Årsredovisning Tjörns kommun 2011

tjorn.se
  • No tags were found...

Årsredovisning Tjörns kommun 2011

Årets verksamhet i korthetResultat2011 års resultat är ett överskott på 26,5 miljoner kronor.Det budgeterade resultatet var 5,3 miljoner kronor.Skatteintäkterna samt avgiften till Lagen om stöd ochservice till vissa funktionshindrade (LSS) utjämningssystemhar sammantaget blivit 22 miljoner kronor bättre änberäknat. Även finansiella kostnader, det vill säga, räntekostnaderpå kommunens lån blev lägre än budgeterat.Den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen)har ett positivt resultat på 31,2 miljoner kronor.Nämndernas resultat har vissa avvikelser gentemotbudget.Höstens problem med vattenkvaliteten på Klädesholmensamt åtgärder på avloppsreningsverken har inneburiten belastning på samhällsbyggnadsnämndens resultat.Trenden bland våra ungdomar som läser på gymnasietär att det blir vanligare att byta linje och därför gå ettfjärde år. Det innebär kostnader för barn- och utbildningsnämndensom inte har varit beräknade fullt ut.Inom socialnämndens område finns personer medfunktionsnedsättning där Försäkringskassan ger ersättningför stöd och service. Försäkringskassan har gjortomprövningar av flera ärenden vilket har lett till att kommunenfår betala stödinsatser.InvesteringarKommunen har utfört investeringar för 117,7 miljonerkronor. Ombyggnaden av Valåsens äldreboende är tillstora delar klar. Till- och ombyggnaden ger 12 nya platsertill Valåsen som får 56 platser totalt. Kommunhusetsentré och bibliotek har blivit morderniserat. Samtidigtgjordes energieffektiviseringar i form av bergvärmeoch förbättrad ventilation i delar av huset.Vatten- ochavloppssaneringar pågår i området Höviksnäs/Hakenäsetoch beräknas vara klart i början av 2013. Arbetet medöverföringsledningen från Skärhamn till Stockevik harpågått under 2011 och är planerad att vara klar 2012.Tjörns Bostads AB har under året byggt 16 bostadslägenheteri Höviksnäs. 14 av lägenheterna hyrs avpersoner med funktionsnedsättning.Så här fördelas pengarnaGrundskolaÄldreomsorgFörskolaGymnasie- och vuxenutbildningFunktionshinderIndivid- och familjeomsorgKultur- och fritidsverksamhet26 kr19 kr11 kr10 kr8 kr6 kr6 krTrafik, utveckling, gång- och cykelvägar 4 krHälso- och sjukvårdRäddning och säkerhetKommunövergripande verksamhetPolitisk verksamhetBygg- och planverksamhetAffärsverksamhet3 kr2 kr2 kr1 kr1 kr1 krResultat - kommunenMkr 2011 Budget 2010 2009 2008Verksamhetens intäkter 195,7 190,8 183,3 227,8Verksamhetens kostnader -822,7 -795,2 -797,7 -825,0Nettokostnad innan avskrivning -627,0 -616,4 -604,4 -614,4 -597,2Avskrivningar -19,7 -20,0 -17,7 -16,8 -17,2Verksamhetens nettokostnader -646,7 -636,4 -622,1 -631,2 -614,4Skatteintäkter och generella statsbidrag, utjämning 669,4 646,7 646,1 621,3 609,9Finansiella intäkter 11,6 10,0 1,9 19,1 13,4Finansiella kostnader -7,8 -15,0 -1,9 -2,9 -6,7Årets resultat 26,5 5,3 24,0 6,3 2,24


Sju år i sammandrag för Tjörns kommun2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005AllmäntAntal invånare 31 december 14 959 14 955 14 961 14 963 14 944 14 954 15 022Andel arbetslösa och personer i program med aktivtetsstöd av befolkning:Samtliga 16-64 år, Tjörn 3,7% * 3,7% 3,3% 1,9% 2,3% 3,6% 3,6%Samtliga 16-64 år, riket 8,6% * 6,9% 6,0% 3,7% 3,9% 6,0% 6,3%Ungdomar 18-24 år, Tjörn 9,5% * 7,1% 6,2%Ungdomar 18-24 år, riket 19,1% * 11,0% 10,0%SkattKommunalskatt, kr 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64Total skatt inkl kyrkoavgiften i genomsnitt, kr 33,54 33,54 33,56 33,56 33,56 33,55 33,46Resultat, mkrVerksamhetens nettokostnad, kommun -646,7 -622,1 -631,2 -614,4 -577,7 -544,9 -531,0Skatteintäkter och generella statsbidrag 669,4 646,1 621,3 609,9 586,7 555,6 533,6Finansnetto, kommun 3,8 0,0 16,2 6,7 -5,4 3,1 -2,9Resultat kommun 26,5 24,0 6,3 2,2 3,6 13,8 -0,3Resultat sammanställd redovisning 31,2 25,0 0,4 1,6 5,1 8,0 65,6Balans, mkrBalansomslutning kommun 733,6 532,9 499,3 485,1 676,7 672,8 610,6Investeringar kommun 117,7 87,6 80,8 46,7 32,8 69,7 32,4Låneskuld för kommun 210,0 70,0 30,0 76,0 280,0 300,0 260,0Låneskuld sammanställd redovisning 755,0 595,0 535,0 519,0 479,0 504,2 469,7Borgensåtagande 610,6 590,9 554,1 513,5 269,6 272,8 278,3Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 334,4 302,7 314,4 304,2 303,2 251,4 234,2Soliditet kommun 35% 43% 42% 41% 29% 35% 36%Soliditet inkl hela pensionsskulden -10% -13% -21% -21% -15% -3% -3%Soliditet sammanställd redovisning 23% 25% 24% 26% 28% 27% 27%MedarbetareÅrsarbetare kommunen, antal 980 951 934 1 080 1 114 1 103 1 087Årsarbetare inkl bolag, antal 1 111 1 076 1 065Sjuktal 4,7% 4,4% 4,9% 5,7% 6,3% 7,6% 7,7%Medarbetarnas medelålder 47,7 47,3 47,5 48,1 47,8 47,4 45,9Maria:* Andelen arbetslösa redovisas på nytt sätt.Asterix ska vara på 2011 års arbetslöshetssiffror.Från och med den 30 september 2011 har Arbetsförmedlingen förändrat sitt sätt att beräkna* Andelen arbetslösa redovisas på nytt sättandelen inskrivna arbetssökande. Istället för att som hittills relatera till befolkningen 16–64 årFrån och med den 30 september 2011 har Arbetsförmedlingen förändrat sitt sätt att beräkna andelen inskrivna arbetssökakommer procenttalen att baseras på en registerbaserad arbetskraft.5


Olja som högvattnet fört med sig.Samma plats efter finsaneringen.”Det var värst de första dagarna”Vid lunchtid torsdagen den 15 september ringde telefonenhos Räddningstjänsten på Tjörn. Någon hade settoljefläckar ute vid Klädesholmen. Räddningstjänstenoch representanter från kommunens miljöavdelning ochTjörns Miljö AB åkte genast ut och inspekterade läget.När olja från havet satt sig på land kallas det för ”påslag”och påslaget ute vid Klädesholmen visade sig bara beståav några fläckar. Inte så farligt alltså. Men när detta justkonstaterats kom besked att man upptäckt olja även utanförKyrkesund. När Kustbevakningen senare flög överområdet syntes ett skimrande oljebälte från Skaboholmenända in till Sunna marina, ungefär 60 meter brett och 2,5kilometer långt. Hur många liter eller kubikmeter detkunde vara fråga om gick inte ens att gissa men det verkadeinte röra sig om någon allvarligare historia. RäddningschefCarl-Ian Bissmark tog ändå det säkra före detosäkra, informerade kommunchefen om läget och redanpå morgonen den 16 september aktiverades kommunenskrisledningsorganisation och Grön stab inrättades. Medfacit i hand vet vi att detta tidiga beslut om beordradräddningsinsats tillsammans med det goda samarbetetmed alla externa samverkanspersoner, organisationer ochverksamheter blev avgörande för räddningsarbetets godaresultat.– Kustbevakningen åkte direkt ut med fartyg ochflygplan och körde även ut länsor och strandbekämpare,det vill säga båtar som är specialkonstruerade för attta upp olja från vattnet. Vad vi inte visste var att dettaoljeutsläpp under de kommande dagarna och veckornaskulle växa till att bli det största på västkusten någonsin,berättar Carl-Ian.I mängder av vikar och sund vid Härön, Koön, Skaboholmen,Grönskären och Kaurö låg decimetertjocka lagerav olja och varje högvatten lämnade efter sig fläckar,pölar och hela oljesjöar uppe på klipporna.– De första dagarna var värst. Ju mer olja som togsupp, desto mer upptäcktes och det planerade slutdatumetför den akuta saneringen fick vi skjuta upp flera gånger.Länge jämförde man med oljeutsläppet 1987, då engrekisk tanker släppte ut cirka 100 kubikmeter olja. Dådrabbades området från Kyrkesund till Pater Nosterhårdast. Den här gången var oljan mer samlad och fannspå ett fåtal avgränsade platser. En vik kunde vara fullmed olja samtidigt som intilliggande stränder var heltrena. Men nu fanns oljan i en betydligt större mängd.Hur gick det för fåglarna?I det drabbade området finns tidvis mycket fågeloch Kaurö är dessutom fågelskyddsområde. EnligtFågelcentralen fick man dock endast in ett tjugotaloljeskadade fåglar sammanlagt och den storabefarade katastrofen uteblev. I efterhand visade detsig att de flesta fåglarna var inne på land på grund avde hårda vindbyarna. Många hade också redan flugitsöder ut.En månad efter den första upptäckten hade omkring 750kubikmeter tagits upp, motsvarande ungefär 500 ton renolja.– Oljekatastrofen påverkade hela kommunen på fleravis. Under räddningsinsatsen samverkade förvaltningaroch bolag på ett utmärkt sätt inom sina respektive områden,tvärs över alla förvaltnings- och bolagsgränser.Det är en starkt bidragande orsak till insatsens positivaresultat, menar Carl-Ian.Nationell angelägenhetNär räddningstjänsten på Tjörn den 16 september togbeslut om att inleda räddningsinsats blev oljan på Tjörnockså en nationell angelägenhet, påkallad av räddningschefen.Resurser från hela Sverige kallades in i arbetetmed att försöka begränsa oljans framfart och förhindraytterligare spridning.Bland de många myndigheter och organisationersom tillkallades av räddningschefen och som sedan varinblandade i högre eller lägre grad, fanns Kustbevakningen,Försvarsmakten, Hemvärnet med den nationella8


KommunstyrelsensordförandeUppföljning av de fokusområden som fanns ibudgetdokumentet.Fokusområden 2011Nu kan vi lägga 2011 bakom oss och konstatera att detblev ett dramatiskt år för Tjörn. Ett fruktansvärt oljeutsläpp,blåst, blåst och blåst och en avslutning med otjänligtvatten på Klädesholmen. Även om alla utvärderingarinte är färdiga kan vi konstatera att organisationen klaradedessa påfrestningar bra. Trots dessa krissituationerhar årets verksamheter arbetet med årets fokusområden.Vision, sammanhang och mening− Vår vision är att Tjörn ska vara den bästa platsen attleva och bo på. De som bor här ska känna sammanhangmed samhället i stort och de ska erbjudas ett meningsfulltliv med stor livskvalitet. Målet för kommunen är attriva hinder och skapa förutsättningar för just detta.Finansiella mål− Vi hade budgeterat med ett överskott på cirka 6miljoner kronor men landade på ett resultat kring 25miljoner kronor. Ibland får jag frågan varför kommunenska göra ett överskott, om det inte är bättre att användaalla pengar i verksamheten? Sanningen är den att om viska kunna investera i skolor, förskolor och äldreboendeni framtiden måste vi ha pengar för att inte behöva lånahela summan och för att betala ränta och amorteringar påde lån vi tar. Det måste också finnas en ekonomisk buffertnär det oförutsedda händer, precis som i ekonominför vilket hushåll som helst. Det är egentligen inte merkomplicerat än så.Vad menas med ”organisationensegentliga värde”?− Vad vi menar är att det inte finns ett självändamål medatt bedriva kommunal verksamhet om den inte gagnarTjörnborna. Vi måste hela tiden våga ompröva vad somska göras inom kommunens ramar.Kommunikation är en prioriterad fråga– hur går det?− Största förändringen är att medborgare och besökarefrån och med oktober kan möta oss sju dagar i veckan iTjörns kundcenter, oavsett om det är ett besök, telefoneller via Synpunkten. Under året har vi fått bekräftat atthushållstidningen läses av Tjörnborna och de besökerhemsidan mer sällan än några gånger i månaden. Trotsdet blir antalet träffar på hemsidan 2,2 miljoner. Flest träffarfick hemsidan den dagen de stora stormvindarna drogin över ön, minst träffar är det på julafton. Vi är ocksåglada för ett gott samarbete med media som hjälper ossatt berätta om vad som händer. 2011 blev ett extremt år idet avseendet på grund av oljeutsläppet som bara det gav900 inslag i media, både nationellt och internationellt.Prestationer och resultat – hur bra ärkommunens tjänster?− Det är alltid intressant att jämföra sig med andra. Delsför att se hur vi själva ligger till men även för att se hurvi kan göra saker bättre. I Sverige finns det 290 kommuner.Några av de mätningar som kommit nu visar attTjörn har den 8:e bästa grundskolan, har Sveriges 28:ebästa äldreomsorg och är den 11:e säkraste kommunenatt bo i. Vi ska fortsätta arbeta med kvalitetsfrågorna.Hållbar utvecklingMartin Johansen (FP), kommunstyrelsens ordförande− Vi ska tänka långsiktigt när Tjörn utvecklas. Miljöfrågornamåste upp på agendan på ett helt annat sätt än vadde varit tidigare. När vi gör förbättringar av människorsoch företags möjligheter att bo och verka på Tjörn skadet göras utan att förstöra det som är unikt med Tjörn.Steg på vägen är nyheterna inom renhållningen ochTjörns miljömål som började tas fram under året.Nästa generations experter− Kompetenskraven har ökat kraftigt i samtliga områdensom Tjörns kommun har verksamhet inom: barnomsorg,vatten- och avlopp, arkitekter och samhällsplanerare,fastighetsförvaltning och upphandling. För att baranämna några. Att arbeta och bo på Tjörn har många fördelar,inte minst bra skola och barnomsorg. För de sompendlar hit finns det goda möjligheter. Trots det är detsvårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Detär nödvändigt att samarbeta med andra kommuner ochdela på kompetenser kommunerna emellan.10


Framtiden för TjörnFörutom den övergripande frågan om att vi hela tiden skaarbeta för att leverera rätt tjänster med god kvalitet tillmedborgarna är det några framtidsfrågor som sticker ut.Miljöfrågan är prioriterad och blir allt viktigare nunär möjligheterna att producera nya boenden på Tjörnöppnar sig. Blir vi fler Tjörnbor och fler företag måste viännu tydligare värna vår miljö som är en av våra främstakvaliteter.Tjörns alltfler äldre ställer krav på en god äldreomsorgi olika former. Det är en av kommunens viktigasteuppgifter och en uppgift som kräver långsiktighet ochen klar och tydlig plan. Allt underlag som behövs föratt fatta de strategiska beslut som krävs ska under åretlevereras.Kvalitet i skolorna är fortsatt angelägen. Vi vill verkligenpremiera alla duktiga lärare så ett bra system förindividualiserad lönesättning ska tas fram. För att talaklartext vill vi öka lönespridningen bland lärarna för attfå behålla och kunna rekrytera duktiga lärare i framtiden.Framtiden kräver också av oss att leverera en god fritidför medborgare och besökare. Vi ska ta fram en plan förhur vi tillsammans med föreningarna ska kunna hållavåra idrottsanläggningar i skick. Inom kulturens områdefortsätter man med barn- och ungdomskulturplanen föratt erbjuda så bra verksamhet för våra yngre medborgaresom möjligt. Även turismen hamnar i fokus nu när samarbetetmed grannkommunerna fortsätter.Våra funktionshindrade är ytterligare en fokusgrupp.Vi ska kunna erbjuda en så bra verksamhet som möjligt.Många åtgärder för denna grupp gynnar även andra, tatill exempel tillgänglighetsfrågorna för rörelsehindradedär även en förälder med barnvagn är en vinnare.Infrastrukturen blir avgörande i framtiden. Allt ifrånrondellen i Vallhamn som vi hade löften om skulle varaklar för flera år sedan till hur vi får till en bra kollektivtrafik.Här är satsningar i andra kommuner viktigaför Tjörn, till exempel att den nya pendlarstationen iStenungsund hamnar söder om broarna så att det blir enkeltför Tjörnborna att komma dit. Alla politiska krafterbehövs för att det ska bli bra.Tjörn ska ha fler arbetstillfällen. Vi förblir en pendlingskommunmen i takt med att vi blir fler Tjörnbormåste fler kunna arbeta här. Det betyder att vi måstearbeta aktivt med att ta fram industrimark. Allt ifrån detkunskapsintensiva företaget, tjänsteföretaget och detproducerande företaget ska kunna hitta lämplig mark attetablera sig på.Under alla omständigheter är framtiden för Tjörn ljus.Miljön, läget i regionen och inte minst Tjörnborna ärgaranter för detta.Detta händer de kommande åren• Det blir bättre service till medborgare ochbesökare.• Kvalitets- och moderniseringsarbetetfortsätter i hela koncernen.• Nyheter i renhållningen förbättrar vår miljö.• Översiktsplanen, det vill säga hur Tjörn skavara år 2025, ställs ut.• Arbetet med långsiktigkompetensförsörjning fortsätter.• Turismsatsningen ökar genom samarbetenmed andra kommuner i form av paketeringav upplevelser.• Högstadieeleverna får ett digitalt verktyg påtre elever under 2012. I övriga skolor skasamma mål uppnås våren 2013.• Utredningen om regional samverkan kringvatten- och avloppsförsörjning fortsättertillsammans med grannkommunerna.• Kostnader för assistanshjälp inom ramenför Lagen om stöd och service till vissafunktionshindrade (LSS) ökar.• Behovet av hemsjukvård, bostadsanpassningoch hjälpmedel ökar på grund av att alltflerTjörnbor blir allt äldre.• Satsningen på att vara en framgångsrikbarn- och ungdomskulturkommun fortsätter.• Elevkullarna i gymnasieskolan fortsätter attminska.Martin JohansenKommunstyrelsens ordförande11


Så styrsTjörns kommunPolitisk sammansättningTjörn styrs sedan 2011 av Folkpartiet, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna samt Samhällets Bästa med 22 av 41mandat. I opposition är Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Övriga partier i kommunfullmäktige är Kommunalt Alternativ,Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Kommunalråd är kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP).Oppositionsråd är Benny Andersson (S).Kommunfullmäktige styr och beslutarKommunfullmäktige är högst beslutande i kommunen och allmänheten är välkommen att lyssna på dess möten.Kommunfullmäktiges uppgifter är bland annat att fastställa kommunens budget med mål och inriktning, besluta omskattesats, besluta om vilka nämnder och styrelser som ska finnas, vad de ska göra samt välja dess ledamöter, väljarevisorer som granskar kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige fattar också beslut om andra principiellt viktigaoch övergripande frågor för Tjörns kommun. Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige vilket sker efteratt fullmäktige har beslutat om att ansvarsfrihet beviljas för nämnder och styrelser.Kommunfullmäktiges ledamöterBenny Andersson (S)Robert Bull (S)Isabell Eriksson (S)Rigmor Friis (S)Torsten Gustafsson (S) 2:e vice ordfBenny Halldin (S)Claes Jansson (S)Nils Lackfors (S)Rikard Larsson (S)Alma Nilsson (S)Gunilla Nordberg (S)Hans Strandberg (S)Klara Strandberg (S)Inger Bergstam (M)Bo Bertelsen (M)Inga-Lill Hast (M)Anders G Högmark (M) 1:e vice ordfKatarina Leone (M)Lars Thorsson (M)Birgitta Adolfsson (FP) ordfGun Alexandersson-Malm (FP)Martin Johansen (FP)Hans Kristensson (FP)Gunnemar Olsson (FP)Ewa-Lena Svensson (FP)Henry Hermansson (C)Mats Kristensson (C)Azar Hedemalm (MP)Robert Johansson (MP)Gösta Andersson (SB)Marianne Olsson (SB)Björn Holm (M f d KA)Lars Carlsson (KA)Thord Jansson (SD)Mikael Andersson (M)Yvonne Andersson (M)Håkan Bergstam (M)Roland Flyckt (KD)Reidun Lorentzon (KD)Rosita Runegrund (KD)Emilio Cotroneo (V)Mandatfördelning i kommunfullmäktigePartier 2010 2006 2002 1998 1994 1991 1988Arbetarpartiet Socialdemokraterna 13 13 14 14 17 12 9Moderata Samlingspartiet 9 7 5 6 7 8 6Folkpartiet Liberalerna 6 6 6 6 6 8 11Kommunalt Alternativ 2 5 5 3 1 1 2Kristdemokraterna 3 4 4 5 2 4 2Samhällets Bästa 2 2 3 3 2 3 3Centerpartiet 2 2 2 2 3 3 4Vänsterpartiet 1 1 1 1 0 0 1Miljöpartiet De Gröna 2 1 1 1 2 1 0Sverigedemokraterna 1Ny Demokrati 0 0 0 0 1 1 0Totalt antal mandat 41 41 41 41 41 41 4112


Kommunfullmäktiges ledamöterBirgitta Adolfsson (FP)ordförandeBenny Andersson (S)Gösta Andersson (SB)Mikael Andersson (M)Yvonne Andersson (M)Gun Alexandersson Malm(FP)Håkan Bergstam (M)Inger Bergstam (M)Bo Bertelsen (M)Robert Bull (S)Lars Carlsson (KA)Emilio Cotroneo (V)Isabell Eriksson (S)Roland Flyckt (KD)Rigmor Friis (S)Torsten Gustafsson (S)2:e vice ordförandeBenny Halldin (S)Inga-Lill Hast (M)Azar Hedemalm (MP)Henry Hermansson (C)Björn Holm (M fd KA)Anders G Högmark (M)1:e vice ordförandeClaes Jansson (S)Thord Jansson (SD)Martin Johansen (FP)Robert Johansson (MP)Hans Kristensson (FP)Mats Kristensson (C)Nils Lackfors (S)Rikard Larsson (S)Katarina Leone (M)Reidun Lorentzon (KD)Alma Nilsson (S)Gunilla Nordberg (S)Gunnemar Olsson (FP)Marianne Olsson (SB)Rosita Runegrund (KD)Hans Strandberg (S)Klara Strandberg (S)Ewa-Lena Svensson (FP)Lars Thorsson (M)13


KommunstyrelsenKommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Tjörn haren traditionell organisation med nämnder och tillhörande förvaltningar.Kommunstyrelsens ordinarie ledamöterMartin Johansen (FP) ordförandeBjörn Holm (M)Klara Strandberg (S)Lars Thorsson (M)Rosita Runegrund (KD)Yvonne Andersson (M)Mats Kristensson (C)Benny Halldin (S)Benny Andersson (S) 2:e vice ordfBo Bertelsen (M) 1:e vice ordfGösta Andersson (SB)Gunilla Nordberg (S)Robert Johansson (MP)KommunstyrelsenÖversta raden: Anders G Högmark (M) ersättare, Robert Bull (S) ersättare, Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Bo Bertelsen (M)1:e vice ordf, Anders Wernesten (FP) ersättare, Gösta Andersson (SB).Andra raden: Benny Andersson (S) 2:e vice ordf, Rosita Runegrund (KD), Mats Kristensson (C), Yvonne Andersson (M), GunillaNordberg (S), Azar Hedemalm (MP) ersättare, Martin Johansen (FP) ordf, Robert Johansson (MP).Saknas på bild: Claes Jansson (S) ersättare, Klara Strandberg (S), Björn Holm (M), Lars Thorsson (M), Håkan Bergstam (M) ersättare,Isabelle Olsson (FP) ersättare, Daniel Hjerpe (FP) ersättare.14


Nämnd- och styrelseordförandeKommunstyrelsenSamhällsbyggnadsnämndenBarn- och utbildningsnämndenSocialnämndenKultur- och fritidsnämndenTjörns kommunala Förvaltnings ABWallhamnbolagen ABTjörns Bostads ABTjörns Måltids ABTjörns Miljö ABMartin Johansen (FP)Karl-Erik Persson (M)Inga-Lill Hast (M)Reidun Lorentzon (KD)Benita Nilsson (FP)Martin Johansen (FP)Lars Thorsson (M)Lars-Ola Andersson (M)Kerstin Lönnbro (FP)Anders Wernersten (FP)OrganisationsschemaNämnderKommunstyrelseSocialnämndKultur- ochfritidsnämndBarn- ochutbildningsnämndSamhällsbyggnadsnämndKommunkansliFörvaltning Förvaltning FörvaltningFörvaltningKommunfullmäktigeRevisionValnämndBolagStyrelseStyrelseStyrelseStyrelseStyrelseÖverförmyndareTjörnsKommunalaFörvaltnings ABTjörnsMiljö ABTjörnsBostads ABTjörnsMåltids ABWallhamnbolagenABKommunchefen är kommunens högsteverkställande tjänsteman vars uppdrag är attgenomföra beslut fattade av den politiskamajoriteten.Kommunchef Bo SvenssonVd för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.15


Tjörn och omvärldenHär presenteras andra aktörers syn på internationell, nationell och regional utveckling samtTjörn i förhållande till omvärlden.Under 2011 har stort fokus legat på konjunkturen ochdess påverkan på samhället, företagen och tillväxten.Den ekonomiska situationen i omvärlden har påverkatSverige och i viss mån även Tjörn. Här nedan presenterasdelar av omvärldsanalyser. De är från HandelnsUtredningsinstitut (HUI Research), Västra Götalandskonjunkturrapport samt konjunkturanalyser från BusinessRegion Göteborg.En avmattning till ”normal” konjunkturVästra Götalandsregionen gav under senhösten 2011 uten konjunkturrapport över läget i Västra Götaland. Undersamma tidsperiod presenterade också Business RegionGöteborg (BRG) sin analys av konjunkturen. Båda rapporternapekar på att Sverige står sig starkt i en oroligomvärld. Under hösten kan dock en tydlig försämring avkonjunkturläget skönjas. Näringslivet befinner sig nu i enmer ”normal konjunktur”. Dämpningen märks av i helaVästra Götaland och i de flesta branscher.Sällanköpshandeln och uppdragsverksamheten är klartljusare i Västra Götaland än i övriga Sverige. Det omvändagäller bilhandel där företagen i Västra Götalandgör en dystrare bedömning än i Sverige som helhet. Konjunkturkänsligabranscher är bland annat de som hängerihop med den inbromsande bostadsmarknaden, möbler,byggvaror och elektronik.Källa: Västra Götalands Konjunkturrapport hösten 2011 samt Business RegionGöteborg.Positiv handelsutvecklingHandelsindex eller försäljningsindex som man också användersom begrepp tas årligen fram av Handelns Utredningsinstitut(HUI Research). Handelsindex är ett måttsom visar relationen mellan vad invånarna i en kommunkonsumerar och vad butikerna på orten faktiskt omsätter.Handelstillväxten under 1995–2005 har varit relativtjämn i Västra Götaland. Dagligvaruhandeln växte snabbasti Tjörns och i Lerums kommuner men tillväxten harskett från låga nivåer. Tjörns utveckling med ett kraftigtinflöde av konsumenter från kringliggande kommunerberor på starka lokala dragare samt på turismen. När detgäller sällanköpsvaror är dock situationen inte lika ljusför Tjörn. Inom handeln med hemutrustning är Mölndalskommun med IKEA den starkaste kommunen i regionenmedan Tjörns kommun har svagast index då närmare nioav tio konsumenter reser ut från kommunen för att görasina inköp av hemutrustning.Källa: HUI 2007; Handelns villkor och betydelse som näringsgren i Göteborgsregionenav Ulf Rämme, Henrik VestinHandels- och försäljningsindex för Tjörn 2007–2010Dagligvaror SällanköpsvarorTotalt2007 109 24 672008 111 22 672009 104 21 642010 106 20 64Källa: HUI Research, databasen www.handelnisverige.se.Är index 100 är konsumtionen och omsättningen likvärdigmen är index under 100 betyder det att butikernaomsätter mindre än vad invånarna konsumerar och atthandeln sker på annan plats, utanför kommungränsen. Ärindex över 100, omsätter butikerna mer än vad invånarnakonsumerar. Målet för kommunerna är att ligga överindex 100. Siffror för 2011 eftersläpar och kommer inteförrän under våren 2012.Handelsutvecklingen för Tjörn har legat stabilt underde senaste fyra åren. Det finns utrymme att hämta inköpkraft, speciellt för sällanköpsvaror. Men detaljhandelni allmänhet genomgår en dramatisk förvandling.Som konsument har man idag större krav på utbud, upplevelseoch service. E-handeln har påverkat butikernaoch konkurrensen har hårdnat. Lågprishandeln i Europaslår hårt mot inhemska butiker. HUI Research menar atthur väl detalj- och partihandeln fungerar och möter dennya tidens förväntningar har stor betydelse för handelnstillväxt, men också för konsumenternas livskvalitet. Mansummerar 2011 med att försäljningstillväxten i riket ärpositiv för helåret. Både mätt i försäljningsvärde och iantalet varor. Ökningstakten är dock lägre.Källa: HUI ResearchBefolkningsutvecklingTjörn är Sveriges sjätte största ö och är till ytan knappt170 kvadratkilometer stort. Kommunen har knappt15 000 invånare. Under sommarmånaderna fördubblasnästan antalet invånare då en stor mängd sommargästeroch turister kommer på besök.Under året som har gått har det totalt sett inte skettnågon förändring i folkmängden på Tjörn, nettoöverskottetär fyra personer. Men antalet barn och ungdomar harunder en tioårsperiod minskat med 18 procent medanantalet personer över 65 år under samma period har ökatmed 33 procent. Tjörn tillhör den tredjedel av landetskommuner med högst medelålder i befolkningen. Medelåldernär idag 44 år. Andelen Tjörnbor som är över 65år är idag 23 procent. I landet är siffran 19 procent. Befolkningsutvecklingenunder de senaste tio åren visar attbefolkningen har ökat med 1,1 procent.16


Tjörns folkmängd och åldersfördelningÅlder 2001 2011 Förändring0–5 873 906 69 8,2 %6–12 1 585 1 058 -527 -33,2 %13–15 668 464 -204 -30,5 %16–18 639 616 -23 -3,6 %19–64 8 516 8 521 5 0,1 %65–79 1 884 2 587 703 37,3 %80– 668 807 139 20,8 %Befolkningsutveckling i olika områdenOmråde 2001 2011 FörändringStenkyrka 6 414 6 572 158 2,5 %Valla 4 556 4 743 187 4,1 %Rönnäng 2 510 2 250 -260 -10,4 %Klövedal 1 317 1 394 77 5,8 %Summa 14 797 14 959 162 1,1 %Källa: SCBSumma 14 797 14 959 162 1,1 %Källa: SCBSamarbete mellan kommunerSamarbetet med kommunerna Stenungsund, Orust, LillaEdet, Tjörn, Ale och Kungälv (SOLTAK) har ytterligarefördjupats under året. Utgångspunkten, att tänka som omdet vore en kommun med 130 000 invånare visarmånga områden där ett operativt samarbete kan gemedborgarna bättre tjänster och service till lägre kostnad.I denna anda har kommunernas jurister tagit fram ettförslag på hur och i vilken form ett samarbete skullekunna ta form. I huvudsak pekas på två möjliga lösningar,nämligen ett gemensamt ägt bolag och inrättandet avett kommunförbund. Samarbeten pågår redan inom fleraområden och har idag lösts genom avtal och överenskommelser,till exempel inom miljö och räddningstjänst.Ett tydligt uppdrag från politikerna är att under 2012finna formen för och stadfästa ett SOLTAKS-samarbetedär medborgarnas bästa ska vara målet.Näringslivoch arbetsmarknadTjörns näringsliv är aktivt och välmående. Under december 2011 fanns det drygt 1 750registrerade företag på Tjörn.En stor andel är ensamföretagare utan anställda. Störstabranscherna, sett till antal företag, är handeln samt företaginom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Tvåandra stora branscher är byggsektorn samt jordbruk,skogsbruk och fiske.Om man istället för antal företag ser till branscher somär personalintensiva och har mer än 10 anställda, blirbilden av de största branscherna på Tjörn en annan:• Hotell- och restaurangverksamhet• Vård och omsorg• Transport och Magasinering• UtbildningTjörn är mest känt för två andra företag som i ett nationelltperspektiv är unikt. På Tjörn finns WallhamnAB, en av Sveriges största privatägda hamnar. Hamnentar emot 250 båtar och administrerar drygt 200 000 bilarårligen. Wallhamn AB ägs av ett italienskt företag,Grimaldi Group. Företaget producerar hamn- och PDItjänster för Norden, Baltikum och Ryssland. Idag ärWallhamn kommunens största, privata arbetsgivare mednärmare 150 anställda.Rederi AB Transatlantic flyttade under hösten sitt huvudkontorfrån Skärhamn till Göteborg. Detta betyder ipraktiken att ett av kommunen största företag lämnadeön. Företaget uppger att anledningen till förändringen ärstörre närhet till kunder, leverantörer, branschorganisationer,banker och externa rådgivare.Efter Rederi AB Transatlantics flytt är Tarbit Shippingden största arbetsgivaren på Tjörn inom shippingnäringen.Företaget bedriver industriell sjöfart med en flotta avtankfartyg som betjänar kunder i Europa, Medelhavet,Svarta havet, Västafrika och Karibien. Företaget hardrygt 100 anställda.På Tjörn hittar man också ett flertal företag inom fiskberedningoch konservindustrin och här finns en lokaltförankrad inläggningsproduktion av sill, bland annatKlädesholmen Seafood som har ett 50-tal anställda. Konservindustrinhar en mycket lång tradition på Tjörn.Stabilt nyföretagandeAndra halvåret 2010 och första halvåret 2011 kännetecknadesav ett stort antal nyregistrerade företag i helalandet och i Västra Götaland. Antalet nya företag påTjörn är relativt oförändrat, 104 nya företag mot 111 åretinnan. Sedan 2008 har närmare 400 företag startats upppå Tjörn.17


Öppet arbetslösa och sökande i program medaktivitetsstöd, andel av den registerbaseradearbetskraften 18–24 år.Med den registerbaserade arbetskraften 18–24 år menaspersoner som förvärvsarbetar, är öppet arbetslösa eller iprogram med aktivitetsstöd. Personer som studerar ellergör militärtjänst räknas inte med i gruppen.Symbolen Δ avser förändring i procentenheter i jämförelse medmotsvarande period föregående år. Siffrorna avser december 2011.Kommun Öppet arbetslösa Δ Progr med stöd ΔTjörn 6,3 % - 2,3 % 3,2 % 0,0 %Västra Götalands län 7,0 % 0,0 % 10,5 % 0,4 %Riket 7,3 % 0,1 % 11,8 % 0,2 %PendlingDe senaste siffrorna för pendlingsmönster till och frånTjörn visar att drygt 1 100 personer pendlar in till kommunenmedan knappt 4 000 pendlar ut. Betydligt flermän än kvinnor pendlar ut från Tjörn.Källa: Kommunfakta Tjörn19


Finansiell analys avkommunenFinansiella målMål: Kommunens soliditet ska uppgå tillminst 20 procent.Kommunens soliditet har minskat från 43 procent 2010till 35 procent 2011. Kommunen uppfyller det finansiellamålet för perioden.Mål: Årets resultat ska uppgå till minst0,5 procent av skatteintäkter och generellastatsbidrag.Årets resultat uppgår till +26,5 miljoner kronor, vilketmotsvarar cirka 4,0 procent av skatteintäkter, utjämningoch generella statsbidrag. Det är en ökning jämfört medförra året då förhållandet var cirka 3,7 procent. Kommunenuppfyller det finansiella målet för perioden.Analys av resultaträkningen302520mkr24,026,5Även finansiella kostnader, det vill säga, räntekostnaderpå kommunens lån blev lägre än budgeterat. Avvikelsenpå räntekostnader +7,2 miljoner kronor beror påen mycket gynnsam räntenivå under året men också pågrund av en lägre investeringstakt än budgeterat. Eftersläpningav vissa investeringar har dessutom inneburit attdet centrala anslaget för att finansiera driftkonsekvensernaav investeringar inte nyttjats i enlighet med budget på+5,1 miljoner kronor. På minussidan har vi ett underskotti nämndverksamheten på cirka -13,8 miljoner kronor.Kommunens intäkterNedan redovisas kommunens samtliga intäkter, därskatteintäkterna är den i särklass största med en andel påcirka 76,4 procent. Det är en minskning med 0,6 procentjämfört med 2010 då andelen var cirka 77 procent.Andelen för verksamhetens intäkter har minskat med0,4 procent till 22,3 procent jämfört med förra årets 22,7procent.Intäkter Mkr ProcentTaxor och avgifter 89,8 10,2Bidrag 52,8 6,0Övriga intäkter 53,1 6,1Finansiella intäkter 11,6 1,3Skatteintäkter 669,4 76,4Summa 876,7 100,01513,810,2 %1050-0,33,62,26,32005 2006 2007 2008 2009 2010 201176,4 %6 %6,1 %1,3 %-5Årets resultatTjörns kommun redovisar ett positivt resultat på +26,5miljoner kronor. Det är en resultatförbättring jämförtmed 2010 på +2,5 miljoner kronor, då resultatet blev+24,0 miljoner kronor. Mot budget 2011, +5,3 miljonerkronor, är det en resultatförbättring på hela +21,2 miljonerkronor. Orsaken är till stor del kopplat till positivaslutavräkningar från 2010 och 2011 på cirka +13,0 miljonerkronor samt lägre avgift till LSS-utjämningssystem(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)på cirka +9,0 miljoner kronor.Taxor och avgifterSkatteintäkterBidragÖvriga intäkterFinansiella intäkter24


Kommunens kostnaderNedan redovisas kommunens samtliga kostnader, därpersonalkostnaderna har den största andelen på cirka54,4 procent. Det är 1,1 procent högre än 2010. Övrigakostnadsslag som redovisas i tabellen har minskat någotjämfört med 2010.Kostnader Mkr ProcentPersonalkostnader -462,0 54,4Entreprenader och bidrag -194,8 22,9Övriga verksamhetskostnader -165,9 19,5Avskrivningar -19,7 2,3Finansiella kostnader -7,8 0,9Summa 850,2 100,019,5 %2,3 %0,9 %54,4 %Förändringar av kostnader och intäkterVerksamhetens intäkter är 195,7 miljoner kronor, vilketär 4,9 miljoner kronor högre än föregående år (190,8miljoner kronor). Verksamhetens kostnader uppgår till822,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 27,5 miljonerkronor jämfört med föregående år (795,2 miljonerkronor).Kommunens nettokostnad innan avskrivningar är627,0 miljoner kronor (604,4 miljoner kronor 2010).Kostnaderna har således ökat mer än intäkterna under2011, vilket återspeglas negtivt i ett antal nyckeltal somredovisas i analysen.BudgetavräkningMkr Resultat BudgetNettokostnader före avskrivning -627,0 -616,4Avskrivningar -19,7 -20,0Verksamhetens nettokostnader -646,7 -636,4Skatteintäkter och generella statsbidrag 669,4 646,7Finansiella intäkter 11,6 10,0Finansiella kostnader -7,8 -15,0Årets resultat +26,5 +5,322,9 %PersonalkostnaderFinansiella kostnaderEntreprenader och bidragÖvriga verksamhetskostnaderAvskrivningar25


Driftredovisning och ekonomisk analys avnämndernas verksamhetNämnder och kommungemensamma poster redovisar ett totalt underskott på -10,6 miljoner kronor jämfört medbudget. På följande sidor redovisas orsaker till vissa budgetavvikelser.Tkr Intäkter Kostnader Resultat Budget AvvikelseKommunfullmäktige 126 -2 235 -2 109 2 700 591Kommunstyrelsen 20 704 -79 311 -58 607 58 474 -133Samhällsbyggnadsnämnd 78 214 -116 819 -38 605 33 292 -5 313Kultur- och fritidsnämnd 6 319 -46 027 -39 708 39 450 -258Barn- och utbildningsnämnd 35 685 -330 928 -295 243 288 416 -6 827Socialnämnd 94 974 -319 151 -224 177 222 000 -2 177Förvaltningsfastigheter 36 913 -36 564 349 0 349Summa nämndverksamhet 272 935 -931 035 -658 100 644 332 -13 768Pensionsutbet. och sem.lönesk. -14 265 -14 265 15 000 735Fastighets-/tomtförsäljning 9 127 9 127 -8 000 1 127Driftskonsekv. investeringar 0 5 100 5 100Hyresreduktion TBAB 3 996 3 996 -5 000 -1 004Övriga poster 3 759 -1 362 2 397 0 2 397Summa verksamhet 289 817 -946 662 -656 845 651 432 -5 413Finansiering m m 29 844 29 844 -35 000 -5 156Total nettokostn kommunen 319 661 -946 662 -627 001 616 432 -10 56926


KommunfullmäktigeKommunfullmäktige redovisar ett överskott för året påtotalt +0,6 miljoner kronor. Överförmyndarnämndensamt valnämndens resultat som redovisas under kommunfullmäktigehar bidragit till detta överskott.KommunstyrelsenKommunstyrelsen redovisar ett underskott för året på totalt-0,1 miljoner kronor. Kommunkansliet redovisar ettöverskott på +1,6 miljoner kronor. Vakanta tjänster samtlägre kostnader för företagshälsovården än budgeterathar bidragit till överskottet. Kommungemensam verksamhetvisar ett underskott på -1,6 miljoner kronor. Inomden kommungemensamma verksamheten har det centralaanslaget för oförutsedda kostnader överskridit budgetmed cirka 1,6 miljoner kronor. Nordiska akvarellmuseetfick ett extra bidrag på 3,0 miljoner kronor avseendemuseets utbyggnad.SamhällsbyggnadsnämndenNämnden redovisar ett underskott för året på totalt-5,3 miljoner kronor. Staben har ett överskott på +0,7miljoner kronor, då det finns centrala projektanslag somej upparbetats. Miljöavdelningen visar ett resultat enligtbudget trots att oljeutsläppet tagit tid från den ordinarieverksamheten. Plan- och byggavdelningen har ett totaltöverskott på +0,5 miljoner kronor, varav verksamhetensom hanterar bygglov har ett överskott på +1,1 miljonerkronor på grund av högre bygglovsintäkter än budgeterat.Planverksamheten har däremot ett underskott på -0,1 miljonerkronor på grund av ökade kostnader för detaljplanearbetet.Bostadsanpassningen har ett underskott på -0,4miljoner kronor, eftersom behov och ansökningar harvisat sig vara större än nämndens budget för ändamålet.Tekniska avdelningen har fått ett överskott på totalt+1,0 miljoner kronor, där den största orsaken har varit attavdelningen inte haft full bemanning under första halvåret.Samtidigt har den tuffa vintern som var i början avåret påverkat resultatet för verksamheten som har handom skötsel av gator och vägar.Avfallshanteringen redovisar ett underskott för åretsom uppgår till -0,6 miljoner kronor, vilket beror påhögre kostnader från Renova samt kostnader för den nyatjänsten avseende hantering av glas och tidningar på Dyrönoch Åstol. Vatten- och avloppsverksamheten har ettunderskott på -6,8 miljoner kronor, vilket går att härledatill problemet med det otjänliga vattnet på Klädesholmensamt högre kostnader för drift och underhåll av reningsverkenän budgeterat.Kultur- och fritidsnämndenNämnden redovisar ett underskott för året på totalt -0,3miljoner kronor.Kostnader för Sibräckagården och ersättningslokalertill dessa föreningar har inte varit budgeterade och hardärför inneburit ett överskridande av budget med cirka-0,3 miljoner kronor. Under året har en budgetjusteringbeslutats på 4,0 miljoner kronor. Budgeten utökades från35,5 miljoner kronor till 39,5 miljoner kronor avseendeanläggningsbidrag till två konstgräsplaner, en i Valla ochen i Skärhamn. Höjningen var tillfällig under 2011.Barn- och utbildningsnämndenNämnden redovisar ett underskott för året på totalt -6,8miljoner kronor. Förvaltningsledningen redovisar ettöverskott på +1,0 miljoner kronor, vilket dels beror pålägre kostnader för vårdnadsbidrag än budget men ocksåatt satsningen på barn och unga startade senare på året änplanerat.Inom förskolan beror underskottet på -2,9 miljonerkronor på lägre intäkter från barnomsorgsavgifter änbåde budget och tidigare års utfall. En förklaring ärinförandet av allmän förskola, även för barn som fyllttre år. Effekterna av det har inte varit kända fullt ut vidbudgetläggning. Därutöver har andelen inskrivna barnökat jämfört med planerat barnantal. Det har medfört attplanerad personalminskning inte kunnat genomföras fulltut under året.Grundskolan, inklusive grundsärskolan och resurscentrumredovisar en budget i balans för året.Gymnasie- och vuxenutbildningen redovisar ettunderskott på -4,9 miljoner kronor, vilket främst berorpå högre kostnader än budget för vuxenstuderande ochtjörnelever som läst på gymnasienivå i andra kommuner.Det egna gymnasiets utbildningar på UCT redovisar enbudget i balans för året.SocialnämndenNämnden redovisar ett underskott för året på totalt -2,2miljoner kronor. Funktionshinder redovisar ett underskottpå -2,3 miljoner kronor som till största delen beror påomprövningar av beslut från försäkringskassan avseendepersonlig assistans samt att nya ärenden tillkommitutöver budget.Äldreomsorgen redovisar ett överskott på +0,2 miljonerkronor. Samtliga boenden redovisar sammantagetett resultat enligt budget. Hemtjänsten däremot lämnarett underskott på grund av framförallt ökat antal timmar.Centralt inom hemtjänsten har man haft en vakant tjänstoch låga kostnader för utskrivningsklara personer påsjukhusen. Sammantaget uppväger detta kostnaden förökat antal timmar inom hemtjänsten.Kommunal hälso- och sjukvård redovisar ett underskottpå -0,2 miljoner kronor beroende på en successivförskjutning av hälso- och sjukvård från sjukhusen tillkommunerna, vilket har inneburit ökad belastning ochökade kostnader för verksamheten.Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskottpå +0,6 miljoner kronor, vilket beror på få institutionsplaceringarav barn och vuxna jämfört med tidigare åreftersom man nu satsar på hemmaplanslösningar samt attsälja platser på familjecentrum.Staben redovisar ett underskott på -0,5 miljoner kronorsom har sin grund i projekteringskostnader för objekt somej verkställts.Kommunövergripande posterDe kommunövergripande posterna redovisar ett överskottpå netto +8,4 miljoner kronor.Överskott redovisas avseende ej ianspråktagna medelför drift av investeringar +5,1 miljoner kronor, lägresemesterlöneskuld cirka +1,7 miljoner kronor. Reavinsterfrån fastighets- och tomtförsäljningar blev cirka +1,127


miljoner kronor mot budget på +8,0 miljoner kronor.Återbetalning av avtalsförsäkringar har skett med +1,5miljoner kronor och ingår i övriga poster.Underskott redovisas avseende lägre hyresreduktionfrån Tjörns Bostads AB än budgeterat på cirka -1,0 miljonerkronor, högre pensionsutbetalning än budgeterat påcirka -1,0 miljoner kronor.AvskrivningarAvskrivningarna för året redovisas till 19,8 miljoner kronormot budgeterat 20,0 miljoner kronor. Minskningenberor på att utfallet av utförda investeringar 2010 blevlägre än prognostiserat. Jämfört med 2010 års utfall haravskrivningarna ökat från 17,7 miljoner kronor till 19,8miljoner kronor, en ökning med 2,1 miljoner kronor.Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning8007006005004003002001000mkr533,6555,6586,7609,9 621,3646,1669,42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Årets skatteintäkter blev 669,4 miljoner kronor (budget646,7 miljoner kronor). Det är en ökning mot föregåendeår på 23,7 miljoner kronor eller cirka 4 procent.Ökningstakten har under perioden varierat mellan 2–6procent. Orsaken till att ökningstakten blev cirka 4procent 2011, är till stor del kopplat till positiva slutavräkningarfrån 2010 och 2011 på cirka 13,0 miljonerkronor samt lägre avgift till LSS-utjämningssystem (Lagenom särskilt stöd och service) på cirka 9,0 miljonerkronor. Tjörns kommuns skattesats är 21,64 procent ochkommunen fick in 624,1 miljoner kronor i egna skatteintäkter.Inkomstutjämningen utjämnar skatteintäkternamellan kommunerna i landet. Skillnaden mellan de egnabeskattningsbara inkomsterna och ett skatteutjämningsunderlagpå 115 procent av den genomsnittliga skattekrafteni landet blir inkomstutjämningsbidraget. Ett fåtalkommuner överstiger 115 procent av den genomsnittligaskattekraften och får bidraga till systemet. Tjörns kommunfick 33,1 miljoner kronor i inkomstutjämning samt27,6 miljoner kronor i fastighetsavgift samt ett regleringsbidragpå 15,3 miljoner kronor. Kostnadsutjämningenutjämnar kostnader mellan kommunerna som byggerpå strukturella skillnader. Kostnadsutjämningen byggerpå en standardkostnad. Dels kan det vara att behovetav kommunal verksamhet är olika, till exempel kan detfinnas ett större behov av äldreomsorg i kommuner medmånga äldre invånare. Dels kan en glesbygdskommunbehöva ha färre elever per lärare och högre utgifter förskolskjutsar. Systemet kompenserar inte om en kommunväljer att ha en högre servicegrad eller om verksamhetensköts effektivare än andra. Tjörns kommun har engynnsam struktur och betalade in 40,8 miljoner kronor tillkostnadsutjämningen. Till LSS-utjämningen (Lagen omstöd och service till vissa funktionshindrade) som är etteget system betalade Tjörn 3,0 miljoner kronor.Finansiella intäkter och kostnaderFinansiella intäkter består av ränteintäkter men även aven utdelning från Tjörns Kommunala Förvaltnings ABpå 10,0 miljoner kronor. Finansiella kostnader består avräntekostnader på lån och krediter. Avvikelsen på räntekostnader(+7,2) beror på en mycket gynnsam räntenivå,tvärt emot vad som fanns från de flesta bedömare vidbudgettillfället men också på grund av en lägre investeringstaktän budgeterat.Långfristig skuld till kreditinstitut är vid årsskiftet210 miljoner kronor. Under året är 140 miljoner kronorupptaget i lån. En del, cirka 50 miljoner kronor avdenna upplåning är till för att finansiera oljesaneringendär kommunen ligger ute med pengar tills återbetalningkommer från staten. Kommunen har för närvarande tvålångivare. Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntebindningstiden6,4 år och den genomsnittliga kapitalbindningstiden3,1 år.För att uppnå en effektiv hantering av ränterisk användsså kallade ränteswapar. Kommunen har i dagslägetsju ränteswapar på totalt 145 miljoner kronor. Kommunensgenomsnittsränta är 2,9 procent. Utöver kommunenslån på 210 miljoner kronor har kommunen enbeviljad kredit på plusgirot på 25 miljoner kronor.Skatt (kr)Därav församling Totalt Kommun Landsting Begravningsavgift Kyrkoavgift*Valla 33,54 21,64 10,45 0,19 1,26Stenkyrka 33,54 21,64 10,45 0,19 1,26Rönnäng 33,54 21,64 10,45 0,19 1,26Klövedal 33,54 21,64 10,45 0,19 1,26* I kyrkoavgiften ingår 0,03 kronor som betalas in till stiftet.28


Analys avbalansräkningenInvesteringarKommunens investeringar är budgeterade till 234,8miljoner kronor. Utförda investeringar under året blev117,7 miljoner kronor. Skattefinansierade investeringarär utförda med 68,9 miljoner kronor och avgiftsfinansieradeinvesteringar, såsom vatten och avlopp är utfördamed 48,8 miljoner kronor.Mkr Utfall BudgetFastigheter 52,3 19,0Vatten och avlopp 48,8 191,4Inventarier, fordon och övrigt 16,6 24,4Summa investeringar 117,7 234,8En redovisning av de större investeringarna under åretredovisas nedan.Utförda skattefinansierade investeringar (mkr)Ombyggnad Valåsen 28,9Ombyggnad kommunhuset 8,1Energieffektivisering kommunhuset 6,6Fordon räddningstjänsten 4,8Markinköp 3,0Oförutsedda lokalombyggnader 2,8Datoranskaffning 2,6Inventarier biblioteket i Skärhamn 2,5Tillbyggnad Valåsen 2,0Utförda avgiftsfinansierade investeringar (mkr)Överföringsledning Skärhamn–Stockevik 14,5Va Höviksnäs/Hakenäs, etapp 1 14,0Utbyggnad avloppsreningsverk Ängholmen 3,2Wallhamns industriområde 3,0Va Myggenäs 2,2Va Nordviksgärde 1,6Självfinansieringsgrad av investeringarMåttet självfinansieringsgrad anger hur stor del av åretsinvesteringar (117,7 miljoner kronor) som finansieratsmed egna medel från resultaträkningen (46,2 miljonerkronor) det vill säga redovisat resultat på 26,5 miljonerkronor plus avskrivningar på 19,7 miljoner kronor. Självfinansieringsgraden2011 blev därmed cirka 39 procentmot cirka 42 procent 2010.BorgensåtagandeBorgensåtagandena ökar från cirka 591 miljoner kronortill cirka 611 miljoner kronor mellan 2010 och 2011. Detär en ökning med 20 miljoner kronor eller 3 procent. Ökningenberor på beslut om borgen till Tjörns Bostads ABpå 20 miljoner kronor. Av det totala borgensåtagandet på611 miljoner kronor är 463 miljoner kronor (76 procent)till Tjörns Bostads AB, 58 miljoner kronor (9 procent)till bostadsrättsföreningar, 42 miljoner kronor (7 procent)till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, 40 miljonerkronor (7 procent) till Wallhamnbolagen AB samt 8miljoner kronor (1 procent) till stiftelser och föreningar,egna 800 hem samt Renova.7006005004003002001000mkr278,3 272,8 269,6513554Ansvarsförbindelse för pensionsåtagandeökar590,9 610,62005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Ansvarsförbindelsen avseende kommunens pensionsåtagandehar ökat med 31,7 miljoner kronor under åretfrån 302,7 miljoner kronor till 334,4 miljoner kronor.Ökningen beror i huvudsak på en sänkning av diskonteringsräntani pensionsskuldsberäkningen med 0,75Nettoinvesteringar varav finansierademed egna medel12010896847260483624120mkr32,431,469,741,832,832,746,719,480,823,185,636,12005 2006 2007 2008 2009 2010117,746,22011350300250200150100500mkr234251314303 304 3033342005 2006 2007 2008 2009 2010 2011NettoinvesteringarEgna medel29


procent. Pensionsskulden definieras som nuvärdet avframtida pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningarsker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. Ennuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är ochvice versa. Räntan i pensionsskuldsberäkningen har varitoförändrad sedan 2007.Upplysningar om pensionsmedel ochpensionsförpliktelserTjörns kommun har inga fastställda föreskrifter omförvaltning av pensionsmedel. Pensionsmedel avser tillgångarsom enligt särskilda beslut förvaltas för atti framtiden användas för utbetalning av pensioner.Avsättningar i balansräkningen är 42,0 miljoner kronoroch ansvarsförbindelsen är 334,4 miljoner kronor inklusivesärskild löneskatt. Kommunen har inga finansiellaplaceringar avseende pensionsmedel. Återlånade medeli kommunen är 100 procent. Från föregående år haravsättningen ökat med 5,2 miljoner kronor och ansvarsförbindelsenhar ökat med 31,7 miljoner kronor.AvsättningarKommunen återför avsättningen från 2010 avseendekommande nedläggning av avloppsreningsverk i Skärhamnper 1 januari 2013 och Sunna per 1 januari 2014på sammanlagt 5,6 miljoner kronor. Övervägandenkring hur avlopps- och vattenförsörjningsfrågan förTjörn ska lösas har under året lett till att fler alternativkommer att utredas. Det innebär att tidigare beslutadtidplan förskjuts och någon ny tidplan är inte fastställd.Rådet för kommunal redovisning har kommit med en nyrekommendation RKR 10:2, avsättningar och ansvarsförbindelser.Rekommendationen innebär att avsättningartill följd av informella förpliktelser inte längre kan göras.De avsättningar som gjordes 2010 för nedläggning avavloppsreningsverk samt ledningsrätter i Björholmenär återförda. Återföringen av avsättningarna hanterassom byte av redovisningsprincip. Det egna kapitalet och2010 års resultat påverkas med +5,6 miljoner kronor ochtekniska anläggningar minskar med 0,7 miljoner kronor.Avsättning för återställande av deponi har gjorts år 2009med 9 miljoner kronor. Inget återställande har skett under2011. Beslutade men inte utbetalade föreningsbidrag ärbokförda som avsättning. Besluten omprövas efter fyra år.NettokostnadsandelenNettokostnadernas andel av skatteintäkterna och statsbidragär ett viktigt nyckeltal för att analysera utvecklingenav kommunens ekonomi. Nettokostnadsandelen bör inteöverstiga 98 procent av skatteintäkter och statsbidragför att kunna generera ett överskott som motsvarar godekonomisk hushållning. Nettokostnadsandelen inklusiveavskrivning blev 97 procent 2011 mot 96 procent 2010.Lägger man även in finansnettot som är +3,8 miljonerkronor 2011 mot 0 miljoner kronor 2010 så blir nettokostnadsandelen96 procent 2011 jämfört med 96 procent2010.Verksamhetens nettokostnad inklusiveavskrivningar7006005004003002001000mkrSoliditet531 544,9 577,7 614,4 631,2 622,1 646,72005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Nettokostnadsandel exklusive finansnetto1101009080706050403020100procent100 98 98101 10296 972005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiskastyrka på lång sikt. Soliditeten mäter hur stordel av tillgångarna som finansieras med eget kapital ochom det finns beredskap för framtida resultatförsämringar,det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan. Tvåfaktorer som främst påverkar soliditeten är dels det årligaresultatet och dels tillgångarnas förändring och gradenav lånefinansiering. För 2011 uppgår soliditeten till 35procent jämfört med 43 procent 2010.En faktor som påverkat soliditeten negativt under 2011och som är av tillfällig karaktär är upplåningen på 50miljoner kronor för oljesaneringen, där kommunen kommeratt få tillbaka dessa medel och därmed kan reduceraupplåningen igen med motsvarande belopp. Lägger mantill ansvarsförbindelsen för pensionsskulden på cirka 334miljoner kronor sjunker soliditeten till -10 procent.30


Ekonomiska nyckeltal för sju år, Tjörns kommunResultat, mkr2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005Årets resultat 26,5 24,0 6,3 2,2 3,6 13,8 -0,3Verksamhetens intäkter 195,7 190,8 183,3 227,8 201,7 188,6 172,6Verksamhetens kostnader -822,7 -795,2 -797,7 -825,0 -750,3 -706,7 -677,8Verksamhetens nettokostnadexkl avskr.-627,0 -604,4 -614,4 -597,2 -548,6 -518,1 -505,2Avskrivningar -19,7 -17,7 -16,8 -17,2 -29,1 -26,8 -25,8Verksamhetens nettokostnadinkl avskrivningar-646,7 -622,1 -631,2 -614,4 -577,7 -544,9 -531,0Förändring nettokostnadinkl avskrivningar3,9% -1,4% 2,7% 6,3% 6,0% 2,6% 4,5%Nettokostnad/skatteintäkter &statsbidrag (inkl avskrivningar97,0% 96,0% 102,0% 101,0% 98,0% 98,0% 100,0%exkl finansnetto)Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning 669,4 646,1 621,3 609,9 586,7 555,6 533,6Skatteintäkter, statsbidrag, utj.- årlig förändring3,5% 4,0% 1,9% 4,0% 5,6% 4,1% 7,8%Årets resultat/skatteintäkter,statsbidrag, utj.4,0% 3,7% 1,0% 0,4% 0,6% 2,5% -0,1%Finansnetto 3,8 0,0 16,2 6,7 -5,4 3,1 -2,9Nettokostnad/skatteintäkter &statsbidrag (inkl avskrivningarinkl finansnetto)96,0% 96,0% 99,0% 100,0% 99,0% 98,0% 100,0%Balans, mkrBalansomslutning 733,6 532,9 499,3 485,1 676,7 672,8 610,6Periodens investeringar 117,7 87,6 80,8 46,7 33,0 69,7 32,4Självfinansieringsgrad 39,0% 42,0% 29,0% 42,0% 100,0% 60,0% 97,0%Låneskuld för kommun 210,0 70,0 30,0 76,0 280,0 300,0 260,0Soliditet 35,0% 43,0% 42,0% 41,0% 29,0% 35,0% 36,0%Soliditet inkl hela pensionsskulden -10,0% -13,0% -21,0% -21,0% -15,0% -3,0% -3,0%Kassalikviditet 107,0% 49,0% 57,0% 108,0% 225,0% 47,0% 41,0%Borgensåtagande 610,6 590,9 554,0 513,0 269,6 272,8 278,3Borgensåtagande kronor per invånare 40 820 39 485 37 030 34 285 18 041 18 243 18 526Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 334,4 302,7 314,4 304,2 303,2 251,4 234,232


RedovisningsprinciperÅrsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen omkommunal redovisning och rekommendationer från Rådetför kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannoliktatt de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöraskommunen och intäkterna kan beräknas på etttillförlitligt sätt.• Fordringar har upptagits till de belopp varmed deberäknas inflyta.• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdedär inget annat anges.• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skettenligt god redovisningssed.Förändrade redovisningsprinciper2011 har Rådet för kommunal redovisning kommitmed en ny rekommendation, RKR 10.2 Avsättningaroch ansvarsförbindelser. Rekommendationen innebäratt avsättningar till följd av informella förpliktelser intelängre kan göras. De avsättningar som gjordes 2010 förnedläggning av avloppsreningsverk samt ledningsrätteri Björholmen är därför återförda. Detta hanteras som enförändrad redovisningsprincip och påverkar det egnakapitalet och 2010 års resultat med +5,6 miljoner kronoroch tekniska anläggningar minskar med 0,7 miljoner kronor.Jämförelsetalen för förra året har omräknats enligtden nya principen.AvsättningarAvsättningar för återställande av deponi har tagits upptill det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsenpå balansdagen. Ingen nuvärdesberäkning ärgjord. Den kalkyl som beloppet baserar sig på har gjortstidigare år och har sedan inte uppdaterats. Sluttäckningsarbetetkan inte påbörjas förrän metod för sluttäckningenvalts. Detta beror i sin tur på hur marken ovanpå deponinska användas efter sluttäckningen. Detta styrs av framtidaplacering av kommunens återvinningscentral somligger direkt intill deponin.PensionsskuldKommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmodellen,vilket innebär att pensioner intjänade före 1998inte tas upp som en avsättning, utan redovisas som enansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen tas även uppberäknad särskild löneskatt. Utbetalningar avseendepension intjänad före 1998 redovisas som kostnader iresultaträkningen.Ett avsteg från blandmodellen gjordes 2006 då kommunengjorde en engångsavsättning på 5 miljoner kronorför att avse framtida utbetalningar av ansvarsförbindelsen.Pensionsförmåner intjänade från och med 1998redovisas som en kostnad i resultaträkningen och enavsättning i balansräkningen. Arbetstagaren har från ochmed år 2000 fått möjlighet att placera sin tjänstepension,den så kallade avgiftsbestämda delen, intjänad från ochmed 1998. Under avsättningar för pensioner i balansräkningenredovisas pensioner som inte avser den avgiftsbestämdadelen.Tjörns kommun avviker från rekommendation nr2.1 avseende upplysning om pensionsförpliktelse tillförtroendevald när det gäller den del som avser avsättning.Förtroendevalda som har rätt till särskild avtalspensionredovisas som ansvarsförbindelse från och med2011. Inga avtalspensioner till förtroendevalda är underutbetalning.LeasingKommunens leasing av lös egendom består huvudsakligenav leasing av bilar. Dessa leasingavtal överstigerinte tre år och klassificeras därför enligt RKR:s rekommendationnr 13.1, Redovisning av hyres- och leasingavtal,som operationella leasingavtal. Det innebär att deredovisas som hyresavtal.Va-anläggningsavgifterFram till och med 2006 redovisades anläggningsavgifternai sin helhet som en intäkt i resultaträkningen detår de kommit in till kommunen. Tjörns kommun bytte2007 redovisningsprincip för redovisning av va-anläggningsavgifter.Intäkten periodiseras över investeringarnaslivslängd på 50 år.AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdetefter avdrag för planenliga avskrivningar.För att en anskaffning ska klassificeras som en anläggningstillgångska nyttjandeperioden överstiga 3 år ochinte vara av ringa värde. Tjörns kommun tillämpar enbeloppsgräns på ett halvt prisbasbelopp. Ett avsteg görsfrån de regler som finns i RKR 11.1 angående materiellaanläggningstillgångar, då avskrivningar sker med börjanåret efter anskaffningsåret. Linjär avskrivning tillämpas.Från och med 2010 har redovisningen av investeringsbidragändrats från att tidigare ha minskat anskaffningsvärdetpå investeringen till att tas upp som en förutbetaldintäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.De vanligaste investeringarnas avskrivningstiderär: vatten- och avloppsledningar 50 år, förvaltningsbyggnader33 år, fritidsanläggningar 20 år, maskiner ochbrandfordon 10 år, inventarier 5 år samt datorer 3 år.LånekostnaderTjörn tillämpar huvudmetoden för lånekostnader, det villsäga de belastar resultatet för den period de hänför sig till.36


Redovisningsprinciper försammanställd redovisningHuvudprincipen för sammanställd redovisning ochkoncernredovisning är att moderföretagets principer styr.Det är en strävan att kommunens företag ska bedömasenligt kommunens redovisningsprinciper. Avskrivningsochvärderingsregler kan skifta mellan kommunen ochdess bolag. Den sammanställda redovisningen omfattarkommunen och företag där kommunen innehar mer än 50procent av röstandelarna. I december 2008 förvärvadestre bolag och per den 31 december 2008 skapades enkoncern då kommunen överlät samtliga aktier till kommunensbokförda värde till moderbolaget Tjörns KommunalaFörvaltnings AB. Koncernen består av WallhamnbolagenAB, Tjörns Bostads AB samt i december 2008förvärvade; Tjörns Miljö AB och Tjörns Måltids AB.Den sammanställda redovisningen utgörs av kommunensoch dotterföretagens balans- och resultaträkningari sammandrag. Den är upprättad enligt förvärvsmetodenmed proportionell konsolidering. Med förvärvsmetodenmenas att kommunens bokförda värden på aktier idotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egnakapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolideringinnebär att om företagen ej är helägda tas endast ägda andelarav räkenskapsposterna in i koncernredovisningen.Interna inköp och försäljningar samt mellanhavanden hareliminerats.37


10 Maskiner och inventarierIngående anskaffningsvärde201142 227201027 097Årets inköp 15 589 15 130Nedskrivningar -188 0Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 57 628 42 227Ingående avskrivningar -13 565 -8 125Årets avskrivningar -6 921 -5 440Utgående ackumulerade avskrivningar -20 486 -13 565Utgående bokfört värde 37 142 28 662Färjor och fordon 10 359 6 596Inventarier 26 783 22 065Summa 37 142 28 66111 Värdepapper och andelarAktier:Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 000 5 000Renova AB 2 140 2 140Västtrafik AB 980 980Andelar:Kommuninvest ekonom. förening 445 445Klädesholmens Affärsfastighet Ekonomiska Förening 60 0Grundfondskapital:Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut 500 500Förlagsbevis:Förlagslån Kommuninvest 2 188 2 188Summa 11 313 11 253Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital iKommuninvest ek. fören. De har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt150 518 kr för Tjörns kommun. Tjörns kommuns totala andelskapital i Kommuninvestek. förening uppgick per 2011-12-31 till 595 879 kr.12 Långfristiga fordringarVa-lån Härön m fl 328 358Lån till Trafikverket 58 094 58 094Summa 58 422 58 452Fordran på Trafikverket 2011 avser ett räntefritt förskott för byggande av väg 723.Trafikverket har gjort en första återbetalning på lånet 2012.13 Lager och förrådIngående exploateringsmark 4 240 5 093Omföring av mark från markreserv 0 126Exploateringskostnader under året 7 654 1 076Försäljning av mark -206 -2 055Summa exploateringsmark 11 688 4 24014 Kortfristiga fordringarSkatteintäkter 34 795 2 830Kundfordringar 15 370 5 968Mervärdesskatt 16 335 6 352Förutbetalda kostnader 37 522 4 763Upplupna intäkter 6 577 4 578Övriga fordringar 9 350 3 263Summa 119 949 27 75415 Kassa och bankKassa 5 1Handkassor 26 36Plusgiro 33 147 29 290Bank 2 723 2 617Summa 35 901 31 94416 Eget kapitalIngående eget kapital enl fastställd balansräkning 225 659 207 295Effekt av byte av redovisningsprincip 5 555Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip 231 21440Årets resultat 26 480 23 919Summa eget kapital/ Utgående balans 257 694 231 214Varav eget kapital i va-verksamheten, (negativt) -8 000 -1 24517 Avsättningar till pensioner / PensionerAvsättningar för pensionerIngående avsättning 36 804 35 954


Bank 2 723 2 617Summa 35 901 31 94416Eget kapitalIngående eget kapital enl fastställd balansräkning2011225 6592010207 295Effekt av byte av redovisningsprincip 5 555Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip 231 214Årets resultat 26 480 23 919Summa eget kapital/ Utgående balans 257 694 231 214Varav eget kapital i va-verksamheten, (negativt) -8 000 -1 24517Avsättningar till pensioner / PensionerAvsättningar för pensionerIngående avsättning 36 804 35 954Pensionsutbetalningar -1 877 -2 358Nyintjänad pension 2 403 2 627Förändrade åtaganden, särskild avtalsochvisstidspension 0 0Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 019 533Sänkning av diskonteringsränta 2 755 0Övrigt -154 -118Förändring av löneskatt 1 006 166Utgående avsättning 41 956 36 804varav:Ålderspension m m 29 551 24 548Särskild avtals- och visstidspension 190 1 047Löneskatt 7 215 6 209Extra pensionsavsättning (ansvarsförbindelsen) 5 000 5 000Summa avsättning 41 956 36 804Antal visstidsförordnandenPolitiker 4 4Ansvarsförbindelse för pensionerIngående ansvarsförbindelse 302 693 314 407Pensionsutbetalningar -9 402 -7 592Aktualisering 606 -1 829Ränte- och basbeloppsuppräkning 7 753 3 391Bromsen 8 988 -2 422Sänkning av diskonteringsränta 19 453 0Övrigt -1 850 -975Förändring av löneskatt 6 198 -2 287Utgående ansvarsförbindelse 334 439 302 693varav:Pensionsförmåner intjänade före 1998 268 305 243 597Visstidspension till förtroendevalda 839 0Särskild löneskatt 65 295 59 096Summa ansvarsförbindelse 334 439 302 693Senast avlästa aktualiseringsgrad: 78% 77%År 2011 har utfästelser för visstidspension till politiker tagits med i ansvarsförbindelsenmed 839 tkr. Dessa avser visstidspensioner som ännu ej börjats betala ut.18 Övriga avsättningarAvsatt för beslutade men ej utbetalda bidragRedovisat värde vid årets början 1 401 2 501Nya avsättningar under perioden 205 358Ianspråktagna avsättningar under perioden -644 -769Outnyttjade belopp som återförts 0 -689Utgående avsättning 962 1 401Avsatt för återställande av deponiRedovisat värde vid årets början 9 000 9 000Nya avsättningar under perioden 0 0Utgående avsättning 9 000 9 000Kultur- och fritidsnämndens beslutade men ej utbetalda föreningsbidrag kan sparas i fyra åroch därefter omprövas beslutet. Nya avsättningar har gjorts med 205 tkr och 568 tkr är ianspråktaget.2011 har Rådet för Kommunal Redovisning kommit med en ny rekommendation,RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser. Med anledning av detta har de avsättningarsom gjordes 2010 återförts och hanteras som byte av redovisningsprincip. Det har påverkateget kapital med 5,6 mkr.19 Långfristiga skulderSkulder till banker och kreditinstitut 210 000 70 000Förutbetalda VA-anläggningsavgifter 65 575 58 901Förutbetalda investeringsbidrag 2 931 2 727Summa 278 506 131 62841


Sammanställd redovisningKommunala bolagBolagskoncernen består sedan den 31 december 2008 avmoderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ochdess dotterbolag Tjörns Bostads AB, WallhamnbolagenAB, Tjörns Måltids AB och Tjörns Miljö AB.Moderbolaget redovisar ett resultat på +13,0 miljonerkronor. Överskottet består av 13,0 miljoner kronor iförväntad aktieutdelning (anteciperad) från WallhamnbolagenAB. Koncernbidrag har erhållits med 0,3 miljonerkronor från Tjörns Miljö AB och med 0,8 miljonerkronor från Tjörns Måltids AB. Bolagets kostnader är tillstörsta delen styrelsearvoden och räntekostnader på lån.När bolagskoncernens redovisning läggs sammanmed kommunens kallas det sammanställd redovisningeller kommunkoncernen. Interna inköp och försäljningarsamt interna fordringar och skulder elimineras då bort föratt få fram en sammanställd resultat- och balansräkning.Finansiell analys,sammanställdredovisningÅrets resultatKommunkoncernen redovisar ett resultat på +31,2 miljonerkronor jämfört med +25,0 miljoner kronor 2010.Wallhamnbolagen AB redovisar ett resultat på +15,2miljoner kronor innan bokslutsdisposition och skatt.2011 erhöll kommunen 10 miljoner kronor i utdelningfrån moderbolaget. Utdelningarna elimineras i den sammanställdaredovisningen.Förändring av intäkter och kostnaderVerksamhetens intäkter är 251,6 (231,3) miljoner kronorvilket är 20,3 miljoner kronor eller 8,8 procent högre änföregående år. Verksamhetens kostnader är 826,7 (807,8)miljoner kronor vilket är 18,9 miljoner kronor eller 2,3procent högre är föregående år. Förändring av intäkteroch kostnader inklusive avskrivningar blir en högrenettokostnad med 1,7 miljoner kronor eller 0,3 procentjämfört med 2010.InvesteringarUnder året har Tjörns Bostads AB uppfört 16 lägenheteri Höviksnäs. Energieffektiviseringar har fortgått medkonvertering till bergvärme, pellets och värmepumpar.Ombyggnad har skett av Bleketskolans omklädningsrum.Wallhamnbolagen AB har investerat i mark. Övrigainvesteringar är utförda av kommunen.Lånevolym, räntebindningstid samtkapitalbindningstidLånevolymen för kommunen inklusive de kommunalabolagen Till kapitlet är sammanställd 755 miljoner redovisning kronor (sid och 55 i förra har ökat ÅR) med 160miljoner kronor under 2011. Totala räntekostnader 24miljonerRänta ochkronorlöptideratt jämföra2011-12-31med2010-12-3112,7 miljoner2009-12-31kronorRänta på balansdagen 2,87% 2,65% 1,66%2010 och 12 miljoner kronor år 2009.Räntebindning 5,86 år 3,53 år 1,72 årKapitalbindning Kommunen har en ökad 2,98 räntekostnad år 4,47 år till följd 4,27 av årändrad Total låneskuld diskonteringsränta 755 avseende mkr 595 avsättningen mkr 535 för mkrpensionerAntal ränteswaparmed 3,7 miljoner19kronorstunder10 st2011.4 stBelopp ränteswapar 515 mkr 245 mkr 100 mkrUnder 2011 gjordes fler ränteswapar, Tjörns BostadsAB gjorde ytterligare fem och kommunen fyra.Lånevolym, mkr 2011-12-31 2010-12-31Tjörns kommun 210 70Tjörns Bostads AB 463 443Tjörns Kom. Förv AB 42 42Wallhamnbolagen AB 40 40Summa 755 595Till kapitlet sammanställd redovisning (sid 55 i förra ÅR)Ränta och löptider 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31Ränta på balansdagen 2,87% 2,65% 1,66%Räntebindning 5,86 år 3,53 år 1,72 årKapitalbindning 2,98 år 4,47 år 4,27 årTotal låneskuld 755 mkr 595 mkr 535 mkrAntal ränteswapar 19 st 10 st 4 stBelopp ränteswapar 515 mkr 245 mkr 100 mkrFinansiella nettotillgångarLånevolym, mkr 2011-12-31 2010-12-31Finansiella nettotillgångar är ett mått på medellångTjörns kommun 210 70betalningsberedskap. Tjörns Bostads AB Denna 463beredskap 443 har försämratsunder Tjörns Kom. året. Förv Omsättningstillgångar AB 42 och finansiella 42 anläggningstillgångarhar ökat med 114,6 miljoner kronor ochWallhamnbolagen AB 40 40Summa 755 595skulderna har ökat med 187,6 miljoner kronor.SoliditetSoliditet är det egna kapitalet genom de totala tillgångarna,det vill säga hur stor andel av de totala tillgångarnasom är eget kapital. Soliditeten är 23 procent jämförtmed 25 procent föregående år.LikviditetKassalikviditeten mäter betalningsförmågan på kort sikt.Nyckeltalet visar summa kortfristiga fordringar och likvidamedel i förhållande till kortfristiga skulder. Mellan2010 och 2011 har kassalikviditeten förbättrats avsevärtberoende på att kortfristiga fordringar inklusive likvidamedel har ökat mer än kortfristiga skulder. Orsaken tillökningen av kortfristiga fordringar är till viss del fordringarpå Myndigheten för samhällsskydd och beredskapavseende kostnader för oljeutsläppet.44


Ekonomiska nyckeltal för sju år, sammanställd redovisning2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005Resultat, mkrÅrets resultat 31,2 25,0 0,4 1,6 5,1 8,0 65,6Årets resultat/eget kapital 9,7% 8,6% 0,2% 0,6% 1,9% 3,1% 26,3%Verksamhetens intäkter 251,6 231,3 227,6 242,1 249,5 239,6 306,7Verksamhetens kostnader -826,7 -807,8 -802,3 -799,5 -776,3 -739,0 -728,8Avskrivningar -37,4 -34,3 -33,3 -31,2 -37,8 -35,5 -34,8Årets nettokostnad inkl avskrivning -612,5 -610,8 -608,0 -588,6 -564,6 -534,9 -456,9Förändr intäkter & kostnad inkl avskrivning 0,3% 0,5% 3,3% 4,3% 5,6% 17,1% -8,4%Balans, mkrBalansomslutning 1 393,1 1 166,5 1 096,7 1 009,5 950,3 951,3 907,9Investeringar 156,3 143,6 105,6 78,0 11,7 60,4 -60,4Lånevolym 755,0 595,0 535,0 519,0 479,0 504,2 469,7Räntekostnad inkl räntebidrag 24,0 12,7 12,0 23,3 17,8 13,4 12,9Genomsnittsränta 3,2% 2,1% 2,2% 4,5% 3,7% 2,7% 2,7%Oms tillg + fin anl tillg (exkl aktier & andelar) 279,1 164,5 194,5 174,4 167,1 158,0 152,4Kort- och långfristiga skulder 1 015,2 827,6 782,0 713,0 660,4 674,4 643,9Finansiella nettotillgångar -736,1 -663,3 -587,5 -538,6 -493,3 -516,4 -491,5Soliditet 23% 25% 24% 26% 28% 27% 27%Kassalikviditet 125% 67% 65% 84% 69% 70% 63%45


Sammanställd Resultaträkning, mkr redovisning resultaträkningVerksamhetens intäkter Not 1 251,6 231,3och - Varav jämförelsestörande finansieringsanalysposter 9,2 10,0Verksamhetens kostnader Not 2 -826,7 -807,8- Resultaträkning, Varav jämförelsestörande mkr poster 2011 0,0 2010 0,0Avskrivningar Verksamhetens Resultaträkning, intäkter mkrNot 1 251,6 -37,4 231,3 -34,3- Verksamhetens Varav jämförelsestörande intäkter nettokostnader poster Not 1 -612,5 251,6 9,2 -610,8 231,3 10,0Verksamhetens Skatteintäkter - Varav jämförelsestörande kostnader poster Not 2 -826,7 669,4 9,2 -807,8 646,1 10,0- Finansiella Verksamhetens Varav jämförelsestörande intäkter kostnader poster Not 2 -826,7 0,0 2,7 -807,8 0,0 2,2Finansiella Avskrivningar - Varav jämförelsestörande kostnader poster -24,0 -37,4 0,0 -12,7 -34,3 0,0Aktuell Verksamhetens Avskrivningar skatt för året nettokostnader -612,5 -37,4 -1,3 -610,8 -34,3 -0,2Uppskjuten Skatteintäkter Verksamhetens skatt på nettokostnader obeskattade reserver -612,5 669,4 -3,1 -610,8 646,1 0,4Årets Finansiella Skatteintäkter resultat intäkter 669,4 31,2 2,7 646,1 25,0 2,2Finansiella kostnader intäkter -24,0 2,7 -12,7 2,2Aktuell Finansiella Finansieringsanalys, skatt kostnader för året mkr-24,0 -1,3 -12,7 -0,2Uppskjuten Aktuell Den löpande skatt skatt för verksamhetenåret på obeskattade reserver -3,1 -1,3 -0,2 0,4Uppskjuten Årets Verksamhetens resultat skatt intäkter på obeskattade reserver 251,6 31,2 -3,1 231,3 25,0 0,4Årets Verksamhetens resultat kostnader -826,7 31,2 -807,8 25,0Justering Finansieringsanalys, för gjorda avsättningar mkr2011 4,8 2010 -0,4Justering Den Finansieringsanalys, löpande för reavinster verksamheten vid mkr försäljning av-24,2 -2,8anläggn Verksamhetens Den löpande tillgångar verksamhetenintäkter 251,6 231,3Verksamhetens kostnader intäkter nettokostnad -826,7 -594,5 251,6 -807,8 -579,7 231,3Justering Skatteintäkter Verksamhetens för gjorda och kostnader intäkter avsättningar bidrag -826,7 669,4 4,8 -807,8 646,1 -0,4JusteringJustering Finansiella förför intäkter reavinstergjorda avsättningarvid försäljning av4,8 2,7 -0,4 2,2-24,2 -2,8anläggn Justering Finansiella tillgångar för kostnader reavinster vid försäljning av-24,0-24,2-12,7-2,8VerksamhetensanläggnBetald inkomstskatttillgångarnettokostnad -594,5 -0,4 -579,7 -0,2Skatteintäkter Verksamhetens Medel från den och löpande nettokostnad intäkter verksamheten av bidrag före-594,5 669,4 -579,7 646,1Skatteintäkter Finansiella förändring intäkter av och rörelsekapital intäkter av bidrag 669,4 53,2 2,7 646,1 55,7 2,2Finansiella Ökning (-) minskning kostnader intäkter (+) av förråd/lager -24,0 -7,5 2,7 -12,7 0,9 2,2Finansiella Betald Ökning inkomstskatt (-) minskning kostnader(+) av kortfristiga fordringar -77,7 -24,0 -0,4 -12,7 -0,2 1,5Medel Ökning Betald från inkomstskatt (+) minskning den löpande (-) av verksamheten kortfristiga skulder före18,3 -0,4 -48,9 -0,2förändring Ökning Medel från (+) minskning av den rörelsekapital löpande (-) av verksamheten långfristiga före53,2 55,76,9 12,4rörelseskulderförändring Ökning (-) minskning av rörelsekapital (+) av förråd/lager 53,2 -7,5 55,7 0,9Medel Ökning från (-) minskning förändringar (+) av i rörelsekapitalet kortfristiga förråd/lagerfordringar -77,7 -60,0 -7,5 -34,1 1,5 0,9Medel Ökning från (+) (-) minskning den löpande (+) (-) av verksamheten kortfristiga skulder fordringar -77,7 18,3 -6,8 -48,9 21,6 1,5Ökning (+) minskning (-) av långfristiga kortfristiga skulder 18,3 -48,96,9 12,4InvesteringsverksamhetenrörelseskulderÖkning (+) minskning (-) av långfristiga6,9 12,4Investering Medelrörelseskulderfrån i förändringar materiella tillgångar i rörelsekapitalet -156,3 -60,0 -143,6 -34,1Försäljning Medel från av den förändringar materiella löpande tillgångar verksamheten i rörelsekapitalet -60,0 30,1 -6,8 -34,1 13,1 21,6Investering Medel från i den finansiella löpande tillgångar verksamheten -6,8 0,0 21,6 -2,2InvesteringsverksamhetenNedskrivning av materiella tillgångar Medel Investeringsverksamhetenfrån i investeringsverksamheten materiella tillgångar1,0-156,3 -125,21,1-143,6 -131,6Försäljning FinansieringsverksamhetenInvestering av i materiella materiella tillgångar tillgångar -156,3 30,1 -143,6 13,1Investering Förändring Försäljning av i finansiella långfristiga materiella tillgångar tillgångar fordringar 30,1 0,0 0,9 13,1 -2,2 1,2Nedskrivning Upptagna Investering lån i finansiella av materiella tillgångar tillgångar 161,9 1,0 0,0 82,6 -2,2 1,1Nedskrivning Medel från investeringsverksamheten finansieringsverksamheten av materiella tillgångar -125,2 162,8 1,0 -131,6 83,8 1,1Medel Finansieringsverksamhetenfrån investeringsverksamheten FinansieringsverksamhetenFörändring av av långfristiga likvida medel fordringar-125,230,8 0,9-131,6-26,2 1,2Likvida Förändring Upptagna medel lån av vid långfristiga årets början fordringar 161,9 60,2 0,9 86,4 82,6 1,2Medel Likvida Upptagna från medel lån finansieringsverksamheten vid periodens slut 161,9 162,8 91,0 82,6 83,8 60,2Medel från finansieringsverksamheten 162,8 83,8Förändring av likvida medel 30,8 -26,2Likvida Förändring medel av vid likvida årets medel början 60,2 30,8 -26,2 86,4Likvida medel vid vid årets periodens början slut 60,2 91,0 86,4 60,2Likvida medel vid periodens slut 91,0 60,246


Noter, sammanställd redovisning, mkr1 Verksamhetens intäkter 2011 2010Vatten- och renhållningsavgifter 45,4 43,3Äldreomsorgsavgifter 7,4 10,6Barnomsorgsavgifter 9,5 9,7Hyror och arrenden 55,6 51,3Statliga bidrag och ersättning från försäkringskassa 52,1 47,6Interkommunala ersättningar 13,3 15,7Försäljning av verksamhet 17,4 11,8Reavinst vid fastighetsförsäljning och exploateringföre avdrag och kostnader 26,4 15,6Övriga intäkter 24,5 25,7Summa 251,6 231,3Varav jämförelsestörande posterReavinster vid fastighetsförsäljning 8,8 3,8Resultat från expoateringsverksamhet 0,4 6,22 Verksamhetens kostnader 2011 2010Råvaror 7,2 13,5Personalkostnader 516,3 490,1Hyror och fastighetskostnader 39,1 38,3Bidrag 31,6 27,2Köpta tjänster och transporter 128,9 123Övriga kostnader 103,6 115,7Summa 826,7 807,8Varav jämförelsestörande poster 0 048


Resultat- och balansräkning per bolagResultaträkning, mkrKommunTjörnskommunDotterbolag/ModerbolagTjörnsKommunalaFörvaltnings ABWallhamnbolagenABTjörnsBostads ABTjörnsMiljö ABTjörnsMåltids ABVerksamhetens intäkter 195,7 0,0 49,6 106,9 36,6 27,1Verksamhetens kostnader -822,7 -0,1 -29,2 -78,0 -35,6 -25,5Avskrivningar -19,7 0,0 -4,6 -12,8 -0,2 0,0Verksamhetens nettokostnad -646,7 -0,1 15,8 16,1 0,8 1,6Skatteintäkter 669,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Finansiella intäkter 11,6 13,8 0,5 0,3 0,0 0,0Finansiella kostnader -7,8 -1,8 -1,1 -13,9 0,0 0,0Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 26,5 11,9 15,2 2,5 0,8 1,6Bokslutsdispositioner 0,0 1,1 -11,5 0,0 -0,4 -0,8Skatt på årets resultat 0,0 0,0 -1,0 0,0 -0,1 -0,2Årets resultat 26,5 13,0 2,7 2,5 0,3 0,6Balansräkning, mkrTjörnskommunTjörnsKommunalaFörvaltnings ABWallhamnbolagenABTjörnsBostads ABTjörnsMiljö ABTjörnsMåltids ABTillgångarAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar 459,1 0,0 63,4 527,9 0,0 0,0Maskiner och inventarier 37,2 0,0 24,4 1,2 0,9 0,1Finansiella anläggningstillgångarVärdepapper och andelar 11,3 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0Långfristiga fordringar 58,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0Summa anläggningstillgångar 566,0 46,5 87,8 529,3 0,9 0,1OmsättningstillgångarLager och förråd 11,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0Fordringar 120,0 14,1 5,1 3,6 8,7 3,3Kassa och bank 35,9 10,6 34,9 4,7 1,9 3,0Summa omsättningstillgångar 167,6 24,7 40,0 8,8 10,6 6,3Summa tillgångar 733,6 71,2 127,8 538,1 11,5 6,4Eget kapital, avsättningar och skulderEget kapital 257,7 28,9 36,9 51,2 1,6 1,9Obeskattade reserverObeskattade reserver 0,0 0,0 18,7 0,0 0,1 0,0Summa obeskattade reserver 0,0 0,0 18,7 0,0 0,1 0,0AvsättningarKoncernbolagAvsättningar 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Summa avsättningar 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0SkulderLångfristiga skulder 278,5 42,0 64,6 463,0 0,0 0,0Kortfristiga skulder 145,4 0,3 7,6 23,9 9,8 4,5Summa skulder 423,9 42,3 72,2 486,9 9,8 4,5Summa eget kapital, avsättningar och skulder 733,6 71,2 127,8 538,1 11,5 6,449


uppdragKommunfullmäktiges uppdragtill nämnder och styrelserUppföljning av de uppdrag som kommunfullmäktige gav åt nämnder och styrelser i budgetdokumentet.Respektive nämnd och styrelse kan ha formulerat ytterligare uppdrag. De uppdragsom delas av flera nämnder presenteras i reportageform på annan plats i årsredovisningen.KommunstyrelsenKommunstyrelsen ska tillsammans med övriganämnder påbörja ett arbete med attförkorta handläggningstider och förbättrainformationen om hur ärenden hanteras. Idetta uppdrag ingår att förenkla blanketter,information och allt annat som underlättarför våra medborgare att ha kontakt medTjörns kommun.Under året fick medborgarna svara på frågor om kommunens informationskanaler.Glädjande nog fungerar kanalerna bra ochhushållstidningen Vi på Tjörn har ett högt läsvärde. 77 procent avTjörnborna läser det mesta i alla nummer. Inför 2012 utökas utgivningenoch kommunen etablerar sig i sociala medier.E-tjänsterKommunkansliet arbetar vidare med att tillsammans med övrigaförvaltningar försöka utarbeta e-lösningar.Skolwebben öppnadeUnder 2011 har IT-avdelningen tillsammans med barn- och utbildningsnämndenlanserat skolwebben. Skolwebben är ett IT-systemför kommunikation om elevens studier mellan elever, lärare ochföräldrar.Uppdraget om samordning av det kommunalaarbetet med Europeiska Unionen skafortsätta även detta år.Handlingsplanen för hur Tjörns kommun ska arbeta med olikaEU-projekt är beslutad sedan tidigare. Ett nätverk som leds frånkommunstyrelsen skulle under året inrättas för att få en bättre samordningoch samsyn kring frågorna. Det har inte uppnåtts utan fortsätter2012.Tillsammans med bolagen och andra intressenterintensifiera arbetet med den så kalladeSödra Länken.Förbättring av kollektivtrafiken pågår genom planering för en trafikplatsi närheten av Stenungsund samt en anpassning av Myggenäskorsväg.Akvarellmuseet ska under 2011 erhålla ettbidrag på 2,3 mkr. Kommunstyrelsen ska tillsammansmed museet verka för ökad externfinansiering och om möjligt minska de kommunalamedlen.Arbetet pågår kontinuerligt då Tjörns kommun har en representanti Nordiska Akvarellmuseets styrelse. Under 2011 gav kommunenett extra bidrag på 3 miljoner kronor som en delfinansiering av tillbyggnadav museet.Behovet av exploateringsmark för både bostäderoch energi måste tillgodoses. Dettauppdrag är prioriterat.Förhandlingar om markköp i anslutning till Skärhamns tätort pågår.Ett planarbete för bostäder på Almön, Myggenäs och Almöstrandhar påbörjats. I samband med det kan konstateras att kommunenbehöver köpa mer mark i detta område.En överflyttning av all verksamhet och personalinom nuvarande avdelning för räddningoch säkerhet från samhällsbyggnadsnämndentill kommunstyrelsen ska utredassom ett led i det fortsatta arbetet med Tjörnsom säker och trygg kommun.Överflyttningen till kommunkansliet har genomförts. Som ett ledi att förenkla uppföljningen av kommunens arbete inom säker ochtrygg kommun har en politisk styrgrupp tillsatts enligt ansökan omSäker och trygg kommun.50


Kommunstyrelsen ska i nära samverkan meden eller flera kommuner utreda arbetet meden gemensam upphandlingsfunktion.Tjörn har under året fört samtal med Orust, Stenungsund, Kungälv,Ale och Lilla Edet för att utreda i vilken form samarbetet pågår.En funktion för samordning av entreprenadupphandlingar med Stenungsundskommun är genomförd.uppdragEn översyn av vad som är de kommunalakärnverksamheterna ska genomföras för attfå ett bra underlag för den framtida finansieringenav välfärden.Kommunen har många verksamheter som både är lagstyrda och skapadeefter medborgarnas behov. Verksamheterna utvecklas ständigtoch det pågår flera utvecklingsprojekt för framtida förbättringar. Enöversyn över samtliga utvecklingsprojekt i koncernen har inletts.Detta för att säkerställa att befintliga projekt är det mest relevantasättet för kommunen att utvecklas på.ÖP-arbetet ska slutföras 2011.Förslaget till ny översiktsplan (ÖP) för Tjörn var ute på samråd hösten2011. Via möten enligt Cultural planning, enkäter, workshopsoch massiv informationsspridning i flera kanaler deltog medborgareoch besökare aktivt med förslag och synpunkter för Tjörns framtid.Den slutliga översiktsplanen ställs ut sommaren 2012.Ett kundcenter ska startas januari 2011 därmedborgarna får service, svar på frågor ochhjälp med sina ärenden. Syftet är att öka tillgänglighetenoch att ge kunderna snabbaresvar och kortare handläggningstider.Tjörns kundcenter invigdes den 1 oktober. Över 1 400 har valtatt besöka kommunhuset på lördagar och söndagar sedan starten.Mest populärt är biblioteket och därefter kommer kundtjänst ochturistbyrån som goda tvåor. Tjörns kundcenter är öppet sju dagar iveckan, året runt.Den 1 januari 2012 kan medborgare och besökare ställa frågor tillTjörns kundcenter via samma programvara som används för ”Synpunkten”.Frågorna förs in i ”Synpunkten” och ger därmed verksamhetenstatistik på vilka frågor medborgarna har. Tjörns kundcenterbevakar också att Synpunkter besvaras i rätt tid.En utredning om hur man ska lösa fråganom färjeläge och parkeringar i Rönnäng skagenomföras.Med hjälp av en extern oberoende konsult utreddes färjelägets placeringsamt behovet av parkeringsplatser i Rönnäng.Tjörns kommun som arbetsgivare ska utarbetaen medarbetarpolicy. Denna ska förtydligavilka värderingar och förhållningssättmedarbetarna har i sina relationer påarbetsplatsen och till de människor de möteri arbetet.Ett sätt att skapa delaktighet och engagemang är att som arbetsgivarevara tydlig kring de normer och förhållningssätt kommunenvill ska prägla våra arbetsplatser. Kommunen ska vara tydlig kringmedarbetarskap och vad som är ett gott arbetsresultat.Förankring och samverkan av medarbetarpolicyn med chefer, fackligaorganisationer och medarbetare sker våren 2012.Inköp av mark för industriändamål.Mark för industriändamål har köpts i Svanviksområdet och i anslutningtill VallhamnÖversyn av bolagens ägardirektiv, bolagsordningarmed mera.Arbetet genomförs våren 2012.51


uppdragKultur- och fritidsnämndenVerka för att våra anläggningar även fortsättningsvisdrivs av föreningarna. Ideellaföreningar som arbetar med barn och ungdomarska prioriteras. Även de som på fritidenägnar sig åt individuella aktiviteter skaprioriteras.Kommunens bidrag till de planerade konstgräsplanerna slutfördes2011 när nämnden gav 4 miljoner till de två största fotbollsföreningarna.Nu är det upp till föreningarna att förvalta bidragen ochförverkliga konstgräsplanerna.Från och med 2011 ingår föreningar som arrangerar individuellaaktiviteter i samma bidragsregelverk som de som arrangerar gruppverksamhet.Under året gjordes flera föreningsbesök för att förankravärdegrundsarbetet. Ledarrekryteringen låg fortsatt i fokus 2011och i samband med föreningsförhandlingarna diskuterades självförsörjningi frågan.Fortsätta det kommunövergripande arbetetkring Cultural planning. En metod som i dialogmed medborgare, kultur- och föreningsliv,organisationer, näringsliv med flera, stärkeren nytänkande, demokratisk och hållbarsamhällsutveckling. Detta arbete berör samtliganämnder och styrelser. Detta arbete ledsav kultur- och fritidsnämnden.Under 2011 införlivades Cultural planning i Översiktsplanen. Möjlighetenundersöktes att märka ut kulturplatser i GIS (GeografiskInformationssystem). Det gjordes en extern analys av projektet hittillsunder året. Ur denna analysrapport ska slutsatser för framtidendras.Turism är viktig för Tjörn. Tjörn ska fortsättaatt vara en evenemangs-, kultur- och upplevelsekommun.Kultur- och fritidsnämndenansvarar för att målen i turismstrategin genomförs.Tjörns kommun deltog med egen monter vid Båtmässan och TURmässan.En GP-bilaga i samarbete med Träningskliniken, kommunstyrelsenoch Nordiska Akvarellmuseet togs fram i samband medTriathlon.Bland sommarens evenemang kan nämnas Visor på Sundsby, Margaretaspeletsamt Dans på Pilane. Tjörns kommun medverkadeockså i Träbåtsfestivalen, Allsång på Tyft, Kammarmusikfestivalen,Triathlon och skapandefestivalen Ringar på vattnet.Två nätverksträffar genomfördes för lokala turismaktörer. Tillsammansmed Västsvenska Turistrådet och andra aktörer har Kulturpaketetskapats, ett viktigt steg kring paketering.Besöksmålet Sundsby renoverades och fick effektbelysning utmedKarpstigen och vid parkeringsplatsen. En utveckling av säterietsträdgård planeras.Kultur- och fritidsnämnden ska undersökamöjligheten till mer extern finansiering avSundsby.Frågan om extern finansiering har hittills legat på låg och endast lokalnivå. En konsult har anlitats för att driva frågan vidare. Rapportlämnas i februari 2012.Servicen ska säkerställas och kvalitén förbättraspå kommunens badplatser och vandringsleder.På Gråskärsbadet i Skärhamn investerades i nytt bryggdäck, nysimskolebod och en ramp ner i vattnet. Förbättringsarbeten gjordespå ett flertal badplatser.Simskolan utvecklades med nya upplägg och större valfrihet förkunden. I juli anordnades Simborgarmärkets dag på alla nio simskolorpå Tjörn och en självskyddskurs för vuxna startade under höstenpå Sundahallen. Den kursen fortsätter under 2012.Skötselavtal skrevs med Tjörns Miljö AB för badplatserna ochSundsby säteri. Rutin- och skötselplaner togs fram för vandringslederna.Röjningsarbete gjordes i Tuveslätts naturreservat, som ocksåfick uppdaterade skyltar.52


Biblioteken ska vara tillgängliga för alla ochfrämja läsning, utbildning och kunskapsutvecklingsamt erbjuda upplevelser, underhållningoch förströelse.Huvudbiblioteket i Skärhamn byggdes om utifrån de mål som biblioteksplanenföreskriver. Automatiserad utlåning och återlämninginfördes på båda biblioteken (Skärhamn och Häggvall).Samarbetet inom Bibliotek i Väst fortsätter. Våren 2012 lanseras engemensam webbplattform.För de yngre barnen erbjöd biblioteket Imse Vimsestunder, Sagoklubboch BVC-träffar. I samarbete med logoped erbjöds Bok pårecept och Språkpuffen, för språklig träning och stimulans.Biblioteksgänget (10–12-åringar) träffades regelbundet och samtaladeom böcker och film. Litteraturpedagogen erbjöd ungdomsverksamhetihop med Kultur- och fritidscentra, genomförde lässtimulerandeprojekt i skolan och anordnade litteraturcirklar för barn ochunga samt för pedagogisk personal.På äldreboenden erbjöds högläsning och bokdepositioner.uppdragKultur- och fritidscentra ska utvecklas medverksamhet riktad till alla ungdomar, medfokus på 13–18-åringar.Kultur- och fritidscentra satsade under året på att utveckla avdelningenstre ”ben”, det vill säga möjligheter för ungas delaktighet,riktad verksamhet och öppen verksamhet (tidigare fritidsgård).Under hösten genomfördes en så kallad ”matchmakingkonferens”där ungdomar fick möjlighet att diskutera angelägna områden medlokala politiker.Kultur- och fritidscentras nya lokaler på Radona i Skärhamn invigdesunder höstlovsveckan. Där kan ungdomarna spela spel, se påfilm, hänga, träffa vänner med mera. För den som vill finns möjlighetatt medverka i aktiviteter inom dans, drama, film, motor, fotooch musik.Alla elever som vill vara med i Kulturskolansverksamhet ska beredas plats. Alla kommunensskolor ska erbjuda bra lokaler som gerrätt förutsättningar för Kulturskolans arbetei olika konstformer.Under 2011 stod cirka 15 elever i kö till Kulturskolan, i huvudsakpå det populära instrumentet gitarr.Samtal med skolledningen kring lokalförsörjningen pågick kontinuerligtunder läsåret.53


uppdragBarn- och utbildningsnämndenNämnden får ett riktat tillskott på 3 miljonerkronor till grundskolans årskurs noll till tre,för att kunna stärka verksamheten i dessaåldersgrupper. Speciellt ska barn med särskildabehov värnas.Elevernas kunskapsutveckling följs upp i de nationella ämnesproveni svenska och matematik i årskurs 3. Mätning av matematiskförståelse i årskurs 2 och i läsförståelse för elever i årskurs 3 genomförsårligen på varje skola och redovisas för nämnden i årsredovisningen.Resultatet i nationella prov årskurs 3 visar på godläsförmåga. Däremot syns tydligt att skolan behöver arbeta med attutveckla elevernas skriftliga berättarförmåga.Skolan har förbättrat uppföljning av elevers lärande och utvecklingi åk noll till tre och sätter in insatser snabbare. Satsningen har inneburitpedagogiska resurser motsvarande sex heltidstjänster samtkompetensutveckling av befintlig personal. Resultatet är en tydligförbättring av läsförmågan.Ett arbete med att höja kvalitén i förskolanska genomföras.Föräldrars synpunkter har liksom tidigare år efterfrågats i enkäter.Svaren används som en grund i utvecklingen. Svarsfrekvensen harökat men är fortfarande inte tillräcklig. Barn och föräldrars nöjdhetmed förskolan har ökat.Alla förskolor har arbetat med införandet av den nya skollagen ochden ändrade läroplanen för förskolan.En behörighetsinventering av förskollärare och lärare har genomförts.Två förskollärare har deltagit i Skolverkets Förskolelyft underhösten.Man ska fortsätta arbetet mot droger, mobbingoch kränkningar i skolan för att förbättraden sociala miljön för alla elever.Alla skolor och förskolor har en aktuell likabehandlingsplan somska följas av alla elever och all personal. Planen ska vara väl förankradhos föräldrarna. Planen ska tydligt visa hur skolorna ska arbetaför att förebygga mobbing och kränkningar och även hur man agerarvid olika händelser. Alla vuxna ska reagera och agera så att miljön ärtrygg för alla barn och elever.Trygghetsteamen på varje skola utbildas årligen.Både förskola och skola har arbetat med jämställdhetsfrågor för attge pojkar och flickor likvärdiga möjligheter att utvecklas och att lära.Uppföljning av elevernas trivsel och droganvändandet görs årligen ihälsosamtal i förskoleklass och i årskurserna 4, 6 och 8.Förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdomar använderdroger sker med information och utbildning.Elevskyddsombuden på 6–9-skolorna har särskilt utbildats.Policy och handlingsplan mot tobak är utarbetad och gäller från årskurs5 till årskurs 3 i gymnasiet.Arbetet med en utökning av Sjöfartsprogrammetska påbörjas.Ett antal faktorer har gjort att frågan om en utökning av elevantaletpå Sjöfartsgymnasiet strukits. Lokalt har Tjörn mist ett stort antalarbeten inom sjöfartsnäringen i och med att RederiaktiebolagetTransatlantic flyttat till Göteborg. Frågan om en etablering av detså kallade Oceanum har försvunnit som ett prioriterat politiskt mål.Dessa faktorer tillsammans med en något minskad elevtillströmninggör att en utökning av antalet studieplatser just nu inte anses möjlig.54


uppdragFortsatt satsning på hemmaplanslösningarför utsatta barn och ungdomar.Familjecentrum, som ersatt tidigare kostsamma institutionsplaceringar,består idag av ett ungdomsboende med plats för sex ungdomar.Dessutom finns en familjeavdelning där familjer i kris kan boeller när det behövs en förstärkt utredning. Det har även utvecklatstill att vara ett tillfälligt boende när det förekommer våld i nära relationer.Det finns två utslussningslägenheter, ett kollektivboende ochen lägenhet för familjecentrums behov.I verksamheten Trappan får barn som bevittnat våld i hemmet stöd,i Livbojen får barn som har föräldrar som missbrukar droger ellermår psykiskt dåligt hjälp och kan träffa andra barn i samma situation.MiniMia är Tjörns egen drogmottagning för unga.Syftet med Västbas är en tidig upptäckt av normbrytande beteendeoch snabba insatser i familjer där barn och ungdomar uppvisatnormbrytande beteende. Barn- och utbildningsförvaltningen,kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen samverkari Västbasarbetet. Samverkan innebär gemensamt arbete direkt i familjerna.För att främja integrationsprocessen för ensamkommande ungdomarhar Västerängs ungdomsboende arbetat aktivt med samarbeteoch samverkan mellan förvaltningar och enheter i kommunen.Ska fortsätta satsningen på hemmaplanslösningarför vuxna som befinner sig i ett utanförskap.Arbetet bedrivs på bred front genom samverkan kring sysselsättningoch arbetsmarknadsåtgärder kring boendestöd, boendeformersamt genom drogförebyggande insatser.Samverkan med sjukvården har utvecklats bland annat genom tätarevårdplaneringar samt gemensam utbildning i motiverande intervju(MI). Dessa satsningar har lett till att den köpta vården minskat menframförallt till att fler vuxna fått det psykosociala stöd de behöver.En kurator har anställts. Detta för att tillgodose behovet av merheltäckande hemmaplanslösningar samt behovet av bättre tillsyn ijour- och missbruksboendena. En tjänst har gjorts om till socialsekreterareför att förstärka och utveckla arbetet.En satsning på projekt Ung Kraft i syfte att få ut ungdomar i arbetehar genomförts under våren med gott resultat.Alla ska känna trygghet med att återgå tillsitt hem efter sjukhusvistelse oavsett omvårdnadsbehov.Kommuninvånare med omfattande vård- och omsorgsbehov erbjudsåtergå till ordinärt boende. Ett tvärprofessionellt team (Komhemteam)som består av undersköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnastoch biståndshandläggare arbetar med att tillgodose behovet avhemtjänst, rehabilitering och hjälpmedel från dag ett efter en sjukhusvistelse.Fixartjänsten har utökat sin verksamhet med att även erbjuda säkerhetsronddirekt efter sjukhusvistelse.56


SamhällsbyggnadsnämndenFörbättra informationen till kunder, medborgare,företag och andra organisationer.Detta för att förenkla för kunderna menockså för att effektivisera de interna processerna.Enkäter ska genomföras för att undersökahur kunderna uppfattar servicen.Hemsidan uppdateras kontinuerligt.Information om reglerna samt grundläggande texter med tillhörandelänkar om den nya plan- och bygglagen lades ut på hemsidan isamband med att lagen trädde i kraft den 2 maj.Plan- och byggavdelningen har i samråd med Bygginfo haft fyrainformationsträffar till byggbranschen och förvaltningspersonal.Kundtjänst för vatten och avlopp har blivit en del av det nya kundcentret.Detta har ökat tillgängligheten genom längre öppettider,snabbare svar samt kortare handläggningstider för enklare ärenden.uppdragFortsätta prioritera de va-tekniska frågornasamt arbetet med att utveckla gång- och cykelvägarnaStenungsunds kommun har initierat en utredning om en regionalsamordning av va-försörjningen. Tjörn deltar i utredningen tillsammansmed Kungälv, Orust och Uddevalla. Ökat samarbete medgrannkommunerna har potential att ge stor kostnadsbesparing ochbättre kvalitet på tjänsterna som levereras till kunderna.Tjörns kommun har lämnat in en intresseanmälan för överföring avkommunens avloppsvatten via Kungälv.En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelsepå Hakenäset har påbörjats.Projektering av va-utbyggnad och gång- och cykelväg till Rörevikenhar påbörjats.Utbyggnad av överföringsledningar för vatten och avlopp i Skärhamnfrån Södra Hamnen till Styckets bageri pågår.En mindre gångväg vid Röreviken har gjort att skolbarnen kan tasig säkert till busshållsplatsen i stället för att behöva skoltaxi.Nämnden ska prioritera framtagande avkommunala tomter att erbjudas till den kommunalatomtkön samt detaljplaner som innehållerförutsättningar för äldreboende.Planavdelningen har arbetat fram ett dokument som klargör vilkakriterier som krävs för att planer ska prioriteras alternativ ges avslag.Detta dokument utgör underlag för planbesked.I Höviksnäsområdet pågår ett planarbete som ska ge fler kommunalatomter. Ett planområde är prioriterat som ger ett flertal kommunalatomter i Stockevik. Planarbetet har startats tillsammans medett antal privata exploatörer.Ett planarbete för Almön/Myggenäs har påbörjats där ett områdemed kommunal mark ingår. I planansökan ingår önskemål om seniorbostäder.Prioritera arbetet med att ta fram industritomteri områdena Svanvik, Vallhamn ochSiröd.Planansökan med syfte att skapa detaljplaner som innehåller industrimarki Svanvik har prioriterats av nämnden men inte startats.Vallhamns nya industriområde hade byggstart september 2011.Nya bostadsområden ska tas fram kring Morikoch Södra Bäck – Gunneby.Inga planansökningar i dessa områden har inkommit.57


uppdragArbetet med att skapa nya båtplatser ska intensifieras.En plan med syfte att göra båtplatser i Goviken har startats. Planansökangäller cirka 650 båtplatser och uppställningsytor.Ta fram en miljövision för Tjörn. Arbetet skaske i samverkan med övriga nämnder, kommunstyrelsenoch de kommunala bolagen.Miljöavdelningen leder arbetet med att ta fram miljömål. Arbetetstartades men det stora oljeutsläppet och otjänligt vatten på Klädesholmenhar gjort att miljömålen inte är klara. Det finns dock ettförslag som ska ut på remiss.Bistå kommunstyrelsen i dess arbete medden så kallade Södra Länken.Frågan utreds i det nya förslaget till översiktsplan.Omarbeta broschyren ”Ditt hus på Tjörn”Införandet av den nya Plan- och bygglagen har varit resurskrävandeoch arbetet med ”Ditt hus på Tjörn” har därför inte påbörjats.Involvera metoden Cultural planning i förvaltningensprocesser.Cultural planning som kunskaps- och dialogmetod har integrerats iplanprocessen.Skapa en tydligare struktur för uppföljningtill nämnden av investeringsprojekten samtslutredovisning av dessa.En sammanställning som visar i vilket skede samtliga investeringsprojektbefinner sig har tagits fram. Den redovisas för nämnden isamband med delårsboksluten och en slutredovisning görs för samtligaprojekt.Förbättra månadsuppföljningen genom tydligarekoppling mellan verksamhetsplan ochprioriterade mål.Förbättringsarbetet med månadsuppföljningen pågår och har kontinuerligtredovisats till nämnden.58


gemensamt uppdragCertifiering Säker och trygg kommunTjörn en säker och tryggkommunDen 17 september 2011 strax före lunch certifierades Tjörn som en ”Säker och trygg kommun”enligt Världshälsoorganisationens – WHO:s – kriterier. Certifieringen blev målgången för ettarbete som haft högsta prioritet i samtliga kommunens nämnder och bolag under flera års tid.Den politiska viljan att Tjörn ska bli certifierade har funnitsmed i Tjörns styrdokument sedan 2007. Arbetet medatt ta fram underlag till ansökan har skett i samarbetemed både medborgare och medarbetare. Tillsammans harman enats om fem fokusområden för Tjörns räkning:• Barn och ungdomar• Drogförebyggande insatser• Trygghetsinsatser• Trafikfrågor• Insatser för medarbetare i Tjörns kommunAtt känna sig säker och trygg innebär olika saker för olikamänniskor. För det lilla barnet kan det handla om attha mamma och pappa nära medan det för någon annanhandlar om ett fast arbete eller att kunna simma. Den 20juli bjöd Tjörns kommun in alla Tjörnbor och besökaretill att ta Simborgarmärket kostnadsfritt. Tanken är attaktiviteten ska vara återkommande varje år. Simborgarmärketinnebär att man simmar 200 meter. 387 personertog Simborgarmärket denna dag.Rutiner och handlingsplanerAtt vara en säker och trygg kommun handlar naturligtvisom många fler saker; allt från hjärt- och lungräddningsutbildningtill trafiksäkerhet och förebyggandet avfallolyckor i hemmet. Exempelvis har alla nämnder ochstyrelser det konkreta målet att minska antalet olyckor ikommunen med 50 procent fram till år 2015. Det handlarockså om att ha rutiner och handlingsplaner för hur viska agera om kriser uppstår. Och att man nu har certifieringeni sin hand innebär inte att vi kan slappna av:– Vi har lärt oss att tänka säkerhet och egentligenär det nu det verkliga arbetet startar, menar AndersWernesten (FP), ordförande i riskhanteringsgruppen ochinitiativtagare till Tjörns Säker och trygg-projekt. Hanpoängterar också att certifieringen inte är ”för evigt”:– Säker och trygg kommun blir man i fem år. Däreftermåste det göras en helt ny ansökan för att få behålla certifikatet.Tjörn är femtonde kommun i landet och 251:akommun i världen som certifieras.Rådig insatsTjörns kommun delar varje år ut utmärkelsen ”Rådiginsats” till någon eller några personer som visat mod ochrådighet och som genom sitt agerande räddat livet ellerförsökt rädda livet på en medmänniska eller på något annatsätt ingripit för att undanröja en olycka.År 2011 gick utmärkelsen till fyra killar som handlatrådigt i en stressad situation i samband med att en bilkört nerför sjösättningsrampen vid Myggenäs Marinaoch rakt ut i havet. Bilen sjönk och mannen som satt vidratten räddades ur både bil och vatten av Anders ErikÖfverström, Niclas Åberg, Mathias Naperotti och PeterNaperotti. Utmärkelsen delades ut i samband med kommunfullmäktigessammanträde i januari 2012.60


Handlingsplan barn- och ungdomskulturMed pizza som förstärkareStreetdance, filmläger, prova på-dagar, pizzakonvent och spännande kvällskurser. Kulturutbudetför Tjörns barn och unga har fått en kraftig ansiktslyftning under 2011.På Tjörn ska barn och unga prioriteras, så står det istyrdokumenten. Kommunen har dessutom antagit enhandlingsplan för att samordna och stärka barn- och ungdomskulturenpå Tjörn. Under 2011 stärktes den blandannat med pizza. För vad händer när ett antal Tjörnungdomarsätter sig ned för att äta pizza ihop med ettantal kommunpolitiker? Vilka frågor är det som kommeratt dryftas?– Det vet vi snart, skrattar ungdomskonsulent SabinaOstermark där hon ilar runt på Radona inför det förestående”pizzakonventet”, ett evenemang helt i linje medhandlingsplanen.– Syftet är att ge de unga en möjlighet att höras, attskapa möten och föra en dialog kring frågor som ärviktiga för ungdomarna.Några timmar senare visar det sig att kollektivtrafiken,elevdatorer på skolorna och hur man kan påverka mer isin egen kommun är frågor som engagerar, åtminstone detrettiotalet ungdomar som fanns på plats denna novemberkväll.Att stärka barn- och ungdomskulturen är ett stortprojekt som kräver insatser från flera håll och överförvaltningsgränserna. En betydande kugge i detta arbeteär de tre kulturpedagogerna som anställdes under våren.Film- och mediapedagogen Simon Gunnarsson, danspedagogenJosefine Alfredsson och dramapedagogen SaraGallardo bildar tillsammans en kulturpedagogpool somi olika projekt och konstellationer finns tillgängliga för iprincip all kulturverksamhet i kommunen som har medbarn och unga att göra.– Kulturpedagogerna har sedan i våras mött omkring650 elever under sina aktiviteter, berättar Åsa Jansson påkultur- och fritidsförvaltningen.Åsa anställdes på 50 procent under våren för att ledaarbetet med handlingsplanen och har därmed det övergripandestrategiska ansvaret för att den genomförs. Detinnebär bland annat att Åsa håller ihop den samverkansgruppsom bildats för att säkerställa arbetet med barnochungdomskulturen. Gruppen består av representanterfrån förskolan upp till gymnasiet, biblioteket, kulturskolan,kultur- och fritidscentra, Nordiska Akvarellmuseet,socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningenoch man träffas regelbundet några gånger per termin.Under året har Åsa åkt runt till så många av kommunensförskolor och skolor som möjligt för att berätta förpersonalen om handlingsplanen. Vid några tillfällen haräven kommunens kultursamordnare för barn och ungavarit med. Besöken fortsätter under våren 2012.– Att få personalen med sig är naturligtvis en mycketviktig del i förankringsarbetet. De allra flesta har varitoerhört positiva, framförallt är man positiv till kulturpedagogpoolenoch ser dem som den resurs de verkligen är.Musikfestivalen Pinkport (Skärhamn på engelska)som arrangerades av ungdomar och genomfördes den 2juli och kulturfestivalen Frivolt för barn och unga somgenomfördes 4–6 augusti på Saga är exempel på vad somgjorts under året inom ramen för handlingsplanen. Andraexempel är kurser i streetdance, filmläger, prova pådagaroch spännande kvällsaktiviteter i kulturens tecken.– Det har varit ett intensivt men väldigt roligt år, sägerÅsa.gemensamt uppdragTriogrupperPå varje enhet inom kultur- och fritidsförvaltningen,barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningenfinns också så kallade triogrupper bestående avenhetschef och två medarbetare. Triogrupperna är samverkansgruppensöron ute i verksamheterna. Två gångerper år träffas alla inblandade vid en utvärderings- ochplaneringskonferens för utbyte av idéer och erfarenheter.Ett konkret resultat av detta är exempelvis den sommarskolasom anordnades för de ensamkommande flyktingbarnenunder sommaren 2011.I samverkansgruppens uppdrag ligger också att ta frammätinstrument för att mäta effekterna av handlingsplanenför barn- och ungdomskultur. Instrumenten är nu framtagnaoch mätningarna inleds våren 2012.61


gemensamt uppdragArbete kring utsatta barn och ungdomarInga barn ska falla mellanstolarnaNär kommunfullmäktige gav uppdraget till kommunens tre största förvaltningar var ambitionentydlig: ”Inga barn ska falla mellan stolarna”.I samtliga berörda förvaltningar, barn- och utbildningsförvaltningen,kultur- och fritidsförvaltningen samtsocialförvaltningen, görs mycket för Tjörns unga. Ochmer ska göras genom samverkan mellan förvaltningarnaoch det ska samarbetas förvaltningarna emellan.Barn- och ungdomsplanDärför tar kommunen nu fram en barn- och ungdomsplan.Den blir kommunens framtida styrdokument förbarn- och ungdomsfrågor. Planen blir vägledande förpolitiska beslut och kommunala satsningar. Planen skavara klar juni 2011 och berör barn och unga 0–24 år.Uppdraget syftar till att• Skapa en så bra uppväxt på Tjörn som möjligt.• Skapa meningsfulla aktiviteter och göra unga delaktiga.• Lägga grunden för ett långsiktigt förebyggande ochfrämjande arbete.• De som far illa ska uppmärksammas tidigt och få rättstöd.Barnkonventionen röd trådFörenta Nationernas barnkonvention löper som en rödtråd genom arbetet. Den talar om barns rättigheter somdelas in i tre grupper: Rätten till respekt, rätten till trygghetoch rätten till utveckling.Barn- och ungdomsplanen blir ett arbetsverktyg. I denska beskrivas:• Kommunens gemensamma utgångspunkt för arbetetmed barn och unga.• De värderingar som ska gälla för att skapa ett tryggtsamhälle att växa upp i.• De mål alla som jobbar med barn- och unga ska strävamot.• Hur vi ska arbeta för att följa Förenta Nationernasbarnkonvention.• Hur förvaltningarna ska samverka för att nå barn ochunga utifrån de olika förvaltningarnas kompetens.• De strukturer som krävs för att skapa tydlighet.Arbetet med att ta fram en barn- och ungdomsplan skermed bas i den Strategiska samverkansgrupp (SOS-gruppen)som består av representanter från förskola, skola,gymnasium, individ- och familjeomsorg för barn ochunga, kultur- och fritidscentra, plan- och byggavdelningen,folkhälsosamordnare, räddningstjänst och polis.62


KommunstyrelsenNy översiktsplan och utökadeöppettiderArbetet med den nya översiktsplanen – ÖP – fortsatteunder 2011 och ett förslag gick under sommaren utpå samråd. Metoden ”Cultural planning” har legat tillgrund för arbetet med översiktsplanen, en metod församhällsutveckling med kulturella förtecken där manförsöker utgå från befintliga värden i planeringen. Ettantal workshops med medborgare, politiker, näringslivoch tjänstemän har genomförts och många Tjörnbor harvarit med och sagt sitt. Resultaten av dessa har inarbetatsi den strategiska delen av översiktsplanen. Parallellt medsamrådet presenterades också resultatet av den enkät omTjörns själ som genomfördes hösten 2010 och de bidragsom medborgarna själva skapat på samma tema ställdesut i en ”Medborgarnas utställning”. Här framkomdet tydligt att Tjörn framförallt förknippas med hav,skärgård, djur och natur.Nuvarande översiktsplan är från 2003 och lämnarbland annat stor frihet när det gäller nybyggnation ikommunen. Detta har förändrats i det nya förslagetdär man nyttjar de infrastrukturer som finns medkoncentration kring de befintliga genomfartslederna.På så vis ”öronmärks” samtidigt speciella områden förbevarande av Tjörns unika naturvärden och kulturarv.– Vi ska ta vara på Tjörns alla värden, inte bara dekustnära områdena och skapa en trygg miljö för alla somvill bo och leva här, säger kommunchef Bo Svensson.Strategiskt verktyg och beslutsunderlagEn översiktsplan har bäring på lång sikt och har iprincip två huvudfunktioner: dels att vara ett strategisktverktyg för det politiska arbetet och dels att fungerasom beslutsunderlag vid exempelvis handläggning avbygglov, detaljplaner, miljötillstånd och liknande. Denföreslagna planen är framtagen av en enig politikerkåroch sträcker sig femton år framåt, samtidigt som densneglar ända fram till år 2050. Förslaget ställs ut underförsommaren 2012.Kundcenter 7 dagar i veckanUnder 2011 inleddes och avslutades också arbetetmed ombyggnationen av biblioteket och entrén tillkommunhuset i Skärhamn. Den 1 oktober invigdesTjörns kundcenter under festliga former och detsom tidigare hette Medborgarkontoret erbjuder nuservice till både medborgare och besökare sju dagari veckan. Satsningen syftar till att samla så mångaservicefunktioner som möjligt under ett och samma takoch att kommunen därmed ska finnas tillgänglig på tidernär besökare har större möjlighet att besöka oss.I Tjörns kundcenter kan man göra enklare kommunalaärenden som exempelvis göra ändringar i sitt vaabonnemang,ställa sig i tomtkö eller ställa frågor om sinrenhållningsfaktura. Man kan också besöka turistbyrån,låna böcker från biblioteket, läsa dagstidningar, ta delav utställda detaljplaner, köpa och ladda busskort,köpa biljetter till Sagabion och andra arrangemang ikommunen med mera. Dessutom har Försäkringskassanoch Arbetsförmedlingen viss service i lokalerna.Att ha öppet sju dagar i veckan – till klockan 19 påvardagarna och mellan klockan 11 och 15 på helgen –innebär en kraftig ökning av kommunens tillgänglighet.– För oss är det här en självklar utveckling. Vi måstefråga oss vem vi är till för. Vi har inget egenvärde om viinte servar våra medborgare, besökare och företag, sägerBo Svensson.Tjörns KommunalaFörvaltnings ABKommunchef Bo Svensson är även VD i moderbolagetTjörns Kommunala Förvaltnings AB. Moderbolagetarbetar vidare med att stärka beställarrollerna ikommunen och utförarrollerna i bolagen. Moderbolagetarbetar också vidare med att i allt större utsträckninginvolvera bolagen i kommunens samlade verksamhet.KommunstyrelsenKommunstyrelsensordförande Martin Johansen (FP)Kommunchef Bo SvenssonOmsättning:79 311 tkrResultat:-133 tkrÅrsarbetare: 49Tjörns Kommunala Förvaltnings ABStyrelseordförande Martin Johansen (FP)VD Bo SvenssonOmsättning:0 tkrResultat:13 036 tkrÅrsarbetare: 065


SamhällsbyggnadsnämndenNy lag, rent badvatten, glassoch fler cykelvägarMax tio veckor – möjligen tjugo – får handläggningen av ett bygglovsärende ta sedan den nyaplan- och bygglagen trädde i kraft. Mer överblick, en förenklad bygglovsprocess och klimathänsynär några av nyheterna.Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag,något som flera Tjörnbor med förestående byggplaneruppmärksammade.– Vi stod dessutom inför en avgiftshöjning i sammaveva och många passade därför på att lämna in sinabygglovshandlingar innan den nya lagen trädde i kraft.Det resulterade i en rejäl arbetspuckel på byggavdelningenunder våren och försommaren, berättar plan- ochbyggchef Maria Ågren.Den nya lagen har bland annat till syfte att förenklabygglovsprocessen och att göra den mer överblickbar förden sökande. Exempelvis är det tidigare kravet på bygganmälanborta och handläggningen av ett bygglovsärendepreciseras till maximalt tio veckor, räknat från detatt en fullständig ansökan har lämnats in.– Här finns möjlighet till förlängning i ytterligare tioveckor vilket man måste ha med i beräkningen.Kraven på den administrativa hanteringen har ökat ochtar därmed stora resurser i anspråk på byggavdelningen.Även kraven på kontroll och tillsyn har skärpts kraftigt.När byggena för de bygglov som beviljats efter den 2maj kommer igång krävs bland annat minst ett arbetsplatsbesökunder arbetets gång.– För byggherren innebär våra besök både en trygghetoch en kvalitetssäkring.OljanEn nyhet i den nya plan- och bygglagen är också att manvid behandling av ett bygglov måste ta hänsyn till miljöoch klimat. Miljö faller under samhällsbyggnadsnämndensansvar och under hösten fick man bekänna färgpå allvar. I mitten av september blev några upptäcktaoljefläckar på Klädesholmen upptakten till den störstaoljekatastrofen någonsin på västkusten. Om detta berättasom på annan plats i årsredovisningen men KristinaChristiansson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen,är imponerad över den beredskap som finns när naturkatastroferav denna dignitet inträffar:– Oljan utanför Tjörn har blivit en nationell angelägenhetoch engagemanget hos alla inblandade är beundransvärt.Det gäller allt från myndigheter och organisationertill de privatpersoner som på olika sätt erbjudit sin hjälp.Oljesaneringen har övergått till finsanering och pågårfortfarande. Man hyser gott hopp om att klippor och stränderska vara rena och fina i god tid till badsäsongen 2012.BadvattenEn som har koll på hur bra badvattnet är på och runtTjörn är miljö- och hälsoskyddsinspektör Lina Johansson.Det är hon och hennes kollegor som var fjortondedag under sommarmånaderna åker runt till kommunenstolv badplatser och samlar in vattenprover som skickasför analys.– Vi testar för tarmbakterierna intestinala enterokockeroch E. coli som bland annat kan ge magsjuka och influensaliknandesymptom, berättar Lina.De badplatser som får besök är: Bleket, Kungsviken,Stockevik, Almön, Gunneby, Klädesholmen, Kårevik,Lilla Askerön, Linneviken, Låka, Röra och Gråskärsbadet.Provtagningarna har utförts i många år och endasten gång har ett provsvar visat sig vara ”tjänligt medanmärkning”.66


– Då togs det omedelbart ett nytt prov som kom tillbakautan anmärkning. Om anmärkningen kvarstått, eller omdet första provsvaret skulle visat på otjänligt, stängs badplatsenomedelbart. Proverna tas på minst en armlängdsdjup och alltid på exakt samma ställe.– Anvisningarna för provtagningen är fulla av anteckningarsom ”tredje stolpen från frälsarkransen” ochliknande, förklarar Lina.Ett antal noteringar görs på provflaskorna såsom väderlek,provtagningstid och temperatur, därefter placerasde i en kylväska och måste skickas för analys inom tolvtimmar. Det tar sedan upp till två veckor innan man fåranalysresultat.– Men om analysen visar på förhöjda värden får vi enindikation om det efter ett antal dagar, däremot får vivänta på det exakta resultatet.GlassDet är inte bara badvattnet som det tas prov på i Tjörnskommun. Även glassarna testas regelbundet vilket inte ärhelt vanligt att kommunerna gör.– Man ska kunna äta sin mjukglass eller kulglass påTjörn utan att vara rädd för bakterier. Vi kontrollerar deallra flesta försäljningsställen en gång om året. 2011 besöktesnio verksamheter i kommunen. Alla utom en fickgodkänt, berättar miljöchef Maud Wik, som samtidigtavslöjar att när glassinspektionen sker så går man ut frånmiljöavdelningen ”i flock”:– Besöken är oanmälda och görs under en och sammadag. Provsvaren tar sedan några dagar på sig.Den verksamhet som 2011 fick ett godtagbart resultatmed anmärkning fick strax därpå ytterligare ett besökmed ny – godkänd – provtagning.– De få gånger det blir anmärkning handlar det om denmänskliga faktorn. Man har gjort rent sina maskiner ochverktyg enligt konstens alla regler men kanske missat attta isär två delar i glassmaskinen som då inte blir ordentligtrengjord.På Tjörn finns ett varierat utbud av restauranger ochmatställen av olika slag. Här serveras ofta mat direkt frånhavet men här finns också vällagad svensk husmanskostoch internationella rätter. Att maten är vällagad är ingetsom kommunen kan kontrollera, däremot besöker miljöavdelningenslivsmedelsinspektör butiker och restaurangerregelbundet för att se efter att företagen följer lagen.– Det är en offentlig kontroll som görs i förebyggandesyfte så att inga hälsorisker uppstår för konsumenterna.Till skillnad från många andra kommuner gör vi denhär kontrollen minst en gång om året hos omkring 90procent av verksamheterna. Målsättningen är naturligtvisatt vi ska kunna besöka samtliga, säger Maud.Nytt vatten och avlopp ger fler gång- ochcykelvägarAtt åka kollektivt, cykla eller gå är snällt mot miljön.Nu satsar Tjörn på att fler ska kunna göra en insats i sinvardag. När nya vatten- och avloppsledningar grävs görman i flera fall samtidigt nya gång- och cykelbanor.– På så vis knyter vi också samman flera detaljplanermed varandra och det blir både enklare och tryggare attförflytta sig till fots eller i cykelsadeln i kommunen. Denya gång- och cykelvägarna ökar också tillgänglighetentill våra busshållsplatser. Kanske kan det innebära attnågra fler väljer bussen framför bilen? säger KristinaChristiansson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen.Under 2011 påbörjades projekteringen för flera valedningar,både upprustning av befintliga och grävandetav nya, och därmed planeras och förbereds det också förnya gång- och cykelvägar.– När allt är klart kommer det exempelvis att varafullt möjligt att cykla eller gå tryggt ända från Myggenäskorsväg till Hakenäset. Sträckningen görs i fem olikaetapper med trolig start 2012. Andra planerade va-ledningarsom dessutom också ger gång- och cykelvägar ärsträckorna Skärhamn – Stockevik och Utäng – Radona.Nämndordförande Karl-Erik Persson (M)Förvaltningschef Kristina ChristianssonOmsättning:116 819 tkrResultat:-5 313 tkrÅrsarbetare: 3367


Kultur- och fritidsnämndenMed besökaren i fokusTjörn lockar med sin unika natur och kultur många besökare varje år. Under 2011 utmärktesig några besöksmål lite mer än andra. Välkommen till huvudbiblioteket i Skärhamn, tillSundsby säteri och till Sagabiografen.Nyrenoverat, ljust, luftigt och öppet; det sistnämnda påflera sätt. Sedan den 1 oktober har biblioteket i Skärhamnnämligen öppet sju dagar i veckan.– De nya öppettiderna har tagits emot med öppna armarav Tjörnborna. Trots att biblioteket höll stängt i sexmånader under renoveringen noterades ändå 72 300 besökareunder 2011, säger bibliotekschef Ann Marberg.Söndagsöppet bibliotekI samband med återinvigningen blev också biblioteketen integrerad del i Tjörns kundcenter i kommunhusetsnyrenoverade entré. Här kan man bland annat användasig av den automatiserade ut- och inlåningen. Den sombehöver hjälp med hur automaterna fungerar får hjälp avpersonalen i Kundcentrat.– I bibliotekets uppdrag ligger bland annat att främjaläsning och kunskapsutveckling och att erbjuda både underhållningoch förströelse men även att vara tillgängligaför alla. Att ha öppet sju dagar i veckan gör biblioteketdefinitivt mer tillgängligt, säger Ann.Och att de nya öppettiderna uppskattas av Tjörnbornaär inget att tveka på, statistiken talar sitt tydliga språkmed fler än 700 helgbesökare i kundcentret från 1 oktobertill 15 november. De flesta av dessa besöker biblioteket.På söndagarna är biblioteket lättöppet, vilket innebäratt det inte finns bibliotekarier på plats för professionellvägledning, men att man kan låna och återlämna medier,läsa dagstidningar och tidskrifter.– Kom hit och läs tidningar och böcker, använd utlånings-och återlämningsautomaterna, använd datorerna,skaffa lånekort, titta på konstutställningen, låna ljudböckeroch DAISY talböcker… Listan kan göras lång påvad biblioteket erbjuder, konstaterar Ann Marberg. Mankan även boka tid hos vår läs- och skrivtekniker för attprova på Internet och sociala medier i IT-studion.Renovering på SundsbyEn annan av Tjörns besöksmagneter är Sundsby säteri,en plats som bär på en lång och spännande historia medanor från 1300-talet. I mer än 320 år har Sundsby säterivarit utarrenderat och få personer har haft möjlighet attbesöka det. Detta ändrades 2003 när Tjörns kommunköpte säteriet av Hvitfeldtska stipendiestiftelsen. I dag ärSundsby ett populärt utflyktsmål för både Tjörnbor ochtillresta. Fler än 100 000 personer har besökt Sundsbyunder 2011.Flera projekt pågår för att utveckla Sundsby som besöksmål,restaurera dess olika delar och att ta fram merom historiken kring platsen. 2011 har gått i renoveringenstecken och intendent Lars Eric Olsson har haft brådadagar. Bland annat har säteriets huvudbyggnad fått nyttundertak med nya takpannor och nya vindskivor. Delarav panelen har också bytts ut. Även en del av stockarnahar restaurerats i det gamla stockvirkeshuset. Alla byggnaderpå Sundsby är K-märka och renoveringsarbetet harskötts med varsam hand med både Bohusläns Museums68


och Länsstyrelsens goda minne.– Vi förvaltar en historisk byggnad och det är mycketatt tänka på. Fasaden får till exempel inte förändras pånågot vis, berättar Lars Eric. För Sundsbys del har detinneburit både specialtillverkade vindskivor och handprofileradefasadbrädor. De nya enkupiga takpannornaär noga utvalda i samråd med experter på Bohuslänsmuseum. De påminner om de gamla som genom årenslopp blivit både tunna och spröda. Ett nytt, mer tidsenligtstaket har satts upp runt uteserveringen och gårdsplanenhar fått nytt, mer ”hjulvänligt” grus för att öka tillgänglighetentill säteriet.– Gruset har en lite varmare färg än annat grus. Sammasort ligger kring Läckö slott, avslöjar Lars-Eric.Utöver renoveringsarbetena har det under året ocksågjorts ett mindre nybygge, dock i gammal stil. Det nyasophuset ligger i direkt anslutning till magasinsbyggnaden,knappt synligt för den som inte vet att det finns där.Man har också installerat effektbelysning utmed Karpstigenoch vid parkeringsplatsen och det finns planer på attutveckla säteriets trädgård.– Här händer det något hela tiden. Just nu planerar viför en omfattande köksrenovering – som även inkluderarva-arbeten – i huvudbyggnaden.Saga – premiärer och direktsänd operaSundsby säteri ingår i Tjörns unika besökstriangel. Deandra två hörnen i triangeln är Pilane skulpturpark ochNordiska Akvarellmuseet. Dessa tre besöksmål är unikaför Tjörn och drar besökare även till alla andra aktiviteteroch arrangemang som äger rum i kommunen.Ett annat stort och kanske något otippat besöksmål ärSagabiografen i Saga kulturhus i Skärhamn. Under 2011lockade den familjära biografen närmare 100 000 besökareatt ta plats i biomörkret. Sagas historik går tillbakatill 50- och 60-talen då den drevs av Tjörns IK. Tack varede goda kontakter som då etablerades med Svensk Filmindustrikan man fortfarande erbjuda flera stora Sverigepremiärerpå sin repertoar.– Det finns de som åker till Göteborg och köar en helnatt för en premiärbiljett. Dumt, när man kan åka tillSaga och se samma film på premiärdagen utan att varesig behöva stå i kö eller slåss om biljetterna, menar BrittaLeander, som jobbar ideellt som biljettförsäljare.Sagabiografen har under året också visat direktsändteater och opera från Metropolitan Opera i New York.Verk av såväl Wagner som Mozart har därmed utspelatsig live på bioduken i Saga kulturhus. Men främstvisas här naturligtvis film. Bra film från världens allahörn. Här visas allt från knattebio och dokumentärer tilldagbio, skolbio och temafilm. Familjefilmer, drama ochkomedier avlöser varandra i bästa HD-bildkvalitet ochdigitalt dolby-ljud. Den nya projektorn gör att Sagabiografenockså kan visa filmer i 3D-format.Sagabiografen ägs sedan den 1 januari 2011 av kulturochfritidsförvaltningen i Tjörns kommun. Det gör biografenunik; det finns inte många biografer som ägs aven kommun. Driften sker huvudsakligen av entusiasteroch de ideella insatserna är stora och många.Nämndordförande Benita Nilsson (FP)Förvaltningschef Evike SandorOmsättning:46 027 tkrResultat:-258 tkrÅrsarbetare: 4369


Barn- och utbildningsnämndenDet räcker att uppfinna hjuleten gångEn föränderlig värld ställer föränderliga krav på både verksamheter och byggnader. Den nyaförskolan i Rönnäng är både drifts- och verksamhetseffektiv och står modell även vid arbetetmed nästa förskola.Akustikmattor, akustiktak, golvvärme och fri sikt genomavdelningarna. Dessutom driftseffektivt och flexibelt.Rönnängs nya förskola är byggt enligt ett nytt konceptdär nyckelorden lyder just effektivitet och flexibilitet.– Konceptet har tagits fram av Tjörns Bostads AB tillsammansmed förskolecheferna. Vi ville hitta en effektivmodell som ska kunna användas vid arbetet även mednästa förskola. Varför uppfinna hjulet en gång till? menarBerndt Grönlund, VD för Tjörns Bostads AB. Energiförbrukningeni den nya förskolan är bara omkring entredjedel jämfört med andra förskolor och Berndt förklarardetta med bergvärme och bra isolering i kombinationmed ett optimerat ventilationssystem med återvinning.– Det är ett oerhört drifteffektivt hus, konstaterar hanvilket även bekräftas av Berit Swanström, chef på barnochutbildningsförvaltningen:– Den är även driftsekonomisk om man ser till antalbarn. Rönnängs förskola är 1 130 kvadratmeter stor ochrymmer, lite beroende på barnens ålder, cirka 115 barn.Motsvarande siffra för en traditionell på 1 000 kvadratmeterär cirka 80 barn.Lokalerna är dessutom planerade så att de utan störreingrepp ska kunna användas till annat än just förskoleverksamhetom behovet skulle förändras.– Vi lever i en föränderlig värld och en av målsättningarnamed byggnaden var just att de skulle vara flexibla.Vi ska inte behöva bygga nytt utan kan använda befintligalokaler, säger Berit Swanström, som också berättaratt intresset för det nya konceptet har varit stort.– Flera andra kommuner i regionen har varit på studiebesökoch visat intresse för att bygga på liknande sätt.Förskolan är placerad i ett naturskönt område ovanförBåtvik och utemiljön är planerad så att den tar tillvaradet vackra naturområdet. Trafiksituationen har man löstmed en ”rundkörning” för transporter och en separatparkering för lämning och hämtning av barn.Den nya förskolan i Rönnäng startade i januari ochhade stor invigning i maj. Efter ett års användning konstaterarförskolechef Birgitta Moberg att både barn ochpersonal trivs.– Vi trivs väldigt bra. Lokalerna är ljusa och rymligaoch väcker både nyfikenhet och ger inspiration, sägerförskolechef Birgitta Moberg.På Rönnängs förskola finns för närvarande 108 barnfrån ett till fem år. Barnen är åldersindelade i tre avdelningar,eller så kallade hemvister. Förskolan hämtarinspiration från Reggio Emilia-filosofin vars främstakännetecken är att lyssna, att dokumentera och att reflekteraliksom att se på olikheter som ett viktigt värde. Enbärande idé i pedagogiken är att utveckla barnens allauttrycksmöjligheter och att ”barn har hundra språk”.70


Lära för livetTjörns kommunala barn- och utbildningsverksamhet omfattartotalt sju förskolor, åtta grundskolor och en gymnasieutbildning.Verksamheten rymmer närmare cirka2 900 barn och ungdomar. Här tas uttrycket ”Att lära förlivet” på fullaste allvar och kvaliten på utbildningen ärbra. När det gäller lärlingsutbildning och samverkan mednäringslivet är Tjörn till och med bäst i hela Göteborgsregionen.I höstas fick Företagsförlagda gymnasiet påTjörn – FFG – ta emot den prestigefyllda utmärkelsenefter att en jury bestående av representanter från blandannat Svenskt Näringsliv, Business Region Göteborg,Arbetsförmedlingen, LO och TCO sagt sitt.– Vi är fantastiskt stolta och glada över att ha fått dettapris, säger skolans rektor Gunilla Lövström.Som elev på FFG gör man stora delar av sin yrkesutbildningsom lärling hos ett eller flera företag. Man är påarbetsplatsen två till tre dagar i veckan och resterande tidläser man teori inne på skolan.– Den som vill kan också läsa in grundläggandebehörighet till högskola eller yrkeshögskola. En hel delav våra tidigare elever har valt att plugga vidare eftergymnasiet, berättar Gunilla.Tjörns skolor i toppTjörns skolor utmärkte sig vid flera undersökningar under2011 och topplaceringarna duggade tätt. Tjörn är tillexempel bäst i regionen när SKL – Sveriges kommuneroch landsting – i sin undersökning Öppna jämförelsertittar på hur många av tjörneleverna som två år efteravslutat gymnasium är i sysselsättning, antingen i vidareutbildningeller i yrkeslivet. Sett till landet som helhethamnar Tjörn på en hedrande 20:e plats.Ett annat exempel är den elevundersökning som Göteborgsregionengenomförde våren 2011 bland regionensgymnasieklasser årskurs två. Här har man bland annattittat på elevernas slutbetyg och trivsel och även härtoppar Tjörns gymnasieskola statistiken. I grundskolansårskurs nio uppvisas också mycket goda resultat i SKL:sundersökning. Andelen elever som uppnått målen isamtliga ämnen ligger på 86,3 procent vilket ger Tjörnsgrundskolor en topp 20-placering bland Sveriges alla 290kommuner.Och när Lärarförbundet ska ranka skolkommunerblir Tjörn åter igen bäst i Västsverige och på en yttersthedrande åttonde plats nationellt.– Man baserar utmärkelsen på fjorton kriterier omskolan där sex av dem handlar om elevernas resultat ochsex av dem om skolans resurser, till exempel lärartäthettill andel barn i förskolan och elevernas resultat i årskursnio, berättar Berit Swanström.Tjörns kommun hamnar i topp i skolundersökningefter skolundersökning, år efter år. Hur lyder framgångsreceptet?– Det är naturligtvis flera saker som samverkar men attvi har en hög andel utbildade lärare som också är erfarnai sitt yrke är en förklaring. En annan är att de som arbetarmed utbildningsfrågor, både på ledningsnivå och i klassrummen,gör det med fokus på elevernas måluppfyllelseoch trivsel. Vi är också bra på att kartlägga, göra analyseroch att skapa åtgärder för förbättringar, säger Berit.Nämndordförande Inga-Lill Hast (M)Förvaltningschef Berit SwanströmOmsättning:330 928 tkrResultat:-6 827 tkrÅrsarbetare: 39371


SocialnämndenTrygghet och omsorg medmänniskan i centrumTack vare kom hem-teamet slapp Svea, 87 år, ta omvägen via Lilldal och kunde istället åkahem direkt efter sjukhusvistelsen. Bara en timme efter hemkomsten kom omsorgspersonalenoch har sedan funnits med hela vägen i Sveas rehabilitering.Alla ska kunna känna sig trygga när de kommer hemefter en sjukhusvistelse, oavsett omvårdnadsbehov. Socialförvaltningens”kom hem-team” gör det möjligt föräldre att komma hem direkt till det egna hemmet efter ensjukhusvistelse och där få hjälp med sin rehabilitering.Ett tvärprofessionellt team med undersköterskor, arbetsterapeut,sjukgymnast och biståndshandläggare arbetarmed att tillgodose behovet av hemtjänst, rehabiliteringoch hjälpmedel från första dagen hemma. Den normalavägen är annars att omsorgstagaren mellanlandar på ettkorttidsboende, alternativt blir kvar på sjukhuset meddyra betalningsdagar som följd.– Nu kan vi bokstavligen talat stå på trappan vid hemkomsten.Det blir en trygghet både för vårdtagare ochanhöriga, säger Elisabeth Widskog, chef på socialförvaltningensäldreomsorgsavdelning.Hjälpen skräddarsys och samordnas utifrån varjeomsorgstagares behov. Ambitionen har varit att i varjemöte med en ny omsorgstagare vara lyhörd och ödmjukinför just den personens behov och önskningar. Någotsom kom hem-teamet tycks ha lyckats med; de tiotaletpersoner som nyttjat möjligheten är mycket nöjda. Ettexempel är Svea Andersson, 87 år. I september ramladeSvea omkull hemma i huset i Bräcke. Hon slog i huvudetoch föll så illa att ena armen gick av på tre ställen. Efteroperation och en knapp veckas sjukhusvistelse var Svea– som är en särdeles pigg 87-åring i övrigt – övertygadom att hon nu skulle hamna på Lilldal.– Jag hade ju ont och kunde inte klara mig själv. Tänkså nöjd jag blev när de sa på sjukhuset att jag skulle fåkomma hem!Svea fick skjuts hem i taxi. I Bräcke stod dottersonenoch väntade och bara någon timme senare stod hela komhem-teamet i Sveas kök.– Här var så mycket folk, fyra stycken från hemtjänstenoch en sjukgymnast och en terapeut... Svea skrattar.Sedan i julas klarar hon sig själv igen och förutom liteont i axeln mår hon alldeles utmärkt.Teamet har under hösten riktat sig främst till äldre personersom efter en tid på sjukhus behöver hjälp med sinträning och som själva är motiverade och har förmågaatt aktivt medverka i rehabiliteringen. Kom hem-teametstartade som ett projekt i september 2011 och har framtill årsskiftet drivits med medel från Socialstyrelsen. Nuhoppas socialchef Shujaat Noormohamed att man skakunna fortsätta och permanenta projektet.– En anpassad arbetsmodell tas fram för att kunna fortsättaäven under 2012. Trygg hemkomst – det är ju detvi vill ge de äldre – blir det nya namnet och vi diskuterarhur målgruppen ska kunna breddas så vi når fler, sägerShujaat.72


Valfrihet i hemtjänstenTjörns kommun införde den 1 april 2011 valfrihet inomhemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.Fyra månader senare godkände socialnämnden de treförsta privata företagen som utförare av servicetjänster.I december godkändes ytterligare ett som erbjuder bådeservice- och omvårdnadsinsatser.– Den som inte gör ett aktivt val får sina tjänster utfördaav kommunen precis som tidigare. Vi har lite drygt200 brukare av hemtjänstinsatser, inkluderat Kvarnbackensservicehus, i Tjörns kommun. Än så länge är det baratre av dessa som valt annan utförare vilket enligt andrakommuner är ganska normalt så här nära inpå införandetav valmöjligheten. Å andra sidan har vi ju inte heller haftalternativen klara förrän väldigt sent på året, konstaterarElisabeth Widskog, chef på socialförvaltningens äldreomsorgsavdelning.Målet med hemtjänsten är att brukaren ska kunna bokvar i sin hemmiljö så länge man själv önskar och kunnaleva ett så självständigt liv som möjligt. Hemtjänstenkompletterar det som man har svårt att klara att görasjälv. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslortill mer omfattande personlig service och omvårdnad.Leverantörerna är godkända för att utföra hemtjänst iform av serviceinsatser och/eller omvårdnadsinsatser.Även ledsagarservice där personal från hemtjänstenföljer med vid exempelvis sjukhusbesök ingår liksomavlösning som ett stöd för anhöriga som vårdar närståendei hemmet. Med serviceinsatser menas städning, tvättoch klädvård och inköp. Med omvårdnadsinsatser menasexempelvis personlig omvårdnad, hygien, hjälp vid måltider,trygghetsbesök och sociala aktiviteter. På natten ärdet alltid kommunens hemtjänst som utför dessa insatseräven om man har gjort ett annat val dagtid.Konkurrerar om kvalitetenAlla utförare får samma ersättning och konkurrerar därmedenbart med kvalitén på sina tjänster. Den omsorgstagaresom inte är nöjd kan byta utförare när som helstutan att behöva motivera varför.– Kostnaden är den samma oavsett vem som utförtjänsten. Fakturan kommer från kommunen även omman valt annan utförare. Det är fortfarande kommunensom ansvarar för trygghetstelefon dygnet runt och ävenför distributionen av mat, berättar Elisabeth.Samtliga fyra godkända leverantörer erbjuder utöverde ”vanliga” tjänsterna, även olika tilläggstjänster. Densom är beviljad hemtjänst kan också beställa till dessa.De ingår dock inte i biståndsbeslutet och tjänsterna beställsoch betalas därför direkt till företaget.– Det kan handla om fönsterputsning, trädgårdsarbete,snöskottning eller kanske en extra promenad. Vi harupplevt det som väldigt positivt att kunna välja till dessatjänster.Inför framtiden finns det planer på att i projektformse över bland annat hemtjänstens insatser och organisationi ett vidare begrepp. Man kommer då också att seöver möjligheterna att erbjuda hemtjänst enligt lagen omvalfrihet även på Kvarnbackens servicehus.Nämndordförande Reidun Lorentzon (KD)T f förvaltningschef Lena Gilbertsson Thylent o m 2011-10-03.Förvaltningschef Shujaat Noormohamedfr o m 2011-10-04.Omsättning:319 151 tkrResultat:-2 177 tkrÅrsarbetare: 46273


Tjörns Bostads ABSpara energi – spara pengarAtt energieffektivisera en verksamhet ger stora effekter på flera punkter. Framförallt harenergieffektivisering stor betydelse för den totala effekten på klimatet. Detta tar TjörnsBostads AB fasta på.– Att energieffektivisera ligger helt i linje med vårstrategi att hushålla med energi och minska koldioxidutsläppen.Dessutom är det lönsamt. Det handlar om attse helheten. Om utrustningen i fastigheten inte jobbaroptimalt blir energikostnaderna onödigt höga. Energieffektiviseringger helt enkelt bättre driftekonomi och påverkaräven fastighetsvärdet, säger Berndt Grönlund, VDför Tjörns Bostads AB.Bolaget har som mål att energieffektivisera samtligasina cirka 100 000 kvadratmeter bostäder och lokaler.Arbetet fortskrider enligt plan och under 2011 har TjörnsBostads AB bland annat tilläggsisolerat och bytt ventilationeni Häggvallsskolan, bytt fönster på Myrvägensamt fortsatt det redan påbörjade arbetet med att byta utlampor i trappuppgångar i flerbostadshus till mer energieffektivbelysning.– Vi har också satt in en värmepump på Sundsby Säterioch installerat bergvärme i kommunhuset. Det innebäratt 85 procent av kommunens fastighetsbestånd nu ärkonverterat från olja till andra värmekällor. Målet är attvi skall nå 100 procent inom en tvåårsperiod.De lönsammaste energieffektiviseringarna har prioriteratsförst. De kvarstående projekten är stora eftersomman måste börja med att byta ventilationsanläggningaroch tilläggsisolera tak innan man designar bergvärmeanläggningareller annan ny värmekälla. Kvar att konverteraär Rönnängssskolan, Bleketskolan, Häggvallsskolanoch Tubberödshus.I bolagets fastighetsbestånd ingår cirka 550 lägenheteroch ett åttiotal lokaler på de flesta orter i kommunen.Man äger och förvaltar också servicebostäder för äldre,grupp- och studentboende samt elevhem.Styrelseordförande Lars-Ola Andersson (M)VD Berndt GrönlundOmsättning:106 942 tkrResultat:2 510 tkrÅrsarbetare: 58Wallhamnbolagen AB50 000 nätter i gästhamnarTjörn – möjligheternas ö – är en kustkommun som lockar många inte bara att bosätta sig härutan också att komma hit på längre eller kortare besök. En del väljer att ta sig hit med bil,andra med båt.Ett av Wallhamnbolagen AB:s mål är en tydlig expansionav antalet gästnätter i kommunens gästhamnar, ett målsom för ett par år sedan fick en rejäl skjuts:– I samband med att vi 2009 arrenderade ut samtligafritids- och gästhamnar till Tjörns båtföreningar ökadeantalet gästnätter i hamnarna med cirka 20 procentjämfört med tidigare år. Redan där nådde vi delar avsyftet med de 20-åriga arrendekontrakten; att möjliggöraexpansion i gäst- och fritidshamnarna, berättar BerndtGrönlund, VD för Wallhamnbolagen AB.Det finns elva båtföreningar i Tjörns kommun varavfyra har reserverade gästplatser: Skärhamn, KlädesholmenVästra, Dyrön och Åstol. Tillsammans hade dessafyra omkring 16 000 betalande övernattningar under2011.– Om man leker med tanken att det är tre personer ivarje båt innebär det att vi har närmare 50 000 gäster ivåra hamnar under sommarhalvåret, konstaterar Berndt.Totalt erbjuds 350 gästhamnsplatser i kommunen. Störsttryck är det i Skärhamn och i de båda gästhamnarna påDyrön.– Vi har inte kartlagt var båtgästerna kommer ifrån menvi tror att merparten kommer från närområdet här påvästkusten.Att ha båt är för många en självklarhet när man leveri en kustkommun och de knappt 1400 båtplatserna somerbjuds räcker inte långt. Kölistan är 550 namn lång,längst är den i Skärhamn där nybyggnationen av 100lägenheter i Nordviksgärde gör att fler än vanligt frågarefter båtplats.– Detta är orsaken till att vi vill bygga ny hamn i Goviken.Tyvärr fick vi avslag i Miljödomstolen för utbyggnadav Myggenäs hamn, säger Berndt.Styrelseordförande Lars Thorsson (M)VD Berndt GrönlundOmsättning:49 651 tkrResultat:2 741 tkrÅrsarbetare: 1674


Tjörns Måltids ABMat med kvalitetJu fler kockar desto bättre – och mera! – soppa. I alla fall hos Tjörns Måltids AB. Under årethar 36 kockar serverat 460 000 luncher med god och näringsriktig mat. Dock inte barasoppa.Att ha välutbildad personal är en viktig del i att kunnaservera kvalitetssäkrade måltider. Och tack vare att allahar kockutbildning kan man alternera med varandra ochhjälpas åt där man behövs som bäst.– En måltid ska inte bara smaka bra utan också ha ettnäringsmässigt riktigt innehåll. Med välutbildad personal,som dessutom brinner för sitt yrke, säkerställer viatt målen uppnås, säger Solbritt Törnqvist, VD på TjörnsMåltids AB.Bolaget ansvarar för att laga, leverera och serveramåltider inom förskola, grundskola och äldreomsorg.Man har även externa kunder och matgäster. Kvaliténhålls högt och kontrolleras genom både intern och externkontroll.– Som en del i kvalitetssäkringen har personalen blandannat utfört en revision i varandras kök för att följa upphur våra egenkontrollprogram efterlevs.KundenkätSom ytterligare ett led i kvalitetssäkringen deltar TjörnsMåltids AB i flera kundenkäter varje år för att få förslagtill olika förbättringsåtgärder. Bland annat har skolmatenfått mycket bra betyg i en gemensam skolundersökningsom genomfördes av Göteborgsregionen under året.– I en annan enkät ser vi att Tjörnlådan – den matlådasom hemtjänsten levererar till de äldre – även i år haft enstor andel nöjda kunder, säger Solbritt.Styrelseordförande Kerstin Lönnbro (FP)VD Solbritt TörnqvistOmsättning:27 068 tkrResultat:582 tkrÅrsarbetare: 34kommunala bolagTjörns Miljö ABVattnet på KlädesholmenJordbakterier i dricksvattnet kan ställa till det rejält. De boende på Klädesholmen drabbadeshårt under vintern och kokrekommendationerna kvarstod året ut och gör så fortfarande.Den 30 oktober fann man jordbakterier – som kan gemagsjuka – i dricksvattnet på Klädesholmen. Larmetgick ut i lokalradion och lades ut på kommunens hemsida:Koka vattnet innan ni dricker det! Vattentankar,flaskor och boxar kördes ut. Nödvatten (vattentankarinkopplade direkt på ledningarna) sattes in hos de drabbaderestaurangerna samt hos konservindustrierna.Skolans verksamhet flyttades till Rönnäng. Felsökningensatte omedelbart igång.Till skillnad från vårens vattenproblem såväl i Rönnängsom på Klädesholmen visade sig problemet betydligtsvårare att lösa även om man ganska snart hittadeorsaken: Smutsigt ytvatten hade läckt in genom en trasigventil i Aröd, in i ledningen som gick ut mot holmarna.Vattentornet gjordes rent och ledningar spolades både pånormalt vis och genom så kallade störtspolningar.I slutet av november visade två provtagningar i rad pånoll bakterier. Kokrekommendationen upphävdes menfick återinföras fem dagar senare. Nya läckor hade upptäckts,men var?Felsökningen pågår fortfarande och på Klädesholmenhar vattensituationen blivit vardag. Det grävs här ochdär och ibland stängs vattnet av under kortare och längreperioder. Kommunen informerar via nyhetsbrev uppsattapå ICA Klockbojen, ibland via brev direkt i brevlådornamen också via hemsidan. I januari 2012 flyttade barnentillbaka till skolan som nu fått ett nödvattensystem. Industriernaoch Salt och Sill har fått en provisorisk vattenledning− en slang − dragen till sig från vattentornet, därvattnet är garanterat rent.Varför blir det så här? En bidragande orsak är den varierandevattenförbrukningen, en annan är det onekligeneftersatta underhållet av ledningarna.Samtliga fastigheter på Klädesholmen blir automatisktkompenserade via sin faktura.Styrelseordförande Anders Wernersten (FP)VD Tor HaugenOmsättning:36 578 tkrResultat:286 tkrÅrsarbetare: 2375


MedarbetarePersonalkostnaderna är kommunens största enskilda kostnad, och det är också genom medarbetarnasom kommunen kan uppnå de största kvalitetsförbättringarna i de välfärdstjänstersom utförs för Tjörnbornas räkning. Fokus hos medarbetarna ska vara på bemötande och godservice.Den långsiktiga personalförsörjningen är en viktig frågaför kommunen. Vissa kompetenser kan vara svårrekryteradesom till exempel specialister inom tekniska områdenoch vissa chefsbefattningar. Samtidigt blir det i flerayrkesgrupper stora pensionsavgångar de närmaste åren.Tjörn samarbetar inom Göteborgsregionen (GR) i ettprojekt med ambassadörer för olika yrken. I Tjörns fall,en yrkesambassadör för arkitekter. I projektet ingår attbesöka universitet och högskolor och informera studenterom hur det är att arbeta i en kommun.Under året har en upphandling av rekryteringskonsultergenomförts. Genom att använda rekryteringskonsulterfinns möjlighet till breddning i rekryteringen. Breddningenavser både att nå ut via fler eller andra kanalersamt att få tillgång till de databaser med kandidater somrekryteringskonsulterna har.Introduktion av nyanställdaDet är viktigt att nyanställda får en bra start. Ett introduktionsprogram togs fram under året. Samtliga nyanställdabjöds in till en övergripande information omkommunens organisation och verksamhet.I introduktionen ingick också en bussrundtur till fleraav kommunens verksamhetsplatser. Den gemensamma,övergripande introduktionen följs sedan upp av introduktionpå arbetsplatsen.LedarskapEtt gott ledarskap är grunden till trivsel, hälsa och utvecklingi arbetet. Som ett led i utvecklingen av kommunenschefer och ledare genomförs årligen fyra gemensammaträffar, ledarforum, för samtliga chefer.Innehåll och tema varierar. Under 2011 har bland annatfrågor som Demokrati och delaktighet, Ledning och styrning,Översiktsplanen och Löneprocessen behandlats. Enekonomiutbildning har också genomförts.JämställdhetArbetet med att ta fram en jämställdhetsplan har pågåtten längre tid. Planen antogs av kommunstyrelsen i börjanav året. Arbetet fortsätter nu ute på arbetsplatserna. Konkretaplaner och åtgärder ska genomföras på arbetsplatserna.De ska sammanställas och utvärderas hösten 2012för att vara en del i underlaget för kommande plan.ArbetsmiljöEn god arbetsmiljö och arbetet med att förebygga arbetsskadorär ett av kommunens viktigaste åtaganden somarbetsgivare. För att klara sina uppgifter i arbetsmiljöarbetetmåste chefer ha kunskap om vad det innebär.Under hösten har en arbetsmiljöutbildning för cheferoch skyddsombud genomförts i samråd med de fackligaorganisationerna.KompetenssäkringKommunen är en kunskapsintensiv organisation ochdet är viktigt att medarbetarna har rätt kompetens förvarje arbetsuppgift. Det skapar trygghet för både chef,medarbetare och medborgare. Ett stort arbete har gjortsinom avdelningen för funktionshinder för att fastställakompetenskrav för respektive befattning. I samband meddet har också samtliga befattningsbenämningar setts överoch i vissa fall ändrats.PersonalvårdTjörns kommun har avtal med Kinnekullehälsan omföretagshälsovård. Ramavtalet har omförhandlats underåret så att vi har fått bättre uppföljning och kontroll påde tjänster vi köper. Som ett komplement till företagshälsovårdenerbjuds alla medarbetare Falck Health Carepersonalstöd. Programmet omfattar vägledning och stödi arbetsrelaterade och privata frågeställningar. Genomlättillgänglig och snabb handläggning av medarbetaresbekymmer och problem motverkas sjukskrivningar ochohälsa i ett tidigt skede. Under 2011 har kommunen haftcirka 50 ärenden hos Falck Health Care. Merparten avdessa, cirka 80 procent avser privatlivet.Antal anställdaBarn- och utbildningsförvaltningens minskning av antaletårsarbetare beror på omstruktureringen inom UtbildningscentrumTjörn (UCT) och en fortsatt anpassning tillsjunkande elevtal. Grundskolan har fortsatt anpassningentill sjunkande elevantal men också ökat med modersmålslärarepå grund av ökat krav i den nya skollagen.Personalen på fritidshemmen har ökat med någraårsarbetare på grund av att fler elever är inskrivna frånoch med höstterminen. Förskolan har gjort en betydandeminskning av antalet årsarbetare för att anpassa personalstyrkantill budgetramarna. Sjuktalen är fortsatt lågavilket är mycket glädjande utifrån den omstruktureringsom förvaltningen har genomför under tre år.På socialförvaltningen har antalet tillsvidareanställdaökat med 11 vårdpersonal till Valåsens nybyggda demensavdelningpå grund av ökat behov av demensplatser.På Kvarnbackens och Rönnängs äldreboende har enökad vårdtyngd inneburit anställning av ytterligare trevårdpersonal natt. När avtalet löpte ut med Carema Careför norra hemtjänstdistriktet övertog Tjörns kommun 12hemtjänstpersonal.Satsningen på barn- och ungdomars behov har inneburitatt två fältsekreterare till barn- och ungdomsenhetenrekryterats. Två socialpedagoger till verksamheter inomfunktionshinder har anställts på grund av kunders förändradebehov av behandling samt satsningen på hemmaplanslösningar.En kurator till individ- och familjeomsorgensvuxen och arbetsmarknadsavdelning har anställts pågrund av satsningen på hemmaplanslösningar.76


Nyckeltal medarbetareÅrsarbetare i kommunkoncernen 2011 2010 2009 2008 2007Kommunstyrelsen 49 37 34 34 35Samhällsbyggnadsnämnden 33 37 36 33 31Kultur- och fritidsnämnden 43 39 36 27 29Barn- och utbildningsnämnden 393 415 443 456 509Socialnämnden 462 423 386 392 415Teknik- och servicenämnden 137 96Årsarbetare Tjörns kommun 980 951 934 1 080 1 114Tjörns Bostads AB 58 56 57Wallhamnbolagen AB 16 15 18Tjörns Måltids AB 34 33 34Tjörns Miljö AB 23 21 22Summa årsarbetare i kommunkoncernen 1 111 1 076 1 065Nedan Tjörns kommun:Personalvolym 2011 2010 2009 2008 2007Antal tillsvidareanställda 968 940 958 1 110 1 143Antal visstidsanställda 115 118 78 71 87Timavlönade årsarbetare 116 111 99 99 118Årsarbetare totalt 980 951 934 1 080 1 114Andel kvinnor 87,2 % 87,3 % 88,7 % 86,0 % 87,0 %Andel män 12,8 % 12,7 % 11,3 % 14,0 % 13,0 %Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstidTjörns kommun 2011 2010 2009 2008Kön Kvinna 4,9 % 4,4 % 5,2 % 6,1 %Man 3,5 % 3,8 % 3,3 % 3,8 %Ålder –29 år 4,0 % 2,7 % 3,5 % 2,6 %30–49 år 4,8 % 5,1 % 4,7 % 5,0 %50– 4,9 % 4,0 % 5,4 % 7,0 %Intervall Summa tid med långtidsfrånvaroöverstigande 60 dagar i förhållandetill totalsjukfrånvaro. 4,1 % 4,1 % 4,7 % 6,0 %Total sjukfrånvaro 4,7 % 4,4 % 4,9 % 5,7 %Sysselsättningsgrad 2011 2010 2009 2008Tjörns kommun 79,8 % 79,4 % 81,0 % 85,1 %Göteborgsregionen (GR) 90,0 % 90,0 % 90,0 %Åldersstruktur Tjörns kommun 2011Tillsvidare- och visstidsanställda med månadslönÅlder Kvinnor Män Totalt–29 77 24 10130–39 183 34 21740–49 271 38 30950–59 302 31 33360– 111 12 123Totalt 944 139 1 08377


78Revisionsberättelse 2011


80Tjörns kommun • 471 80 Skärhamn • tfn 0304-60 10 00 • kommun@tjorn.se • www.tjorn.seOrganisationsnummer: 212000-1306

More magazines by this user
Similar magazines