigheter.• Stor översvämning 17 augusti p g a störtregn.Verksamhetens innehållHuvuduppgiften är att förse kommunens vattenabonnentermed dricksvatten av god kvalitet och att avbördaavloppsvatten från avloppsabonnenterna på ett miljövänligtoch kostnadseffektivt sätt. Därutöver ska den kommunalaanläggningen inom verksamhetsområdet förvaltas påett sätt som långsiktigt ger låga vatten- och avloppstaxor.KvalitetVerksamheten ska rapportera avvikelser till Tekniskanämnden löpande. Avvikelser ska bestå i otjänlighet,vattenläckor, avloppstopp,och källaröversvämningar. Ett70-tal källaröversvämningar inträffade vid regnoväder iaugusti.Mål och måluppfyllelseI Balansräkningsenhet Vatten och avlopps styrkort angestvå verksamhetsmål:MÅL: Minst 80 procent av de svarande ska vara mycketeller ganska nöjda med vattenkvaliteten i Kommunförbundetsenkät ”Kritik på teknik”.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Resultatet av enkäten visar ett resultat som är bättre änväntat. 93 % av de tillfrågade tycker att vattenkvaliteten ärbra. Detta ska jämföras med 80 % vid förra enkäten 2007.MÅL: Antalet webbaserade tjänster ska öka.Måluppfyllelse: MÅLET EJ UPPNÅTT!Osäkerhet på Webtillgängligheten via hemsidan har gjortatt projektet är framskjutet till 2011.FramtidDen stora utmaningen ligger i att uppdatera kapacitetenpå befintligt överföringsnät för VA-ledningar. Detta för attdels täcka framtida behov, dels för att förbättra nuvarandebrister. Befintliga ledningsstrukturer är anpassade fördagens behov och inte för kommande utbyggnader. Äveninom icke utbyggnadsområden kan behövas kapacitetsförstärkningar.StatistikPrestationBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010VattenMilj kbm 2,6 2,7 2,8 2,7AvloppMilj kbm 2,1 2,0 2,2 2,2Vattenledning km 405 406 407 407Avloppsledning km 519 520 521 520Vattenförbrukningen är något högre än tidigare, troligenväderberoende. Högsta dygnsförbrukningen någonsinuppmättes den 11 juli 2010 med 14 726 kbm/dygn.AVFALLÅrets händelser• Matavfallshämtning från storkök och liknande abonnenterpåbörjades den 1 mars.• Ny avfallsplan har tagits fram och beslutats att gälla fr o m2011.Verksamhetens innehållHuvuduppgiften är att ta hand om kommunens hushålls-,trädgårds- och grovavfall. Detta görs med hjälp aventreprenören RenoNorden Sverige AB (tidigare RestaAB). Insamling av källsorteringsmaterial utförs i Förpacknings-och tidningsinsamlings regi.KvalitetI SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) undersökning”Kritik på Teknik” var Vellinge återigen en av dekommuner som hade de mest nöjda kommuninvånarna. Iundersökningen ingick ett 90-tal kommuner.AffärsverksamhetAffärsverksamhet47


Mål och måluppfyllelseI Balansräkningsenhet Avfalls styrkort anges två verksamhetsmål:MÅL: Minst 90 procent av de tillfrågade i Kommunförbundetsenkät ”Kritik på teknik” ska vara mycket eller ganskanöjda med verksamheten.Måluppfyllelse: MÅLET ÄR UPPNÅTT!Resultatet i 2010 års undersökning blev 90 %, vilketinnebär att vi fortsatt har mycket nöjda kunder.MÅL: Antalet missade tömningar ska vara mindre än0,1 %.Måluppfyllelse: MÅLET EJ UPPNÅTT!Avser antal missade tömningar av hushållsavfall anmäldatill felanmälan. Resultatet blev högre än målet och en stororsak var de svåra väderförhållandena som rådde i börjanoch slutet av året. Resultatet ligger mellan 0,1–0,2 %.StatistikPrestation, tonBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Hushållsavfall 10 291 10 750 10 440 11 000Trädgårdsavfall 1 499 825 672 2 000Grovavfall 39 69 50 50Papper 2 484 2 660 2 500 2 500Glas 811 808 800 800Matavfall 50 50Elavfall 60 50 50 50Mängderna hushållsavfall ligger på samma nivå somtidigare år, däremot minskar mängderna trädgårds avfall.Även mängderna till Lilla Hammars återvinningscentralminskar något.Ekonomi – totalt AffärsverksamhetMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Budget2010Intäkter 66,9 69,2 80,7 69,3Kostnader 72,4 74,9 78,3 67,8Resultat -5,5 -5,7 2,4 1,5Kostn/inv (kr) 167 172 -72 -45Investeringar 9,0 9,5 9,7 21,0Affärsverksamheten redovisar totalt ett positivt resultat på0,9 mkr jämfört med budget.Överskottet hänför sig helt till Balansräkningsenhet Avfall.Det beror på att en avgift för matavfall införts under året.Dessutom ligger kostnaderna för renhållningsentreprenadenpå en fortsatt låg nivå.Samtliga investeringsutgifter avser Vatten och avlopp ochutgörs av flera mindre projekt, varvid sista etappen avvattenomkopplingar hänförda till Sydvattenprojektet nuslutförts. Förstärkning av spillvattennätet har påbörjatsgenom förbikoppling av Olsgården i Vellinge.48 Affärsverksamhet


EkonomiVELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010 | FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE


EKONOMISK ANALYS(siffror inom parantes avser föregående år)Årets resultatResultatet före extraordinära kostnader är 70 mkr. Avvikelsenmot budget är + 69,1 mkr och resultatförändringenjämfört med föregående år är +1 (+4) mkr.I årets resultat ingår extraordinära kostnader med 70 mkrför medfinansiering avseende kapacitetsförstärkning avTrelleborgsbanan.ResultaträkningMkr Bokslut Bokslut Budget2009 2010 2010Verksamhetens nettokostnader -1181,0 -1211,1 -1245,6varav avskrivningar -72,5 -54,7 -53,0Skatteintäkter 1199,4 1280,1 1248,4Finansiella intäkter 20,8 13,7 17,6Återföring nedskrivning finansiella 45,9 0,4anläggningstillgångarFinansiella kostnader -15,8 -13,1 -19,5Resultat före extraordinära poster 69,3 70,0 0,9Extraordinära kostnader -70,0Årets resultat 69,3 0,0 0,9Verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar) är34,5 mkr lägre än budget, skatteintäkterna är 31,7 mkrhögre än budget och finansiella intäkter och kostnader ärsammantaget 2,5 mkr lägre än budget. Återföring avfinansiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,4 (45,9)mkr av 2008 års nedskrivning på 46,3 mkr.Resultat i % av skatteintäkter, nettoResultat i % av skatteintäkter, netto151050-510,33,7-4,25,8 5,5Ett finansiellt mål är att ”Resultatet skall uppgå till minst0,0-1006 07 08 09 10Resultat exkl. extraord. kostn. Finansmål Resultat3 % av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år) ”.Det samlade resultatet för åren 2006–2010 ska enligtkommunens finansiella mål uppgå till 173 mkr. Detfaktiska resultatet uppgår till 167 mkr (2,9 % av skatteintäkterna,netto). Exklusive extraordinära kostnader uppgårresultatet till 237 mkr (4,1 % av skatteintäkterna, netto).Detta är 64 mkr högre än målsättningen. Målet är därmeduppnått.BalanskravDet lagstadgade balanskravet innebär, att kommunensintäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Etteventuellt underskott mot balanskravet ska återställasinom de tre kommande åren.Årets resultat uppfyller balanskravet. Nedan görs avstämningmot lagstadgat balanskrav:Mkr 2009 2010Årets resultat 69,3 0,0AvgårRealisationsvinster -0,3 -0,4Återföring finansiella anläggnings tillgångar -45,9 -0,4TilläggMedfinansiering Trelleborgsbanan 70,0Officiellt balanskravsresultat 23,1 69,2Balansräkningsenheternas resultat exklusivereavinsterÖverskott prestationsfinansieradverksamhet-0,8 -3,2-6,9Infrastrukturåtgärder -3,2Barn och ungdomssatsningar -1,9Överföring konjunkturstöd -17,0Internt balanskravsresultat 22,3 37,0Kostnads- och intäktsutvecklingEn viktig förutsättning för att leva upp till Kommunallagenskrav om en god ekonomisk hushållning, är att detfinns balans mellan löpande intäkter och kostnader.Verksamhetens kostnader ökar under året med 45 mkreller 3,3 %, medan verksamhetens intäkter (exklusiveskatteintäkter) i stort är oförändrade.50 EKONOMISK ANALYS


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010Nettokostnadsandelen i förhållande till skatteintäkterframgår av tabellen nedan.Tabell: Nettokostnadsutveckling i %2006 2007 2008 2009 2010Verksamheten/90,3 93,2 95,9 92,4 90,3skatteintäkterAvskrivningarna/4,4 4,0 5,0 6,0 4,3skatteintäkterFinansnettot/-5,1 -0,9 -0,7 -0,4 0,0skatteintäkterVärdeförändringar/ 0,0 0,0 4,0 -3,8 0,0skatteintäkterNettokostnader/skatteintäkter89,6 96,3 104,2 94,2 94,6Verksamhetens nettokostnader (inkl avskrivningar) tar ianspråk 94,6 (98,4) % av skatteintäkterna, 3,8 % lägre än2009.Andelen nettokostnader inkl finansnetto och värdeförändringav finansiella anläggningstillgångar uppgår i förhållandetill skatteintäkterna till totalt 94,6 (94,2) %, sammanivå som 2009. Värdeförändringen och det positivafinansnettot minskade 2009 nettokostnadernas andel avskatteintäkterna med 4,2 %.Ett finansiellt mål är att ”Nettokostnaderna får procentuelltsett över tiden (5 år) maximalt öka lika mycket somNettokostnads och skatteintäktsutvecklingskatteintäkterna (netto)”.Av diagrammen nedan framgår hur olika externakostnads­ /intäktsslag förändras i förhållande till de totalaexterna kostnaderna och intäkterna.KOSTNADSSLAG 2010 jämfört med 2009KOSTNADSSLAG 2010 jämfört med 2009Räntekostn1% (1%)Skatteutjämning7% (10%)Material5% (5%)Personal inkl.pensioner34% (35%)Bidrag2% (2%)Tjänster10% (9%)Köp avverksamhet41% (38%)Med anledning av ökad entreprenadverksamhet ökar Köpav verksamhet med 52 mkr och andelen uppgår till 41 %(38) %. Detta är också en anledning till att andelenPersonal minskar med 15 mkr och uppgår till 34 (35) %.Dessutom har arbetsgivaravgifter under året sänkts med1,37 %, vilket motsvarar ca 5 mkr.INTÄKTSSLAG 2010 jämfört med 2009INTÄKTSSLAG 2010 jämfört med 2009Nettokostnads- och skatteintäktsutvecklingDiagramrubrik2006 2007 2008 2009 2010121086420-2Nettokostnader SkatteintäkterNettokostnader exkl engångsposterHyror3% (3%)Avgifter7% (7%)Fin int1% (1%)Övrigt1% (1%)Bidrag4% (4%)Skatt83% (83%)Under åren 2006 – 2010 ökar nettokostnaderna med29,0% (273 mkr) och skatteintäkterna netto med 27,8%(279 mkr). Det finansiella målet uppnås ej. En bidragandeorsak till detta är den finansiella krisen.Skatteintäkter totalt (inklusive kommunal fastighetsavgift)uppgår till oförändrat 83 % av de totala intäkterna.Övriga kostnads-/intäktsslag är i stort oförändrade.EKONOMISK ANALYS51


DriftredovisningNämnders och styrelsers verksamheters resultat sammanfattasenligt följandeMkr Bokslut Bokslut Budget2009 2010 2010Kommunstyrelse -80,8 -920,0 -932,2Miljö- och byggnadsnämnd -8,1 -7,6 -7,3Teknisk nämnd -67,0 -66,2 -67,7M-nämnd -1 040,7 -242,2 -261,2Summa skattefinansierad verksamhet -1 196,6 -1 236,0 -1 268,4BR-enheter 0,8 3,5 20,8Pensioner -37,5 -26,8 -33,0Sänkta arbetsgivaravgifter 10,6 4,7Intern ränta mm 41,7 43,5 35,0Verksamhetens nettokostnader -1 181,0 -1 211,1 -1 245,6Den skattefinansierade verksamhetens nettokostnaderökar med 39 mkr eller 3,3 % och redovisar överskott motbudget med 32 mkr.Nämnderna redovisar över-/underskott mot budget medtotalt 32,4 mkrmkrKommunstyrelse +12,2M-nämnd +19,0Teknisk nämnd +1,5Miljö- och byggnadsnämnd -0,3Kommunstyrelsens överskott har främst sin förklaring i attnämndsbidraget till M-nämnden till Vård- och omsorgsverksamhetenblivit 13,2 mkr lägre p g a färre utfördaprestationer än planerat.Negativa poster i Kommunstyrelsens resultat är prestationsersättningtill pedagogisk verksamhet (92 fler barn/elever än planerat) och avgångsvederlag (bl a på grund avny organisation 2011) med 4,3 mkr och 5,6 mkr. Dessaposter kompenseras dock till stora delar av att Kommunstyrelsensmedel till förfogande ger överskott med 3,3 mkroch tilläggsanslaget för infrastrukturåtgärder med 4,5 mkr(3,2 mkr ombudgeteras till 2011).M-nämndens överskott hänför sig till Gemensam verksamhetmed 5,6 mkr, Pedagogisk verksamhet med 11,8mkr och Vård och omsorg med 4,4 mkr. Utfallet för Fritidoch kultur följer i stort budget, medan individ- ochfamiljeomsorg redovisar underskott med 3,9 mkr.Överskottet inom Gemensam administration förklarasfrämst av ett överskott på M-nämndens medel till förfogandeoch att endast 3,1 mkr av tilläggsanslaget på 5 mkrför extra barn- och ungdomssatsningar använts 2010 (1,9mkr ombudgeteras till 2011). Även förändringen avsemesterlöneskulden har blivit lägre än budgeteret.Av överskottet inom Pedagogisk verksamhet hänför sig5,3 mkr respektive 6,5 mkr till anslagsfinansierad respektiveprestationsfinansierad verksamhet. De kommunalaenheter som omfattas av prestationsersättningssystemet fårbalansera sina över-/underskott till kommande år.Balanserat överskott från 2010 till 2011 är för Pedagogiskverksamhet 6,1 mkr.Vård- och omsorg redovisar överskott med 4,4 mkr, varav0,8 mkr avser prestationsfinansierad verksamhet. Överskottetförklaras för övrigt med effekter av höjda taxor,visst överskott inom hemtjänstverksamheten samtpersonalvakanser.Underskottet inom Individ- och familjeomsorg beror bl apå underskott inom försörjningsstöd med 1,9 mkr. Ävennågra tyngre missbruksärenden, som genererat kostsammaLVM-placeringar, har bidragit till det negativa resultatet.Trots att kostnader för vinterväghållningen blivit 2,5 mkrdyrare, redovisar Tekniska nämnden ett överskott med 1,5mkr. Detta beror bl a på att vissa skötselåtgärder inte harkunnat utföras p g a den tidiga vintern. Dessutom harförvaltningens resurser för de nya infrastrukturprojekten52 EKONOMISK ANALYS


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010som genomförts under 2010 redovisats under Kommunstyrelsen.Pensioner redovisar överskott med 6,2 mkr främst p g alägre avsättningar till pensioner och lägre kostnader förförsäkringspremier än budgeterat.Sänkta arbetsgivaravgifter har förbättrat resultatet med ca4,7 mkr. Arbetsgivaravgifterna budgeterades till 40,45 %av lönekostnaderna. Under året har dessa sänkts ochdefinitiv arbetsgivaravgift för 2010 blev 39,08 %. Verksamheternahar debiterats i enlighet med budget varföröverskott har uppstått.Skatter och utjämningssystemSkatteintäkterna, netto uppgår totalt till 1 280 (1 199) mkroch ökar mellan 2009 och 2010 med 81 mkr eller 6,7 %.I skatteintäkterna ingår slutavräkning på kommunalskattför 2009 med 1 mkr, prognos för 2010 med 15 mkr samttillfälligt konjunkturstöd 2010 med 32 mkr. Exklusive dettillfälliga konjunkturstödet ökar skatteintäkterna med4,0 %.Av diagrammet nedan framgår hur utjämningssystemetutvecklats under perioden 2006–2010.SKATTEUTJÄMNING 2006–2010Balansräkningsenheterna redovisar netto 17,3 mkr lägreresultat än budgeterat. Under-/överskott redovisas medmkrFastighet -17,8Mark och exploatering -1,1Vatten och avlopp -0,8Avfall +2,4Anledningen till att Balansräkningsenhet Fastighetredovisar ett underskott på 17,8 mkr är en rad oplaneradehändelser, såsom översvämning, en kall snörikvinter ochonormalt mycket reparationer. Dessa svarar för ca 7 mkrav underskottet. Resterande del, ca 10 mkr, hänför sig tillden sista etappen av energisparprojektet och gjordaförbättringar i Skanör och Falsterbo.500-50 -43 -42-49-100-150InkomstutjämningKostnadsutjämning-1 -1Regleringsavgifts/bidr.Kostnaderna till skatteutjämningen minskar underperioden med 57 mkr.9-27LSS-utjämning-61KommunalFastighetsavgift48-112 -55Netto20062007200820092010Balansräkningsenhet Mark och exploaterings underskottpå 1,1 mkr beror bl a på att budgeterad fastighetsförsäljningej har genomförts.Balansräkningsenhet Vatten och avlopp redovisar ettnollresultat i sin resultaträkning (+ 0,8 mkr mot budget).Årets egentliga resultat är dock på 1,8 mkr. Det ansesenligt nu gällande redovisningsprinciper vara ett överuttagav VA-avgifter och har därför förts till balansräkningensom en avsättning till VA-kollektivet.Balansräkningsenhet Avfalls överskott på 2,4 mkr berorbl a på att kostnaderna för renhållningsentreprenadenligger på en fortsatt låg nivå.Införandet av den kommunala fastighetsavgiften 2008 stårför 48 mkr av minskningen och avgifterna till kostnadsutjämningenför 41 mkr. Anledningen till det sistnämndaär att åldersstrukturen i Vellinge närmat sig den genomsnittligaåldersstrukturen i riket. Under 2010 har statendessutom tillfört Vellinge 301 kr/invånare eller ca 10 mkri regleringsbidrag.En konsekvens av den genomförda LSS-utjämningen är attkostnaderna under perioden ökat med 34 mkr. Ävenkostnaderna för inkomstutjämningen har ökat.Skattesatsen för Vellinge kommun är 18,50 kr/skkr 2010.Utdebiteringen har varit oförändrad sedan 2006. Dentotala kommunala skattesatsen (inkl regionen men exklkyrkan) uppgår till 28,89 kr/skkr. Vellinge har 2010 denlägsta totala kommunalskatten i riket.EKONOMISK ANALYS53


InvesteringsredovisningÅrets investeringsverksamhet är fortsatt på relativt högnivå.investeringsverksamhet redovisar en avvikelse mot budgetpå 58 (52) mkr som fördelas på nämnder/balansräkningsenheterenligt följande:NETTOINVESTERINGAR 2006–2010NETTOINVESTERINGAR 2006-2010mkrBR Fastighet +32BR Vatten och avlopp +11mkr200160149166142142Teknisk nämnd +6Kommunstyrelse +5M-nämnd +3BR Mark och exploatering +1120113Nämderna anhåller om att få ombudgetera 47,5 mkr avårets och tidigare års ej utnyttjade investeringsanslag till802011, varav:40006 07 08 09 10mkrBR Fastighet 36,3BR Vatten och avlopp 4,4Teknisk nämnd 2,3M-nämnd 4,5Nettoinvesteringarna uppgår till 142 mkr och totalt förperioden 2006–2010 till 712 mkr. Av dessa har 372 mkreller 52 (44) % finansierats med nya lån. Investeringsinkomsteringår i årets nettoinvesteringar med 1,1 mkr.Större investeringsobjekt 2010 (över 2 mkr) är:mkrStora Hammars nya skola 80,5Markförvärv 8,1Tillbyggnad Höllvikens IP 6,6Ängdala skola etapp II 5,5Ängdala förskola etapp I 4,8IT-utrustning 3,1Falsterbovångs förskola ventilation 2,9Sydvattenprojektet 2,8Utemiljö Sandeplan 2,5Nytt konstgräs Tångvallaplanen 2,4Inventarier nytt vårdboende V Ingelstad 2,4Förstärkningar spillvatten 2,1Dessutom har, via Vellinge Exploaterings AB, investerats104 mkr i nya vård- och omsorgsboendet Månstorpsängar.I budgeten uppgår investeringarna till 200 mkr. ÅretsSjälvfinansieringsgraden av investeringar visar hur storandel av investeringsutgifterna som finansierats medtillförda medel från årets verksamhet.Självfinansieringsgrad av investeringarna (%)2006 2007 2008 2009 2010Tillförda medel (mkr) 136 82 27 91 47*)Årets nettoinvesteringar (mkr) 113 145 166 142 142Självfinansieringsgrad (%) 121 57 17 64 33*) exkl värdereglering och avsättningarSjälvfinansieringen uppgår 2010 till 47 mkr och finansierar33 % av årets nettoinvesteringar. Självfinansieringenav investeringarna motsvaras av årets avskrivningar ochårets resultat.För 2006–2010 uppgår självfinansieringsgraden till 52 %av periodens nettoinvesteringar.LikviditetLikvida medel uppgår vid årsskiftet till 68 mkr, en minskningmed 80 mkr jämfört med föregående år.Årets likviditetsförändring förklaras i kassaflödesanalysen.Den löpande verksamheten har belastat kassaflödet med-48 mkr och investeringsverksamheten med -141 mkr.P g a ökad långfristig upplåning har finansieringsverksam­54 EKONOMISK ANALYS


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010heten tillfört kassaflödet 109 mkr. Sammantaget förklarardetta likviditetsminskningen med drygt 80 mkr.Kommunens och dess bolags löpande betalningar hanterasvia gemensamt koncernkonto. Genomsnittlig förräntninguppgår till 0,5 (0,7) %. Vid årsskiftet nyttjas totalt 75 mkr avVellinge koncern AB och dess dotterbolag.SkuldsättningDen totala skuldsättningsgraden (ingår även avsättningar)är den del av tillgångarna som har finansierats medfrämmande kapital. Den ökar till 42,0 %.Skuldsättningsgrad %Totalskuldsättningsgradvarav2006 2007 2008 2009 201027,4 32,9 43,1 36,3 42,0avsättningsgrad 1,9 2,1 4,1 4,0 7,7kortfristig16,2 15,8 16,2 17,0 15,7skuldsättningsgradlångfristigskuldsättningsgrad9,3 14,9 13,8 15,3 18,6Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten och VA-enhetenseget kapital klassificeras i bokslut 2009 som avsättning(skuld till VA-kollektivet) och uppgår 2010 till 35mkr. Medfinansiering Trelleborgsbanan ingår i avsättningarmed 70 mkr 2010.Långfristiga skulder uppgår till 367 (275) mkr. Låneskuldenökar från 8 284 kr till 11 026 kr per invånare.Under året har nya lån tagits upp med 100 mkr och ettlån omsatts med 30 mkr. Kommunen har vid årsskiftet145 (147) mkr i lån med rörlig ränta. Under kommandeår skall bundna lån på 222 mkr omsättas.Räntor på låneskulden är oförändrade ca 8 mkr. Genomsnittsräntanpå långfristiga lån var ca 2,7 (2,8) % år 2010.Räntekostnaden bedöms att öka de kommande åren.Detta beror på att nya lån behöver tas upp för att finansierainvesteringar samt att den allmänna räntenivån bedömsatt öka.Kreditrisken, d v s att kommunen i framtiden inte kantillgodose sitt kapitalbehov för investeringar, är liten.SoliditetSoliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt och hurSOLIDITET 2006- 2010stor del av de totala tillgångarna som finansieras medegna medel. Ju högre soliditeten är desto starkare ärkommunens ekonomi.SOLIDITET 2006–2010Diagramrubrik807367706664 58605041403634 34 323006 07 08 09 10RÄNTEBINDNINGSTID för för kommunens långfristiga lånSoliditetSoliditet inkl.pensionsförpl.mkr200150145Diagramrubrik172Soliditeten uppgår 2010 till 58 (64) %. Med full skuldföringav pensionsförpliktelser är den 32 (34) %. Exklusive denavsättning som gjorts på 70 mkr för medfinansiering avTrelleborgsbanan, uppgår soliditeten till 62 respektive 34 %.10050050rörlig ränta 11 14Det finansiella målet ”Soliditeten skall uppgå till minst 62%” är därmed uppnått.Pensionsåtagande/-medelsförvaltningDet totala pensionsåtagandet uppgår till 552 (574) mkr,varav 40 (39) mkr redovisas som skuld i balansräkningen.Avsättningen till pensioner ökar med 1 mkr, pensionsförpliktelserminskar med 22 mkr.EKONOMISK ANALYS55


Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen är vidårsskiftet 435 (392) mkr. Marknadsvärdet överstiger detbokförda med 36 mkr. Avkastningen på pensionsmedelsförvaltningenuppgår till 11,4 (16,9) mkr.Pensionsmedelsförvaltningens marknadsvärde täcker tillPENSIONSKAPITAL i förhållande till TOTALA PENSIONS-FÖRPLIKTELSER79 (68) % kommunens totala pensionsåtagande.I tabellen visas utvecklingen från starten 1 juni 1995.mkr600 PENSIONSKAPITAL i förhållande till TOTALA PENSIONS-PENSIONSKAPITAL FÖRPLIKTELSER i förhållande till totala pensions förpliktelser500400mkr30060020050074% 68%68% 79%59%10040040%0300år200 950601 06123174% 07123168%081231 09123168%10123179%59%10040%0år950601 061231 071231 081231 091231 101231Totala pensionsförpliktelserTotala pensionsförpliktelserBorgensåtagandePensionskapitalPensionskapitalKommunen är vid årsskiftet i borgen för 580 (590) mkr.Huvuddelen, 86 (85) % av åtagandet, avser kommunensegna bolag Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB ochVellinge Exploaterings AB.Någon större risk avseende borgensåtagandena tillbolagen föreligger för närvarande inte, eftersom de har engod finansiell ställning. Ingen ny borgen har beslutatsunder året.KänslighetsanalysI tabellen nedan redovisas hur olika förändringar underett år kan påverka kommunens finansiella situation (mkr).Kostnad/IntäktHändelseförändring 2010Löner med 1% 4,7Entreprenader med 1% 6,1Finansiella intäkter med 1% 4,6Räntekostnader med 1% 3,7Bruttokostnader med 1% 14,0Utdebitering med 1 kr 69,5Sammanfattning utifrånfinansiell analysVellinge kommuns finansiella ställning och utvecklingkan beskrivas och sammanfattas i fyra aspekter Resultat– Kapacitet – Risk – Kontroll.RESULTAT• Årets resultat. Enligt finansiellt mål skall årets resultatuppgå till 3 % av skatteintäkterna netto sett över tiden (5år). Detta mål uppnås.• Nettokostnadsandelen. Enligt finansiellt mål fårnettokostnaderna sett över tiden (5 år) maximalt öka likamycket som skatteintäkterna”. Detta mål uppnås ej.• Självfinansieringsgraden av investeringar minskarunder året från 64 till 33 %.KAPACITET• Soliditeten minskar från 64 till 58 % (inkl full skuldföringav kommunens pensionsåtagande minskar soliditeten från34 till 32 %). Exklusive avsättning för medfinansiering avTrelleborgsbanan är soliditeten 62 (34) %.• Skuldsättningsgraden, som är spegelbilden av soliditeten,ökar från 36 till 42 %.• Kommunalskatten är lägst både i länet och riket.RISK• Finansiella nettotillgångar, består huvudsakligenav kommunens pensionsmedel. Marknadsvärdet överstigervid årsskiftet det bokförda med 36 mkr.• Totala pensionsåtagandet täcks till 79 % av befintligtpensionsmedelskapital. En ökning från 68 % 2009.• Borgensåtagandet avser till största delen kommunensegna bolag.KONTROLL• Budgetföljsamheten är stor.• Prognossäkerheten är hög.56 EKONOMISK ANALYS Ekonomisk analys


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010Personal(siffror inom parantes avser föregående år)I denna redovisning lämnas en översiktlig beskrivning avvissa övergripande uppgifter avseende personalen.PERSONALKOSTNADERKommunens totala personalkostnader 2006 – 2010mkr 2006 2007 2008 2009 2010Totala personalkostnader570 607 605 547 524– varav löner 389 408 405 368 353personal– varav5 6 6 7 7ersättningarförtroendevalda– varav135 142 141 115 112arbetsgivar avgifter– varav pensionskostnader41 51 53 57 52De totala personalkostnaderna minskar mellan 2009 och2010 med 23 mkr eller 4,2 procent. Anledningen till dettaär, att flera verksamheter har lagts ut på entreprenad. Dettaåterspeglas också i minskningen av antalet anställda.I arbetsgivaravgifterna ingår premier till kollektivavtalsregleradeförsäkringar.Pensionskostnaderna är 52 mkr (57 mkr), varav drygt21 mkr (20 mkr) avser direkta pensionsutbetalningar tilltidigare anställda. Drygt 16 mkr (18 mkr) är avsättningartill den individuella delen i tjänstepensionen. För de delarav tjänstepensionen som är säkrade via försäkringar,pension för inkomstdelar över 7,5 basbelopp och efterlevandepensionsförmåner,betalas 4 mkr (8 mkr) ipremier. På utbetalda pensioner och avsättningar tilltjänstepension betalas drygt 10 mkr (11 mkr) i särskildlöneskatt.PERSONALSTRUKTURAntal anställda2006 2007 2008 2009 20102006 – 2010Antal anställda 1 844 1 812 1 537 1 380 1 364– andel kvinnor (%) 78 78 80 75 74– andel män (%) 22 22 20 25 26Antalet anställda minskar under året med 16 personereller 1,2 procent.Minskningen av andelen kvinnor med 1 procent mellan2009 och 2010 beror främst på att de verksamheter somlagts ut på entreprenad är kvinnodominerade.Av kommunens anställda vid årsskiftet är 1 108 (1 171)tillsvidareanställda och 256 (209) visstidsanställda.I procenttal motsvarar dessa siffror 81 (85) respektive19 (15).Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 46,2 (46,1)år. För kvinnor 46,7 (46,4) år, för män 44,8 (44,9) år.PERSONALOMSÄTTNINGPersonalomsättningen bland de tillsvidareanställdaminskar jämfört med föregående år och uppgår till4,9 (6,5) procent, 65 (49) personer har nyanställts påtills vidareanställningar under året. Totalt har drygt 172(265) tillsvidareanställda slutat sin anställning i kommunenunder året. I denna summa ingår även de som slutatp g a entreprenadövergång. I åldersgruppen 60 år ochdäröver har 65 (39) personer slutat, medan endast 5 (2)personer i åldersgruppen nyanställts.Personalomsättningen kommer förmodligen att öka iframtiden dels på grund av det ökande antalet pensionsavgångar,men framför allt kommer personalomsättningenatt vara betydligt högre hos den personal vi kommer attrekrytera för att ersätta pensionsavgångarna. Utmärkandeför en sådan personalstruktur som vi har, dvs. högmedelålder och lång anställningstid, är en mycket lågpersonalomsättning. I den takt vi nyrekryterar kommeromsättningen bland dessa att öka, eftersom generellt settnyanställda och yngre har en förhållandevis hög personalomsättning.SJUKFRÅNVAROTotal sjukfrånvaro 2006 – 2010 (%)2006 2007 2008 2009 2010Sjukfrånvaro (%) 7,85 6,89 5,69 4,31 4,09– Andellångtidssjukfrånvaro73,80 70,40 57,27 46,66 40,13Den totala sjukfrånvaron är nästan halverad underperioden 2006–2010 från 7,9 procent till 4,1 procent.Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaronhar 2006–2010 minskat från 73,8 procent till 40,1procent. Att minska sjukfrånvaron är ett kommunövergripandemål. Verksamheterna arbetar aktivt medanalyser, handlingsplaner och rehabiliteringsåtgärder föratt få ned framförallt långtidssjukfrånvaron.PersonalPersonal57


I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron i form avsju nyckeltal i enlighet med gällande lagstiftning.(%) 20101. Total sjukfrånvaro 4,09 (4,31)2. Andel långtidssjukfrånvaro 40,13 (46,66)3. Sjukfrånvaro för kvinnor 4,46 (4,83)4. Sjukfrånvaro för män 2,91 (2,60)5. Sjukfrånvaro för 29 år eller yngre 3,68 (3,26)6. Sjukfrånvaro 30–49 år 3,20 (3,00)7. Sjukfrånvaro 50 år eller äldre 5,27 (6,15)Följande definitioner gäller för de sju nyckeltalen:1.2.3-7.Total sjukfrånvarotidSammanlagd ordinarie arbetstidSumma tid med långtidssjukfrånvaro(≥60 dagar)Total sjukfrånvarotidSumma sjukfrånvarotid för respektive gruppSammanlagd ordinarie arbetstid för respektive gruppPENSIONSAVGÅNGARUnder 2010 är antalet pensionsavgångar 44 (32). Antaletanställda i åldern mellan 61–65 år uppgår till 142tillsvidareanställda personer och det är cirka 30 per årsom uppnår 65 år. Pensionsavgångarna bedöms därför attbli relativt begränsade. Antalet kan dock komma attvariera under åren beroende på om fler anställda nyttjarrätten att avgå med pension före 65 år. Detta innebär attde tar ut sin pension temporärt dvs. hela den intjänadepensionsrätten utbetalas under begränsad tid, fram till 65år. De yrkesgrupper, där de största pensionsavgångarnakommer att ske under de närmaste tio åren, är förskollärareoch lärare.REKRYTERINGSLÄGETDet positiva rekryteringsläget fortsätter under året.Svårigheter finns dock fortfarande främst vid rekryteringav vikarier samt för förskollärare och fritidspedagoger. Allttyder dock på att denna förbättring endast är av tillfällignatur och att rekryteringssvårigheterna kommer att ökakraftigt under de kommande åren. Obalansen på arbetsmarknadenkommer att bli allt mer påtaglig, med ettförhållandevis stort antal arbetslösa samtidigt som detkommer att finnas en stor brist på arbetskraft. Bland annatmed den utbildningsbakgrund kommunen har behov av.Till detta medverkar att i princip samtliga kommuner ochlandsting befinner sig i samma situation, med högmedelålder bland de anställda, stora avgångar och stortnyrekryteringsbehov. Stora insatser måste under dekommande åren genomföras. Dels för att göra arbeteinom den kommunala sektorn attraktivt så att ungdomarsöker sig till adekvata utbildningar, dels för att göraVellinge kommun till den mest attraktiva arbetsgivaren iregionen.PA-SYSTEMPersonec P har varit i drift sedan november 2007 ochbygger på självservice, d v s den anställde rapporterarsjälv sitt löneunderlag via webben. I princip är samtligatillsvidareanställda idag anslutna till självservice.LÖNEÖVERSYNUtfallet av årets löneöversyn för samtliga förbund blev2,36 procent.58 Personal Personal


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING VELLINGE KOMMUNS 2010 | FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEÅRSREDOVISNING 2010Sammanställd redovisning


SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGKoncernen Vellinge kommunI koncernen Vellinge ingår Vellinge kommun, VellingeKoncern AB, Vellingebostäder AB och Vellinge ExploateringsAB.Vellinge Koncern ABKommunen äger via sitt helägda dotterbolag VellingeKoncern AB 100 procent av aktierna i Vellinge ExploateringsAB (VEXAB) och Vellingebostäder AB.FramtidDetaljplaner är under framtagande för kvarteret Skolan iVellinge, Fädriften i Falsterbo och Skanörs Centrum. Dettamöjliggör komplettering av bostadsbeståndet inom snarframtid.Ett stort underhållsbehov är identifierat på Tran- ochVipgrändområdet i Vellinge. En speciell utredning pågåroch ett åtgärdsprogam är under framtagande.NyckeltalMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Omsättning, mkr 0 0 0Resultat efter finansiella poster, mkr 7,4 -6,6 -6,6Balansomslutning, mkr 155,3 154,2 152,8Eget kapital, mkr 10,0 9,6 8,2Soliditet, % 6 6 5Vellingebostäder ABÅrets händelser• Fyra ungdomsbostäder på Polisvägen i Höllviken har färdigställtsplanenligt under 2010. Totalkostnad 5,6 mkr• Projektering pågår av 12 respektive 32 hyresbostäder påkvarteret Svalan i Vellinge och på Skanörs Vångar. Planeradbyggstart beräknas att bli i slutet av 2011.• Den planerade bebyggelsen på kvarteret Furan i Vellingekunde inte realiseras då kostnadsnivån blev för hög.• Beslut har fattats om gas till Näset. Åtta av Vellingebostädersanläggningar kommer att anslutas till gasnätet till en beräknadkostnad av 9,4 mkr.• Under året har ett nytt datoriserat fastighetssystem förvärvatsoch tagits i bruk. Systemet ska bl a hantera hyres- ochavtalsadministration, debitering och fakturering, underhållsplaner,felanmälan, bostadskö, lägenhetsfördelning ochhemsida.Verksamhetens innehållVellingebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag.Bolaget uppför, äger och förvaltar bostadsfastigheter samtuppför småhus och lägenheter till försäljning. Dessutomadministrerar bolaget Vellinge kommuns tomt- och villakösamt förvaltar Vellinge kommuns och Vellinge ExploateringsAB:s bebyggda fastigheter.NyckeltalMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Omsättning, mkr 59,8 62,0 63,8Resultat efter finansiella poster, mkr -10,6 -9,0 0,1Balansomslutning, mkr 216,9 215,0 213,0Eget kapital, mkr 38,6 30,8 31,8Soliditet, % 19 15 15Uthyrningsgrad (%) 99 99 99Antal anställda 8 13 14Vellinge Exploaterings ABÅrets händelser• Nytt vård- och omsorgsboende, Månstorps ängar,färdigställdes planenligt i slutet av 2010. Kostnaden beräknastill 104 mkr efter statsbidrag.• Ombyggnaden och renoveringen av Kommunhuset iVellinge har totalt kostat 10 mkr. Fortsatt utredning ochprojektering för hyresgästanpassad ombyggnad pågår medplanerad inflyttning mars/april 2012.• Om- och tillbyggnad av lokaler till Swedbank i Vellinge pågåroch beräknas vara färdigt i februari 2011. Kostnaden uppgårtill 3,7 mkr.• Projektering av om- och tillbyggnad av Biblioteket samtNäsets Läkargrupp i Skanör pågår. Planerad byggstarthösten 2011 och inflyttning mars/april 2012.• I Kommunhuset i Vellinge pågår utredning och projekteringav lokaler i den västra delen av byggnaden. Planeras varafärdigt till våren 2012.Verksamhetens innehållBolaget förvaltar, exploaterar och försäljer mark ochbyggnader för vårdboende, lokal- och industriändamålinom Vellinge kommun.60 Sammanställd redovisning


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010FramtidUtredning om förnyelse av centrumanläggningarna iVellinge och Skanör pågår tillsammans med Tillväxt- ochsamhällsbyggnadsavdelningen.NyckeltalMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Omsättning, mkr 58,0 51,1 51,9Resultat efter finansiella poster, mkr 11,6 7,7 2,1Balansomslutning, mkr 280,3 326,1 406,8Eget kapital, mkr 33,3 39,4 44,0Soliditet, % 13 13 11Uthyrningsgrad (%) 99 99 99Koncernens långfristiga skulder uppgår till 901 (816) mkrvarav 40 (34) procent av låneskulden återfinns i kommunen,16 (18) i Vellinge Koncern AB, 18 (19) i VellingebostäderAB och 26 (29) i VEXAB.Soliditeten minskar från 47 till 43 procent. Detta berorbl a på att det i kommunens resultat ingår extraordinärakostnader med 70,0 mkr (medfinansiering Trelleborgsbanan).Detta får till följd att förändringen av eget kapital istort är oförändrad mellan åren.Noter till den sammanställda redovisningen ingår inotförteckningen i avsnittet ”Året i siffror”.Sammanställd redovisningSyftet med den sammanställda redovisningen är att få ensamlad bild av kommunens åtagande oberoende av omverksamheten bedrivs i kommunens eller i de kommunalabolagens regi.NyckeltalMkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut2010Verksamhetens kostnader, mkr 1 415,4 1 397,5 1 450,7Resultat efter finansiella poster , mkr -45,4 66,2 70,4Balansomslutning, mkr 2 111,9 2 301,8 2 466,4Eget kapital, mkr 1 026,8 1 071,5 1 071,9Soliditet, % 49 47 43Antal anställda 1 545 1 393 1 378Koncernen Vellinge kommun omsätter, mätt i verksamhetskostnader1 450,7 mkr, varav 97 procent avserkommunen.Av resultatet efter finansiella poster på 70,4 mkr svararkommunen för 70,0 (69,3) mkr och bolagen för 0,4 (- 3,1)mkr.Tillgångarna ökar mellan 2009 och 2010 med 165 mkrtill 2 466,4 mkr.61Sammanställd redovisning 61


Sammanställd resultaträkningMkr SammanställdredovisningSammanställdredovisningKommunen KommunenNot 2009 2010 2009 2010Verksamhetens intäkter (1) 314,8 322,5 248,1 245,3Verksamhetens kostnader (2) -1 397,5 -1 450,7 -1 356,6 -1 401,7Avskrivningar -88,9 -71,1 -72,5 -54,7VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 171,6 -1 199,3 -1 181,0 -1 211,1Skatteintäkter (3) 1 301,9 1 302,5 1 301,9 1 302,5Generella statsbidrag och utjämning (4) -102,5 -22,4 -102,5 -22,4Finansiella intäkter (5) 19,3 11,5 20,8 13,7Återföring nedskrivning finansiella45,9 0,4 45,9 0,4anläggningstillgångarFinansiella kostnader (6) -26,2 -22,8 -15,8 -13,1Skattekostnader -0,5 0,5Resultat före extraordinära poster 66,2 70,4 69,3 70,0Extraordinära kostnader (7) -70,0 -70,0ÅRETS RESULTAT (8) 66,2 0,4 69,3 0,062 Sammanställd redovisning


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010SAMMANSTÄLLD KASSAFLÖDESANALYSMkrSammanställdredovisningSammanställdredovisningKommunen KommunenNot 2009 2010 2009 2010Den löpande verksamhetenVerksamhetens intäkter (9) 314,3 322,1 247,6 244,9Verksamhetens kostnader (9) -1 397,5 -1 450,6 -1 356,6 -1 401,6Verksamhetens nettokostnader -1 083,2 -1 128,5 -1 109,0 -1 156,7Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 199,4 1 280,1 1 199,4 1 280,1Finansiella intäkter 19,3 11,5 20,8 13,7Finansiella kostnader -26,2 -22,8 -15,8 -13,1Verksamhetsnetto 109,3 140,3 95,4 124,0Förändring av kortfristiga fordringar 8,4 -79,7 1,8 -175,0Förändring av kortfristiga skulder 46,1 -4,4 37,8 3,0Kassaflöde från den löpande verksamheten 163,9 56,2 135,0 -48,0InvesteringsverksamhetenNettoinvesteringar (10) -202,2 -227,2 -141,8 -142,3Försäljning av anläggningstillgångar 2,5 1,2 2,5 1,2Kassaflöde investeringsverksamheten -199,7 -226,0 -139,3 -141,1FinansieringsverksamhetenUtlåningLångfristiga fordringar, pensionsmedelsförvaltning -11,8 -8,8 6,4 10,4UpplåningLångfristig upplåning 100,8 100,0 50,0 100,0Förändring, avsättningar för pensioner -21,9 0,0 -21,9 0,0Förändring, avsättningar för VA-anläggningsavgifter och överuttag 5,2 4,6 5,2 4,6Förändring, avsättningar investeringsbidrag 1,0 1,0Amortering -5,6 -8,2 -5,0 -7,5Kassaflöde från finansieringsverksamheten 66,7 88,6 34,7 108,5FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 30,9 -81,2 30,4 -80,6Sammanställd redovisning63


SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNINGMkrTILLGÅNGARAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarSammanställdredovisningSammanställdredovisningKommunen KommunenNot 2009 2010 2009 2010Mark, byggnader och tekniska anläggningar (11) 1 563,6 1 718,6 1 043,2 1 129,9Maskiner och inventarier (12) 33,5 37,0 32,6 35,7Finansiella anläggningstillgångarVärdepapper, andelar, bostadsrätter (13) 29,1 28,8 28,8 28,8Pensionsmedelsförvaltning (14) 389,7 399,3 389,7 399,3Långfristiga fordringar (15) 2,5 2,1 22,1 2,1Summa anläggningstillgångar 2 018,4 2 185,8 1 516,4 1 595,8OmsättningstillgångarKortfristiga fordringar 133,7 212,1 135,5 310,4Kortfristiga placeringar (16) 49,6 0,0 49,6 0,0Kassa och bank 100,1 68,5 99,5 68,5Summa omsättningstillgångar 283,4 280,6 284,6 378,9SUMMA TILLGÅNGAR 2 301,8 2 466,4 1 801,0 1 974,7EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREget kapitalEget kapital (17) 1 071,5 1 071,9 1 146,6 1 146,6varav årets resultat 66,2 0,4 69,3 0,0varav överfört till avsättning -21,6 -21,6AvsättningarAvsättningar för pensioner (14,22) 38,9 39,9 38,9 39,9VA-anläggningsavgifter (18) 33,8 37,1 33,8 37,1Investeringsbidrag (19) 3,9 3,9Avsättning medfinansiering (7) 70,0 70,0Uppskjuten skatt 1,4 0,0Summa avsättningar 74,1 150,9 72,7 150,9SkulderLångfristiga skulder (20) 815,8 907,5 274,7 367,2Kortfristiga skulder (21) 340,5 336,1 307,0 310,0Summa skulder 1 156,2 1 243,6 581,7 677,2SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR SKULDER 2 301,8 2 466,4 1 801,0 1 974,7Panter och ansvarsförbindelserStällda panter 53,7 53,7 Inga IngaPensionsförpliktelser (14,22) 534,6 512,2 534,6 512,2Övriga ansvarsförbindelser 0,1 0,1 0,0 0,0Borgensåtaganden (23) 90,2 80,7 590,1 580,3Soliditet i % 47 43 64 5864 Sammanställd redovisning


Året i siffrorVELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010 | FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE


RESULTATRÄKNINGmkr Not Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Budget 2010Verksamhetens intäkter (1) 265,1 248,1 245,3 246,0Verksamhetens kostnader (2) -1 380,1 -1 356,6 -1 401,7 -1 438,6Avskrivningar -58,6 -72,5 -54,7 -53,0Verksamhetens nettokostnader -1 173,6 -1 181,0 -1 211,1 -1 245,6Skatteintäkter (3) 1 254,6 1 301,9 1 302,5 1 297,9Generella statsbidrag och utjämning (4) -91,7 -102,5 -22,4 -49,5Finansiella intäkter (5) 23,9 20,8 13,7 17,6Återföring nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 45,9 0,4Finansiella kostnader (6) -15,8 -15,8 -13,1 -19,5Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar -46,3Resultat före extraordinära poster -48,9 69,3 70,0 0,9Extraordinära kostnader (7) -70,0Årets resultat (8) -48,9 69,3 0,0 0,9KASSAFLÖDESANALYSmkr Not Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Budget 2010Den löpande verksamhetenVerksamhetens intäkter (9) 264,7 247,6 244,9 246,0Verksamhetens kostnader (9) -1 377,4 -1 356,6 -1 401,6 -1 438,6Verksamhetens nettokostnader -1 112,7 -1 109,0 -1 156,7 -1 192,6Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1 162,9 1 199,4 1 280,1 1 248,4Finansiella intäkter 23,9 20,8 13,7 17,6Finansiella kostnader -15,8 -15,8 -13,1 -19,5Verksamhetsnetto 58,3 95,4 124,0 53,9Förändring av kortfristiga fordringar -30,1 1,8 -175,0 0,0Förändring av kortfristiga skulder -1,4 37,8 3,0 0,0Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,9 135,0 -48,0 53,9InvesteringsverksamhetenNettoinvesteringar (10) -165,6 -141,8 -142,3 -200,2Försäljning av anläggningstillgångar 1,1 2,5 1,2Kassaflöde investeringsverksamheten -164,5 -139,3 -141,1 -200,2FinansieringsverksamhetenUtlåningLångfristiga fordringar, pensionsmedelsförvaltning 91,6 6,4 10,4 -16,0UpplåningLångfristig upplåning 70,0 50,0 100,0 60,0Förändring, avsättningar för pensioner 28,6 -21,9 0,0 -0,7Förändring, avsättningar för VA-anläggningsavgifter och överuttag -3,7 5,2 4,6 0,0Förändring, avsättningar investeringsbidrag 1,0Amortering -88,4 -5,0 -7,5 -5,5Kassaflöde från finansieringsverksamheten 98,1 34,7 108,5 37,8FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -39,6 30,4 -80,6 -108,566 Resultaträkning och kassaflödesanalys


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010BALANSRÄKNINGBokslut Bokslut Bokslut Förändringmkr Not 2008 2009 2010 10/09TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar (11) 981,1 1 043,2 1 129,9 86,7Maskiner och inventarier (12) 27,7 32,6 35,7 3,1Finansiella anläggningstillgångarVärdepapper, andelar, bostadsrätter (13) 28,8 28,8 28,8 0,0Pensionsmedelsförvaltning (14) 331,2 389,7 399,3 9,6Långfristiga fordringar (15) 41,1 22,1 2,1 -20,0Summa anläggningstillgångar 1 409,9 1 516,4 1 595,8 79,4OmsättningstillgångarKortfristiga fordringar (16) 137,3 135,5 310,4 174,9Kortfristiga placeringar 45,3 49,6 0,0 -49,6Kassa och bank 73,4 99,5 68,5 -31,0Summa omsättningstillgångar 256,0 284,6 378,9 94,3SUMMA TILLGÅNGAR 1 665,9 1 801,0 1 974,7 173,7EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREget kapitalEget kapital (17) 1 098,9 1 146,6 1 146,6 0,0varav årets resultat -48,9 69,3 0,0 -69,3varav överfört till avsättning -21,6AvsättningarAvsättningar för pensioner (14,22) 27,4 38,9 39,9 1,0VA-anläggningsavgifter (18) 7,3 33,8 37,1 3,3Investeringsbidrag (19) 3,9 3,9Avsättning medfinansiering (7) 70,0 70,0Andra avsättningar 33,4Summa avsättningar 68,1 72,7 150,9 78,2SkulderLångfristiga skulder (20) 229,7 274,7 367,2 92,5Kortfristiga skulder (21) 269,2 307,0 310,0 3,0Summa skulder 498,9 581,7 677,2 95,5SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGARSKULDER 1 665,9 1 801,0 1 974,7 173,7Panter och ansvarsförbindelserStällda säkerheter Inga Inga IngaPensionsförpliktelser (14,22) 538,6 534,6 512,2 -22,4Borgensåtaganden (23) 540,5 590,1 580,3 -9,8Balansräkning67


DRIFTREDOVISNING per nämnd/verksamhetmkrBokslut2008Bokslut2009Bokslut 2010Intäkter Kostnader NettoBudget2010KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION,KOMMUNSTYRELSE M FLPolitisk verksamhet -11,3 -11,6 1,2 -12,8 -11,6 -14,9Infrastruktur, skydd mm -8,0 -8,5 22,0 -35,7 -13,7 -17,7Fritid och kultur -0,9 -0,5 0,2 -1,6 -1,4 -1,0Pedagogisk verksamhet -641,4 -641,4 -637,2Vård och omsorg -176,9 -176,9 -190,1Individ- och familjeomsorg -12,0 -12,0 -11,4Särskilt riktade insatser -2,0Gemensam verksamhet -53,2 -60,2 2,6 -65,6 -63,0 -59,9SUMMA -75,4 -80,8 26,0 -946,0 -920,0 -932,2MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDPolitisk verksamhet -1,2 -1,1 0,0 -1,1 -1,1 -1,2Infrastruktur, skydd mm -3,5 -5,2 7,5 -11,0 -3,5 -4,0Vård och omsorg -2,1 -1,8 0,0 -3,0 -3,0 -2,1SUMMA -6,9 -8,1 7,5 -15,1 -7,6 -7,3TEKNISK NÄMNDPolitisk verksamhet -0,6 -0,5 0,0 -0,4 -0,4 -0,5Infrastruktur, skydd mm -58,3 -60,9 6,1 -66,1 -60,0 -61,3Vård och omsorg -5,6 0,0 -5,8 -5,8 -5,9SUMMA -58,9 -67,0 6,1 -72,3 -66,2 -67,7M-NÄMNDPolitisk verksamhet -1,9 -2,3 0,0 -2,1 -2,1 -2,6Gemensam verksamhet -39,5 -44,7 1,0 -52,4 -51,4 -57,0Fritid och kultur -63,7 -70,9 8,8 -88,5 -79,7 -79,8Pedagogisk verksamhet -619,4 -643,1 722,2 -731,4 -9,2 -21,0Vård och omsorg -254,9 -228,5 216,9 -270,4 -53,5 -57,9Individ- och familjeomsorg -36,1 -46,8 15,7 -57,4 -41,7 -37,8Särskilt riktade insatser -2,7 -4,4 3,7 -8,3 -4,6 -5,1SUMMA -1 018,2 -1 040,7 968,3 -1 210,5 -242,2 -261,2SUMMA SKATTEFINANSIERADVERKSAMHET-1 159,4 -1 196,6 1 007,9 -2 243,9 -1 236,0 -1 268,4BALANSRÄKNINGSENHETERKS/Mark och exploatering 7,1 14,1 1,8 -2,7 -0,9 0,2KS/Fastighet -30,8 -7,6 158,6 -156,6 2,0 19,8TN/Vatten och avlopp -8,2 -8,9 54,8 -54,8 0,0 0,8TN/Avfall 2,7 3,2 25,9 -23,5 2,4 0,0SUMMA BR-ENHETER -29,2 0,8 241,1 -237,6 3,5 20,8PENSIONER -20,0 -37,5 -26,8 -26,8 -33,0SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER 10,6 4,7 4,7INTERN RÄNTA MM 34,9 41,7 -0,8 44,3 43,5 35,0VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 173,7 -1 181,0 1 248,2 -2 459,3 -1 211,1 -1 245,668 Driftredovisning per nämnd/verksamhet


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010INVESTERINGSREDOVISNINGNÄMND/PROJEKT Utfall Budget Totalbudget Total utgift Budgetmkr2010 2010**) t o m 2010 *) t o m 2010 avvikelseKommunstyrelseIT-utrustning 3,1 4,0 4,0 3,1 0,9Utbyte av fordon ks stab 0,7 0,9 0,9 0,7 0,2Medel till förfogande 0,0 4,1 4,1 0,0 4,1Summa 3,8 9,0 9,0 3,8 5,2Teknisk nämndFordon räddningstjänst, Jeep Skanör 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0Förändring grönytor 0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1Förändring lekplatser 0,8 0,0 0,0 0,8 -0,8Utbyggnad pendlarparkering 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5GC-väg 100 Skanör-Höllviken 0,0 0,4 2,5 2,1 0,4Hcp-anpassning busshållplatser 0,3 0,9 2,8 2,2 0,6Medel till förfogande:– Cirkulationsplats Hököpinge/Östergatan 1,1 3,5 3,5 1,1 2,4– GC-väg Kämpinge/Räng Sand 0,4 0,0 0,0 0,4 -0,4Invallning Skanör/Falsterbo 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0Summa 2,7 8,3 12,3 6,7 5,6M-nämndKonstinköp 0,1 0,5 0,5 0,1 0,4Inköp av trygghetslarm/passage 1,9 2,3 2,7 2,3 0,4Nytt konstgräs Tångvallaplanen 2,4 1,0 1,0 2,4 -1,4Strukturbesprutning, Vellinge IP 0,7 0,8 0,8 0,7 0,1Inventarier nytt vårdboende, V Ingelstad 2,4 6,0 6,0 2,4 3,6RFID-utrustning V Ingelstad 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2RFID-utrustning Skanör 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0Inventarier till Lindesgården 0,4 0,3 0,3 0,4 -0,1Konstgräs 2, Höllvikens IP 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0Summa 10,0 13,2 13,6 10,4 3,2BR Mark- och exploateringMarkinköp 8,1 9,0 9,0 8,1 0,9Summa 8,1 9,0 9,0 8,1 0,9BR FastighetFritidsgård Lindesgården 2,1 3,0 3,0 2,6 0,4Tornhuset II nybyggnation 1,2 0,0 12,0 25,0 -13,0Tornhuset försäkringsersättning -0,4 0,0 0,0 -0,4 0,4Tillbyggnad Höllvikens IP 6,6 7,0 7,0 6,6 0,4Stora Hammar, ny skola 80,5 112,9 125,0 92,6 32,4Utemiljö Sandeplan 2,5 2,4 2,5 2,6 -0,1Ängdala förskola etapp I 4,8 0,5 0,5 4,8 -4,3Ängdala förskola etapp III 0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1Ängdala skola etapp II 5,5 12,5 12,5 5,5 7,0Ljunghusens station renovering 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3Investeringsredovisning69


NÄMND/PROJEKT Utfall Budget Totalbudget Total utgift Budgetmkr2010 2010**) t o m 2010 *) t o m 2010 avvikelseFalsterbovångs förskola ombyggnad kök 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0Falsterbovångs förskola ventilation 2,9 0,0 0,0 2,9 -2,9Falsterbogården brand 1,9 0,0 0,0 2,6 -2,6Bruksparken förskola 0,2 0,0 0,0 0,2 -0,2Summa 108,0 139,7 163,9 145,2 18,7BR VAOmbyggnad pumpstationer 1,0 0,1 0,1 1,0 -0,9Dagvattenledning V Ingelstad 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7Servisledningar 0,6 0,0 0,0 0,6 -0,6Sydvattenprojekt 2,8 0,0 59,5 125,5 -66,0Ers fr Malmö Stad och Sydvatten 0,0 0,0 0,0 -55,7 55,7Ombyggnad tryckstegringsstation 0,5 0,0 0,0 0,5 -0,5Medel till förfogande 1,6 4,2 4,2 1,6 2,6Va-utredning Falsterbo 0,0 0,4 0,5 0,0 0,5Skanörs vångar (överföringsledning) 0,0 5,6 6,0 3,6 2,4Förstärkning spillvatten Höllviken 1,0 4,8 5,0 1,2 3,8Förstärkningar spillvatten 2,1 3,1 4,0 3,1 0,9Va-försörjning landsbygden 0,1 2,1 4,0 2,0 2,0Summa 9,7 21,0 84,0 83,4 0,5Totalt 142,3 200,2 291,8 257,6 34,1*) Årsbudget + tilläggsbudget t o m 2010. För löpande projekt gäller anslag i budget för 2010 plus ev ombudgeteringar.**) Fastställd årsbudget inklusive tilläggsbudget och ombudgetering.70 Investeringsredovisning


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010BALANSRÄKNINGSENHET MARK OCH EXPLOATERINGRESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budgetmkr 2009 2010 2010Verksamhetens intäkter 16,6 1,8 2,6Verksamhetens kostnader -2,3 -2,2 -1,8Avskrivningar 0,0 0,0 0,0VERKSAMHETENS14,4 -0,4 0,7NETTOKOSTNADFinansiella intäkter 0,0 0,0 0,0Finansiella kostnader -0,2 -0,5 -0,5ÅRETS RESULTAT 14,1 -0,9 0,2BALANSRÄKNING Not Bokslut Bokslut Budgetmkr 2009 2010 2010TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMark (2) 29,0 37,1 32,5Summa anläggningstillgångar 29,0 37,1 32,5OmsättningstillgångarKoncernkonto 4,5 5,6 -5,4Fordringar 4,4 14,7 0,2Exploateringsverksamhet (1) 51,3 51,5 63,3Summaomsättningstillgångar60,2 71,8 58,1SUMMA TILLGÅNGAR 89,2 108,9 90,6SKULDER OCH EGET KAPITALEget kapitalEget kapital 79,7 78,8 80,0Varav årets resultat 14,1 -0,9 0,2Summa eget kapital 79,7 78,8 80,0SkulderKortfristiga skulder 4,5 5,1 0,6Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0Långfristiga skulder 5,0 25,0 10,0Summa skulder 9,5 30,1 10,6SUMMA SKULDER OCHEGET KAPITALNot 1 Exploateringsprojekt tkr89,2 108,9 90,6Proj Bokslut Bokslut Budgetnr Exploateringsprojekt (tkr) 2009 2010 2010E022 Kanalprojektet 683 717 933E011 Henrikdalsvägen 3 654 4 361 3 626E023 Skanörs Vångar 13 392 -14 113 7 798E003 Gässlingekroken -1 828 -1 828 -1 828E026 Räng Sand fd Strutsfarmen 274 277 343E014 Q8 Höllviken -939 -423 143E025 Duvslaget -5 392 -4 469 0E024 Ö Grevie Tegelbruksområdet -267 -310 936E027 Industriområde SV Vellinge del 2 20 650 24 332 13 967E028 V Ingelstad 6:1 m fl 19 115 20 321 16 632E029 St Hammar skola 1 901 22 247 22 752E030 Eskilstorp 8:1, Ryttaregatan 11 147 -989E031 Vellinge 99:1 vid11 271 -989RosentorpskolanSumma 51 265 51 529 63 324Not 2 Markreserv tkrObj Bokslut Bokslut Budgetnr Markreserv (tkr) 2009 2010 20100200 Ve 68:3 Kommungården 54 54 540201 Ö Grevie 9:40 190 190 1900202 Hv 19:54 (3:77, 7:78, 4:109) 114 114 590203 Hv 19:54 Kioskbyggnad 52 44 650205 Kämpinge 9:313 (3:102) 595 595 5950210 Koloniomr Vårdcentralen 69 69 690211 Koloniomr Sk-Fbo församling 47 47 470214 Ingelstad 32:11 52 52 520216 Åkarpsgården 2 076 2 076 2 0760217 Ve 39:21, 40:67 m fl 329 329 3290220 Ingelstad 6:1 327 327 3270221 Ö Grevie 3:45, 9:12 213 213 2130223 Hv 23:7 (Kämpinge 10:1 kyrkan, 1 288 1 288 1 288Ängdala skola)0224 Råbockav Fbo 4:186, 4:187 26 26 260225 Nyckelh Hv 7:183, 7:184,7:180 1 294 1 294 1 5640227 Arrie 14:1 33 33 330228 Hv 20:9 301 301 3010229 Hv 7:118 (Kämpinge 2:139) 139 139 1390232 Hv 8:22 914 914 9140237 Bröddarp 1:12 m fl 626 626 6260238 Eskilstorp 14:89 affärstomt 23 23 230242 Hv 20:136, St H 24:191 32 32 320243 Skanörs vångar 12:5, 12:11 53 53 530253 Hv 21:9, 21:11 (till 21:10) 4 811 4 811 6 7680256 Falsterbo 4:178 1 900 1 900 1 9000259 Hököpinge 23:50 (från428 428 428kommunstyrelsen)0260 Ve 59:35, 59:36 2 510 2 510 2 5100261 Fbo 4:163 389 389 3890264 Del Räng 10:1 V Kanalvägen 1 824 1 824 1 8240267 V Ingelstad 3:5 (från21 21 21kommunstyrelsen)0268 V Ingelstad 24:13 (från1 012 1 012 1 012kommunstyrelsen)0269 Vellinge 99:21 (från190 190 190kommunstyrelsen)0270 Höllviken 21:10 (från835 835 835kommunstyrelsen)0273 Del av Gessie 12:5 4 776 4776 47500278 Skanör 5:17 1 1 10279 Höllviken 16:89 1 1 10280 Skanör 11:11 1 459 1 459 1 4590281 Höllviken 16:90 1 1 10288 Skanör 13:20 4 061 4 0000289 Skanör 13:21 4 061 4 000Markförvärv budget 2010 1 000SUMMA 29 006 37 120 40 470Balansräkningsenhet Mark och Exploatering71


ÅRET I SIFFRORBALANSRÄKNINGSENHET FASTIGHETRESULTATRÄKNING Not Bokslut Bokslutmkr 2009 2010Verksamhetens intäkter 154,4 158,6Verksamhetens kostnader (1) -78,8 -89,6Avskrivningar (2) -52,5 -35,0Verksamhetens nettoresultat 23,1 34,0Finansiella intäkter 0,0 0,0Finansiella kostnader -30,7 -32,0Årets resultat -7,6 2,0KASSAFLÖDESANALYS Bokslut Bokslutmkr 2009 2010Den löpande verksamhetenVerksamhetens intäkter 154,4 158,6Verksamhetens kostnader -78,8 -89,6Verksamhetens nettokostnader 75,6 69,0Finansiella intäkter 0,0 0,0Finansiella kostnader -30,7 -32,0Verksamhetsnetto 44,9 37,0Förändring av kortfristiga fodringar 54,9 -12,9Förändring av kortfristiga skulder -59,4 20,5Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,4 44,6InvesteringsverksamhetenNettoinvesteringar -111,3 -108,0Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0Kassaflöde från investeringsverksamheten -111,3 -108,0FinansieringsverksamhetenUpplåningLångfristig upplåning 115,0 80,0Amortering -27,0 -30,1Kassaflöde från finansieringsverksamheten 88,0 49,9BALANSRÄKNING Bokslut Bokslutmkr 2009 2010TILLGÅNGARAnläggningstillgångarFastigheter och anläggningar 770,6 841,0Maskiner och inventarier 0,2 2,8Bostadsrätter 0,2 0,2Summa anläggningstillgångar 771,0 844,0OmsättningstillgångarFordringar 11,9 24,8KoncernkontoSumma omsättningstillgångar 11,9 24,8SUMMA TILLGÅNGAR 782,9 868,8SKULDER OCH EGET KAPITALEget kapitalEget kapital 46,3 48,3Varav årets resultat -30,8 2,0Summa eget kapital 46,3 48,3Avsättningar 0,0 0,0Summa avsättningar 0,0 0,0SkulderLångfristiga skulder 699,2 749,1Kortfristiga skulder 27,1 47,6Koncernkonto 10,3 23,8(lån från finansförvaltningen)Summa skulder 736,6 820,5SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 782,9 868,8FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 17,1 -13,5Not 1 Verksamhetens kostnadermkr Bokslut Bokslut2009 2010Administration -2,7 -2,7Fastighetsskatt 0,0 -0,3Driftskostnader -33,5 -30,6Utemiljö -5,2 -6,2Fastighetsskötsel -4,7 -6,2Reparationer -5,3 -7,4Periodiskt underhåll -19,8 -24,3Energisparåtgärder -10,8Sanerings- och ventilationsågärder -7,6 -0,9Övrig projektering -0,2Summa -78,8 -89,6Not 2I bokslut 2009, nedskrivning av bokfört värde på Strandbaden med18,3 mkr.72 Balansräkningsenhet Fastighet


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010BALANSRÄKNINGSENHET VATTEN OCH AVLOPPRESULTATRÄKNING Not Bokslut Bokslutmkr 2009 2010Verksamhetens intäkter 43,1 54,5Verksamhetens kostnader -40,5 -42,9Avskrivningar -5,9 -6,0Verksamhetens nettoresultat -3,3 5,6Finansiella intäkter 0,3 0,3Finansiella kostnader -5,9 -5,9Årets resultat (1) -8,9 0,0KASSAFLÖDESANALYS Bokslut Bokslutmkr 2009 2010Den löpande verksamhetenVerksamhetens intäkter 42,8 54,5Verksamhetens kostnader -40,5 -42,9Verksamhetens nettokostnader 2,3 11,6Finansiella intäkter 0,3 0,3Finansiella kostnader -5,9 -5,9Verksamhetsnetto -3,3 6,0Förändring av kortfristiga fodringar 0,1 -1,2Förändring av kortfristiga skulder 3,1 0,4Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,1 5,2InvesteringsverksamhetenNettoinvesteringar -9,5 -9,7Kassaflöde från investeringsverksamheten -9,5 -9,7FinansieringsverksamhetenUpplåningLångfristig upplåning 18,0 7,0Förändring, avsättningar VA anläggningsavgifter 5,1 2,2Amortering -6,1 -5,8Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17,0 3,4FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 7,4 -1,1Not 1mkr Kostnader Intäkter Netto2010 2010 2010Administration 5,3 0,0 -5,3Periodiserade anläggningsavgifter 0,0 2,3 2,3Distribution av vatten 28,0 29,4 1,4Distribution av spillvatten 19,4 22,3 2,9Summa 52,7 54,0 1,3Distribution av dagvattenavlopp 2,8 2,4 -0,4Beredskapshöjande åtgärder 0,1 0,0 -0,1Finansiella kostnader/intäkter 5,9 0,0 -5,9Resultat inkl intern ränta 61,5 56,4 -5,1Avgår intern ränta -6,7 -1,6 5,1Resultat 54,8 54,8 0,0BALANSRÄKNING Not Bokslut Bokslutmkr 2009 2010TILLGÅNGARAnläggningstillgångarFastigheter och anläggningar 151,8 155,5Inventarier 0,0 0,0Finansiella anläggningstillgångar (2) 26,7 26,7Summa anläggningstillgångar 178,5 182,2OmsättningstillgångarFordringar 4,9 6,1Summa omsättningstillgångar 4,9 6,1SUMMA TILLGÅNGAR 183,4 188,3SKULDER OCH EGET KAPITALEget kapitalEget kapital 21,6 0,0Varav årets resultat -8,9 0,0Överfört till avsättning (3) -21,6Summa eget kapital 0,0 0,0AvsättningarAnläggningsavgifter (3) 33,8 36,0Summa avsättningar 33,8 36,0Långfristiga skulderLångfristiga lån 132,6 133,8Summa långfristiga skulder 132,6 133,8Kortfristiga skulderKortfristiga lån 12,0 10,6Skuld till VA-kollektivet (4) 1,8Koncernkonto 5,0 6,1Summa kortfristiga skulder 17,0 18,5Summa skulder 183,4 188,3SUMMA SKULDER OCH EGETKAPITALNot 2Aktier i Sydvatten AB.183,4 188,3Not 3Det egna kapitalet har i bokslut 2009 klassificerats som en avsättningavseende tidigare års inbetalda anläggningsavgifter.Not 4I bokslut 2010 har årets resultat klassificerats som ett överuttag av VAavgifter.Överuttaget redovisas som en skuld till VA-kollektivet.Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp73


BALANSRÄKNINGSENHET AVFALLRESULTATRÄKNING Not Bokslut Bokslutmkr 2009 2010Verksamhetens intäkter 25,8 25,9Verksamhetens kostnader -22,6 -23,5Verksamhetens nettoresultat 3,2 2,4Finansiella intäkter 0,0 0,0Finansiella kostnader 0,0 0,0Årets resultat (1) 3,2 2,4Not 1mkr Kostnader Intäkter Netto2010 2010 2010Hämntning Resta 9,5 25,8 16,3Tippavgifter Sysav 11,6 0,0 -11,6Återvinningsåtgärder 0,4 0,1 -0,3Diverse 2,0 0,0 -2,0Slamtömning 0,0 0,0 0,0Finansiella kostnader/intäkter 0,0 0,0 0,0Summa 23,5 25,9 2,4BALANSRÄKNING Bokslut Bokslutmkr 2009 2010TILLGÅNGAROmsättningstillgångarFordringar 1,6 0,7Koncernkonto 12,6 14,2Summa omsättningstillgångar 14,2 14,9SUMMA TILLGÅNGAR 14,2 14,9SKULDER OCH EGET KAPITALEget kapitalEget kapital 8,7 11,1Varav årets resultat 3,2 2,4Summa eget kapital 8,7 11,1SkulderKortfristiga skulder 5,5 3,8Summa skulder 5,5 3,8SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 14,2 14,974 Balansräkningsenhet Avfall


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010NOTER mkrNot 1 Verksamhetens intäkterIntäkter enligtdriftredovisningKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010424,2 1 248,2 424,2 1 248,2Interna poster -151,6 -982,1 -151,6 -982,1Kollektivavtalad pension -24,5 -20,8 -24,5 -20,8Summa externa intäkter 248,1 245,3 248,1 245,3Koncernexterna intäkter 66,7 77,2Summa verksamhetens 248,1 245,3 314,8 322,5intäkterRealisationsvinster ingår i intäkter med 0,4 (0,3) mkrNot 2 Verksamhetens kostnaderKostnader enligtdriftredovisningKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 20101 532,7 2 404,6 1 532,7 2 404,6Interna poster -151,6 -982,1 -151,6 -982,1Kollektivavtalad pension -24,5 -20,8 -24,5 -20,8Summa externa kostnader 1 356,6 1 401,7 1 356,6 1 401,7Koncernexterna kostnader 40,9 49,0Summa verksamhetenskostnader1 356,6 1 401,7 1 397,5 1 450,7I verksamhetens kostnader ingår lokalhyror enligt löpande avtal.2010 uppgick dessa till 28,7 (35,7) mkr, varav 27,6 (33,6) mkr inomkommunkoncernen.Realisationsförluster ingår i kostnader med 0,1 mkrNot 3 SkatteintäkterKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010SkatteintäkterPreliminära skatteintäkter 1 337,2 1 286,5 1 337,2 1 286,5SkatteavräkningsintäkterSlutavräkning 2008 4,5 - 4,5 -Slutavräkning 2009 -39,8 0,8 -39,8 0,8Slutavräkning 2010- 15,2 - 15,2(preliminär)Summa 1 301,9 1 302,5 1 301,9 1 302,5Not 4 Generella statsbidrag, utjämning och kommunalfastighetsavgiftKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Nationellt utjämningssystemInkomstutjämning -68,9 -49,3 -68,9 -49,3Kostnadsutjämning -8,6 -1,4 -8,6 -1,4Regleringsbidrag/-avgift -16,1 8,5 -16,1 8,5LSS-utjämning -57,3 -60,7 -57,3 -60,7Kommunal fastighetsavgift 48,4 48,1 48,4 48,1Tillfälliga konjunkturstöd - 32,4 - 32,4Summa -102,5 -22,4 -102,5 -22,4Not 5 Finansiella intäkterAvkastningpensionsmedelsförvaltningKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 201016,9 11,4 16,9 11,4Ränta på likvida medel 0,8 1,2 0,9 0,0Övrigt 3,1 1,1 1,5 0,1Summa 20,8 13,7 19,3 11,5Not 6 Finansiella kostnaderKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Ränta, anläggningslån 8,0 7,7 23,6 22,0Aktieägartillskott5,2 4,0 0,0 0,0koncernföretagRänta, pensionsavsättning 2,1 0,7 2,1 0,7Övrigt 0,5 0,7 0,5 0,1Summa 15,8 13,1 26,2 22,8Not 7 Extraordinära kostnaderMedfinansiering avkapacitetsförstärkningav Trelleborgsbananför att möjliggöraregionaltågstrafik enligtavtal och beslut Kf § 51/10Kommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 201070,0 70,0Summa 70,0 70,0Noter75


Not 8 Årets resultatAvstämning mot kommunallagens balanskrav:Kommunen2009 2010Årets resultat enligt resultaträkning 69,3 0,0AvgårReavinster vid försäljning anläggningstillgångarmateriellaÅterföring nedskrivning finansiellaanläggningstillgångar-0,3 -0,4-45,9 -0,4TilläggMedfinansiering Trelleborgsbanan 70,0Officiellt balanskravsresultat 23,1 69,2BR-enheternas resultat exklusive reavinster -0,8 -3,2Överskott prestationsfinansierad verksamhet -6,9Infrastrukturåtgärder -3,2Barn- och ungdomssatsningar -1,9Överföring konjunkturstöd -17,0Internt balanskravsresultat 22,3 37,0Not 9 Verksamhetens intäkter och kostnaderVerksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkning exklusiverealisationsresultat, se not 1 och 2Not 10 NettoinvesteringarKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Utgifter enligt redovisning 144,9 143,4 205,3 228,3Inkomster enligt-8,2 -4,4 -8,2 -4,4redovisningAvgårÅrets anläggningsavgifter 5,1 2,3 5,1 2,3Årets investeringsbidrag - 1,0 - 1,0Summa 141,8 142,3 202,2 227,2Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningarKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Bokfört värdeMarkreserv 30,2 38,3 30,2 38,3Verksamhetsfastigheter 770,2 751,0 966,0 1041,7Mark för10,5 10,5 21,6 28,6verksamhetsfastigheterFastigheter för149,6 155,2 149,6 155,2affärsverksamhetMark för fastigheter för 0,2 0,2 0,2 0,2affärsverksamhetPublika fastigheter 57,8 60,1 57,8 60,1Mark för publika4,5 4,5 4,5 4,5fastigheterFastigheter för annan0,3 0,2 244,0 252,5verksamhetMark för fastigheter för 0,04 0,04 23,4 23,4annan verksamhetPågående ny-, till och 19,8 109,8 66,3 114,1ombyggnadSumma 1 043,2 1 129,9 1 563,6 1 718,6Summa fastigheter ochanläggningarAnskaffningsvärde 1 654,2 1 788,6 2 454,0 2 669,4Ackumulerad avskrivning -611,0 -658,7 -890,4 -950,9Bokfört värde 31/12 1 043,2 1 129,9 1 563,6 1 718,6Ingående värde 981,1 1043,3 1 457,9 1 563,8Årets investeringar 128,8 134,4 188,7 218,4Årets försäljningar -2,0 0 -2,0 0Årets utrangeringar -14,1 0 -14,1 0Avskrivningar -50,6 -47,7 -66,9 -63,7Utgående värde 1 043,2 1 129,9 1 563,6 1 718,6Not 12 Maskiner och inventarierKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Anskaffningsvärde 31/12 191,6 200,6 208,2 219,1Ackumulerade-159,1 -164,9 -174,7 -182,0avskrivningarBokfört värde 31/12 32,6 35,7 33,5 37,0Ingående värde 27,7 32,6 28,2 33,5Årets investeringar 13,0 10,9 13,8 11,8Årets utrangeringar/--0,4 -0,9 -0,4 -0,9försäljningarAvskrivningar -7,8 -6,9 -8,1 -7,3Utgående värde 32,6 35,7 33,5 37,076 Noter


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010Not 13 Värdepapper, andelar, bostadsrätterKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Aktier i helägda bolag 0,2 0,2 0,0 0,0Aktier i övriga bolag 28,4 28,4 28,9 28,6Bostadsrätter 0,2 0,2 0,2 0,2Summa 28,8 28,8 29,1 28,8Not 14 PensionerKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Avsättning för pensionerAvsatt till pensioner per 27,4 38,9 27,4 38,901-01 *Skuldförändring netto * 9,5 0,2 9,5 0,2Ränteuppräkning 2,1 0,7 2,1 0,7Avsatt till pensioner per12-3138,9 39,9 38,9 39,9Ansvarsförbindelser 534,6 512,2 534,6 512,2varav– pensionsförmåner511,0 492,5 511,0 492,5intjänade t o m 1997 *– förtroendevalda (2) 20,5 19,7 20,5 19,7– visstidsförordnade (0) 3,1 - 3,1 -Summapensionsavsättningar/förpliktelser573,5 552,1 573,5 552,1PensionsmedelsförvaltningAktier 190,6 202,1 190,6 202,1Räntebärande värdepapper 204,6 197,2 204,6 197,2Summa 389,7 399,3 389,7 399,3Not 15 Långfristiga fordringarLån kommunala bolag – viakoncernkontotKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 201019,8 - 0,0 -Utlämnade anslagstäckta 2,3 2,1 2,3 2,1lånÖvrigt 0,2 0,0Summa 22,1 2,1 2,5 2,1Not 16 Kortfristiga fordringarKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Fakturafordringar 9,2 19,8 9,5 19,9Kommunalskatt 15,2 15,2Kommunal fastighetsavgift 5,6 10,4 5,6 10,4Statsbidragsfordringar 4,0 4,5 4,0 4,5Ensamkommande barn 0,2 1,8 0,2 1,8Förutbetalda kostnader 23,8 32,3 18,0 33,0och upplupna intäkterIngående moms 21,8 32,1 21,8 46,8Detaljplaner 5,2 4,8 5,2 4,8Exploateringsverksamhet 51,3 51,5 51,3 51,5Skattefordran 5,3 22,2 5,5 22,3Lån kommunala bolag – via74,8 0,0koncernkontotLån till koncernbolag 40,0 0,0Diverse kortfristiga9,1 1,0 12,6 1,9fordringarSumma 135,5 310,4 133,7 212,1Marknadsvärde 435,1 (392,0) mkr, varav aktier 235,1 (187,4) mkr ochräntebärande värdepapper 200,0 (204,6) mkr.Pensionsmedlens användningFörvaltning 389,7 399,3 389,7 399,3Återlån 183,8 152,8 183,8 152,8Pensionsåtagande 573,5 552,1 573,5 552,1Dessa avser samtliga Vellinges pensionsförpliktelser såväl före somefter 1998.Årets pensionskostnadAvsättning * 11,5 1,0 11,5 1,0Utbetalningar * 25,0 26,2 25,0 26,2Avgiftsbestämd del * 20,8 20,0 20,8 20,0Försäkringspremier * 11,1 5,0 11,1 5,0Summa 68,4 52,2 68,4 52,2* Inklusive särskild löneskatt (24,26%)Noter77


Not 17 Eget kapitalIngående balans enligtfastställd balansräkningAnläggningsavgifter VAöverförda till avsättningIngående eget kapitaljusteratFörändring av eget kapitalenligt resultaträkningUtgående eget kapitalenligt balansräkningKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 20101 098,9 1 146,6 1 026,8 1 071,5-21,6 - -21,6 -1 077,3 1 146,6 1 005,2 1 071,569,3 0,0 66,2 0,41 146,6 1 146,6 1 071,5 1 071,9Varav balansräkningsenheterBR Mark och exploatering 79,7 78,8 79,7 78,8BR Fastighet 46,3 48,3 46,3 48,3BR VA 0,0 0,0 0,0 0,0BR Avfall 8,7 11,1 8,7 11,1Summa BR 134,7 138,2 134,7 138,2Varav balanserade över-/underskottprestationsfinansierad verksamhetPedagogisk 1,4 7,5 1,4 7,5Vård och omsorg 0,9 0,9Summa 1,4 8,4 1,4 8,4VaravInfrastrukturåtgärder 3,2 3,2Barn- och1,9 1,9ungdomssatsningarSumma 5,1 5,1VaravÖverföring konjunkturstöd 17,0 17,0Not 18 VA-anläggningsavgifter och överuttagKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010VA-anläggningsavgifter 12,7 36,6 12,7 36,6Periodiserad-0,5 -1,3 -0,5 -1,3anläggningsavgift VAÖveruttag VA 1,8 1,8Överfört från eget kapital 21,6 - 21,6 -Summa 33,8 37,1 33,8 37,1Not 19 InvesteringsbidragKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Investeringsbidrag - 4,0 - 4,0Periodiserat- -0,1 - -0,1investeringsbidragSumma 3,9 3,9Not 20 Långfristiga skulderKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Långfristiga lån 280,2 373,7 822,0 914,7Nästa års amorteringar -5,5 -6,5 -6,2 -7,2Summa 274,7 367,2 815,8 907,5KreditgivareSwedbank 197,0 195,0 515,3 513,1SEB 47,7 142,2 151,7 246,2Stadshypotek AB,30,0 30,0 32,5 32,4HandelsbankenHandelsbanken 88,2 88,2Swedbank Hypotek AB 26,4 26,0Nordea 0,8 0,8Spintab 0,8 0,8Summa 274,7 367,2 815,8 907,5Not 21 Kortfristiga skulderKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Leverantörsskulder 87,3 114,6 114,8 132,8Upplupna16,6 16,4 16,6 16,4pensionskostnaderKommunalskatt 46,5 39,0 46,5 39,0Upplupna kostnader och 129,3 112,2 132,5 117,6förutbetalda intäkterPersonalens källskatter och 7,2 8,4 7,6 8,8löneavdragNästa års amorteringar 5,5 6,5 6,2 7,2Hälsorådet 4,1 4,0 4,1 4,0Civil beredskap 3,2 3,7 3,2 3,7Psykiatrireformen 0,5 0,4 0,5 0,4Utgående moms 2,4 0,0 2,7 0,0Diverse kortfristiga skulder 4,4 4,8 5,8 6,2Summa 307,0 310,0 340,5 336,178 Noter


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010Not 22 Upplysning om pensionsförpliktelserNot 23 BorgensåtagandeKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Pensionsförpliktelser,avsättningIngående avsättning 27,4 38,9 27,4 38,9Pensionsutbetalningar -2,6 -2,7 -2,6 -2,7Nyintjänad pension 6,1 5,0 6,1 5,0Ränte- och1,7 0,6 1,7 0,6basbeloppsuppräkningarArbetstagare sompensioneras4,7 -1,9 4,7 -1,9Övrigt -0,6 -0,2 -0,6 -0,2Förändring av löneskatt 2,2 0,2 2,2 0,2Utgående avsättning 38,9 39,9 38,9 39,9Pensionsförpliktelser,ansvarsförbindelseIngående förpliktelse 538,6 534,6 538,6 534,6Pensionsutbetalningar -18,0 -18,8 -18,0 -18,8Ränte- ochbasbeloppsuppräkningar30,2 5,8 30,2 5,8Arbetstagare sompensioneras-4,7 -2,7 -4,7 -2,7Bromsen -5,6 -5,6Övrigt -10,7 3,3 -10,7 3,3Förändring av löneskatt -0,8 -4,4 -0,8 -4,4Utgående förpliktelse 534,6 512,2 534,6 512,2Aktualiseringsgrad % 92 93 92 93Förpliktelsen har minskats genom att försäkring tecknats förefterlevandeskydd och anställda med årslön över 7,5 basbeloppKommunen Sammanställdredovisning2009 2010 2009 2010Vellinge Koncern AB 144,0 144,0 0,0 0,0Vellingebostäder AB 127,4 127,2 0,0 0,0Vellinge Exploaterings AB 228,5 228,4 0,0 0,0Bostadsrättsföreningar 28,6 22,7 28,6 22,7Sydvatten 32,7 32,5 32,7 32,5Kommunalt förlustansvar,40 % av låneskulden2,0 1,7 2,0 1,7Sysav 3,7 2,9 3,7 2,9Föreningar mm 23,2 20,9 23,2 20,9Summa 590,1 580,3 90,2 80,7ÖVRIGA UPPLYSNINGARFörvaltade stiftelserVid årsskiftet förvaltade kommunen 6 stiftelser. Förvaltning ochredovisning sker i enlighet med Stiftelselagens bestämmelser.TkrEget kapital2010-12-31Social samfond 286Skolans samfond 85Fonden för allmänna kommunala ändamål 139S E Cronsioes Gravfond *) 8Vellinge Gymnasieskolas Stipendiefond 664Skanör-Falsterbo Hantverksförening 15Summa 1 197*) enligt beslut avregistreras stiftelsen per den 1 mars 2011.Noter79


REDOVISNINGSPRINCIPERÖVERGRIPANDE PRINCIPERDen kommunala redovisningslagen stadgar bland annat attden kommunala bokföringen och redovisningen skallfullgöras i enlighet med god redovisningssed. God redovisningssedbestäms och utvecklas genom nya och förändraderekommendationer och lagar eller genom att ny praxis påannat sätt uppstår. I praktiken kan innebörden av godredovisningssed idag lite förenklat sägas vara att tillämpaprinciperna om fortvarighet, öppenhet och försiktighet.Fortvarighetsprincipen. Redovisningsenheten förutsättsfinnas kvar inom en relevant överskådlig framtid. Dettainnebär att det är väsentligt vid redovisning att kunnajämföra över tiden. Av fortvarighetsprincipen följer ocksåprincipen om matchning, vilken innebär att inkomster ochutgifter som hör ihop redovisas under samma räkenskapsår.Principen om öppenhet. Redovisningsinformation skallförmedlas på ett så öppet och lättillgängligt sätt sommöjligt. Olika intressenters krav att redovisningen skallvara användbar som ett beslutsunderlag kräver ocksåförståelighet, relevans och tillförlitlighet.Försiktighetsprincipen. Tillgångar och intäkter får inteövervärderas medan skulder och kostnader inte fårundervärderas. Försiktighetsprincipen innebär också attförväntade vinster aldrig får föregripas i redovisningenmedan det motsatta gäller för befarade förluster.TILLÄMPNINGVellinge kommun följer den kommunala redovisningslagenoch tillämpar de rekommendationer som lämnats förkommunal redovisning. Detta innebär bland annat atterforderliga periodiseringar skett så att kostnader ochintäkter bokförts på det år varan är levererad och tjänstenutförd. Lånekostnader under byggtiden aktiveras inte.Kommunens finansiella leasingavtal har en löptid på högsttre år och redovisas som operationell leasing.Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten periodiserasfr o m 2007 under 50 år. Investeringsbidrag periodiserasfr o m 2010 i enlighet med nyttjandeperioden för respektiveinvesteringsobjekt. I balansräkningen klassificeras bådeanläggningsavgifter och investeringsbidrag som avsättningar.Även årets resultat för VA-verksamheten redovisas somavsättningar.Medfinansiering av Trelleborgsbanan med 70 mkr harredovisats som en extraordinär kostnad i resultaträkningenoch exkluderats vid uppföljningen och analys av de finansiellamålen.Pensionsåtaganden bokförs enligt blandmodellen, vilket bl ainnebär att pensioner intjänade före 1998 inte tas upp somavsättning utan redovisas som ansvarsförbindelse inomlinjen. Pensionsförmåner intjänade efter 1998-01-01redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Vidareutbetalas den intjänade avgiftsbestämda ålderspensionen tillarbetstagarna medan den förmånsbestämda delen samtefterlevandeskyddet försäkras bort och resterande delskuldbokförs. Pensionsåtagandena inkluderar även löneskatt.Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på deförutsättningar som anges i RIPS07.Värdet på anläggningstillgångar minskas årligen i takt medålder och förslitning. Avskrivningar av anläggningstillgångargörs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, vissvägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider/RKR:sskrift om avskrivningar. Avskrivning påbörjas då en anläggning/utrustningtas i bruk.Särskilt avsatta pensionsmedel, som förvaltas självständigt avexterna kapitalförvaltare i enlighet med kommunensfinansiella policy, redovisas som finansiell anläggningstillgång.Då syftet med förvaltningen är riskspridning tillämpaskollektiv värdering till det lägsta värdet av anskaffningsvärdetoch det verkliga värdet (marknadsvärdet) på bokslutsdagen.SAMMANSTÄLLD REDOVISNINGÅrsredovisningarna för kommunens aktiebolag har upprättatsenligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndensallmänna råd.Koncernbalansräkningen har upprättats enligt förvärvsmetoden,vilket innebär att kommunens bokförda värde på aktieri Vellinge Koncern AB eliminerats mot dotterbolagets egnakapital vid förvärvstillfället.Koncerninterna kostnader, intäkter, fordringar och skulderhar eliminerats. Avskrivning har skett med 1 procent påbostadsfastigheter och 2,5 procent på lokaler.Uppskjuten skatt 26,3 procent redovisas på obeskattadereserver i bolagen som övrig avsättning. Även årets resultatför VA-verksamheten redovisas under avsättningar.80 Redovisningsprinciper


VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010ORDFÖRKLARINGARAnläggningslån Lån som upptas för att finansierainvesteringar.Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda att innehaslängre tid än ett år.Avgiftsfinansieringsgrad Avgifter i procent avverksamhetens bruttokostnader.Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.Balanskrav Enligt Kommunallagen skall budgeten inormalfallet upprättas så att intäkterna exkl realisationsvinsteröverstiger kostnaderna. Vid synnerliga skäl kanbudget i obalans upprättas. Större omstruktureringskostnaderoch stark finansiell ställning nämns i lagensförarbeten som exempel på synnerliga skäl. Om kostnadernaför visst räkenskapsår överstiger intäkterna skall detnegativa resultatet regleras och det redovisade egnakapitalet enligt balansräkningen återställas under denärmaste tre åren.Balansräkning Visar vilka tillgångar, skulder och egetkapital kommunen har på bokslutsdagen. Man kan ocksåsäga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) ochhur det har skaffats fram (skulder och eget kapital).Bokslut Avslutande av samtliga konton i bokföringen.Delårsrapport Redovisning/bokslut upprättas per 31augusti för verksamheten från räkenskapsårets början.Eget kapital Skillnaden mellan kommunens tillgångaroch skulder.Kassaflödesanalysen Visar hur kommunen fått inpengar och hur de har använts under året. Här behandlasut- och inbetalningar till skillnad från resultaträkningensom innehåller kostnader och intäkter. Skillnaden mellantillförda och använda medel ger förändringen av likvidamedel.Kapitalkostnad De interna kostnader i form av avskrivningoch intern ränta som påförs de förvaltningar somnyttjar anläggningstillgångar i sin verksamhet.Kortfristiga skulder Skulder som förfaller inom ett årfrån bokslutsdagen.Likviditet Visar betalningsberedskapen på kort sikt.Långfristiga skulder Skulder som förfaller mer än ettår efter bokslutsdagen.Nettokostnad Skillnaden mellan kostnader ochintäkter.Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att innehaskortare tid än ett år.Personalomkostnad Omkostnader för personal(arbetsgivaravgifter, kompletteringspension och löneskatt).Resultaträkningen visar årets finansiella resultat ochhur det uppkommit.Sammanställd redovisning Består av en resultat-,balansräkning och kassaflödesanalys i vilka kommunenoch de kommunägda bolagen betraktas som en ekonomiskenhet.Skattekrona Räkneenhet som tillämpas vid beräkningav skatteunderlaget för kommunalskatt. En skattekronamotsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst.Skatteunderlag Totalsumman av kommunmedlemmarnasbeskattningsbara inkomster.Skuldsättningsgrad Andelen totala skulder/totalatillgångar.Soliditet Andelen eget kapital/totala tillgångar.Utgift En extern ekonomisk händelse som minskarkommunens finansiella resurser.Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter ochfinansiella kostnader.Inkomst En extern ekonomisk händelse som ökarkommunens finansiella resurser.Intern ränta Kalkylmässigt beräknad kostnad för värdetav det kapital som utnyttjas inom en viss verksamhet.ORDFÖRKLARINGAR81


REVISIONSBERÄTTELSE för år 2010Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat denverksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder ochgenom utsedd lekmannarevisor verksamheten i kommunensföretag Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder ABoch Vellinge Exploaterings AB.Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamhetenbedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjersamt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Deansvarar också för att det finns en tillräcklig internkontroll samt återredovisning till fullmäktige.Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontrolloch redovisning och pröva om verksamheten bedrivits ienlighet med fullmäktiges uppdrag.Granskningen har utförts enligt kommunallagen, godrevisionssed i kommunal verksamhet och kommunensrevisionsreglemente. Granskningen har genomförts medden inriktning och omfattning som behövs för att gerimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.Granskningen har haft den inriktning och omfattning samtgivit det resultat som redovisas i bilagan ”Redogörelse förrevisionen år 2010” och i under året avlämnade revisionsrapporter.Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder iVellinge kommun har bedrivit verksamheten på ettändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställandesätt.Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms havarit tillräcklig.Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är ihuvudsak förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmålsom fullmäktigt uppställt.Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelseoch nämnder ansvarsfrihet.Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2010godkänns.Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.Vellinge 2011-04-05Bertil NilssonChrister LjungstenRodika KlingeWilly OlssonNils ÖhmanTill revisionsberättelsen hör bilagorna:Redogörelse för revisionen år 2010Revisionsrapporter avlämnade under åretGranskningsrapporter för Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB82 REVISIONSBERÄTTELSE


Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellingewww.vellinge.seGrafisk form och original Guideline Ljunghusen/Magnus Teander. Illustration Alexander Murath. Foto Kommunarkivet och respektive konstnär, Kristina Plato (omslag), Brigitte Linde (sid 25), Susanne Sjögren (sid 62), Ken Löfgren (sid 65).

More magazines by this user
Similar magazines